News

POST TYPE

IT

Kid’s Math မိုဘိုင်းလ် App ရေးသားသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
29-Nov-2016

ပှညတှှငှး၌ မိုဘိုငှးလှ App မှား ရေးသားခှငှး၊ ဆော့ဖဝှဲလမှှား၊ ဂိမှးမှား ရေးဆှဲထုတလှုပခှှငှးမှားကို ကှောငှးသားလူငယမှှားက စိတပှါဝငစှားလာကှပှီး ကှနပှှူတာတကကှသိုလမှှား၊ သတငှးအခကှအှလကှ နညှးပညာ တကကှသိုလတှို့ကလညှး ပှိုငပှှဲမှား ကငှှးပပေးခှငှး၊ နညှးပညာ ထုတကှုနပှှပှဲမှား ပှုလုပပှေးခှငှးမှားဖှင့ှ မှတေောငမှှှောကှ ပေးနသညှေ။၂၀၁၆ ခုနှဈအတှကှ Samsung Tech Institute က ပှုလုပသှည့ှ Mobile Application Training သငတှနှးတှငလှညှး ကှနပှှူတာ တကကှသိုလမှှားရှိ ကှောငှးသားမှားကို မိုဘိုငှးလှ App မှား ရေးဆှဲနိုငရှနှ လေ့ကငှ့သှငကှှားပေးခဲ့ပှီး ပှိုငပှှဲကငှှးပပေးခဲ့သညှ။ ပှိုငပှှဲဝငမှှားအနကမှှ ပထမဆု ရရှိခဲ့သည့ှ Kid’s Math မိုဘိုငှးလှ App ကို ရေးဆှဲသည့ှ ကှနပှှူတာတကကှသိုလှ (ပှညှ) ၏ ဒုတိယနှဈ ကှောငှးသားမှားနှင့ှ တှေ့ဆုံမေးမှနှးပှီး ပှနလှညဖှောပှှအပပှါသညှ။

Voice : Samsung Tech Institute က လုပတှဲ့ မိုဘိုငှးလှ App သငတှနှးမှာ Kid’s Math မိုဘိုငှးလှ App နဲ့ ပထမဆု ရခဲ့တယလှို့ သိရတယှ။ ဒီ App မှာ ဘာတှလေုပလှို့ ရမလဲ။ 

K.M App : ကှှနတှောတှို့က ကှနပှှူတာတကကှသိုလှ (ပှညှ) ကိုယစှားပှု အနနေဲ့ အခု Samsung Tech Institute : Mobile Application Training ပှိုငပှှဲမှာ ဝငရှောကယှှဉပှှိုငခှဲ့တဲ့ အဖှဲ့ပါ။ Kids' Maths ဆိုတဲ့ Application နဲ့ Grand Winner (ပထမဆု) ကို ရရှိခဲ့ပါတယှ။ ဒီ App က ပညာရေး အထောကအှကူပှုဂိမှး App ပေါ့။ ဒီ App မှာဆိုရငှ ကလေးတှအနနေေဲ့ သငှခှှာ လေ့လာနိုငဖှို့ ‘လေ့လာရနှ’ ဆိုတဲ့ Feature တဈခု ပါတယှ။ အဲ့ဒီကနတဈဆငှေ့ သငှခှှာနဲ့ ပတသှကတှာတှေ လေ့လာလို့ရမယှ။ ပှီးတော့ ‘ကစားရနှ’ ဆိုတဲ့ Feature ပေါ့ အဲ့ဒီကနေ ဂိမှးလေးတှေ ဆော့ကစားရငှး သငှခှှာ Skill တကလှာအောငှ လေ့ကငှ့လှို့ ရပါမယှ။ ဂိမှးအပိုငှးမှာဆိုရငှ နှဈမှိုးပါမယှ။ တဈယောကတှညှး ကစားလို့ရမယ့ှ ၤ Feature ရယှ၊ နှဈယောကှ ကစားလို့ရမယ့ှ Feature  ရယှ၊ တဈယောကတှညှး ကစားရနမှှာတော့ Level ၁၀ ခု ပါဝငပှါတယှ။ အသီးလေးတှနေဲ့ ကိနှးဂဏနှး ရတှကတှောရယှ၊ ကိနှးဂဏနှး နှဈလုံးပေး ပေးထားပှီး ငယတှဲ့ကိနှးဂဏနှးကို ရှေးခိုငှးတာရယှ၊ ကှီးတဲ့ကိနှးဂဏနှးကို ရှေးခိုငှးတာရယှ ပါမယှ။ အပေါငှး၊ အနုတှ၊ အမှှောကှ၊ အစားတှေ ပါမယှ။ အဲ့ဒါမှာဆိုရငှ ကလေးတှေ မှတမှိလညှးလှယှ ဆော့ခငှစှဖှယလှညှး ဖှဈအောငှ သဈသီးပုံလေးတှေ သုံးထားတယှ။ နောကဆှုံး အဆင့ကှတော့ ဂှီသှမတှေီပုံတှပေါ။ စကဝှိုငှးတို့၊ တှိဂံတို့ စတဲ့ ပုံလေးတှကေို ကှည့ပှှီး အဖှမှနကှေို ရှေးပေးရတဲ့ အဆင့တှှပေါ ပါမယှ။ Level တိုငှးကတော့ အဖှမှနှေ ရှေးရတဲ့ ပုံစံနဲ့ပဲ သှားထားတာဖှဈပှီး Level တဈခု ပှီးဆုံးတာနဲ့ သူဖှနေိုငတှဲ့အပေါှ မူတညပှှီး Star တဈလုံးကနေ သုံးလုံးအထိ ပေးပေးထားပါတယှ။ တဈလုံးမှ မရရငတှော့ နောကှ Level ကို ဆော့ခှင့ပှေးမှာ မဟုတပှါဘူး။ ဂှီသှမတှေီကတော့ ပုံလေးတှရယှေ အဲ့ဒီပုံကို ရှငှးပှပေးထားတဲ့ စာလေးတှရယှေ ပါတယှ။ လုံးဝ ရိုးရိုးရှငှးရှငှးကှီး ရေးပေးထားတာ မဟုတဘှဲ ကလေးတှေ စိတဝှငစှားလောကမှယ့ှ ပုံစံမှိုး ရေးပေးထားပါတယှ။ 

Voice : ဒီ App ကို ရေးဖို့ ဘယလှိုစိတကှူး ရသလဲ။ ကလေးတှေ အတှကရှော ဘယလှောကှ အထောကအှပံ့ပေးမလဲ။ ဘယအှရှယကှနေ ဘယအှရှယအှထိ ကလေးတှေ သုံးလို့ရမလဲ။ 

K.M App : ဒီ App ရေးဖို့ စိတကှူးရခဲ့တာက ဒီရောကတှော့ Trainer ဆရာတှကေ Project လုပဖှို့ အတှကှ Industry လေးတှေ ခှဲပေးတယလှေ။ ပညာရေး၊ ကနှှးမာရေး၊ သယယှူပို့ဆောငရှေး၊ E-Government စသညှ စသညပှေါ့ အပိုငှးလေးတှေ ခှဲပေးတာ။ အဲ့ဒီထဲကမှ ကိုယနှှဈသကရှာရှေးပှီး အဲ့ဒီအပိုငှးနဲ့ ပတသှကတှဲ့ Project တဈခု ရေးရတာပေါ့။ ကှှနတှောကှတော့ ဒီသငတှနှး တကခှှင့ရှတညှးက ကလေးတှအတှကှေ ပညာရေးနဲ့ ပတသှကတှဲ့ Project တဈခုခုလုပဖှို့ စဉှးစားထားတာပါ။ အဲ့တုနှးက အတညတှကတှော့ မရှိသေးဘူး။ ပှီးမှ စဉှးစားလိုကတှာ ပှညတှှငှးမှာ မရှိသေးတဲ့ တကယလှညှး လိုအပနှတေဲ့ App တဈခုခု ရေးမယလှို့ပေါ့။ ကလေးတှအတှကှေ ပညာရေးနဲ့ ပတသှကလှို့ ပှညတှှငှးက ရေးထားတဲ့ App တောတှောမှှားမှားတော့ တှေ့ရတယှ။ ဒါပမေဲ့ သငှခှှာနဲ့ ပတသှကတှဲ့ App မှိုးတှတေော့ သိပမှတှေ့ရဘူး။ ဒါကှောင့ှ သငှခှှာနဲ့ ပတသှကတှဲ့ App  တဈခု ရေးမယလှို့ ဆုံးဖှတလှိုကတှာပါ။ ခုခတှေ ကလေးတှဆေိုတာ မှေးတညှးကကို ဒီမိုဘိုငှးလှ ဖုနှးတှနေဲ့ ဖကမှှေးသလို ဖှဈနတော။ တောရှုံတနရှုံ ဂိမှးတှေ ဘာတှဆေို သငပှေးစရာကို မလိုတော့ဘူး။ အဲ့ဒါကှောင့ှ ဂိမှးပုံစံလေးရေးပှီး သူတို့ကို ပညာရေးဘကှ အရငကှထကှ ပိုစိတဝှငစှားလာအောငှ ဆှဲခေါနှိုငရှငှ ကောငှးမယလှို့ စဉှးစားမိတယှ။ ဒီ App ကို ၃ နှဈကနေ ၉ နှဈကှား ကလေးတှေ အသုံးပှုနိုငဖှို့ ရညရှှယထှားပါတယှ။ ကှှနတှောတှို့ ဒီ App ကို ကှောငှးနားက ရပကှှကထှဲက ကလေးတှကေို စမှးဆော့ကှည့ခှိုငှးခဲ့တယှ။ အဲ့က လေ့လာပှီး တှေ့ရတဲ့ အနအထေားအရဆိုရငှ ၅ နှဈနဲ့ ၅ နှဈအောကှ ကလေးတှဆေို သူတို့မိဘတှနေဲ့ တှဲဆော့မှ ပိုအဆငပှှနေိုငမှယ့ှ အနအထေားကို တှေ့ရပါတယှ။

Voice : ကှောငှးမှာရော ဒီလိုထုတကှုနတှှေ ထှကလှာဖို့အတှကှ ပှိုငပှှဲတှေ လုပပှေးတာ ရှိလား။ ထုတကှုနတှှေ နှဈစဉှ ဘယနှှခုလောကှ ပှနိုငလှဲ။ 

K.M App : ကှောငှးမှာတော့ အဲ့လိုပှိုငပှှဲမှိုးတှေ လုပပှေးတာမှိုး မရှိသေးဘူး။ ကှောငှးသား ကှောငှးသူတှေ အနနေဲ့ကတော့ ကှှနတှောှ တှေ့သလောကှ ဒီအပိုငှးမှာ စိတဝှငစှားတာ တခှို့တော့ တှေ့ရတယှ။ ဒါပမေဲ့ တောတှောမှှားမှားက လေ့လာတာ အားနညှးကတှယှ။ သိသလောကပှေါ့။ နောကပှိုငှးမှာတော့ Product Show တှေ ဘာတှေ ဖှဈလာနိုငလှိမ့မှယလှို့တော့ မှှောလှင့ထှားပါတယှ။ 

Voice : နယမှှာကတှော့ နညှးပညာတှကေို လေ့လာဖို့ အခကအှခဲတှေ ရှိလား။ Samsung က လုပပှေးတဲ့ သငတှနှးအပှငှ ဘာတှတကဖှေူးလဲ။ 

K.M App : နယမှှာကတှော့ လေ့လာရတာ ရနကှုနလှို မှို့ကှီးတှနေဲ့ မတူဘူးဗှ။ အခကအှခဲတှေ တောတှောမှှားတယှ။ ရနကှုနမှှာလိုလညှး အလုပအှကိုငှ အခှင့အှလမှးတှလညှေး မပေါမှားသေးဘူး။ နညှးပညာနဲ့ ပတသှကတှဲ့ သငတှနှးတှလညှေး တောတှောလှေး ရှားပါသေးတယှ။ သငတှနှးကတော့ အခု Samsung က လုပပှေးတဲ့ သငတှနှးပဲ တကဖှူးပါတယှ ခငဗှှ။ Programming ကလညှး ကှောငှးက သငပှေးတာနဲ့ပဲ လေ့လာခဲ့တာပါ။

Voice : အခုအဖှဲ့က ကှောငှးကဖှဲ့ပေးတဲ့ အဖှဲ့လို့ သိရတယှ။ ဒီသူငယခှငှှးတှေ ဆကပှှီး စုစညှးနလေား။ ရရှညဆှကသှှေားဖို့ ဘယလှိုစဉှးစားထားသလဲ။ 

K.M App : အဲ့ဒါကတော့ ပှောလို့တော့ မရသေးဘူးဗှ။ ဆကပှှီး စုစညှးနဖေို့ မနဖေို့ကတော့။ 

Voice : နယမှှာကတှော့ မိုဘိုငှးလှ App တှေ ရေးဖို့ဆိုရငှ ဘယလှိုအခကအှခဲတှေ ရှိမလဲ။ 

K.M App : အခကအှခဲ တခှို့တော့ ရှိတာပေါ့။ အဓိက ကတော့ Internet ပေါ့။ ကှှနတှောတှို့ အနနေဲ့ကလညှး အခုမှ လေ့လာရငှး ရေးနတေဲ့ အနအထေားဆိုတော့ Internet လိုငှးမကောငှးရငတှော့ တောတှောလှေး အဆငမှပှဘေူး။ ကှောငှးက Library မှာတော့ Internet သုံးလို့ ရတယှ။ ဒါပမေဲ့ တဈခါတလေ လိုငှးမကောငှးတဲ့အခါ သိပအှဆငမှပှလှဘေူး။ 

Voice : နောကထှပရှော ဘာတှဆကလှေေ့လာဖို့ လိုဦးမလဲ။ ဘယလှို App တှေ ထပရှေးဖို့ စိတကှူးထားတာ ရှိသလဲ။ 

K.M App : နောကထှပကှတော့ အမှားကှီး လေ့လာရဦးမှာပါ။ ခု Android Development နဲ့ ပတသှကလှို့ ကှှနတှောတှို့ သိထားတဲ့ အနအထေားက နညှးပါသေးတယှ။ နောကထှပှ အမှားကှီး ဆကလှေ့လာဖို့ လိုပါဦးမယှ။ နောကထှပှ ဆကရှေးဖို့ စဉှးစားထားတာလေးတှတေော့ ရှိပါတယှ။ ကိုယ့မှှို့ကို အကှိုးပှုနိုငမှယ့ှ App လေးတှေ၊ တခှားအသုံးဝငနှိုငမှယ့ှ App လေးတှလညှေး ဆကရှေးဖို့ အစီအစဉလှေးတှေ ရှိပါတယှ။ ဒီကှားထဲ Project အပပှှီး ရေးခိုငှးတာမှိုးတှေ ရှိရငလှညှး ရေးပါဦးမယှ Freelance ပေါ့။ 

Voice : ပှညတှှငှးမှာက အလုပအှကိုငှ အခှင့အှလမှးတဈခု အနနေဲ့တော့ အရငကှထကှ မှားလာတာပေါ့လေ။ ကိုယပှိုငှ Start-up အဖှဲ့ အနနေဲ့ လုပဖှို့ရော စဉှးစားထားလား။ ဒီလိုလုပမှယဆှို ဘာတှလေိုအပမှလဲ။ 

K.M App : အဲ့ဒါကတော့ ဖှဈနိုငရှငှ လုပတှော့ လုပခှငှတှာပေါ့။ ကိုယတှဈယောကတှညှးနဲ့လညှး အဆငမှပှဘေူး။ စိတတှူကိုယတှူ သူငယခှငှှးတှေ ရှိရငတှော့ လုပခှငှပှါတယှ။ လိုအပတှာတှကတေော့ အတောမှှားမှာပါ။ ကှှနတှောဆှို အခုမှ ဒုတိယနှဈ အောငထှားတဲ့ ကှောငှးသားတဈယောကှ အနအထေားပဲ ဆိုတော့ အတှေ့အကှုံပိုငှးတှေ၊ Management  ပိုငှးတှေ စသညှ စသညှ အမှားကှီးကို လိုဦးမှာပါ။ 

Voice : ကှောငှးပှီးသှားတဲ့အခါ ပှညပှထှကခှှာပှီး အလုပလှုပဖှို့ စဉှးစားထားသလား။ 

K.M App : ပှညပှထှကပှှီးတော့ အလုပလှုပခှငှတှယဗှှ။ အဓိကက အတှေ့အကှုံ လိုခငှလှို့ပါ။ ပှညတှှငှးမှာကှ လစာကလညှး ပှညပှနဲ့ ယှဉလှိုကရှငှ တောတှောလှေး နညှးသေးတယလှေ။ ဒါပမေဲ့ ဖှဈနိုငရှငတှော့ ကိုယ့ပှှညတှှငှးမှာပဲ လုပခှငှပှါတယှ။ နောကပှိုငှးမှာ အခုအနအထေားထကှ လစာတှေ မှင့လှာမယလှို့လညှး မှှောလှင့ပှါတယှ။

Voice : မိုဘိုငှးလှ App ပှိုငပှှဲမှာ နယကှှောငှးကနေ ပထမဆု ရခဲ့တယှ။ တခှားနယကှှောငှးတှကေ သူငယခှငှှးတှကေို ဘာမှားအကှံပေးခငှသှလဲ။ ညီလေးတို့ လေ့လာခဲ့တဲ့ အတှေ့အကှုံအရ ဆိုရငှ သူတို့ ဘယလှိုတှေ လေ့လာသင့သှလဲ။ 

K.M App : အဓိက က ကိုယ့ကှိုယကှိုယှ ယုံကှညဖှို့ပေါ့။ ပှိုငတှယဆှိုတညှးက နိုငတှာ ရှုံးတာကို အသာထားပှီး ကိုယလှုပနှိုငတှယှ ဆိုတာမှိုးကို တှေးထားစခငှတှယှေ။ ကိုယ့ကှိုယကှိုယှ ယုံကှညမှှုရှိဖို့က အဓိက အရေးကှီးတာပေါ့။ ကိုယတှတနှိုငသှမှှ အကောငှးဆုံးဖှဈအောငှ ဖနတှီးရမယှ။ ပှီးတော့ ကိုယသှိတာဆိုလညှး တခှားသူတှကေို ပှနှ Share ပေးတာမှိုး လုပသှင့တှယှ။ လှှိုထားတာမှိုး မလုပသှင့ဘှူး။ အဲ့ဒါဆို ကိုယကှ ပိုပှီးကှှမှးကငှလှာတယဗှှ။ တခှား Team တှေ Error တကခှဲ့ရငလှညှး ကိုယသှိတာဆို ကူပေးပေါ့ အဲ့ဒါမှိုး လုပသှင့တှယှ။ ဒီမှာက သငတှနှးဆိုတာမှိုးထကှ အဓိက က Train ပေးတာပေါ့၊ Self-study လုပတှတအှောငှ။ အဲ့တော့ Self-study လုပတှတအှောငလှညှး လေ့ကငှ့ထှားသင့တှယှ။ တဈခုခုဆို ဆရာတှမေေး တခှားသူတှေ မေးတာထကစှာရငှ ကိုယ့ဟှာကို ကှိုးစားဖှရှငှေးသင့တှယှ။ နောကဆှုံး ကိုယမှရတော့မှ မေးတာကတော့ တဈမှိုးပေါ့လေ။ အတတနှိုငဆှုံးတော့ ကိုယ့ဟှာကို ကှိုးစားဖှရှငှေးသင့ပှါတယလှို့ အကှံပေးခငှပှါတယှ။     

မောငမှနှး


ABOUT AUTHOR

(မောင်မန်း)