News

POST TYPE

IT

ပြင်ပေးပါ အမည်ရှိ မိုဘိုင်း App ကို သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ တတိယနှစ် (CS) ကျောင်းသားသုံးဦး၊ ပြင်ပမှ လူငယ်ပညာရှင်တစ်ဦးတို့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
26-Jul-2016
ပှညတှှငှး၌ နညှးပညာ တီထှငမှှုမှားကို လူငယပှညာရှငမှှားက လုပဆှောငလှကှရှှိရာ မိုဘိုငှး App မှားကိုလညှး လူငယအှဖှဲ့မှားက မှားစှာ ရေးဆှဲထုတလှုပလှကှှ ရှိနသညှေ။ မိုဘိုငှး App မှားအနကမှှ မိမိနထေိုငရှာ မှို့နယှ၊ ရပကှှကှ၊ လမှးမှားမှ ရမှေောငှးပိတဆှို့နမှေု၊ လမှးပကှစှီး ခှို့ယှငှးနမှေု၊ အမှိုကပှုံမှားမှ အနံ့အသကမှှားကှောင့ှ ကနှှးမာရေး ထိခိုကနှမှေု စသည့ှ အခကှမှှားကို မှှဝတငပှှနေိုငမှည့ှ ပှငပှေးပါ အမညရှှိ မိုဘိုငှး App ကို သတငှးအခကှအှလကနှှင့ှ နညှးပညာတကကှသိုလမှှ တတိယနှဈ (CS) ကှောငှးသားသုံးဦးနှင့ှ ပှငပှမှ လူငယပှညာရှငတှဈဦးတို့က ရေးဆှဲထုတလှုပခှဲ့ကှသညှ။ ပှငပှေးပါ App ပှုလုပရှာတှငှ ကှုံတှေ့ရသည့ှ အခကအှခဲမှားနှင့ှ ပှငပှေးပါ မိုဘိုငှး App အကှောငှး ကို ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့နှင့ှ တှေ့ဆုံမေးမှနှးပှီး ပှနလှညဖှောပှှအပပှါသညှ။

Voice : ပထမဆုံး အနနေဲ့ ပှငပှေးပါဆိုတဲ့ App ကို ထုတလှုပခှဲ့တဲ့ အဖှဲ့နာမညနှဲ့ ဘယလှိုရညရှှယခှကှနှဲ့ ထုတခှဲ့တယှ ဆိုတာကို ပှောပေးပါ။

Team PPP : အဖှဲ့အနနေဲ့က Team PyinPayPar ပေါ့။ ဘာရညရှှယခှကှနှဲ့ စလုပခှဲ့တာလဲ ဆိုတော့ ပထမ စဉှးစားတာက ဒီနိုငငှံမှာ လှှတတှောကှ ပိုပှီးတော့ အသကဝှငလှာတယှ။ ဒီအခှိနမှှာ လှှတတှောနှဲ့ ပှညသှူတှေ ပိုပှီး ခှိတဆှကနှိုငအှောငှ လုပဖှို့ ဒီလိုမှိုးဟာကို စဉှးစားမိတာ။ ဒီလိုစိတကှူးကို အငတှာနကမှှာ ရှာတော့လညှး နိုငငှံတကာမှာ ရှိတယှ။ လမှးပကှတှာတို့၊ မှောငှးပိတတှာတို့ကို တိုငလှို့ရတယပှေါ့။ သူတို့ကတော့ အစိုးရနဲ့ ခှိတထှားတာပေါ့။

Voice : အဲ့ဒီတော့ ပှငပှေးပါ App မှာ ဘာတှလေုပလှို့ ရမလဲဗှ။ 

Team PPP : လမှးပကှတှာတှေ၊ မှောငှးပိတတှာတှေ၊ ဓာတကှှိုးပှတကှတှာ၊ အမှိုကပှုံတှေ အနံ့အသကှ ဆိုးဝါးတာ၊ သဈပငတှှေ ကှိုးကပှှိုလဲတာတှလေိုမှိုးကို ပှငပှေးပါ App မှာ တငပှှလို့ရတယှ။

Voice : ဒီလိုဆိုတော့ သကဆှိုငရှာတှကေို အထောကအှပံ့ ပေးနိုငမှယ့ှ App တဈခုကို လုပလှိုကပှှီ။ ဒီကနေ တငပှှတာကို သကဆှိုငရှာက သိနိုငဖှို့အတှကကှတှော့ ဘယလှိုမှိုး စီစဉပှေးမလဲ။

Team PPP : ပှငပှေးပါမှာ တငပှှလာတဲ့ ပို့ဈတှကေို Like လုပတှာ၊ သဘောထား မှတခှကှပှေးတာတှေ လုပလှို့ရမယှ။ တငလှာတဲ့အထဲက လူပှောအမှားဆုံး ပို့ဈတှကေို အပေါဆှုံးမှာ တငထှားပေးတယှ။ အဲ့ဒီအတှကှ ဒီကနေ ဒီလိုအဖှဈအပကှတှှကေို အာရုံစိုကမှှု ပိုရနိုငတှာပေါ့။ ဒီမှာဆိုရငှ သကဆှိုငရှာ မှို့နယအှလိုကတှှေ ခှဲပေးထားတယှ။

Voice : ပှငပှေးပါ App မှာ သကဆှိုငရှာ မှို့နယအှလိုကှ၊ လမှးတှအလေိုကှ သကဆှိုငရှာက ပှုပှငပှေးစလေိုတဲ့ အခကှတှှကေို အသုံးပှုသူတှကေ တငပှှနိုငဖှို့ လုပထှားတယှ။ ဒီမှို့နယတှှေ၊ လမှးတှေ စတဲ့ အခကှအှလကတှှကေို ဘယလှိုရယူခဲ့သလဲ။

Team PPP : ကှှနတှောတှို့တှေ မှပေုံဝယပှှီးတော့ မှို့နယတှှေ၊ ရပကှှကတှှေ၊ လမှးတှအလေိုကှ ပှနကှှည့ပှှီး ရိုကထှည့ရှတယှ။ မှပေုံက မှို့နယအှလိုကှ ရောငှးတဲ့ မှပေုံတှကေို ကှည့ရှပါတယှ။ မှို့နယနှဲ့ ရပကှှကှ အခကှအှလကတှှကေ ရှိတယှ။ လမှးတှနေဲ့ ပတသှကတှဲ့ အခကှအှလကတှှကတှေော့ မရှိဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့ဟှာကိုယှ ရိုကထှည့ရှတယှ။

Voice : ဒီ App က လောလောဆယမှှာ ဘယနှရောတှအတှကှေ အသုံးပှုလို့ ရပှီလဲ။ အခှိနဘှယလှောကယှူပှီး လုပခှဲ့သလဲ။

Team PPP : အခှိနကှ အားလုံးဆိုရငှ ၈ လလောကှ ယူခဲ့ရတယှ။ လောလောဆယှ ရနကှုနအှတှကတှော့ ရပှီပေါ့။ အခကှအှလကတှှေ ရနိုငမှယှ ဆိုရငတှော့ ဘယနှရောပဲဖှဈဖှဈ လုပဖှို့က မခကခှဲဘူး။ တဈနိုငငှံလုံးက ရပကှှကတှှေ၊ လမှးတှကေို ရိုကထှည့ဖှို့အတှကှ ကတှော့ ကှှနတှောတှို့ လူအငအှားနဲ့ မဖှဈနိုငဘှူး။ ရနကှုနမှှာတောငှ မှို့နယှ ၂၀ လောကပှဲ ပှီးသေးတယှ။ လူနထေူထပတှဲ့ နရောတှေ အဓိကပေါ့။

Voice : App ကို စလုပတှဲ့ အခှိနမှှာ ဆိုကဘှာ တိုကခှိုကခှံရတာတှေ ရှိခဲ့တယှ။ အဲ့ဒါတှေ အတှကကှို ဘယလှိုတုံ့ပှနမှလဲ။

Team PPP : ကှှနတှောတှို့ အတှေ့အကှုံ ရတာပေါ့။ ကှေးဇူးတငပှါတယဗှှ။ လုံခှုံအောငှ လုပတှတသှှားတာပေါ့။ လုပခှှုံရေး အတှကကှို ထည့စှဉှးစားရမယှ ဆိုတာကို သိသှားတာပေါ့။ လုံခှုံရေးနညှးနဲ့ ပတသှကပှှီး ကှှနတှောတှို့ မသိသေးဘူးလေ။ တောတှောမှှားမှားက ကိုယ့ဘှကကှ အားနညှးခကှကှှောင့ှ ဖှဈသှားတာ မှားပါတယှ။ ဘယလှိုအကာအကှယမှှတော့ ရဖို့မလှယဘှူး။ ဥပဒအရေ အကာအကှယှ ရဖို့လညှး မဖှဈနိုငဘှူး။ ကှှနတှောတှို့ဘကကှတော့ အကောငှးမှငပှါတယှ။ စစခငှှးမှာတငပှဲ အားနညှးခကှကှို ထောကပှှတယလှို့ မှငပှါတယှ။ 

Voice : ဒီ App ကို လုပခှဲ့တဲ့ အခှိနမှှာ အထောကအှပံ့ပေါ့။ ငှကှေေးသောှ လညှးကောငှး အခှားအထောကအှပံ့သောှ လညှးကောငှး ဘာတှရှေိခဲ့သလဲ။

Team PPP : Mekong Innovation က လုပတှဲ့ App Competition မှာတော့ ကှှနတှောတှို့ ပထမဆု ရခဲ့တာ ရှိတယှ။ ကုနကှစှရိတှ အနနေဲ့ကတော့ ဆာဗာဖိုးတှေ ကုနကှတှာ ရှိတယှ။ ဒါကိုတော့ Myanmar Links သငတှနှးကှောငှးကနပှေီး ပံ့ပိုးပေးထားပါတယှ။ ဆာဗာရော ဒိုမိနှးရောပေါ့။ 

Voice : တခှားအခကအှခဲတှရေော ဘာတှေ ရှိခဲ့သေးလဲ။

Team PPP : အခကအှခဲက အခကှအှလကှ မရတဲ့ အပိုငှးပဲ။ ကနှတှဲ့ ဒီဘကကှ App ကို ရေးတဲ့အပိုငှးက အခှိနအှကန့အှသတတှဈခု ပေးလိုကရှငှ သူ့ဘာသာ ပှီးသှားတယှ။ လမှးတှရေဲ့ အခကှအှလကကှိုကတှော့ ရလောကမှယထှငလှို့ သကဆှိုငရှာကို သှားတောငှးကှည့တှယှ။ ဒါပမေဲ့ အဆငမှပှဘေူး။ အဲ့တော့ ကှှနတှောတှို့ ကှံရာမရဖှဈပှီး ကိုယ့ဘှာသာ ရိုကထှည့ရှတာပါပဲ။ အဲ့ဒီမှာတငပှဲ အခှိနတှောတှောကှှာတယှ။

Voice : လမှးနာမညှ အခကှအှလကတှှေ တောငှးဖို့ အဆငမှပှဘေူးဆိုတာ ဘယလှိုအဆငမှပှတောလဲ။

Team PPP : လမှးတှနေဲ့ ပတသှကတှဲ့ အခကှအှလကတှှကေို တောငှးတဲ့နရောမှာ သူတို့ဘကကှ ဒီအခကှအှလကတှှကေို ဘယမှှာသုံးမယှ ဆိုတာကို မယုံကှညဘှူး။ နောကတှဈခုက သူတို့မှာ တကယရှှိရဲ့လား ဆိုတာလညှး ကှှနတှောတှို့ မသိဘူး။ နောကဆှုံး ဒီအခကှအှလကတှှေ သူတို့ဆီမှာ Digital Copy ရှိသလား။ ဒီအခကှအှလကတှှကေို Open Data အနနေဲ့ ပေးလို့ရသလား။ အဲ့ဒါကို ကှှနတှောတှို့ မသိဘူး။ 

နောကတှဈခုက သှားတောငှးပှီးတော့ သူတို့ဘကကှ တဈယောကယှောကကှ သူ့ခှင့ပှှုခကှှ တဈခုတညှးနဲ့ ပေးလိုကရှငှ အမှနအှတိုငှး ပှောရရငှ မကောငှးဘူး။ ကှှနတှောတှို့ App ရေးတဲ့သူတှေ ဘကကှလညှး ဒီအခကှအှလကတှှေ မရရငှ ရှေ့ဆကလှို့ မရတဲ့အတှကှ ရိုကထှည့လှိုကရှော။ အဲ့လိုပဲ နောကလှုပရှမယ့ှ သူကလညှး ဒီလိုပဲ ရိုကထှည့နှရမယဆှေိုရငှ သိပအှဓိပပှာယှ မရှိဘူး။

Voice : App မှာ မှနမှာစာစနဈကို အထောကအှပံ့ပေးဖို့ ကတှော့ရော ဘယလှိုလုပခှဲ့ရသလဲ။

Team PPP : ေဖာင့ကှို နှဈမှိုးလုံးအတှကှ အထောကအှပံ့ပေးအောငှ လုပပှေးရတယှ။ ဘာနဲ့သုံးမယှ ရှေးတာမှိုးလောကှ မဟုတဘှဲ Comment ပေးတာတှေ ပါလာတဲ့အတှကှ နှဈခုလုံး လုပရှတာ အခကအှခဲရှိတယှ။ အဲ့ဒါကလညှး ယူနီကုတနှဲ့ ပတသှကရှငှ Developer တှကေ မပှောငှးလဲဘူးဆိုတာ ဟုတကှို မဟုတဘှူး။ ဒီကိဈစကှောင့ှ Developer တှကေ ပိုပှီး အလုပလှုပကှှရတယှ။ ကနှတှဲ့အပိုငှးက မှနတှယှ။ အဲ့အပိုငှး ရောကလှာရငှ ကှာတယှ။ 

Voice : ဒီတော့ မှနမှာစာစနဈကို နညှးနညှး ဖှန့ပှှောရအောငှ။ နှဈခုလုံးကို အထောကအှပံ့ပေးတဲ့ နရောမှာ အခကအှခဲရှိတယှ ဆိုတာ ဘယလှောကအှထိ အခကအှခဲ ရှိတာလဲ။

Team PPP : ကှှနတှောတှို့ App တှမှော ယူနီကုတကှတော့ ထည့ကှို ထည့ပှေးသင့တှယဗှှ။ ဒီအခကှအှလကတှှကေို သိမှးတာ၊ ရှာဖှတောတှေ လုပဖှို့က ယူနီကုတနှဲ့မှ အဆငပှှတယှေ။ ဇောဂှှီနဲ့ဆိုရငှ ပှနပှှီး ရှာတာတို့ ဘာတို့မှာ အဆငမှပှတောတှေ ရှိတယှ။ အခုဆို ဇောဂှှီ အသုံးပှုသူတှေ မှငရှအောငှ၊ ရေးလို့ရအောငတှော့ လုပပှေးထားတာ ရှိတယှ။ ဒါပမေဲ့ သိမှးထားတဲ့ နရောမှာတော့ ယူနီကုတနှဲ့ပဲ သိမှးရတယှ။ 

အားလုံးက ဇောဂှှီသုံးနတေဲ့အတှကှ နှဈခုလုံးကို အထောကအှပံ့ ပေးရတဲ့ ဒုကခှက အကှီးဆုံးဒုကခှပဲ။ မလိုအပဘှဲနဲ့ ကှှနတှောတှို့ဆီမှာရှိတဲ့ အခကှအှလကတှှေ အားလုံးက ယူနီကုတလှား၊ ဇောဂှှီလားဆိုပှီး လိုကပှှီး လုပနှရတောက တအားမှားတယှ။ 

ကှှနတှောတှို့အနနေဲ့က ရှငှးတယှ။ တဈခုတညှးကို ထောကပှံ့ရမယဆှိုရငှ ပိုပှီးကောငှးတယှ။ ယူနီကုတပှဲ ရေးပါဆိုရငှ စိတခှမှှးသာတယှ။ ဇောဂှှီပဲရေးပါ ဆိုရငလှညှး စိတခှမှှးသာတယှ။ နောကတှဈခုက အဲ့ဒီနှဈခုကို ထောကပှံ့ဖို့ လုပနှရတေဲ့ အလုပကှ အရမှးစိတညှဈစရာကောငှးတဲ့ အလုပပှဲ။ စိတဝှငစှားဖို့ မကောငှးဘူး။ 

Voice : ဒီ App ကို လုပထှားခဲ့ပှီးပှီ။ ဒါကို လူတှအသေုံးပှုဖို့ ဖှန့တှဲ့ လမှးကှောငှးကကတှော့ နညှးနေဦးမလား။

Team PPP : အဲ့ဒါကတှော့ ကှှနတှောတှို့ရဲ့ App က Social Responsibility ကို သှားတာဖှဈနတယှေ။ ဒါကိုဖှန့တှဲ့အကှောငှး စဉှးစားမယဆှိုရငှ ကှောငှှာတှထညှေ့၊ ဈေးကှကရှှာဖှရေေးတှလေုပှ၊ ကိုယ့ရှဲ့ စာမကှနှှာကို Promote လုပတှာတှေ လုပဖှို့ကတှော့ အဲ့ဒီပိုကဆှံတှေ အကုနခှံပှီး လုပလှိုကပှှီ ဆိုပါတော့။ ဒါကို ဘယလှိုပှနရှနိုငမှလဲ စဉှးစားရမယှ။ ဘာမှမရှိဘူး။ ဒါကိုလုပတှဲ့ နရောမှာ Myanmar Links က ထောကပှံ့ပေးထားတယှ။ ဘယလှောကအှထိ လုပနှိုငမှလဲ။ ကှှနတှောတှို့က ကှောငှးသားတှေ။ အိတထှဲက စိုကပှှီး ဘယလှောကလှုပနှိုငမှလဲ ဆိုတာ အရေးကှီးတယှ။

ဒါကို ထောကပှံ့ပေးတဲ့ နရောမှာ လူမှုအဖှဲ့အစညှးအဆင့ှ၊ တိုငှးဒသကှေီး ပှညနှယအှဆင့ှ၊ အစိုးရအဆင့ဆှိုပှီး သုံးပိုငှးရှိမယှ။ ဒါကို တကယတှမှး သှားသင့တှာက သမားရိုးကှ ဖှန့နှတေဲ့ ပုံစံတှနေဲ့ ဖှန့တှာထကှ ဒီ App မှိုးသညှ ဒီနိုငငှံမှာ ရှိသင့တှယဆှိုပှီး ဝိုငှးပှီး မှှဝဖှနေ့ဝှပေေးတာမှိုး ဖှဈသင့တှယှ။ နောကတှဈနညှးက ဥပမာ- စညပှငကှ ဒီ App ကနေ တငပှှတာတှကေို သူတို့ဘကကှ ကူညီဖှရှငှေးပေးပါမယှ ဆိုတာမှိုး ပှောသင့တှယှ။ နောကတှဈခုက နိုငငှံအဆင့ှ အနနေဲ့ အထောကအှပံ့ ပေးသင့တှယှ။

ကှှနတှောတှို့ ဒီ App တှကေ ပရဟိတ စိတကှူးကနေ ဖှဈလာတာ။ အထောကအှပံ့က အဲ့ဒီလို မဖှဈရငှ မရဘူး။ ဒီလမှးကှောငှးတှကနေေ ဖှန့ဝှပေေးသင့တှယှ။

မောငမှနှး