News

POST TYPE

IT

အဝေးထိန်းစနစ်သုံး တိုက်ခိုက်ရေးတင့်ကားပုံစံငယ်တည်ဆောက်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
28-Aug-2018
“စဈရေးမှာသုံးမယဆှိုရငှ လူကိုယတှိုငှ လိုကပှါစရာမလိုတဲ့အတှကှ ထိခိုကမှှုလှှော့ခနှိုငမှှာဖှဈပါတယှ”


ပှညတှှငှး၌ လူငယနှညှးပညာကှောငှးသားမှားက နညှးပညာဆနှးသဈတီထှငမှှုမှားကို ဖနတှီးဆနှးသဈလကှရှှိသညှ။ အဘကဘှကမှှ အခကအှခဲမှားရှိသောလှညှး ရနိုငသှမှှ အထောကအှပံ့နှင့ှ အခှင့အှရေးကို အသုံးခပှှီး နညှးပညာဖနတှီးတီထှငမှှုမှားကို ကှိုးစားလုပကှိုငနှကှရခှငှေးဖှဈသညှ။ ယငှးသို့ဖနတှီးတီထှငမှှုမှား ပှုလုပနှသေူမှားအနကမှှ အဝေးထိနှးစနဈသုံး တိုကခှိုကရှေးယာဉပှုံစံငယှ တညဆှောကခှဲ့သည့ှ နညှးပညာတကကှသိုလမှနတှလေးမှ ပဉစှမနှဈကှောငှးသား မောငကှှောဇှငဖှှိုး၊ စတုတထှနှဈကှောငှးသား အောငကှောငှးမှတတှို့နှင့ှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့၏ အတှေ့အကှုံမှား၊ အခကအှခဲမှားကို တှေ့ဆုံမေးမှနှးပှီး ပှနလှညဖှောပှှအပပှါသညှ။

Voice : မနတှလေးတကကှသိုလှ လူငယဘှကစှုံ ဖှံ့ဖှိုးရေးပှဲမှာ ညီလေးတို့အနနေဲ့ အဝေးထိနှးစနဈသုံးတင့ကှားကို ပှသခဲ့တယလှို့ သိရပါတယှ။ ဒီတင့ကှားရဲ့ စှမှးဆောငရှညတှှကေို အရငဆှုံးပှောပှပေးပါဦး။
RC Tank : ဒီ project ကို အဝေးထိနှးတိုကခှိုကရှေးယဉပှုံစံငယအှနနေဲ့ တညဆှောကထှားပါတယှ။ camera မှ remote camera မှတဈဆင့ှ ကှည့ရှှုကာ ထိနှးခှုပမှောငှးနှငနှိုငပှှီး ပဈမှတကှို laser နဲ့ခှိနပှှီး ပဈခတနှိုငပှါတယှ။ ညဘကအှသုံးပှုလိုတဲ့အခါကရှငလှညှး camera မီးကိုဖှင့ပှှီး ကှည့ရှှုထိနှးခှုပနှိုငမှှာဖှဈပါတယှ။ စဈမှပှငအှခှအနေေေ (ဥပမာ- မိုငှး ရှိမရှိ၊ အပူခှိနှ၊ တင့ကှားသှားတဲ့ အရပမှကှနှှာ၊ အလငှးအမှောငှ) စတာတှကေိုလညှး remote မှာ ကှည့ရှှုနိုငမှှာဖှဈပါတယှ။

Voice : တင့ကှားမှာတပဆှငထှားတဲ့ လကနှကတှှကေ ပဈခတလှို့ရတယလှို့လညှး သိရပါတယှ။ ဒီလကနှကတှှကေို ပဈခတဖှို့အသုံးပှုထားတဲ့ နညှးပညာပိုငှးကရော။
RC Tank : ပဈခတဖှို့ကိုတော့ လှှပစှဈသံလိုကလှှိုငှး (electromagnetic field) ကို သုံးထားပါတယှ။ (electromagnetic field) လှှပစှဈသံလိုကစှကကှှငှး အသုံးပှုထားတာဖှဈတဲ့အတှကှ လှှပစှဈစှမှးအငတှော့ လိုအပမှှာဖှဈပါတယှ။

Voice : Coil Gun တှကေို တကယ့ရှိုငဖှယှ တှလေိုပဈခတနှိုငဖှို့ဆိုရငှ လိုအပမှယ့ှ လှှပစှဈသံလိုကလှှိုငှး ပမာဏက အခုပရော့ဂကှမှှာ တပဆှငထှားတဲ့ စှမှးအငထှကတှော့ အမှားကှီးလိုအပမှှာပေါ့။ ဒီ့အပှငှ တင့ကှားတှမှော သုံးဖို့ဆိုရငတှော့ ပမာဏအမှားကှီး လိုအပမှယလှို့ခန့မှှနှးနိုငပှါတယှ။ ဒီ စှမှးအငပှမာဏလောကရှဖို့ဆိုရငှ ဘယလှိုလုပဆှောငဖှို့လိုမလဲ။
RC Tank : ဟုတကှဲ့ဗှ ။ Coil Gun ရဲ့ ပှငှးအားက အခှအနနှဈရပေအှပေေါမှူတညပှါတယှ။ ပထမတဈခုကတော့ Coil Gun မှာ လုပထှားတဲ့ Stage နဲ့ဆိုငပှှီး နောကတှဈခုကတော့ အဲဒီ Stage တဈခုခငှှးဆီမှာရှိတဲ့ လှှပစှဈစကကှှငှးပှငှးအားနဲ့ ဆိုငပှါတယှ။ အဲဒီအတှကှ လှှပစှဈစှမှးအငတှော့ လုံလုံလောကလှောကှ လိုအပတှာပေါ့။

Voice : တိုကခှိုကရှေးအတှကှ သုံးတဲ့ နရောမှာ ဥပမာ လကှေောငှးရနကှာကှယရှေးပေါ့။ အဲဒီလိုအခှအနမှေော အခှိနတှိုအတှငှး အခကှရှေ အမှားကှီး ပဈခတရှတယှ။ ယမှးအားနဲ့ ပဈခတတှာမှိုးဆိုရငှ ပတဝှနှးကငှကှို ပှနပှှီးထိခိုကတှာမှိုးတှရှေိနိုငတှယလှို့ အကှမှးဖငှှးသိထားတယပှါ့လေ။ ဒီလို ထိခိုကမှှုတှကေို EMF သုံးတဲ့ တင့ကှားတှကေ ဘယလှောကအှထိ လှှော့ခကှာကှယနှိုငမှလဲ။
RC Tank : ယမှးအားနဲ့ ပဈခတတှဲ့ လကနှကတှှမှော အသံလညှးဆူမယှ။ မီးခိုး CO2 စတာတှေ လထေုညဈညမှးမှုတှလညှေးဖှဈမယှ။ ခုဟာမှာတော့ EMF သုံးထားတာဆိုတော့ အသံလညှး ကှားရမှာမဟုတဘှူး။ လထေု ညဈညမှးမှုလညှးမဖှဈတော့ဘူးပေါ့။ ကုနကှစှရိတအှနနေဲ့ ကှည့မှယဆှိုလညှး အရမှးသကသှာမယှ။ Ferromagnetic Material တှဖှဈတေဲ့ Iron, Nickel, Cobalt တှရှေိရငှ ကညှဆှနရှနိုငမှှာဖှဈပှီး အခှိနတှိုအတှငှး အခကှရှအမှေားကှီး ပဈဖို့ဆိုရငတှော့ Capacitor ကို အားသှငှးတဲ့အခှိနှ မှနဖှို့လိုတာပေါ့။ Charging Time မှနရှငှ မှနသှလောကှ မှနမှှနပှဈလို့ရပါတယှ။

Voice : ဒီ နညှးပညာကို လကတှှေ့အသုံးခဖှို့ဆိုရငှ ဘယလှိုနယပှယတှှမှော အသုံးဝငမှလဲ။ နောကတှဈခုက တိုကခှိုကရှေးသုံး စဈလကနှကတှဈခုလိုဖှဈလာဖို့ဆိုရငရှော ဘယလှိုတှေ အဆင့ဆှင့ှ လေ့လာဖှတသှနှးဖို့လိုအပှဦးမလဲ။
RC Tank : သှားလာရခကခှဲတဲ့နရောတှအတှကှေ ကယဆှယရှေး ဆောငရှှကတှာမှိုး။ နောကှ စဈရေးဘကမှှာလညှး အသုံးပှုနိုငမှှာဖှဈပါတယှ။ စဈရေးမှာ သုံးမယဆှိုရငှ လူကိုယတှိုငှ လိုကပှါစရာမလိုတဲ့အတှကှ ထိခိုကမှှုလှော့ခနှိုငမှှာဖှဈပါတယှ။ တကယ့စှဈလကနှကလှိုမှိုး အသုံးပှုဖို့ဆိုရငတှော့ ခုနပှောသလို လှှပစှဈစကကှှငှး ပှငှးအားရယှ Stage အရအတှကရှယှေ ကိုလိုခငှတှဲ့ Design အတိုငှး တှကခှကှှ လုပဆှောငရှမှာဖှဈပါတယှ။

Voice : ညီလေးတို့ အခု စမှးသပတှီထှငခှဲ့တဲ့ အဝေးထိနှးစနဈသုံးတင့ကှားငယတှဈစီး တညဆှောကဖှို့ ကုနကှစှရိတကှ ဘယလှောကရှှိခဲ့သလဲ။
RC Tank : ကုနကှစှရိတကှ ကပှှ ၂ သိနှးဝနှးကငှှ ကုနကှပှါတယှ။

Voice : လိုအပတှဲ့ပဈစညှးတှကေိုရော ဘယလှိုဝယယှူခဲ့သလဲ။ ပဈစညှးတှဝယယှေူဖို့အတှကှ အခကအှခဲတှေ ဘာတှရှေိခဲ့သလဲ။
RC Tank : မနတှလေးက လှှပစှဈပဈစညှးဆိုငတှှကပေဲ ဝယယှူထားတာပါ။ Design ကတော့ အားလုံး ကိုယတှိုငပှဲတညဆှောကထှားတာပါ။ တခှို့ Hardware Design ကိုလညှး ၃ီ 3D printr နဲ့ထုတပှှီး တညဆှောကထှားပါတယှ။

Voice : ညီလေးတို့က မနတှလေးနညှးပညာ တကကှသိုလကှဆိုတော့ ကှောငှးကရော ဒီလို လေ့လာတီထှငမှှုတှအတှကှေ ဘယလှောကအှထိ အထောကအှပံ့ပေးသလဲ။
RC Tank : ကုနကှစှရိတကှိုတော့ ကှောငှးမှာ ထောကပှံ့ပေးပါတယှ။ မနတှလေးနညှးပညာမှာ Common Lab ရှိပါတယှ။ အဲဒီမှာလညှး သှားရောကှ စမှးသပလှို့ရပါတယှ။

Voice : မနတှလေးမှာ ဒီလိုလေ့လာမှုတှအတှကှေ အထောကအှပံ့ဖှဈမယ့ှ Lab တှေ ဘယလှောကရှှိသလဲ။
RC Tank : မနတှလေးမှာ Techno Halo လို Engineering Training Center တှလညှေးရှိပှီး ကှှနတှောတှို့ တကကှသိုလမှှာလညှး Innovative Research corner (IRC) ဆိုတဲ့ နညှးပညာအဖှဲ့ တညထှောငထှားပှီး အပတစှဉှ Wed တိုငှး လေ့လာစမှးသပမှှုတှလေုပနှပေါတယှ။

Voice : ပှဲမှာပှခဲ့တော့ ပရိသတရှဲ့တုံ့ပှနမှှုရော ဘယလှိုရှိသလဲ။
RC Tank : အမှားစုကတော့ စိတဝှငစှားကှပါတယှ။

Voice : နညှးပညာသမားလူငယတှှအတှကှေ သူတို့ရဲ့ တီထှငနှိုငမှှုတှေ တကလှာဖို့အတှကှ သကဆှိုငှ ရာ ကှောငှးတှေ၊ သကဆှိုငရှာ ဝနကှှီးဌာနတှကေ ဘယလှောကအှထိ အထောကအှပံ့တှေ ပေးဖို့လိုအပှဦးမလဲ။
RC Tank : နညှးပညာပိုငှးမှာ အခုထကပှိုပှီး ထောကပှံ့ဖို့ လိုအပတှယလှို့ထငပှါတယှ။

Voice : နောကဆှုံးအနနေဲ့ ဒီပရော့ဂကှကှို လကတှှေ့နယပှယမှှာ အသုံးဝငနှိုငတှဲ့အထိ ဆကသှှားဖို့ အစီအစဉရှှိမလား။ တကယလှို့ ဆကသှှားဖို့ဆိုရငရှော လိုအပခှကှတှှေ ဘာတှရှေိမလဲ။
RC Tank : လကတှှေ့နယပှယမှှာ အသုံးခဖှို့ဆိုရငတှော့ လုံလောကတှဲ့ ဘတဂှကှနှဲ့ သကဆှိုငရှာနယပှယတှှကေ လကတှှဲခေါမှယဆှိုရငတှော့ ဖှဈလာနိုငပှါတယှ။

မောငမှနှး