News

POST TYPE

IT

3D Printer များထုတ်လုပ်နေသည့် Vertex Engineering ကုမ္ပဏီမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ကိုမင်းစိုးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
22-May-2018


“အစိတအှပိုငှးတှကေို ဒီမှာတငထှုတလှုပဖှို့ကတော့ တရုတကှိုယှဉနှိုငဖှို့ ဝေးပါသေးတယှ”

ပှညတှှငှးနညှးပညာကဏဍှအတှငှး ဆနှးသဈတီထှငမှှုမှားကို ကှောငှးသားလူငယမှှားက စိတပှါဝငစှားစှာ လုပဆှောငလှာကှသညှ။ ယငှးသို့ တီထှငမှှုမှားအတှကှ လိုအပခှကှမှှားအနကှ အခှခေံလိုအပခှကှမှှားကိုလညှး ဖှည့ဆှညှးနိုငရှနအှတှကှ လူငယမှှားကပငှ တီထှငကှှံဆဖှည့ဆှညှးနကှသညှေ။ ပှညတှှငှး၌ နညှးပညာထုတကှုနမှှား ထုတလှုပနှိုငရှနအှတှကှ လိုအပသှည့အှစိတအှပိုငှးမှားကို ထုတလှုပနှိုငရှနအှတှကှ 3D Printer မှားကို လိုအပခှကှအှလိုကှ ထုတလှုပပှေးနသညှေ့ Vertex Engineering ကုမပှဏီမှ အုပခှှုပမှှုဒါရိုကတှာကိုမငှးစိုးနှင့တှှေ့ဆုံပှီး 3D Printer မှားအကှောငှး၊ ပှညတှှငှးဈေးကှကလှိုအပခှကှမှှား၊ လူငယမှှား၏ တီထှငဖှနတှီးနိုငမှှုအတှကှ လိုအပသှည့အှထောကအှပံ့မှားအကှောငှး တှေ့ဆုံမေးမှနှးပှီး ပှနလှညဖှောပှှအပပှါသညှ။

Voice : ပှညတှှငှးမှာ 3D Printer တှကေို Customize လုပပှှီး လိုအပတှဲ့သူတှကေို ရောငှးပေးတယလှို့ သိရတယဗှှ။ အဲ့ဒီအပိုငှးကို အရငဆှုံးရှငှးပှပေးပါဦး။
KMS : ကှှနတှောှ ပှီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နှဈဦးပိုငှးလောကမှှာ တရုတကှနေ 3D Printe တဈလုံး စဝယဖှှဈပါတယှ။ ဈေးကလညှး တောတှောလှေးပေါပါတယှ။ Acrylic ဆိုတဲ့ ကောပှှားတှနေဲ့ လုပထှားတာပါ။ ဒါပမေဲ့ အဆငမှပှတောတှေ တောတှောမှှားပါတယှ။ 
အဲ့ဒီအခှိနတှုနှးက ဘယသှူ့ကို မေးလို့မေးရမှနှးလဲ မသိတော့ ကိုယတှိုငပှဲ Online မှာရှာဖှလေေ့လာပှီး ပှူနာတှကေို ဖှရှငှေးရတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ 3D Printer ရဲ့ အလုပလှုပပှုံကို နားလညလှာတာပါ။ သူ့ရဲ့သဘောတရားကို နားလညပှှီးနောကပှိုငှးမှာ ကိုယတှိုငလှညှး စကဒှီဇိုငှးတှေ ဆှဲရတာ ဝါသနာပါတော့ Stainless Steel Frame နဲ့ ကိုယပှိုငဒှီဇိုငှးတဈခုဆှဲပှီး စိတကှှိုကှ စကတှဈလုံး စလုပဖှှဈခဲ့ပါတယှ။ ဒါကို Facebook မှာ ခပှှတော့ စိတဝှငစှားတဲ့သူ တောတှောလှေးမှားတာတှေ့ပါတယှ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ 3D Printer တှေ လုပရှောငှးဖှဈခဲ့တာပါ။

Voice : ဒီ 3D Printer တှကေို လူငယတှှေ ဘယလှောကအှထိ စိတဝှငစှားမှု ရှိသလဲဗှ။ ဘယလှို လူငယတှှအတှကှေ လိုအပတှာလဲ။
KMS : စိတဝှငစှားမှု အပိုငှးကတော့ နညှးပါသေးတယှ။ တောတှောမှှားမှားက 3D Printer ကို ကစားစရာတဈခုလိုပဲ မှငနှကှပေါတယှ။ အထူးသဖှင့ှ လူကှီးတှပေေါ့။
လူငယတှှထေဲမှာတော့ စိတဝှငစှားမှုအား တဖှညှးဖှညှးမှားလာတာ တှေ့ရပါတယှ။ ဒါပမေဲ့လညှး မှားသောအားဖှင့ှ ကိုယပှိုငတှီထှငဖှနတှီးမှုတှအတှကှေ ကိုယတှိုငပှုံဆှဲပှီး ကိုယလှိုခငှတှာကိုလုပယှူတဲ့သူတှထကှေ Online ကနေ သူမှားဆှဲပှီးသား ကစားစရာပုံတှကေိုပဲ Download လုပပှှီး ထုတနှကှတေဲ့သူတှကေ မှားနပေါသေးတယှ။ အမှနကှ ဒီစကတှှဟော ကှောငှးသူ၊ ကှောငှးသားတှရေဲ့ တီထှငဖှနတှီးမှုတှကေို အမှားကှီး အထောကအှကူဖှဈစသလေို Pro-fessional သမားတှအတှကလှညှေး သူတို့ရဲ့လုပငှနှးတှမှော အသုံးခလှို့ရနပေါပှီ။ ကှှနတှော့စှကတှှကေို ဝယသှှားတဲ့သူတှထေဲမှာ အငဂှငှနှီယာကှောငှးသားတှေ၊ Architech တှေ၊ Maker Space ဖှင့ထှားတဲ့ သူတှေ၊ ပှငသှဈတို့၊ အမရေိကနတှို့က လာဖှင့ထှားတဲ့ ကှောငှးတှေ ဒါတှမှေားပါတယှ။

Voice : 3D Printer တဈလုံးအတှကှ ကုနကှစှရိတကှရော ဘယလှောကကှနေ ဘယလှောကပှမာဏ အတှငှးလောကရှှိနိုငမှလဲ။
KMS : စကရှဲ့ဈေးတှကတေော့ အမှိုးမှိုးပါပဲ။ တရုတလှုပဆှိုရငတှော့ အပေါဆုံးနှဈသိနှးကှောှ လောကနှဲ့တငကှို ရနိုငပှါတယှ။ ဒါပမေဲ့ စိတညှဈရတာနဲ့ ကာမိမှာမဟုတပှါဘူး။ လေးငါးသိနှးတနလှောကဆှိုရငတှော့ လူငယတှှအတှကသှငေ့တှောပှါတယှ။ စီးပှားဖှဈသုံးခငှရှငတှော့ ဆယသှိနှးအထကလှောကှ သုံးသင့ပှါတယှ။

Voice : ပှညပှကနတငသှှငှေးတဲ့ 3D Printer တှနေဲ့ ဒီကလိုအပခှကှအှလိုကှ အဈကိုတို့လို Customize  လုပပှေးတဲ့ဟာမှာရော ဘယလှိုကှာခှားခကှတှှရှေိမလဲ။
KMS : စောစောက ပှောသလိုပဲပေါ့ ပှညပှကနေ သှငှးတဲ့စကတှှမှောလညှး ကောငှးတဲ့စကတှှရှေိပါတယှ။ ဒါပမေဲ့ သူရဲ့အားနညှးခကှကှ Local Support မပေးပါဘူး။ ပကှရှငှ ကိုယ့ဘှာသာကိုယရှှငှးပေါ့။ ကှှနတှော့စှကတှှကေိုတော့ အာမခံတဈနှဈပေးထားတဲ့အတှကှ ပကှရှငှ ပူစရာမလိုဘူးပေါ့။ ကှှနတှောတှို့က Customize လုပတှယှ ဆိုတာထကှ ကိုယပှိုငှ Brand တဈခုအနနေဲ့ ထုတနှတောပါ။ ခုခှိနထှိတော့ Customize Order မလာဖူးသေးပါဘူး။ ကိုယတှိုငတှပဆှငခှငှကှှတဲ့လူငယတှှကေိုတော့ အားပေးပါတယှ။
တကယတှမှးလုပကှှည့ရှငှ ဘာမှမခကပှါဘူး။ ဒီနညှးပညာက OpenSource ဖှဈတဲ့အတှကှ အားလုံးကို Online မှာလေ့လာလို့ရပါတယှ။ YouTube မှားမှားကှည့ှ၊ Google မှားမှားဖတှ လကတှှေ့အကောငအှထညဖှောပှှီး မှားမှာကို မကှောကဖှို့ပဲ လိုပါတယှ။

Voice : လူငယတှှကေိုယတှိုငှ ကိုယ့လှိုအပခှကှအှလိုကှ တပဆှငကှှမယဆှိုရငရှော သူတို့ဘာတှေ လေ့လာဖို့လိုမလဲဗှ။ နောကတှဈခုက ဒီ 3D Printer တှကေ သူတို့ရဲ့ နညှးပညာတီထှငမှှုတှေ ဘာတှလေုပဖှို့ အတှကကှို ဘယလှိုမှိုးအသုံးဝငတှယဆှိုတာ ရှငှးပှပေးပါဗှ။
KMS : 3D Printer တဈလုံးဟာ နညှးပညာတီထှငှ ဖနတှီးမှုတှအတှကှေ အမှားကှီးအသုံးဝငပှါတယှ။ ကိုယ့စှိတကှူးရှိရငှ ရှိသလို ပုံဆှဲပှီး Print ထုတလှိုကရှုံပါပဲ။ သာမနလှူတဈယောကအှတှကှ ဒါတှဟော အရငကှ ဘယလှိုမှမဖှဈနိုငခှဲ့တဲ့အရာတှပေါ။ သိနှးရာထောငခှှီတနတှဲ့ CNC လိုစကမှှိုးတှနေဲ့တောငမှှ မလုပနှိုငတှဲ့ ဒီဇိုငှးပုံစံတှကေို ငါးသိနှးတနှ 3D Printer တဈလုံး ရှိရုံနဲ့ အိမမှှာတငှ ကုနကှစှရိတသှကသှကသှာသာနဲ့ ထုတလှို့ရနပေါပှီ။ အထူးသဖှင့ှ Prototype တှေ လုပဖှို့ အရမှးအဆငပှှပေါတယှ။ 
3D Printer နဲ့ဘာတှလေုပလှို့ရလဲလို့ မေးကှပါတယှ။ ကိုယ့ပှတဝှနှးကငှမှှာကှည့လှိုကပှါ။ ကောနှဲ့လုပလှို့ရတာမှနသှမှှ လုပလှို့ရပါတယှ။Voice : 3D Printer တှအတှကှေ လိုအပတှဲ့ပဈစညှးတှကေိုရော ဘယလှိုမှာယူရသလဲဗှ။ ဒီနရောမှာရော ဘယလှိုအခကအှခဲတှရှေိသလဲ။
KMS : 3D Printer အတှကှ လိုအပတှဲ့ပဈစညှး တောတှောမှှားမှားကိုတော့ ဒီမှာ ဝယလှို့ရနပေါပှီ။ ဒါပမေဲ့ Aliexpress မှာတော့ ပဈစညှးအမှိုးအစားပိုစုံတာပေါ့။ Aliexpress ကမှာရငတှော့ Credit Card ရှိဖို့လိုသလို ရကသှုံးဆယလှောကလှညှး စောင့ရှတတပှါတယှ။

Voice : နောကပှိုငှးမှာတော့ ကှောငှးတှမှော ဒီလိုအထောကအှပံ့ပဈစညှးတှရှေိတာ သိရပါတယှ။ ဒါပမေဲ့လို့ဒါတှကေို အသုံးခတှဲ့အပိုငှးမှာရော ဘယလှိုအနအထေားမှာရှိတယလှို့ မှငသှလဲဗှ။ အဈကိုတို့ကတှော့ လူငယတှှနေဲ့ ပိုထိတှေ့ခှင့ရှတော့ ဘယလှိုမှိုးကှုံတှေ့ဖူးသလဲ။
KMS : ေကှာငှးတှမှော ရှိနကှပေါပှီ။ ဒါပမေဲ့ ကှှနတှောသှိသလောကတှော့ ကှောငှးက ဝယထှားပေးတာမှိုးမဟုတဘှဲ ကှောငှးသားတှကပေဲ တရုတကှနေ 3D Printer တှကေိုမှာပှီး ကှောငှး Project ဆိုပှီး တငသှှားကှတာ အဲ့ဒါတှကေိုပဲ နောကကှှောငှးသားတှကေ ဆကပှှီးသုံးနကှတော တှေ့ရပါတယှ။ Setting တှကေ မမှနှ ဘယလှိုသုံးရမယဆှိုတာကို ပှပေးမယ့သှူမရှိတော့ အဆငမှပှကှတော မှားပါတယှ။

Voice : ပှညတှှငှးမှာ ကှောငှးသားလူငယတှှေ နညှးပညာတှနေဲ့ ပိုပှီးထိတှေ့ခှင့ရှဖို့၊ နညှးပညာတီထှငမှှုတှေ ပိုပှီးလုပနှိုငဖှို့ဆိုရငှ ဘာတှလေုပဖှို့ လိုအပမှလဲဗှ။ သူတို့ရဲ့ လိုအပခှကှတှှကရေော ဘာတှရှေိနမလေဲ။
KMS : ဒါကတော့ နညှးပညာကှောငှးတှရေဲ့ ပံ့ပိုးမှုတှေ အမှားကှီး လိုအပပှါတယှ။ ကှောငှးတှမှော Facility အပှည့အှဝထားပေးဖို့လိုပါတယှ။ ကှောငှး Project တှဆေိုလညှး ကှောငှးသားတှကေ အိတစှိုကပှှီး လုပနှကှရတယလှေို့ ကှားပါတယှ။ ဒါလေးတှကေို ဖှည့ဆှညှးပေးဖို့ လိုပါလိမ့မှယှ။ ကှောငှးသားတှအနနေေဲ့လညှး ကိုယတှိုငလှေ့လာစူးစမှးဖို့လိုပါမယှ။ ကှှနတှောတှို့ခတှတေုနှးကလို Library ထဲသှားပှီး စာအုပပှုံထဲ လှှောကမှှှနစရေော မလိုတော့ပါဘူး။ Google လေးတဈခကှှ နှိပလှိုကရှုံနဲ့ သိခငှတှဲ့အကှောငှးအရာတှကေို အလှယတှကူ ရှာဖတလှို့ရနပေါပှီ။ အငှဂှလိပစှာ Reading and Listening Skill ကောငှးအောငလှုပဖှို့တော့ လိုတာပေါ့။

Voice : နောကတှဈခုက အခု အဈကိုတို့ဆိုရငှ လိုအပတှဲ့ပဈစညှးတှေ ပှညပှကမှာရတာတှေ ဘာတှရှေိနိုငမှယှ။ ဒီဟာတှကေို ဒီမှာပဲလုပဖှို့ဆိုရငရှော ဖှဈနိုငခှှရှေိသလား။ အဲ့ဒီအတှကှ လိုအပခှကှတှှကရေော ဘာတှဖှဈမလေဲ။
KMS : ကှှနတှော့စှကရှဲ့ Frame တှကေိုတော့ ဒီမှာတငပှဲ Laser Cutter စကကှှီးတှနေဲ့ ဖှတလှို့ရနပေါပှီ။ ဒီလိုခတှမေီစကကှှီးတှေ သှငှးလာပေးတဲ့ ကှှနတှော့ရှဲ့သူငယခှငှှး ကုမပှဏီဖှဈတဲ့ HSG ကိုလညှး ကှေးဇူးတငပှါတယှ။ သူတို့ရှိလို့လညှး ကှှနတှောှ ဒီစကတှှကေို တီထှငနှိုငတှာပါ။ ကနှတှဲ့အစိတအှပိုငှးတှကေို ဒီမှာတငထှုတလှုပဖှို့ကတော့ တရုတကှို ယှဉနှိုငဖှို့ ဝေးပါသေးတယှ။ ကှှနတှော့အှမှငကှတော့ တရုတကှို ယှဉပှှီးမလုပပှါနဲ့ တရုတနှဲ့ပေါငှးပှီးလုပပှါ ပိုအဆငပှှပေါလိမ့မှယှ။

Voice : နောကဆှုံးအနနေဲ့ပေါ့လေ။ ဒီ ပှညတှှငှးက နညှးပညာတီထှငမှှုတှေ လုပနှတေဲ့ လူငယတှှအတှကှေ ဘာပှောဖို့ရှိမလဲဗှ။
KMS : ကှှနတှောှ စောစောကပှောသှားတဲ့ တရုတကှိုယှဉပှှီးမလုပပှါနဲ့ ဆိုတဲ့နရောမှာ ဈေးနှုနှးအရပါ။ သူတို့အနနေဲ့က Mass Production ကို ကောငှးကောငှး နိုငနှိုငနှငှးနငှး လုပနှိုငနှတေဲ့အတှကှ ကှှနတှောတှို့နိုငငှံမပှောနဲ့ တဈကမဘှာလုံးကတောငှ မယှဉနှိုငတှော့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ထုတတှဲ့ပဈစညှးတှကေိုသုံးပှီး တနဖှိုးပိုမှင့တှဲ့စကပှဈစညှးတှေ ထုတလှုပမှယဆှိုရငတှော့ ဖှဈနိုငပှါတယှ။ Value Add ပေါ့။ ဒီလို စကပှဈစညှးတှေ ထုတလှုပနှိုငဖှို့ဆိုတာကလညှး လူငယဖှနတှီးရှငတှှကေိုပဲ အားကိုးကှရမှာပါပဲ။ ဒါကှောင့ှ အစပိုငှးမှာ သူမှားလုပထှားတဲ့ Online က Project တှကေို လေ့လာမှုအနနေဲ့ လိုကလှုပသှင့ပှမယှေ့ အဲ့မှာတငရှပမှနပေဲ ကိုယပှိုငတှီထှငဖှနတှီးမှုတှဘကကှေို သှားကှပါလို့ ပှောခငှပှါတယှ။ ပှီးတော့ ဒီလို လူငယဖှနတှီးရှငတှှကေို အားပေးပံ့ပိုးကူညီနိုငမှယ့ှ KickStarter လိုကုမပှဏီကှီးတှေ ပေါပှေါကလှာရငတှော့ အတိုငှးထကအှလှနပှါပဲ။ ပှညတှှငှးဘဏတှှကေိုတော့ ဘယလှိုမှ အားကိုးလို့ မရနိုငတှော့ဘူးဆိုတာ သိနကှပေါပှီ။

မောငမှနှး