News

POST TYPE

IT

ET သည္ ကမၻာ႔အခြင့္အေရး
27-Jan-2018တစ္ကမၻာလံုး ET ေခၚ Educational Technology လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေနၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ပညာေရးနည္းပညာအတြက္ သီးျခားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Edtech ကုမၸဏီေတြ ေပၚလာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမ ၁၀ လ အတြင္း Edtech တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေငြပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၅ ဘီလီယံျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ယခင္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ႐ိုးစင္းပါသည္။ Blackboard ကို သံုးခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္မီလာသည့္အခါ Whiteboard ေတြ ေျပာင္းသံုးၾကသည္။ ဤအဆင့္ေလာက္တြင္ပင္ ရပ္တန္႔က်န္ခဲ့သည္။ 

ေခတ္အေနအထားက ကေလးေတြကို ေလ့က်င့္သင္ယူေပးမႈမ်ား လုပ္ေပးရန္ ပိုအေရးႀကီးလာသည္။ အဂၤလိပ္စာကို အျပန္အလွန္ ေလ့က်င့္ၾကမည္။ မိမိတို႔ ျပဳစုေရးသားၿပီးေသာ အိမ္စာမ်ားကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ဆရာမ်ားထံပို႔မည္။ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို 3D ပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကမည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးတြင္ နည္းပညာသည္ အေရးပါလာသည္။ အာရွသည္ Edtech တို႔အတြက္ ေဈးကြက္ အခြင့္အလမ္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ Edtech တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း Goldman Sachs သုေတသနအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကထက္ သံုးဆတက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Edtech ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Google ႏွင့္ KPMG တို႔ကလည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ေလးႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉၆ ဘီလီယံခန္႔ကို အြန္လိုင္းပညာေရးအပိုင္း၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Edtech လုပ္ငန္းမ်ား ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အာရွသည္ ပညာေရးတြင္ နည္းပညာကို ထည့္သြင္းရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အာရွ၏ K-12 အတန္းတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္းက သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ လူငယ္ေတြ အမ်ားဆံုးကလည္း အာရွျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္ ၆၇ သန္းရွိသည္။ ကမၻာ့တတိယအမ်ားဆံုး လူငယ္ထုတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အိႏၵိယတြင္ လူငယ္ ၃၅၆ သန္း၊ တ႐ုတ္တြင္ လူငယ္ ၂၆၉ သန္းရွိသည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကို အေျချပဳထားရမည့္ ပညာေရးႏွင့္ပညာေပးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား တီထြင္ႏိုင္သည့္ Edtech မ်ားမွာ အနာဂတ္အတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသလို ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

အာရွတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုလွ်င္ ဘာကိုလုပ္မည္နည္း။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ IBIS Capital သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်ဴရွင္ဖြင့္ထားရာ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၅၀ ခန္႔ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းသြားသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၉၀ ခန္႔ ျဖစ္လာမည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ မိဘမ်ားသည္ သူတို႔ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀,၉၃၉ သံုးေပးေနျခင္းကို ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

အာရွသည္ ပညာေရးကို အေလးေပးလာသည္ႏွင့္အမွ် အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ပညာသင္ယူမႈလုပ္ငန္းကလည္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ MOOC ေခၚ Massive Open Online Courses သင္ၾကားသည့္ စနစ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စာကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ သင္ယူေနမႈမ်ား ပိုမ်ားလာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း သန္း ၃၀၀ ခန္႔အထိ တိုးတက္လာသည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ကေလးမ်ား အဂၤလိပ္စာေလ့လာမႈက သိသိသာသာဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပဥၥမငါးႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ တ႐ုတ္ပညာေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနသည္။ အြန္လိုင္းပညာေရးကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားျခင္းကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက Edtech လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ေက်ာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စိုက္ထုတ္ျမႇဳပ္ႏွံေပးခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀ စိုက္ထုတ္ျမႇဳပ္ႏွံေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း K-12 ေက်ာင္းသား ၆ ဦး ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ 

အိႏၵိယတြင္လည္း အနာဂတ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယအစိုးရသည္ Digital India and Skill India ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကို ေနရာတိုင္း ေက်ာင္းတိုင္း ရရွိႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေနသည္။ မေလးရွားက ၂၀၁၆ ကတည္းက မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ Code ေရးနည္း အေျခခံမ်ားကို သင္ေပးေနသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လူဦးေရ၏ ၅၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အြန္လိုင္းေပၚေရာက္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ၇၃၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကလည္း ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနၿပီး အားလံုးက မ်က္စိက်ေနၾကသည္။ Room to Read အဖြဲ႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ဆရာမ်ားအားလံုး အြန္လိုင္းရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စာသင္ၾကားမွ ရႏိုင္မည့္အေနအထားကို ေရာက္လာလိမ့္မည္။ သူတို႔ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကိုဖြင့္ၿပီး သင္ၾကားေရးတြင္ ရင္းျမစ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ထုတ္ယူရေပလိမ့္မည္။ ဆရာအလုပ္ကို ပိုၿပီး ခိုင္ၿမဲေစလိုလွ်င္ နည္းပညာကို လက္လႊတ္၍မရ။ နည္းပညာကို သံုးစြဲျခင္းျဖင့္သာ လုပ္ငန္းကို အသက္ဆက္ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုထားသည္။ 

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ Edtech ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ အာရွကို မျဖစ္မေန ဝင္တိုးေတာ့မည္သာျဖစ္သည္။ Google, Facebook တို႔သည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ တ႐ုတ္ Edtech ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Xiami ႏွင့္ Baidu တို႔ကလည္း ပညာေရးကို နည္းပညာျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အသည္းအသန္ လႈပ္ရွားေနသည္။ တ႐ုတ္မွ Edtech ကုမၸဏီမ်ားကလည္း နည္းပညာႏွင့္ပညာေရး ေပါင္းစပ္ေပးမွ ရေတာ့မည္ကိုသိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ထိုးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ဟန္႔တားကာ ေဈးကြက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ပညာေရးကို နည္းပညာႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားမႈကို တစ္ကမၻာလံုး စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ မျပဳျပင္ မေျပာင္းလဲဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနလည္း ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြန္ေဈးကြက္ေတြ ေကာင္းလာႏိုင္သည္။ နည္းပညာျဖင့္ အေအးခန္းထဲတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ေရးေနသူမ်ား အိမ္၌ ပန္းကန္ေဆး၊ ၾကမ္းတိုက္၊ ေအာက္ေျခသိမ္း အိမ္ေဖာ္လုပ္ရန္ လူေတြ အမ်ားႀကီး လိုပါလိမ့္မည္။

E01 
(Ref: Education technology is a global opportunity, Emmanuel Nataf)


  • VIA