News

POST TYPE

IT

နည်းပညာသင်တန်းများပို့ချနေသည့် ကိုထက်ဝေယံစိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
12-Dec-2017
ပှညတှှငှး၌ နညှးပညာဆနှးသဈတီထှငမှှုမှားကို လုပကှိုငနှသညှေ့ ကှောငှးသားလူငယမှှားအနနှငှေ့ အခကအှခဲမှားကှားမှ ကှိုးစားလုပကှိုငနှကှသညှေ။ ဒသတှငှေး အိမနှီးခငှှးနိုငငှံမှားနှင့ှ နှိုငှးယှဉပှါက နောကကှကှနှနှရသညှေ့ အခှအနမှေေိုး ဖှဈနသညေ့အှပှငှ ကှောငှးသားလူငယမှှားအတှကှ အထောကအှပံ့မှားလညှး ရရှိရနလှိုအပနှသညှေ။ ယခငနှှဈမှားကထကှ အလုပအှကိုငအှခှင့အှလမှး၊ လိုအပသှည့ှ အထောကအှပံ့မှား ပိုမိုရရှိလာသညဟှု ဆိုနိုငသှောလှညှး လိုအပခှကှမှှားစှာ ရှိနဆေဲပငှ ဖှဈသညှ။ ပှညတှှငှးနညှးပညာသမား လူငယမှှားအတှကှ လိုအပသှည့အှထောကအှပံ့မှား၊ ကှုံတှေ့နရသညေ့အှခကအှခဲမှား၊ ပှညတှှငှးနညှးပညာ နယပှယတှှငှး အခှအနမှေေားကို ကိုယတှိုငှ Developer တဈဦးဖှဈသည့အှပှငှ နညှးပညာသငတှနှးမှားပို့ခနှသညှေ့ Cyber Wings ကုမပှဏီမှ ကိုထကဝှယေံစိုးနှင့ှ တှေ့ဆုံမေးမှနှးပှီး ပှနလှညဖှောပှှအပပှါသညှ။

Voice : ပထမဆုံးအနနေဲ့ Developer တဈယောကအှနနေဲ့ ရပတှညတှာအပှငှ စာသငဖှို့ လမှးကှောငှးကို ရှေးခယှဖှှဈတဲ့ အကှောငှးလေး စပှီးပှောပေးပါဦး။
HWYS : Developer အနနေဲ့ကော စာသငဖှှဈတာရောက ဒါကှီးဖှဈရမယဆှိုပှီး ရှေးခယှခှဲ့တာ မဟုတဘှူးဗှ။ IT လောကထဲ စဝငခှါစကတော့ IT နဲ့ ပတသှကတှာ အကုနလှုပတှယှ။ Network ဆငှ တာတို့ Computer ပှငတှာတို့ အကုနလှိုကလှုပတှယှ။ Software Development နဲ့ ပတသှကတှာတှလညှေး လေ့လာဖှဈတယှ။ ပှူနာက ကှှနတှောတှို့ ခတှမှော အခုလောကှ Internet Connection အဆငမှပှဘေူး။ အငတှာနကသှုံးရဖို့အရေး အငတှာနကဆှိုငှ တဈနာရီ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ပေးပှီး သုံးရတာကိုး။ Software Dev နဲ့ ပတသှကပှှီး မှနမှာ Community တှလညှေး သိပမှရှိသေးတော့ လေ့လာရတာ ရှေ့ဆကမှတကတှော့ဘူး။ မေးမှနှးရမယ့လှူ၊ လမှးညှှနပှေးမယ့ှ Mentor လညှးမရှိဘူးကိုး။ ဒီတော့ Software Dev တဈခနှးရပပှှီး Linux Server & Network ဘကကှို ဆကလှုပဖှှဈသှားတယှ။ နောကကှှ Software Developer အဖှဈ အသကှ မှေးဝမှးကှောငှးရှေးဖှဈသှားပုံက PHP နဲ့ရေးထားတဲ့ Software တဈခုကို စမှးသုံးရငှး ကိုယမှကှိုကတှဲ့ အခကှတှှေ ပှငရှငှးနဲ့ Developer ဖှဈမှနှးမသိ ဖှဈလာတယဆှိုပါတော့။ Developer သကတှမှး ၄ နှဈ လောကရှှိတော့ ကိုယ့ကှိုလာမေးတဲ့လူတှေ ရှိလာတယှ။ သူတို့ကိုလညှး ပှနပှှောပှဖှဈတယှ။ တဖှညှးဖှညှး Community တဈခုဖှဈလာတယပှေါ့။ နောကကှတှော့ ကိုယသှိထားသမှှကို ကိုယ့ဘှာသာကိုယှ ပှနဖှတရှအောငှ သူမှားတှကေိုလဲ ပှနရှညညှှှနှးဖို့ Blog လညှးရေးဖှဈသှားတယှ။ စာစသငတှာကတော့ ကှှနတှော့ှ Partner ရနနှိုငမှှင့ကှ Cyber Wings Team အနနေဲ့စထောငတှော့ ကှှနတှောလှဲ Member တဈယောကအှနနေဲ့ ပါဖှဈတယှ။ Solution Provider လုပရှငှးတဈဖကနှဲ့ Capacity Building လုပတှဲ့အနနေဲ့ ကိုယတှှေ လုပနှတေဲ့အလုပကှို စိတဝှငစှားတဲ့လူတှကေို စသငပှေးရငှး အရငကှလညှး စာသငတှာ လကစှလကနှရှိတော့ ဆကသှငပှေးဖှဈသှားတာဗှ။ ၂၀၁၄ လောကကှ အဲ့လို စိတဝှငစှားတဲ့လူတှကေို စုပှီး Online ကနတဈဆငှေ့ သငပှေးဖှဈတယဗှှ။ Internet ဒုကခှပေးတာနဲ့ တဈဝကတှဈပကှမှှာတငှ ရပသှှားတယှ။ သငတှနှး စဖှင့ဖှှဈတော့ အဲ့လူတှကေ စတကကှှတာပဲ။ နောကတှော့ ကှောငှးသားတှေ ဆကတှိုကရှောကလှာပှီး သငတှနှးက ရပမှရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ စာသငဖှှဈသှားတယှ။ 

Voice : သငတှနှးစသငဖှှဈတဲ့ ခုနှဈဆိုရငရှော ဘယနှှဈလောကကှ ဖှဈမလဲ။
HWYS : Software Development နဲ့ ပတသှကတှာတှေ စသငဖှှဈတာတော့ February ၂၀၁၅ ကနေ စသငဖှှဈတာဗှ။ ပထမတော့ သငရှိုးတှေ ဘာတှေ သခှောမရှိသေးဘူးဗှ။ စာအုပတှဈအုပကှို လကကှိုငထှားပှီး သငတှာပဲ။ နောကကှတှော့  မလုံလောကမှှနှးသိလာပှီး ကိုယတှိုငလှုပခှဲ့ဖူးတဲ့ အတှေ့အကှုံတှေ သိသင့သှိထိုကတှာတှေ ပေါငှးပှီး ကိုယပှိုငသှငရှိုးတဈခု ဖှဈလာတယပှေါ့ဗှာ။ အခုတော့ သငတှနှးဖှင့ခှဲ့တဲ့ ၂ နှဈနဲ့ ၁၀ လမှာ ကှောငှးသား ၄၀ဝ ကှောလှောကှ Train ခဲ့ပှီးပှီဆိုတော့ တောတှောလှေး ဟုတနှပှေီပှောလို့ရတယှ။ တခှို့တှလညှေး Developer အဖှဈနဲ့ ဆကပှှီး အသကမှှေးနကှတယဗှေှ။

Voice : အဲ့ဒီအခှိနကှ ဒီဘကနှှဈပိုငှးတှမှောလိုမှိုး ဒီအပိုငှးကို ကှောငှးသားလူငယတှှေ စိတဝှငစှားမှုရှိပှီလား။ အခှအနကေေ ဘယလှိုရှိခဲ့သလဲဗှ။
HWYS : အဲ့အခှိနတှုနှးက တောတှောလှေး လှုပလှှုပရှှရှဖှဈနပှေီ။ ရှေ့ကနေ ပခုံးနဲ့တိုကဖှှင့ခှဲ့တဲ့ Generation တဈခုလညှး ရှိနပှေီဆိုတော့ နောကှ Generation ကို ဆကပှှီးတှဲခေါဖှို့လညှး Ready ဖှဈနပှေီ။ ကှောငှးသားတှလညှေး တောတှောစှိတဝှငစှားလာကှတယှ။ အဓိကက Internet ကောငှးလာတာလဲပါသလို ကှောငှးသားတှအတှကှေ အခှင့အှရေးတှေ မှားလာတာလညှး ပါတယှ။ ဥပမာ Intern ခေါကှှ တာလိုမှိုး Samsaung ကနေ သငတှနှးလုပပှေးတာမှိုးတှေ စတဲ့ Support တှေ မှားလာတယှ။

Voice : ဒီ Developer နယပှယထှဲကို ခှခနှေိုငဖှို့ဆိုရငပှေါ့လေ။ ကှောငှးသားလူငယတှှအနနေေဲ့ ဘာတှကေို စပှီး ပှငဆှငသှင့သှလဲဗှ။
HWYS : ဒီအလုပကှ Persistent က စကားပှောတယဗှှ။ ငှကှေေးထကှ အခှိနအှတိုငှးအတာတဈခုထိ စိတနှှဈပှီး လုပနှိုငကှာမှ တကယှ Professional တယောကအှနနေဲ့ ရပတှညနှိုငမှှာ။ ကောကရှိုးမီးဆိုရငှ မဖှဈဘူး။ ကောကရှိုးမီးမဖှဈဖို့ကလညှး အသိုငှးအဝိုငှးတဈခုလိုတယဗှှ။ အခနှးထဲမှာပဲ ကုပပှှီး လေ့လာနမယဆှေိုရငှ ဘာမှဖှဈလာမှာမဟုတဘှူး။ ကိုယလှေ့လာနတေဲ့ ဘာသာရပကှို လေ့လာနတေဲ့လူတှနေဲ့ မိတဖှှဲ့ရမယှ။ မေးရ မှနှးရမယှ။ မဟုတရှငှ စိတဓှာတကှပှှီး အရှုံးပေးသှားရော။ ကှောငှးသားဆိုလညှး ကှောငှးတကနှရငှေးနဲ့ ကိုယပှိုငှ Project တဈခုခု ရေးနတော ပိုကောငှးတယလှို့ မှငတှယှ။ ကှောငှးမှာက တကယ့မှိတဆှှကေောငှးတှေ အမှားကှီး ရှာလို့ရတယှ။ နောကတှဈခုက ကိုယလှေ့လာမယ့ှ ဘာသာရပတှဈခုကို တဈခုဆိုတဈခု  စှဲစှဲမှဲမှဲလေ့လာတာပဲ ကောငှးတယှ။

Voice : လကရှှိမှာဆိုရငှ ကိုထကဝှယေံစိုးက အောငမှှငတှဲ့ သငတှနှးတဈခုအနနေဲ့ ရပတှညနှိုငတှဲ့ အနအထေားပေါ့။ ဒီအတှေ့အကှုံတှအရဆေိုရငှ သငတှနှးမှာတှေ့ရတဲ့ သငတှနှးသားတှအမှေားစုရဲ့ လိုအပခှကှတှှကေ ဘာတှဖှဈမလေဲ။ ဥပမာ ပညာရပပှိုငှး ဆိုငရှာလိုအပခှကှှ၊ နယပှယတှှငှး ရပတှညနှိုငဖှို့ အခကအှခဲတှေ၊ အလုပအှကိုငအှခှင့အှရေး စသညဖှှင့ပှေါ့လေ။
HWYS : တခှို့ကှောငှးသားလူငယတှှကေ  သငတှနှးတကခှငှတှာပဲ သိကှတယဗှှ။ တဈခါတလေ ပှောရတောတှောခှကတှယှ။ သူတို့ကို နားမလညနှိုငဘှူး။ Planning သခှောမလုပဖှူး။ တခှို့ဆို သငတှနှးတကတှာသာ ပှီးသှားတယှ။ ဆရာနာမညတှောငှ မသိတာတှေ ရှိတယဗှှ။ သငတှဲ့ဘာသာရပဆှို မပှောတော့ဘူး။ တခှို့ကတှော့လညှး တကယသှသခှေောခှာ လေ့လာပှီး အခှိနတှိုအတှငှး အတိုငှးအတာတဈခုထိ ရောကသှှားတယှ။ အသကမှှေးဝမှးကှောငှး ပညာတဈခုက ငှကှေေးခငှးပှီး လေ့လာလို့မရဘူးဗှ။ အခှိနတှှခငှေးပှီး လေ့လာရတယှ။ အဲ့ဒါတှမသေိတော့ အခှိနကှုနှ ပိုကဆှံကုနှ လူပနှးဖှဈကော။ သငတှနှးတဈခု တကတှယဆှိုရငှ အဲ့သငတှနှးက ဘယသှူသငမှှာလဲ။ ဘာတှေ သငပှေးမှာလဲ။ ဘာတှေ ဆကလှုပနှိုငသှလဲဆိုတာ ပှပေးနိုငသှလား စတာတှေ မေးရမယဗှှ။ အဓိကက နယကှှောငှးသားတှေ ဖှဈတာဗှ။ နယကှနေ ရနကှုနတှကလှာတဲ့အခါ Shock တှကေ အမှားကှီးဗှ။ နဖေို့ထိုငဖှို့ စီစဉရှတယှ။ ပတဝှနှးကငှနှဲ့ သင့တှင့လှှောကပှတအှောငှ နရတယှေ။ အခကအှခဲတှေ အမှားကှီးပဲဗှ။ သငတှနှးတကပှှီးတော့လညှး မပှီးသေးဘူး။ အလုပအှကိုငှ ရှာရသေးတယှ။ Software Development နဲ့ ပတသှကပှှီး အလုပအှကိုငတှှကေ ပေါပါတယှ။ ပှူနာက တကယတှတမှှ ရပတှညနှိုငမှှာဗှ။ ပှီးတော့ ကိုယတှတထှားတဲ့ ပညာကလညှး Update ဖှဈနဖေို့ လိုသေးတယှ။ စဉဆှကမှပှတှ လေ့လာနရတယှေ။ တခှို့နယကှှောငှးသားတှအတှကတှေော့ ဒါက  အတောကှှီး အကပှရှိုကစှတေဲ့ Shock အကှီးစားပဲ။ ဒီပှူနာကို ဖှရှငှေးဖို့အတှကကှတော့ ကိုယ့ကှို ကူညီပေးမယ့ှ Mentor ရယှ Community အမှီအခို ကောငှးရှိဖို့ရယှ စိတဓှာတကှှံ့ခိုငဖှို့ရယပှါပဲ။ အခှိနတှဈခု ရငှးနှီးလိုကရှငှ အဆငပှှသှေားမှာပါ။

Voice : အရငနှှဈပိုငှးတှကဆေိုရငှ ပညာရှငလှူငယတှှကေ ပှညပှထှကခှှာပှီး လုပကှိုငဖှို့ပဲ အာသီသရှိကှတယှ။ အခှင့အှလမှးကလညှး ပိုတာကိုး။ ဒီဘကနှှဈတှနေဲ့ကတှော့ ဘာတှေ ကှာခှားသှားမလဲဗှ။ အဲ့ဒါလေး ဘယလှိုမှငထှားတာရှိမလဲ။
HWYS : အလုပအှကိုငတှှကေ မှားလာပှီဗှ။ Position တှလညှေး အတောကှောငှးလာသလို လစာတှလညှေး အတောကှောငှးလာတယှ။ နိုငငှံခှားနဲ့ သိပမှကှာတော့ ဒီမှာပဲ ဆကနှဖှဈကှတယှေ။ တခှို့ နိုငငှံခှားကနပှနလှောပှီး ဟိုက အတှေ့အကှုံတှနေဲ့ Startup ထောငကှှသူတှလညှေး ရှိနတယှေ။ အခှအနကေေ အတောကှောငှးလာပှီလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဒီထကှ ပိုကောငှးဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယှ။ အခှိနအှတိုငှးအတာ တဈခုရောကရှငှ HR တှေ ဒီထကှ ပိုကောငှးလာမှာပါ။

Voice : ပှညပှထှကခှှာလုပကှိုငကှှတဲ့ အခါကတှော့ ဦးနှောကယှိုစီးမှုလို့ ပှောရမလား။ ဒါက ပှူနာတဈခုလို ဖှဈနတေဲ့ အနအထေားမှိုးလို့ ထငသှလားဗှ။ ဒါကို ကာကှယဖှို့ရော ဘယလှိုတှေ လုပဆှောငဖှို့ လိုအပမှလဲ။ တခှို့ကတော့ ဒီထှကသှှားတဲ့ ကလေးတှကေ မှနမှာပှညကှို ပှနလှာမယဆှိုရငှ အတှေ့အကှုံကောငှးတှေ သယဆှောငလှာနိုငတှာမို့ ဒါကောငှးတာပဲလို့ ယူဆတာလညှးရှိတယှ။ သူတို့ပှနလှာဖို့ရော ဒီမှာက လိုအပတှဲ့ လုပငှနှးခှငနှယပှယှ ရှိနပှေီလား။ မေးခှနှးနညှးနညှးရှညသှှားတာတော့ တောငှးပနပှါတယဗှှ။
HWYS : ခုနက ပှောခဲ့သလိုပဲ အခှအနကေေောငှးလာတော့ ဒါတှကေ အဲ့ဒီလောကကှှီး ပှူနာမဟုတတှော့ဘူးဗှ။ အမှနကှ နိုငငှံခှားကနေ အဆကအှသှယတှှေ ပါလာတော့ ပိုပှီး အဆငပှှလောတယလှို့ မှငတှယှ။ လောလောဆယကှ ကှားကာလ ဖှဈနတယဗှှေ။ HR က သတမှှတထှားတဲ့ အဆင့တှဈခုမရောကသှေးဘူး။ အခှိနအှတိုငှးအတာ တဈခုလိုနသေေးတယှ။ ရှေ့လူ နောကလှူ ရှေ့က Generation နောကကှ Generation ခှိတမှိပှီး ပညာပေး ပညာယူ ကာလပဲ ရှိနသေေးတယှ။ အခှိနတှဈခုရောကရှငတှော့ IT Sector က အဆငပှှသှေားမှာပါ။ ကှှနတှောတှော့ အဲ့ဒီလိုမှငတှယဗှှ။

Voice : ပှညတှှငှးက ကှနပှှူတာ၊ နညှးပညာ ကှောငှးသားတှနေဲ့ ကိုထကဝှယေံစိုးတို့ အမှားဆုံး ထိတှေ့ရတာပေါ့လေ။ ဒီကလေးတှအတှကှေ အထောကအှပံ့တှေ ဘယလှောကရှနတောမှိုးရှိလဲ။ ဆိုခငှတှာက ငှကှေေးဖှဈခငှမှှဖှဈမယဗှှာ။ သူတို့ လေ့လာနိုငခှှင့ှ၊ သူတို့ တီထှငဖှနတှီးနိုငခှှင့အှတှကှ သကဆှိုငရှာက ဘယလှောကအှထိ အထောကအှပံ့ကောငှးတှေ ပေးနိုငတှဲ့အနအထေားရှိသလဲ။ 
HWYS : နညှးပညာ ကှောငှးသားတှကေ အထောကအှပံ့တောငှ သိပမှလိုဘူးဗှ။ မှတေောငမှှှောကပှေးဖို့ပဲ လိုတာ။ State Sponsor Hackathon တှေ မှားမှားလုပပှေးရမယှ။ ကလေးတှေ စိတအှားတကလှာအောငှ စငပှေါရှောကလှာအောငှ ကူညီပေးရမယှ။ ကှောငှးတှလညှေး တောတှောပှှောငှးလဲလာပါပှီ။ နယကှ ကှောငှးတှတေော့ အရငစှနဈဟောငှးက အကှှငှးအကနှတှှေ ရှိနသေေးတယှ။ ကှောငှးမှာ လေ့လာဖို့ Internet အဆငပှှအေောငှ လုပပှေးထားနိုငမှယဆှိုရငကှို အတောကှှီးဟုတနှပေါပှီ။

Voice : ကိုထကဝှယေံစိုးရေ။ မှနမှာပှညနှဲ့ အိမနှီးခငှှးဒသတှငှေး နိုငငှံတှရေဲ့ နညှးပညာအဆင့အှတနှး ကှာဟမှုကရော ဘယလှိုအခှအနမှေော ရှိသလဲဗှ။ ကှှနတှောတှို့ ဘယလှောကအှထိ နောကကှကှနှနှသလေဲ။ ဘာတှကေို ဖှည့ပှှီး အမီလိုကနှိုငမှလဲဗှ။
HWYS : တိုးတကမှှုကတော့ ဖှညှးဖှညှးခငှှးပဲ သှားလို့ရမယှ။ ရှေ့ Generation နောကှ Generation ခှိတဆှကမှိတဲ့အခှိနမှှာ အတှေ့အကှုံယူရငှးနဲ့ပဲ တဖှညှးဖှညှး Life Cycle စလညသှှားမှာပါ။ လောလောဆယကှတော့ တခှားနိုငငှံတှနေဲ့ယှဉရှငှ နောကကှနှတောပေါ့ဗှာ။ HR Capacity လညှး အဲ့ဒီလောကမှရှိသေးဘူးပေါ့။ နောကတှော့ ဖှဈလာမှာပါ။ Goverment Policy Maker တှကလညှေး IT နဲ့ ပတသှကတှာတှကေို သခှောကှပမှတပှေးရငှ အဆငပှှပေါတယှ။

Voice : အထောကအှပံ့တှလညှေး ရှိသင့သှလောကရှှိလာမယှ၊ တဈဖကကှ ကှောငှးသားလူငယတှှအတှကလှညှေး အခှင့အှရေးတှေ ရှိလာမယဆှိုရငရှော ဒီလူငယတှှကေ ဒသတှငှေးနိုငငှံတှကေို ယှဉပှှိုငနှိုငမှယလှို့ ယုံကှညသှလားဗှ။ 
HWYS : ေကာငှးကောငှး ယှဉပှှိုငနှိုငတှာပေါ့။ တခှို့အခှင့အှရေးတှကေ ကိုယ့ဆှီမှာ HR မရှိလို့ လကလှှတကှုနတှာတှေ အမှားကှီးပဲ။ အာရှနိုငငှံတှပေဲ ရောကကှုနတှယှ။ တကယလှို့သာ ကိုယ့ဆှီမှာ HR ကောငှးကောငှးရှိရငှ နိုငငှံတကာနဲ့တကပှှီး ယှဉပှှိုငလှို့ရတယှ။ အစိုးရက မူဝါဒပိုငှးဆိုငရှာ ဥပဒတှနေေဲ့ ကိုယ့နှိုငငှံသား လူငယတှှကေို ကာကှယပှေးပေါ့။

Voice : နောကဆှုံးအနနေဲ့မေးခငှတှာကဗှာ။ ကိုစိုးသီဟနောငှ တဈခါပှောဖူးသလို မှနမှာဘောလုံးအသငှးကို အထောကအှပံ့ပေးသလိုမှိုးသာ ထောကပှံ့မယဆှိုရငှ မှနမှာနညှးပညာသမားလူငယတှှကေို အထောကအှပံ့ပေးကှမယဆှိုရငှ ဘယလှောကအှထိ တိုးတကသှှားမယလှို့ ယုံကှညသှလဲဗှ။
HWYS : လူကှီးတှေ ဆီးသီးဗနှး မမှောကရှငပှဲ ကှနပလှှပေါပှီ။

မောငမှနှး


  • VIA