News

POST TYPE

IT

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး
09-Dec-2017


ေရတို-ေရရွည္-အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ ပီကင္းက မည္သို႔ထိန္းညႇိ ႏိုင္မည္နည္း

လီခ်န္ယန္းႏွင့္ ဂ်ိမ္းစ္ခ်ား အက္စ္.ရာဂ်ာရတ္နမ္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာန စင္ကာပူ 

ဘာသာျပန္သူ၏အမွာ ...

စင္စစ္အားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို သက္ေရာက္မႈအေပးဆံုးေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ပ်ဴေခတ္၊ ပုဂံေခတ္မွစ၍ ၁၈ ရာစု ကုန္းေဘာင္ေခတ္တိုင္ေအာင္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခံခဲ့ရသလို၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ အမ်ားအျပားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပ်ဴႏွင့္ဗမာတို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုးနီးပါး၏ လာရာမူရင္းေဒသမွာ ေရွးေဟာင္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ လူအျဖစ္ စတင္ေပါက္ဖြားရာေဒသမွာ တစ္ေဒသတည္း အတူတူလိုပင္ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလ့ရွိသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကိုခြ၍ ဟိုဘက္ဒီဘက္ေနထိုင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားအျပား ယေန႔တိုင္ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးအရ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီး ဆက္လက္ႀကီးထြားလာေနဆဲျဖစ္ကာ၊ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ပထမ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိေနေပသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ရွိေနသည့္အေနအထားကို တြက္ခ်င့္မိ၍ ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို အေလးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ေလ့လာမည့္ ျမန္မာေလ့လာေရးသိပၸံ (Institute of Myanmar Studies) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ယူနန္ျပည္နယ္၊ ခြန္မင္းၿမိဳ႕ရွိ ယူနန္တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ IMS မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Center for Myanmar Studies ကို အေျခခံျခင္းျဖစ္သည္။    ပါေမာကၡလီခ်န္ယန္းမွာ အဆိုပါဌာန၏ ဌာနမွဴးျဖစ္သည္။ ယခု ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပမည့္ေဆာင္းပါးမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက သူႏွင့္ စင္ကာပူ S.Rajaratnam ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးတကၠသိုလ္မွ ဂ်ိမ္းစ္ခ်ားတို႔ ပူးေပါင္းေရးသားထားေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ အဆိုပါစာတမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပီကင္းကထားရွိမည့္ အနာဂတ္သေဘာထားျဖစ္သျဖင့္ အေလးထားေလ့လာသင့္သည္ဟု ယူဆမိေသာေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစခဲ့သည့္ အရပ္သားအသြင္ေျပာင္း စစ္အုပ္စု၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္အေပၚ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ေလ့လာသံုးသပ္သူအမ်ားစုက ပီကင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကားရွိ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအေပၚကို အာ႐ံုစိုက္ေလ့ရွိၾကသည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တံခါးဖြင့္လွစ္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာအေနႏွင့္ (ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစသည့္) ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္ထိန္းညႇိမႈ ျပဳလာသကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္လည္း အစိုးရမဟုတ္သည့္က႑မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုဂ႐ုစိုက္လာခဲ့ေလသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာေပၚလစီကို ျပင္ဆင္လ်က္ စခန္းသြားေနသည္ကို သတိခ်ပ္ကာ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ လိုအပ္မည့္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ပီကင္း၏ သက္ေရာက္ႏိႈင္မႈကို ဤေဆာင္းပါးက သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ယခင္ကတည္ရွိခဲ့ေသာ ခိုင္မာေကာင္းမြန္သည့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမွာ အနာဂတ္ကာလတိုအတြင္း ျပန္လည္ရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း၏ ေရရွည္ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားႏွင့္အညီ ထြက္ေပၚလာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ပီကင္းအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးက သံုးသပ္ထားပါသည္။

၁။ နိဒါန္း

တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္ ကီလိုမီတာ ၂၂၀ဝ ေက်ာ္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးအခန္းက႑တြင္ အလြန္တရာအေရးႀကီးသည့္အခန္းမွ ပါဝင္ပါသည္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အၿပိဳင္အဆိုင္ဩဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းခံရေသာအေနအထားတြင္ တည္ရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသည္ ပထဝီအရ မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တ႐ုတ္ျပည္ကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္လိုက္ခ်ိန္မွ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေမာ္ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရးကာလအတြင္း ျမန္မာသည္ ပထဝီမဟာဗ်ဴဟာအရ ၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။

အေနာက္အုပ္စုက တ႐ုတ္ျပည္ကို ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔သည့္ ကာလကလည္း တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးကြက္လပ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးကာ တိန္႔ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလမတိုင္ခင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပကမၻာဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရေလသည္။ ပီကင္းက ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသို႔ သူကိုယ္တိုင္ တံခါးဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ေနာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ၏ အခန္းက႑သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေသးက်ံဳ႕သြားခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔ေသးက်ံဳ႕လာေနစဥ္မွာပင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ မဟာဗ်ဴဟာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ၏ အေရးပါမႈမွာ တစ္ဖန္ျပန္၍ ႏိုင္ငံတကာအာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံလာရျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပီကင္းက ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းေျမမ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွကြ်န္းဆြယ္တို႔အေပၚ သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဩဇာျဖန္႔ၾကက္လာေနစဥ္ အေမရိကန္ကလည္း အာရွေဒသအေပၚ ျပန္လည္ထိန္းညႇိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဩဇာလႊမ္းမိုးေရးအင္အားမ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာေသးမီက တ႐ုတ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ မာလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ကြင္းရန္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ ျမန္မာ့အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - (အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း တ႐ုတ္ဩဇာ ျဖန္႔ၾကက္လာေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွ) ျမန္မာ့အေနအထားကို မဟာဗ်ဴဟာ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ထပ္မံထင္ရွားလာေစသည္။ ေနျပည္ေတာ္အေနႏွင့္ ပီကင္း၏ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီတြင္ ဆံုခ်က္က်ေသာ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ကျပလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ အရပ္သားအသြင္ေျပာင္း စစ္အစိုးရေပၚေပါက္လာေစသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက တစ္ခ်ိန္က အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအေပၚ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သလို ျမန္မာအေပၚထားရွိသည့္ ပီကင္း၏ ေပၚလစီအေပၚလည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။

ဤစာတမ္းကို အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲ၍ တင္ျပထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအတြင္း မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြင္း စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားအေပၚ ပီကင္း၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤမိတ္ဆက္ခ်က္ေနာက္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္လ်က္ တ႐ုတ္ျပည္၏ကိုလိုနီလက္သစ္ အလိုရမၼက္မ်ား (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေပၚ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ သိသိသာသာ နည္းပါးသည့္ ေပၚလစီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ ရလဒ္အျဖစ္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ ခံစားရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ထားမႈမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ထားသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေပၚလစီထိန္းညႇိမႈကို ဤေဆာင္းပါးက သံုးသပ္ခ်က္ေပးထားသည္။ ပီကင္းအေနႏွင့္ သူ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံရွိ၊ တ႐ုတ္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ ေပၚလစီဆိုင္ရာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရွာင္ရွားရန္ မည္သို႔ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပံုကို ဗဟိုျပဳေဆြးေႏြးထားသည္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းမွာ နိဂံုးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္၏ စိတ္ဝင္စားမႈမွာ အေျခခံအားျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္က ႏိႈးေဆာ္ေသာ သဘာဝသယံဇာတ လံုၿခံဳမႈရရွိလိုျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း - (တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာေနေသာ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာအက်ိဳးစီးပြားကို တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္) တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူလူထုက မလိုလားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ လူထုအျမင္မၾကည္လင္မႈအေပၚ ပီကင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သေကၤတမ်ားက ျပဆိုေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီကို ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္ ပီကင္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အခ်ိန္မီ၍ အေရးပါလွသည္။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ျငားလည္း ပီကင္းအေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အစဥ္အလာအရရွိခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး ဆိုး႐ြားလာေနမႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ့မလား ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကို မတည္မျငိမ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ယခုႏွစ္(၂၀၁၅) က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္က အသစ္ပြင့္လင္းလာမည့္ တိုင္းျပည္၏ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကို သိသာထင္ရွားစြာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊ အဆင္မေျပျဖစ္ေနေသာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ထပ္မံ၍ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ေပသည္။

၂။ ျမန္မာ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးထူေထာင္ၿပီးကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ စမ္းသပ္မႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာမႈကို ထပ္မံအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ လူေနမႈစနစ္မ်ားအၾကား စံနမူနာျပ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာဆက္ဆံေရး တည္ရွိမႈကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားလိုသည့္ ဆႏၵမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အရပ္သားအသြင္ေျပာင္းအစိုးရ၏ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာႏွင့္ တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္နယ္ပယ္တို႔မွ ပီကင္း၏ လက္ရွိ ျမန္မာ့ေရးရာေပၚလစီကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈစတင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ေျပာဆိုၾကသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာကို လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးသြားၿပီဆိုသည္အထိ ေဖာ္ျပၾကေလသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ရဲထြန္း (သီေပါ)

  • VIA