News

POST TYPE

INTERVIEW

နိုင်ငံတော် သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိလောကာဘိဝံသနှင့် တွေ့ဆုံလျှောက်ထားခြင်း
20-Dec-2016
မိုးပှာဂိုဏှး၏ အကှောငှးနှင့ှ ယငှးဂိုဏှး၏ အယူအဆမှားမှာ ထရဝေါဒ ဗုဒဓှဒသနောတောအှတှကှ မညသှို့သကရှောကမှှု ဖှဈစနေိုငသှညတှို့ကို သိရှိနိုငစှရနအှတှကှေ ဆရာတောှ ဘဒဒှနတှတိလောကာဘိဝံသ (အဂဂှမဟာ ပဏဍှိတ၊ နိုငငှံတောှ သှဝါဒါစရိယ) ထံ သှားရောကှ လှှောကထှား မေးမှနှးဖောပှှအပပှါသညှ။

Voice : မိုးပှာဂိုဏှးက မှနမှာနိုငငှံမှာ ဘယအှခှိနလှောကကှ စတငခှဲ့တာလဲ ဘုရား။

ဖှေ း မိုးပှာဂိုဏှးက ခန့မှှနှးခှေ သံဃာအဖှဲ့အစညှးပေါခှါစ ၁၉၈၀ ခု နောကပှိုငှးလောကကှ ပေါပှေါကလှာခဲ့တာ ဖှဈတယှ။

Voice : မိုးပှာဂိုဏှး စတငပှေါပှေါကလှာခှိနကှ အငအှားကောငှးတဲ့ အနအထေားမှာ ရှိခဲ့လား ဘုရား။

ဖှေ း စတငပှေါပှေါကလှာတဲ့ အခှိနမှှာ အငအှားမကောငှးဘူး။ နောကပှိုငှးမှာ ဗုဒဓှဘာသာ ထရဝေါဒကို ဖကှဆှီးလိုတဲ့ ပုဂဂှိုလအှုပစှုက သူ့ကို သှားရောကခှဉှှးကပတှာတှေ၊ သူ့နောကကှို မှှောကပှေးတာတှေ ရှိလာတယှ။

Voice : မိုးပှာဂိုဏှးနဲ့ ပတသှကတှဲ့ စာအုပတှှေ ထုတဝှခှငှေ့ ရလာမယဆှိုရငှ ဘာတှဖှဈလောနိုငမှလဲ သိပါရစေ။

ဖှေ း မိုးပှာဂိုဏကှို ဝိနိဈဆယအဖှဲ့ကနေ စညှးမဉှှးစညှးကမှးတှေ ခမှှတထှားပှီး ဖှဈပါတယှ။ မှနမှာနိုငငှံက ထရဝေါဒ လကခှံနတေဲ့ သံဃာအဖှဲ့အစညှးရဲ့ စညှးမဉှှးအတိုငှး လိုကနှာသင့တှယှ။ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတှေ အနနေဲ့လညှး မှနမှာနိုငငှံက ထရဝေါဒနိုငငှံ ဖှဈခှငှးကှောင့ှ ထရဝေါဒ စညှးမဉှှးအတိုငှး လိုကနှာဖို့ လိုအပပှါတယှ။ ဒီလို ကိုယထှငရှာ ကိုယလှုပတှဲ့ ကိဈစတှကေို မလိုကနှာသင့ဘှူး။ မှနမှာနိုငငှံမှာလညှး အခုနောကပှိုငှး လူတှမှော မိရိုးဖလာ ဗုဒဓှဘာသာဝငတှှေ ဖှဈနခှငှေးကှောင့ှ ဘုမသိဘမသိတှေ ဖှဈနကှတယှေ။ အဲ့ဒီလူတှကေ ဗုဒဓှဘာသာဝငတှှကေ ကိုယကှိုးကှယတှဲ့ ဘာသာကို သိအောငလှေ့လာဖို့ လိုတယှ။ အခုလတတှလော နောကပှိုငှးမှာ ဘာသာမဲ့တှေ ရှိလာကှတာ တှေ့နရတယှေ။ ဗုဒဓှဘာသာနဲ့ ဆန့ကှငှတှဲ့ အယူဝါဒတှကေိုလညှး မှနမှာနိုငငှံမှာ တိုးပှားလာနတော ရှိနတယှေ။ အခှားဘာသာကို အခှားဘာသာဝငတှှကေ ကိုးကှယနှကှတော အကှောငှးမဟုတပှါဘူး။ ထရဝေါဒကို ဆန့ကှငှလှာမယှ ဆိုရငတှော့ ထရဝေါဒ သာသနာက တာဝနရှှိတဲ့ပုဂဂှိုလတှှေ၊ သံဃာအဖှဲ့အစညှးတှကေ အရေးယူဖို့ တာဝနရှှိပါတယှ။ ကနှတှဲ့ ဗုဒဓှဘာသာဝငတှှေ အနနေဲ့လညှး ထရဝေါဒကို ကိုးကှယတှယဆှိုရငှ လကရှှိ သံဃာအဖှဲ့အစညှး ထရဝေါဒရဲ့ အယူအတိုငှး၊ ဆုံးမသှဝါဒအတိုငှး၊ စညှးမဉှှးအတိုငှး လိုကနှာတဲ့ ပုဂဂှိုလမှှားသာလှှငှ လကခှံကှဖို့ လိုအပပှါတယှ။

Voice : အခုဆိုရငှ မိုးပှာဂိုဏှးက သူတို့ရဲ့ အယူအဆတှနေဲ့ ပတသှကပှှီး စာအုပထှုတဖှို့ ရှိတဲ့အခါ နိုငငှံတောှ သံဃမဟာနာယကအဖှဲ့ အနနေဲ့ ဘယလှိုမှိုး ဆောငရှှကဖှို့ ရှိပါသလဲ။

ဖှေ း အခုအခှိနမှှာ သာသနာရေး ဝနကှှီးဌာနက တရားစှဲမယလှို့ ကှားပါတယှ။ အဲ့လောကပှဲ သိရပါသေးတယှ။ သာသနာရေးဌာနက ဆောငရှှကတှဲ့ ဆောငရှှကခှကှတှှအပေေါှ မူတညပှှီးတော့ နိုငငှံတောှ သံဃနာယကအဖှဲ့က ဆောငရှှကသှှားမှာပါ။

Voice : ယခငကှ မိုးပှာဂိုဏှး တညထှောငခှဲ့တဲ့ ဦးဉာဏက စာအုပတှှေ ထုတမှယှ။ အယူအဆတှေ ဖောထှုတမှယဆှိုပှီး ပှောဆိုလာတာ ရှိတယှ။ ဆရာတောအှနနေဲ့ မိုးပှာဂိုဏှးရဲ့ အယူအဆနဲ့ ပတသှကပှှီး သိပါရစေ။

ဖှေ း မိုးပှာဂိုဏှး အနနေဲ့က ထရဝေါဒ နာမညခှံသောလှညှး ထရဝေါဒရဲ့ လမှးစဉအှတိုငှး လုံးဝ မဟုတပှါဘူး။ မဟုတတှဲ့အ ကှောငှးကို နိုငငှံတောဝှိနိဈဆယခုံရုံးက အဓမမှဝါဒ ခမှှတထှားတယှ။ နိုငငှံတောဝှိနိဈဆယ ခုံရုံးကနေ အဓမမှခထှားတဲ့ အခကှအှလကတှှေ အဲ့ဒီစာအုပကှို ကှည့လှိုကရှငှ အကုနလှုံး သိနိုငပှါတယှ။ ဘာပဲပှောပှော သူက ထရဝေါဒ မဟုတဘှူး။ ထရဝေါဒနဲ့ ဆန့ကှငှနှတေဲ့သဘော ရှိတယှ။ အသေးစိတှ လတတှလော ပှောလို့သိပမှရသေးဘူး။ ဆိုလိုတာက မိုးပှာဂိုဏှးသညှ ထရဝေါဒနဲ့ ဆန့ကှငှနှတေဲ့ ဂိုဏှးတဈခုလို့ မှငပှါတယှ။ ဆန့ကှငှတှာလညှး မှနပှါတယှ။ ဆန့ကှငှနှခှငှေးကှောင့ှ သူ့အယူအဆတှကေို ထရဝေါဒ အမညခှံရငှ ဒီဝါဒကို မလိုကနှာရဘူး ဆိုတော့ သူကလညှး မလှော့ခှငှးကှောင့ှ သူက ထောငသှုံးကှိမှ ကဖှူးတယှ။ သူကိုယတှိုငကှ နဂိုတုနှးကလညှးပဲ မူရငှးဇာဈမှဈက စဈကိုငှးတိုငှး မငှးကှနှး ရှှမှငတှေောငလှို့ ထငတှယှ။ အဲ့တောငမှှာ နခေဲ့ပှီးတော့ အဲ့မှာကတညှးက ဈာနရှပုဂဂှိုလှ ပဋိသမဘှိဒါ အဘိညာဉရှတဲ့ ပုဂဂှိုလဆှိုပှီးတော့ သူတို့နှဈပါးလုံးကို နိုငငှံတောှ သံဃမဟာနာယက ခေါပှှီးတော့ သူ့ဝါဒကို စှန့ဖှို့ပှောတဲ့အခါ သူတို့က စှန့လှှှတခှှငှး မရှိတော့ ပထမဆုံး ထောငကှတှယှ။ ထောငကှပှှီးတဲ့နောကှ မိုးပှာဂိုဏှးထောငတှယှ။ ပထမက ဘုနှးကှီးဘဝ အနနေဲ့ ဈာနအှဘိညာဉရှတယှ ဆိုတော့ ခေါစှဈတဲ့အခါ ဘာမှယုတတှိမရှိတဲ့ အရာတှေ ဖှဈနတယှေ။ ဒါယုတတှိမရှိဘူး အဲ့ဝါဒစှန့ပှါဆိုတော့ မစှန့ခှှငှးကှောင့ှ ထောငတှဈခါ ထပကှပှှနတှယှ။ ထောငကှပှှီးတဲ့အခါ မဟာယာန ပုံသဏဌှာနလှိုမှိုး ဝတရှုံပှီးတော့ ထရဝေါဒ နာမညခှံပှီးတော့ မိုးပှာဂိုဏှး တညထှောငလှာတယှ။ မိုးပှာဂိုဏှး တညထှောငတှာက သိရသလောကဆှိုရငှ ပဈစုပပှနှ ကမမှဝါဒပဲ။ နောကဘှဝလညှး မရှိဘူး။ ဒီဘဝလုပတှဲ့ အပေါမှှာ မူတညပှှီးတော့ အကှိုးပေးမယဆှိုတဲ့ သဘောမှိုး ရှိခှငှးကှောင့ှ ထရဝေါဒနဲ့ ဆန့ကှငှနှတယှေ။ ထရဝေါဒဆိုတာက ကံ-ကံ၏အကှိုးကို ယုံကှညရှမှာ ဖှဈတယှ။ ကံ-ကံ၏ အကှိုးကို ယုံကှညရှမယှ ဆိုတာက ယုံကှညမှှုဆိုတဲ့ သဒဓှါရဲ့ အခှခေံက နံပါတတှဈ ခုနဈဌာန ရှိတယှ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ မှတသှုံးပါးက သုံးဌာန ဖှဈတယှ။ ဒီဘဝရယှ နောငဘှဝရယကှ ဆိုတဲ့ ဘဝနှဈခုကပေါ့၊ နောကပှှီး ကံ-ကံ၏အကှိုး ကောငှးတာလုပရှငှ ကောငှးကှိုးရမယှ။ မကောငှးတာလုပရှငှ မကောငှးကှိုးရမယှ ဆိုတာတှေ ဖှဈတယှ။ အားလုံးပေါငှးရငှ ခုနဈဌာန ဖှဈသှားတယှ။ ခုနဈဌာနအပေါကှ ယုံကှညမှှုကို သဒဓှါတရားလို့ ခေါတှာပေါ့။ သူက အဲ့ဒီခုနဈဌာနတညှးမှာ ဒီဘဝရှိတယှ၊ နောငဘှဝမရှိဘူး။ ဒီပဈစုပပှနှ ဆိုတာကို ယူခှငှးကှောင့ှ ထရဝေါဒနဲ့ ဆန့ကှငှနှတယှေ။ ထရဝေါဒနဲ့ ဆန့ကှငှနှတေဲ့ အခကှမှှားစှာ ရှိခှငှးကှောင့ှ နိုငငှံတောှ ဝိနိဈဆယ အဖှဲ့ကှီးကနေ သူ့ကို အဓမမှဝါဒ အနနေဲ့ ခမှှတထှားတယှ။ ဒါကိုစှန့လှှှတဖှို့ အကှောငှးပှောတော့လညှး မစှန့လှှှတခှှငှးကှောင့ှ အဲ့မှာ သူ ထောငကှခှံရတယှ။ ဘာပဲဖှဈဖှဈ သူက ထရဝေါဒ အမညခှံသောလှညှးပဲ ထရဝေါဒ မဟုတဘှူး။ ထရဝေါဒကို ဖကှဆှီးနတေဲ့ ပုံသဏဌှာနမှှိုး ဖှဈနခှငှေးကှောင့ှ သူ့ဝါဒကို လူတှေ ထရဝေါဒနဲ့ ယုံမှားသံသယ ဖှဈအောငှ ထရဝေါဒ သဘောတရားမှိုး မဖှဈ ဖှဈအောငှ လုပဆှောငနှခှငှေးကှောင့ှ ထရဝေါဒကို ဖကှဆှီးနတေဲ့ ပုဂဂှိုလတှဈယောကှ အနနေဲ့ မှငတှယှ။

Voice : ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညှးပုံမှ လှတလှပစှှာ ကိုးကှယခှှင့နှဲ့ ပတသှကပှှီး အတညပှှု ပှဋဌှာနှးထားတာ ရှိတော့ အခုမိုးပှာဂိုဏှးက လှတလှပစှှာ ကိုးကှယခှှင့နှဲ့ သကဆှိုငနှိုငလှား ဘုရား။

ဖှေ း လှတလှပစှှာ ကိုးကှယခှှင့ဆှိုတာ သီးခှားကိုးကှယတှဲ့ ကိဈစရပှ ဖှဈတယှ။ ထရဝေါဒ နာမညခှံပှီး ထရဝေါဒနဲ့ ဆန့ကှငှပှှီး လုပနှတောတှကေ လှတလှပစှှာ ကိုးကှယခှှင့ှ မဟုတပှါဘူး။ ထရဝေါဒ အမညခှံရငှ လကရှှိ သံဃာအဖှဲ့အစညှးရဲ့ သှဝါဒကို ခံယူရမယှ။ လမှးညှှနခှကှအှတိုငှး လိုကနှာရမယှ။ မှနမှာနိုငငှံက သံဃာ့အဖှဲ့အစညှးက ထရဝေါဒ သံဃာ့အဖှဲ့အစညှး ဖှဈတယှ။ ထရဝေါဒ သံဃာ့အဖှဲ့အစညှး လမှးညှှနခှကှှ စညှးကမှးအတိုငှး လိုကနှာရငှ လှတလှပစှှာ ကိုးကှယမှယှ ဆိုလညှး ကိုးကှယလှို့ ရတာပဲ။ ထရဝေါဒ နာမညခှံပှီးတော့ ထရဝေါဒ လမှးကှောငှးအတိုငှး မလိုကနှာတာ ဒါက လှတလှပစှှာ ကိုးကှယခှှင့ှ မဟုတပှါဘူး။ ထရဝေါဒကို ဖကှဆှီးနတေ သဘောမှိုး ဖှဈနတယှေ။ နဂိုကတညှးက သူ့ဝါဒက ထရဝေါဒ ဓမမှလမှးကှောငှးနဲ့ မညီဘူး။ ဓမမှဝိနယနဲ့ မညီဘူး ဆိုပှီးတော့ ဝိနိဈဆယ ခထှားတာ ဖှဈတယှ။ ခထှားတဲ့နဂိုက လမှးစဉအှတိုငှး သူလိုကနှာရမှာ ဖှဈတယှ။ ဥပမာ- အဈစလာမဝှါဒ ကှိုကလှို့ အဈစလာမဝှါဒ ယူတာ၊ မဟာယာန ကှိုကလှို့ မဟာယာန အယူဝါဒ ယူတာက ဒါက လှတလှပစှှာ ကိုးကှယခှှင့ှ ရှိတယှ။ ထရဝေါဒလို့ အမညခှံရငတှော့ ထရဝေါဒ ဓမမှဝိနယနဲ့ ညီအောငလှိုကနှာဖို့ လိုတယှ။ ညီညှတခှှငှး မရှိရငှ ထရဝေါဒ ဗုဒဓှဘာသာကို ဖကှဆှီးနတေဲ့သူ၊ ဘာသာ သာသနာကို ဖကှဆှီးတဲ့ သဘောမှိုး ရောကနှတယှေ။ သူ့ဘာသာနဲ့သူ လှတလှပစှှာ ကိုးကှယခှှင့ှ ရှိပါတယှ။

Voice : ထပမှံပှီး နောကဆှုံးတဈခု အနနေဲ့ လှှောကတှငခှှင့ပှှုပါ ဘုရား။ ဦးဉာဏက ထရဝေါဒ အမညမှခံဘဲ အခုလို စာပဖှနေ့တှာတှေ မိုးပှာဂိုဏှး ပှန့ပှှားအောငှ လုပနှတောတှကေ အရေးယူ ဆောငရှှကလှို့ ရနိုငလှား ဘုရား။

ဖှေ း အစိုးရအပေါမှှာ မူတညပှါတယှ။ ထရဝေါဒလို့ အမညမှခံသောလှညှး ထရဝေါဒ သဏဌှာနလှိုမှိုး လုပနှတေဲ့အခါ အခုလို ဆောငရှှကခှကှတှှကေ ထရဝေါဒနဲ့ မဆိုငဘှူး ဆိုတာကို နဂိုက ဝိနိဈဆယ ခမှှတထှားပှီး ဖှဈပါတယှ။ သူက မသိမသာ ထရဝေါဒကို ဖကှဆှီးတဲ့ ပုံသဏဌှာနှ ဖှဈနတေဲ့အခါ ဒါမှိုးက ထရဝေါဒနဲ့ မကိုကညှီဘူး။ မှနမှာနိုငငှံရဲ့ ထရဝေါဒကို ဖကှဆှီးတဲ့ သဏဌှာနရှှိတော့ မှနမှာနိုငငှံ ထရဝေါဒအရ လကခှံနိုငဖှို့ မရှိဘူး။ 

ကှောစှိုးဦး