News

POST TYPE

INTERVIEW

မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
02-Aug-2016
မနတှလေးတိုငှးဒသကှေီးတှငှ ရကှေီးမှုဒဏှ အဆိုးဝါးဆုံး ခံစားနရသညှေ့ အခှအနမှေေားကို မနတှလေးတိုငှးဒသကှေီး ဝနကှှီးခှုပှ ဒေါကတှာဇောမှှင့မှောငနှှင့ှ အမရပူရမှို့နယှ အုပခှှုပရှေးမှူး ဦးနမှတသှေူနှင့ှ တှေ့ဆုံမေးမှနှးမှုမှားကို ဖောပှှအပပှါသညှ။ 

“တခှို့နရောတှေ အရငကှထကှ ရပေိုရောကတှာတှေ ရှိတယှ”
မနတှလေးတိုငှး ဝနကှှီးခှုပှ ဒေါကတှာဇောမှှင့မှောငနှှင့ှ တှေ့ဆုံခှငှး

Voice : လကရှှိ ရဘေေးသင့ှ ပှညသှူတှကေို ကယဆှယထှောကပှံ့ရေး ဘယလှိုဆောငရှှကပှေးနသလေဲ ဆိုတာ သိခငှပှါတယှ။

Dr. ZMM : သဘာဝဘေးအနတှရာယှ စီမံခန့ခှှဲမှု ကောမှတီ အစညှးအဝေး လုပလှိုကတှယှ။ သတငှးအခကှအှလကနှဲ့ ပှနကှှားရေးကောမှတီ ဖှဲ့တယှ။ ကယဆှယရှေးက နဂိုကတညှးက ရှိပှီးသား။ ဘယသှူတှလေုပလှဲ ဆိုတော့ နယှ/လုံကှီးက ဥကကှဋဌှ၊ အတှငှးရေးမှူးက တိုငှးရဲတပဖှှဲ့မှူး။ အဖှဲ့တှေ ဖှဲ့ထားတယှ။ နောကတှဈခုက ပှနလှညထှူထောငရှေး၊ ဘဏဍှာရေး၊ ကနှှးမာရေး၊ ပညာရေးပေါ့ ဆောငရှှကဖှို့ ကောမှတီတှေ ဖှဲ့ထားပါတယှ။ ကှှနတှောတှို့ဆီမှာ အလှူခံထားတဲ့ ငှတှေေ ရှိတယှ။ အဲဒီကနေ သင့တှောသှလို စီမံခန့ခှှဲပှီးတော့ အခှိနနှဲ့ တပှေးညီ ဆောငရှှကသှှားမှာပါ။ ရဘေေးကတော့ နှဈစဉဖှှဈနကှေ၊ သညနှှဈကတော့ လာနီညာဆိုတော့ စိုးရိမရှတယှ။ စိုးရိမတှာက ရဘေေးကို စိုးရိမတှာ မဟုတဘှူး။ ရဘေေးခံစားနရတေဲ့သူတှေ ဘယလှိုလုပှ ကယထှုတပှေးနိုငမှလဲပေါ့နောှ။ ရဘေေးလှတတှဲ့နရော ပို့ပေးဖို့က အရေးကှီးတယှ။ တခှို့နရောတှကေ မပှောငှးတဲ့သူ မထှကတှဲ့သူတှေ အမှားကှီး ရှိတယှ။ သူတို့ရဲ့ အတှေ့အကှုံကလညှး နောကထှပှ ထပမှတကနှိုငဘှူးဆို ကိုယ့အှိမကှိုယှ နခငှကှှတယှေ။ မသှားကှဘူးပေါ့နောှ၊ သညလှိုလူတှကတှေော့ မတတနှိုငဘှူးပေါ့နောှ၊ တခှို့ တာပေါငကှှိုးတဲ့ နရောတှကတှေော့ ရကငှေးပါ ခထှားတယှ။ ကှိုးသှားနိုငတှဲ့ နရောတှမှော အလငှအှမှနှ ကယထှုတနှိုငဖှို့ လုပထှားတယှ။ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ဒီတဈပှဲက ကိုယ့ဘှကကှ လကှဦးပါတယှ။ 

သညနှေ့ လူ/ကယှ/ပှနကှနေ ဆနတှှပေေးတယှ။ နောကထှပှ သူတို့ ဘာတှပေေးနိုငတှယှ ဆိုတာ အကှောငှးကှားထားတာ ရှိတယှ။ ရကတေော့ ပုံမှနကှှီးနကှေ၊ သညနှှဈကတော့ ပိုထူးခှားတယှ။ တခှို့နရောတှေ အရငကှထကှ ရပေိုရောကတှာတှေ ရှိတယှ။ အဲလိုနရောမှိုးတှေ အနတှရာယှ မရှိအောငလှို့ ကှှနတှောတှို့က စောင့ရှှောကပှေးရုံပါပဲ။ အဓိက ကတှာကတော့ ရဘေေးမှာ ရကသှှေားပှီးရငှ ဖှဈလာမယ့ှ အရာတှကေို ဆိုပါတော့ ဝမှးပကှဝှမှးလှှောတှေ ဖှဈမယပှေါ့နောှ။ ရသနေ့ရှဖို့ အရေးကှီးတယှ။ သညကှှားထဲမှာ နှဈရကသှုံးရကလှောကှ အလုပမှလုပနှိုငတှဲ့အခှိနှ သူတို့စားဖို့ ရိကခှာခှောကတှှေ လိုတယှ။ ဒါပါပဲ။ နှားရှိတဲ့သူတှေ အတှကလှညှး နှားစာတှေ ရရှိဖို့ မှေးမှူရေးကို ပှောထားတာ ရှိတယှ။ လိုအပတှာတှကေို အုပခှှုပရှေးမှူးတှကနေေ တဈဆင့ှ အကှောငှးကှားနိုငပှါတယှ။

Facebook ကနေ တငတှာတှေ ရှိတယှ။ ဆိုပါစို့ မနေ့ကဆို ရတနာပုံကှောငှး ပိတတှာ တငလှိုကတှယှ။ ကောငှးတာပေါ့၊ သိသှားကှတယှ။ မိဘတှေ မှနှုမှနလှာခေါလှို့ ရတာပေါ့။ ကှှနတှောတှို့ ပိတလှိုကတှာလညှး မှနတှယှ။ သညနှေ့ကတှော့ ရတေောတှောှ တိုးနပှေီ။ ဆိုခငှတှာက အကူအညီ မှနမှှနတှောငှးနိုငရှငှ ကှှနတှောတှို့ဘကကှလညှး မှနမှှနတှုံ့ပှနပှေးနိုငအှောငှ စီစဉထှားတယှ။

အဝေးကို ကှှနတှောှ မကှည့နှိုငသှေးဘူး။ လိုအပရှငှ သပိတကှငှှး၊ စဉ့ကှူး၊ ညောငှဦးပေါ့။ အခု လောလောဆယတှော့ ခရိုငအှုပခှှုပရှေးမှူးတှကေို လိုအပတှာ ဆောငရှှကနှိုငတှယလှို့ ပှောထားတယှ။

Voice : အစိုးရသဈလကထှကှ သဘာဝဘေးက နှဈခါရှိပှီ။ ပှနလှညထှူထောငတှဲ့ အပိုငှးမှာဆို ရနပှုံငှကေ အရေးကှီးတယှ။ အဲဒီအတှကှ ဘယလှိုပှငဆှငထှားလဲ။

Dr. ZMM : ဆိုပါစို့၊ လမှးတှေ ပကှမှယှ။ တံတားတှေ ပကှမှယှ။ ကှောငှးတှေ ပကှမှယှ။ အဲဒါတှအတှကှေ ဘတဂှကှရှတယှ။ သဘာဝဘေးကှောင့ှ ပကှစှီးသှားတာတှကေို သီးသန့ဘှတဂှကှတှငလှို့ ရပါတယှ။ တခှို့ဟာကို ဒီနှဈထဲတောငှး၊ တခှို့ကို တော့ နောကနှှဈထဲ တောငှးလို့ ရပါတယှ။ ဒါကတော့ ခေါငှးစဉသှတသှတနှဲ့ သှားမှာပေါ့။ မှဈရတေိုကစှားလို့ ကမှးပါးပှိုတာတှကအစေ ဒါတှလညှေး ပှငဆှငထှားပါတယှ။ ပှနလှညထှူထောငရှေးမှာ ကိုယ့ဘှတဂှကှနှဲ့ ကိုယလှုပမှယပှေါ့။ စတနောရှငှ ရှိရငလှညှး စတနောရှငပှေါ့။ အခုဟာက လမှးတံတား တောတှောပှကှမှယ့ှ အနအထေား ရှိပါတယှ။

Voice : မနတှလေးတဈတိုငှးလုံး အနနေဲ့ အိမခှှလေူဦးရေ ဘယလှောကထှိခိုကတှယှ ဆိုတာ သိရပှီလားဗှ။

Dr. ZMM : အခုကတော့ အဲလို တိတိကကှ မသိရသေးဘူး။ ပှနစှုနတေုနှး ရှိသေးတယှ။ အခှိနနှဲ့ တဈပှေးညီတော့ သူတို့ ပို့နပေါတယှ။ ကှှနတှောှ ဒါကို မစုစညှးနိုငသှေးတာ။ နှဈရကှ သုံးရကလှောကှ ရပှနကှသှှေားရငတှော့ အပကှအှစီးစာရငှးက သိနိုငပှါတယှ။ ညောငှဦးဆို တောကလှှှောကတှငတှယှ။ သပိတကှငှှးတငတှယှ။ စဉ့ကှူးတငတှယှ။ တခှို့ဌာနဆိုငရှာတှကေ မသိရသေးဘူး။ ကှောငှးဘယနှှကှောငှး ပိတထှားတယှ။ ဆေးခနှး သသခှေောခှာ မသိရဘူး။

“အခကအှခဲအမှိုးမှိုးကှောင့ှ နရပမှပှနနှေိုငတှဲ့ သူတှကေို ငှကှေေးကအစ ကားဂိတအှရောကှ လကမှှတတှှဖှတပှှေီး သကဆှိုငရှာ မိခငမှှို့နယတှှအရေောကှ ပို့ဆောငပှေးဖို့ စီစဉနှပေါတယှ”
အမရပူရမှို့နယှ မှို့နယအှုပခှှုပရှေးမှူး ဦးနမှတသှေူနှင့ှ တှေ့ဆုံခှငှး

Voice : အမရပူရမှို့နယရှဲ့ ရဝငရှေောကမှှု အခှအနေေ သိခငှပှါတယှ။ 

UNMT : အမရပူရမှာ မှဈရတကတှယဆှေိုတာ ဖှဈရိုးဖှဈစဉပှါ။ အခုခှိနထှိတော့ စိုးရိမဖှှယရှာ မရှိဘူး။ ကနှှးမာရေးနဲ့ စားဝတနှရေေး အခကအှခဲတော့ အနညှးငယှ ရှိပါတယှ။ ပှညသှူတှကေ ဒီအခှိနမှှာ ရတကလှောမယဆှိုတာ သိပှီးသားမို့ ကှိုတငပှှငဆှငမှှုတှေ လုပထှားနိုငကှှပါတယှ။ 

တဈဆကတှညှးမှာပဲ ထူးခှားမှုအနနေဲ့ အားလုံးသိကှတဲ့အတိုငှး အမရပူရမှို့နယအှတှငှးမှာ ရှိတဲ့  ရတနာပုံတကကှသိုလှ ရဝငနှတေော အားလုံးသိပှီး ဖှဈမှာပါ။ အဲဒီမှာရှိနတေဲ့ အဆောငမှှာ ကှှနတှောတှို့ရဲ့ ညီငယှ ညီမငယတှှေ ရှိနပေါတယှ။ အခကအှခဲ အမှိုးမှိုးကှောင့ှ နရပမှပှနနှေိုငတှဲ့ သူတှကေို ငှကှေေးကအစ ကားဂိတအှရောကှ လကမှှတတှှေ ဖှတပှှီး သကဆှိုငရှာ မိခငမှှို့နယတှှအရေောကှ ပို့ဆောငပှေးဖို့ စီစဉနှပေါတယှ။ 

Voice : လကရှှိ ရဝငတှေဲ့နရောတှေ ဘယလှောကပှါသလဲ။ 

UNMT : ရပကှှကငှါးရပကှှကှ၊ ကှေးရှာအုပစှု ၂၈ အုပစှုက ကှေးရှာ ၇၉ ရှာ မှုပတှယှ။ နှဈစဉနှှဈတိုငှး ဒီလိုမှုပနှကှေ၊ မနှဈကထကတှော့ ဒီနှဈနညှးနညှးဆိုးတယှ။ သို့သောှ ၂၀၀၄ ခုနှဈနဲ့ ယှဉမှယဆှိုရငတှော့ ဒါက ဆိုးဝါးတဲ့အဆင့ှ မဟုတသှေးပါဘူး။ 

Voice : ဦးပိနတှံတားရဲ့ အခှအနကေေိုလညှး ပှောပှပါဦး။ 

UNMT : လကရှှိ ဦးပိနတှံတားမှာတော့ ရဝငနှတယပှေေေါ့နောှ။ တံတားရဲ့ အလယဇှရပနှားမှာ အခုလကရှှိအခှိနှ ငါးနာရီထိုးအထိ ခုနဈခနှးလောကှ ရတဈလကမှလေောကှ ကှောနှပှေီပေါ့နောှ။ ကနှတှဲ့နရောတှတေော့ တဈပလေောကထှိ လိုပါသေးတယှ။ မိဘပှညသှူတှကေ ရတကရှငှေ လညခှငှပှတခှငှကှှတယှ။ တံတားပေါမှှာ မလိုလားတဲ့ အသကအှနတှရာယှ ထိခိုကမှှုတှေ ဖှဈမှာစိုးလို့ မနေ့ညကပဲ တိုငှးဒသကှေီးအစိုးရရဲ့ လမှးညှှနခှကှနှဲ့အညီ တံတားကို ခတှတပေိတထှားတာပါ။ မိဘပှညသှူတှအတှကှေ စိတခှရှတဲ့ အနအထေား၊ တံတားကှီးရဲ့ ကှံ့ခိုငမှှုတှေ ပှနလှညစှိစဈပှီးရငှ အမှနဆှုံး ပှနလှညဖှှင့လှှဈပေးသှားမှာ ဖှဈပါတယှ။

မှတှ (ကလေး)


ABOUT AUTHOR

(မြတ်(ကလေး))