News

POST TYPE

INTERVIEW

Mango Media ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါ်အေးနှင်းဆွေနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
06-Dec-2016

မှနမှာနိုငငှံ၏ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကလှာမှုနှင့ှ ကှောငှှာလုပငှနှးဈေးကှကှ ပှောငှးလဲမှုလာခှငှးမှား အပါအဝငှ Digital ကှောငှှာဈေးကှကှ ပှောငှးလဲလာမှုနှင့အှတူ ပှညတှှငှးကှောငှှာ ကုမပှဏီမှား၏ စိနခှေါမှှုတှနှငှေ့ ပှငဆှငရှနှ လိုအပနှမှေုမှားကို ပှညတှှငှးမီဒီယာ ကုမပှဏီတဈခု ဖှဈသော Mango Media ၏ အုပခှှုပမှှုဒါရိုကတှာ ဒေါအှေးနှငှးဆှေ (Rose) ကို The Voiceက တှေ့ဆုံမေးမှနှးထားသညကှို ဖောပှှအပပှါသညှ။

Voice : ပထမဦးဆုံး အနနေဲ့ လကရှှိ ကှောငှှာလုပငှနှးတှရေဲ့ ဈေးကှကအှခှအနေေ ပှောပှပေးပါ။

AHS : လကရှှိအခှအနဆေေိုရငှ ၂၀၁၆ အခှအနဆေေိုရငှ ၂၀၁၅ ယှဉပှှောရငှ ပိုမှငသှာလိမ့မှယှ။ ၂၀၁၅ မှာတော့ ၂၀၁၄ နဲ့ ယှဉကှှည့ရှငှ နညှးနညှးလေးကတှယှ။ တဈရာခိုငနှှုနှးလောကှ လှော့သှားတယှ။ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၁၆ ကို ယှဉလှိုကတှော့ အခု ဒီသုံးလပတပှေါ့၊ အခု ပှီးသှားတဲ့ တတိယ သုံးလပတကှို ကှည့လှိုကလှို့ ရှိရငှ သူက ၅ ရာခိုငနှှုနှးလောကပှဲ တကတှယှ။ အမှားကှီး တကမှလာဘူး။ ၅ ရာခိုငနှှုနှး တကတှာသညှ မီဒီယာနှုနှးတှေ တကတှာကှောင့ှ ဖှဈနိုငတှယှ။ ပှီးတော့ Inflation (ငှဖေောငှးပှမှု) ကှောင့လှညှး ဖှဈနိုငတှယှ။ စီးပှားရေး သိသိသာသာ ပှောငှးလဲတိုးတကတှာ ဘာမှမရှိဘူး။ မီဒီယာ ကှောငှှာဝငငှှေ TV ကလှဲရငှ တခှားမီဒီယာတှမှော ကှောငှှာတာ အသုံးနညှးနညှးကတှယှ။ TV ကတော့ နညှးနညှး ပိုပှီးတော့ အသုံးမှားတယှ။ ပှီးတော့ TV ဈေးနှုနှးက တကလှာတော့ ကှောငှှာရှငတှှကေ ပိုပှီးတော့ ကှောငှှာတာထကှ တိုးလာတဲ့ ဈေးနှုနှးအရ ဘတဂှကှကှိုတော့ မှှင့ပှေးလိုကရှတယှ။ သူတို့ရတဲ့ ကှောငှှာအရအတှကနှေဲ့ ပှနယှှဉကှှည့လှိုကရှငှ အရငနှှဈတှကေ အရအတှကတှေှနေဲ့ သိပမှကှာလှဘူး။ ကှောငှှာဈေးကှကကှ နညှးနညှးအေးနတယှေ။ နောကှ ဘာဖှဈလဲဆိုရငှ တတိယ သုံးလပတထှဲမှာ ဒဈဂစှတှယကှ နညှးနညှး နရောဝငယှူလာတယှ။ Print (ပုံနှိပှ) တှဘကမှှော နညှးနညှးကသှှားတယှ။ ကှောငှှာလုပငှနှးက စီးပှားရေး အတကအှကကှို အနညှးနဲ့အမှား ဆိုသလို ညှှနပှှနိုငပှါတယှ။ မှနမှာနိုငငှံရဲ့ လကရှှိ စီးပှားရေး အခှအနကေေ အမှားကှီး တိုးတကမှလာဘူး။ ၂၀၁၆ မှာ စီးပှားရေး တိုးတကမှှု မရှိတဲ့အတှကှ ကှောငှှာမှာသုံးတဲ့ ဘတဂှကှှ တကမှလာဘူးပေါ့။ ဈေးကှကထှဲမှာ မရှိသေးတဲ့ ကုနပှဈစညှး၊ အသုံးအဆောငှ ပဈစညှးထဲကလညှး သိသိသာသာ ဝငလှာတာ မမှငရှဘူး။

Voice : ဒဈဂစှတှယဘှကှ ပှောငှးလာတယဆှိုတော့ ဒဈဂစှတှယှ အားသာခကှနှဲ့ သူရဲ့ အကှိုးဆကကှရော ဘာဖှဈလာမလဲ။

AHS : အခုလောလောဆယမှှာ မှငရှတာတော့ Online မီဒီယာ တိုးတကလှာမှုလို့ ဆိုခငှပှါတယှ။ ကှောငှှာရှငတှှကေ အခု ဒဈဂစှတှယဘှကကှို ခှေဦးလှည့လှာကှတယှ။ ဒဈဂစှတှယှ မီဒီယာလို့ ပှောလိုကရှငှ တခှားနိုငငှံတှမှောတော့ Google အသုံးမှားပါတယှ။ Google ပှီးတော့မှ Facebook၊ Facebook ပှီးတော့မှ တခှားဆိုရှယမှီဒီယာတှဆေီ သှားတယှ။ ဒီမှာတော့ Facebook က အမှင့ဆှုံး  Google က ဒုတိယသှားတယှ။ အငတှာနကှ သုံးစှဲသူ အမှားစုက Facebook တဈခုတညှးကို အဓိကထားပှီး သုံးတာလညှး ရှိတယှ။ တခှားနိုငငှံမှာက Website တှဆေီ တိုကရှိုကသှှားကှတယှ။ ဒီမှာက Facebook က အဓိကဆိုတော့ အဲဒီကနမှေ တဈဆင့ှ Website ကို ပှနညှှှနှးနရတယှေ။ ပှီးတော့ ကှှနမှတို့ဆီမှာ Email အကောင့ှ သုံးတာ နညှးတယှ။ Google ကနေ Search လုပတှာလညှး နညှးတယှ။ အခုက လူတိုငှးဆီမှာ Facebook အကောင့ှ ရှိတယှ။ Facebook ကနေ ဆကသှှယတှယှ။ Facebook ကနေ ဗဟုသုတ ရယူတယှ။ သိခငှတှာတှေ ရှာကှတယှ။ အဲဒီတော့ အရာရာက Facebook ဖှဈနတယှေ။ အဲဒီလို မိုဘိုငှးလနှဲ့ သှားနတေဲ့ မိုဘိုငှးလဈှေးကှကမှှာ ၤ Facebook က ဆိုရှယမှီဒီယာထဲမှာ အရေးကှီးဆုံး ဖှဈနတယှေ။

Voice : အဲ့လိုမှိုးတှေ ပှောငှးလာတော့ ပှညတှှငှးကှောငှှာလုပငှနှး လုပကှိုငတှဲ့ ကုမပှဏီတှမှော ဘာအခကအှခဲတှနေဲ့ စိနခှေါမှှုတှေ ဖှဈလာမလဲ။

AHS : အကှမှးဖငှှးအားဖှင့ဆှို ကှောငှှာတှကေ Online နဲ့ Offline Media တှကေ တဈဆင့ှ လူတှဆေီ ရောကတှယှ။ Offline ဆိုရငှ ပုံမှနမှီဒီယာ ဖှဈတဲ့ TV၊ Print၊ Outdoor၊ Cinema နဲ့ ရဒေီယို ဒါတှကေ ပုံမှနပှေါ့။ ကှှနမှတို့ဆီမှာ အဲဒီလို Online, Offline Media တှမှော ပရိုဖကရှှငနှယှ ဖှဈလာအောငှ သီးသန့ှ နှဈရှညှ ပှုစုပှိုးထောငပှေးတဲ့ ကှောငှးတှေ မရှိဘူးလေ။ Online ကတော့ တယလှီကှနှး အောပှရတော ပေါလှာပှီးမှ ကယှကှယှပှှန့ပှှန့ှ အသုံးစပှုလာတဲ့ မီဒီယာ ဖှဈတယှ။ ကမဘှာနဲ့အဝနှးက သတငှးတှေ၊ အကှောငှးအရာတှကေို အခုပဲ ကှားရ၊ မှငရှတယှ။ အရငကှဆိုရငှ တီဗီ၊ သတငှးစာ၊ ရဒေီယိုကနေ စောင့နှပှေီးမှ မှငရှတယှ။ အခုဆို ဘာပှောငှးသှားလဲ ဆိုတာက အခုခကှခှငှှးပဲ မှငရှ၊ ကှားရတယှ။ သငယှူလေ့လာစရာတှေ အငမှတနှ မှားတယှ။ အမှားကှီး လေ့လာဖို့ လိုတယှ။ Step ကတော့ အရမှးမှနတှယှ။ အဓိက စိနခှေါမှှုကတော့ ဒဈဂစှတှယှ မားကကတှငှးလုပဖှို့ တကယအှရညအှခငှှး၊ အတှေ့အကှုံရှိတဲ့ သူတှကေ ကှှနမှတို့ဆီမှာ ရှားပါးတယှ။ ကှောငှှာလုပငှနှးမှာမက ကုနပှဈစညှး ထုတလှုပရှေး လုပတှဲ့ကုမပှဏီတှနေဲ့ မားကကတှငှးလုပတှဲ့ ကုမပှဏီတှဆေီမှာ ဒီလိုလူမှိုးတှေ လိုအပတှယှ။ ကှှနမှတို့လို အဂငှစှေီတှမှောလညှး ဒီလိုဒဈဂစှတှယှ မားကကတှငှးကို ကှှမှးကှှမှးကငှကှငှှ လုပနှိုငတှဲ့လူတှေ အမှားကှီး လိုအပနှပေါသေးတယှ။ နောကပှှီးတော့ ကှှနမှတို့ဆီမှာက Facebook ကနေ ကှောငှှာဖို့ရာ Credit Card (အကှှေးဝယကှတှ) လိုသေးတယှ။ ကှှနမှတို့ဆီက Credit Card ဆိုပမယှေ့ ကှိုတငငှှဖှညေ့ထှားရတဲ့ Debit Card ကတတှှပေဲလေ။ အဲဒီဘဏဍှာရေးနဲ့ ပတသှကတှဲ့ အခကအှခဲတှကလညှေး ရှိနသေေးတယှ။ ကှောငှှာရှငတှှကလညှေး သူတို့ရဲ့ကှောငှှာ ဘတဂှကှကှို ၁၀၀ လို့ သတမှှတထှားရငှ အဲဒီ ၁၀၀ ကို TV မှာ ဘယလှောကသှုံး၊ ပုံနှိပမှှာ ဘယလှောကသှုံး၊ Outdoor မှာ ဘယလှောကသှုံးဆိုပှီး လှာထားတယပှေါ့။ နောကမှှ ပေါလှာတဲ့ Digital အတှကှ အဲဒီ ၁၀၀ အပှငှ နောကထှပှ ၁၀၊ ၂၀  တိုးပေးလိုကတှာ မဟုတဘှူး။ နဂိုဘတဂှကှထှဲကနေ ယူပှီးတော့ ဒဈဂစှတှယကှို ရှှေ့လိုကတှာ။

Voice : ဒဈဂစှတှယဘှကှ ကှောငှှာရှငတှှရေဲ့ စိတဝှငစှားမှုကရော ဘယလှိုရှိလဲ။

AHS : ကှောငှှာရှငတှှေ အနနေဲ့ ရှောငလှှှဲလို့ရတဲ့ မီဒီယာ မဟုတပှါဘူး။ အခုအားလုံးက ဒဈဂစှတှယခှတှကေို ဦးတညလှာတာလေ။ နောကပှိုငှးကရှငှ ပုံနှိပမှီဒီယာတှလညှေး ဒဈဂစှတှယှ ဖှဈလာရတော့မယှ။ ကှောငှှာရှငတှှကတေော့ ကှိုပှီးကှည့ကှှတာပေါ့။ ကှှနမှတို့ဆီမှာ ဆိုရငှ ကှောငှှာရှငတှှကေ ပှညတှှငှးတငမှကဘဲ ပှညပှကလညှး ရှိတာဆိုတော့ အဲဒီပှောငှးလဲလာတာကို သူတို့က ကှိုမှငနှတယှေ။ သူတို့ပဈမှတထှားတဲ့ စားသုံးသူတှကေ ဘယကှိုသှားနလေဲ ဆိုတာကို သူတို့ကလညှး အဲဒီနောကကှို မကှခှှညမှပှတှ လိုကနှတော။ ဘတဂှကှရှဲ့ ၄၀ ရာခိုငနှှုနှး၊ ၅၀ ရာခိုငှ နှုနှးက ဒဈဂစှတှယဘှကကှို ရောကသှှားတာတော့ မဟုတသှေးပါဘူး။ အဲဒီလောကှ အနအထေေား မရှိသေးပါဘူး။ ဒီနှဈက စတငပှှောငှးလဲလုပနှတော ဆိုတော့ နောကနှှဈကတှော့မှ နညှးနညှးအရှိနမှှှင့လှာမှာလို့ ကှှနမှ ထငပှါတယှ။ ၂၀ နဲ့ ၂၅ ရာခိုငနှှုနှးလောကတှော့ ရောကလှာပါလိမ့မှယှ။

Voice : ကှောငှှာက ဒဈဂစှတှယဘှကကှို ပှောငှးလာနပှေီဆိုတော့ ကှောငှှာခနဲ့ အမှားဆုံး ရပတှညနှတေဲ့ ပုံနှိပမှီဒီယာ လုပငှနှးတှနေဲ့ အခှားလုပငှနှးတှရေဲ့ ရပတှညမှှုကရော ဘာဖှဈလာနိုငမှလဲ။

AHS : ပုံနှိပကှှီးပဲ ရပတှညနှရငတှေော့ တောတှောခှကခှဲလိမ့မှယှ။ ကိုယ့အှရှေ့မှာ သှားနတေဲ့ လမှးကှောငှးကို ကှိုပှီး ကှည့ထှားရငတှော့ ကိုယကှ သူမှား ဘယလှိုမှားခဲ့ပှီးပှီးလဲ၊ သူမှားက ဘယလှိုအောငမှှငပှှီးပှီးလဲ ဆိုတာကို လေ့လာနိုငတှယှ။ အတုယူပှီး ပှောငှးလဲနိုငတှယှ။ နိုငငှံတကာမှာ ဒီလိုပဲ ဖှဈလာတာပဲလေ တခှားနိုငငှံက ပုံနှိပကှုမပှဏီ အကှီးကှီးတှတေောငှ ဒဈဂစှတှယဘှကကှို တဖှညှးဖှညှး လိုကလှာကှတာပဲလေ။ ဖကရှှငစှာအုပတှှေ၊ မဂဂှဇငှးတှေ ထှကနှတေုနှးပဲ။ ဒါပမေဲ့ အှနလှိုငှးပေါမှှာလညှး ရောကလှာကှတယလှေ။ 

Voice : ရှေ့မှာပှောခဲ့သလို ကှောငှှာလုပငှနှးတှရေဲ့ တိုးတကမှှုက အရမှးကှီး မတကသှေးတော့ ရှေ့လာမယ့ှ အလားအလာကရော ဘယလှိုရှိမလဲ။ 

AHS : ကှှနမှ သိထားသလောကတှော့ နိုငငှံခှားရငှးနှီးမှှုပနှှံမှု ပေါလှစီသဈက လာမယ့ှ ဘဏဍှာနှဈကမှှ စမယှ။ နိုငငှံခှားရငှးနှီးမှှုပနှှံမှုတှကေ အဲဒီကမှှ သိသိသာသာ ဝငလှာမှာလား။ တခှို့ကတော့ အခုက စပှီး ပှငဆှငနှမှောပေါ့လေ။ ကိုယ့ဈှေးကှကထှဲကို ဝငခှငှတှဲ့သူတှကတေော့ သူတို့လှယလှှယကှူကူ၊ မှနမှှနကှနကှနှ စပှီး အလုပလှုပလှို့ ရတော့တဲ့ အခှိနကှတှော့မှသာလှှငှ ဈေးကှကဝှငလှာမယှ။ ဒီလိုအတိုငှးဆို ကှှနမှတို့က မေ၊ ဇှနလှောကကှို စောင့ကှှည့ရှမှာပေါ့။

Voice : နောကထှပှ ဘာမှားဖှည့စှှကပှှောပေးခငှသှေးလဲ။ 

AHS : ဒဈဂစှတှယှ မားကကတှငှးကတော့ စနပှေီ။ အရှိနနှဲ့အဟုနနှဲ့ သှားနမှောပဲ။ ဒဈဂစှတှယှ သှားတဲ့ဟာကို ဆှဲထားလို့ မရဘူး။ Digitalized ဖှဈလာမယ့ဟှာ အမီလိုကဖှို့ လိုတယှ။ စိနခှေါမှှုတှကတေော့ အမှားကှီး ရှိမှာပဲလေ။ အငတှာနကမှှနနှှုနှးကလညှး အဲဒီလောကှ မဟုတသှေးဘူး။ Data ခကလညှး ဈေးကှီးသေးတယှ။ ဈေးကှီးသေးတဲ့ အတှကကှှောင့ရှော လကရှှိတဈဦးခငှှး ဝငငှှအနအထေေားအရ Data ကို ကယှကှယှပှှန့ပှှန့ှ၊ မှားမှားစားစား သုံးစှဲမှု နညှးနသေေးတယှ။ Content အပိုငှးလညှး အမှားကှီး လုပရှဦးမယှ။ အှနလှိုငှးက အော့ဖလှိုငှးမီဒီယာတှလေို မဟုတဘှူး။ ပရိသတကှို ဆှဲဆောငနှိုငအှောငှ၊ စိတဝှငစှားအောငှ လုပဖှို့က အငမှတနှ အရေးကှီးတယှ။ ပရိသတမှှာ ရှေးခယှစှရာတှေ အမှားကှီး ရှိလာပှီလေ။ ဒဈဂစှတှယကှ တိုးတကလှာနမှောပဲ။ TV တို့၊ ရဒေီယိုတို့ကိုတော့ ဒဈဂစှတှယကှ ဘယလှိုမှကှောလှို့ မနိုငသှေးပါဘူး၊ တခှို့ကလညှး အှနလှိုငှးပေါမှှာ Web TV လုပလှာနကှပှေီ။ ဈေးကှကအှရ ကှည့မှယဆှိုရငှ ဒဈဂစှတှယကှတော့ အရေးပါလာမယှ။ နံပါတတှဈတော့ ဖှဈမလာနိုငသှေးပါဘူး။ နံပါတနှှဈနဲ့ သုံးကှားမှာတော့ ရှိလာမယှ။ ပုံနှိပကှလညှး ရှိနေဦးမှာပဲ။ ပုံနှိပကှတော့ သူရမယ့ှ ဝငငှှကေို ဒဈဂစှတှယထှဲ ခှဲပေးလိုကရှတဲ့ သဘောတော့ ဖှဈသှားမှာပေါ့။ ပုံနှိပမှှာ စိနခှေါမှှုတှေ အရမှးဖှဈလာမယှ။

Voice : အခုလို ဖှကှေားပေးတာ ကှေးဇူးတငပှါတယှ။

အောငသှီဟ