News

POST TYPE

INTERVIEW

ဂရိတ်ဝေါလ် အင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
15-May-2019
“Biomass Energy က မှနမှာနိုငငှံရဲ့ လှှပစှဈလိုအပခှကှကှို အပှည့အှဝဖှည့ဆှညှးပေးနိုငပှါတယှ”Biomass Energy (ဇီဝလောငစှာဖှင့ှ လှှပစှဈထုတလှုပခှှငှး) နညှးပညာဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီစနဈက ပှညသှူတှကေို အကှိုးရှိစမှောလား။ ယငှးနညှးပညာဖှင့ှ နိုငငှံတဈဝနှးရှိ လှှပစှဈဓာတအှားလိုအပခှကှကှို ဖှည့ဆှညှးနိုငရှနှ စကရှုံမှားတညဆှောကပှှီး လှှပစှဈဓာတအှားထုတလှုပနှိုငရှေး ကှိုးပမှးနသညှေ့ ဂရိတှ ဝေါလအှငတှာနရှငနှယကှေုမပှဏီ၏ ဥကကှဋဌှ ဦးတငမှောငနှှင့ှ The Voice သတငှးစာက တှေ့ဆုံမေးမှနှးထားသညမှှားကို ကောကနှုတဖှောပှှအပပှါသညှ။

Voice : Biomass Energy နညှးပညာနဲ့ လှှပစှဈထုတတှဲ့အခါ ဘယလှိုပုံစံနဲ့ ထုတလှုပတှယဆှိုတာကို ပထမဦးဆုံးရှငှးပှပေးပါလား။ 
UTM : သီးနှံပငစှညှ ပငကှိုငှးတှေ၊ သဈတိုသဈစတှေ၊ ကိုငှးဖှားကိုငှးနားတှကေို တိုကရှိုကလှောငစှာအနနေဲ့ အသုံးပှုပှီး လောငစှာမီးအပူနဲ့ ဘှိုငလှာကို အပူပေးမယှ။ ဘှိုငလှာကထှကလှာတဲ့ ရနှေေးငှေ့နဲ့ လှှပစှဈတာဘိုငကှို လညစှမယှေ။ ဒီနညှးနဲ့ လှှပစှဈထုတတှာပေါ့။ ဒီနညှးပညာမှာ အဓိက ကုနကှှမှးနှဈခုပဲ။ စညပှငသှာယာကထှကရှှိတဲ့ အမှိုကနှဲ့ သဈပငကှထှကတှဲ့ အပိုငှးအစကိုပါ။ အခှားနိုငငှံတှမှောတော့ အမှိုကကှို အသုံးပှုတာရှိတယှ။ ဒါပမေဲ့ လှှပစှဈယူနဈ အထှကနှညှးတယှ။ ဒီမှာတော့ သဈပငအှပိုငှးအစတှကေို အသုံးပှုမှာပါ။ ဇီဝလောငစှာ အသုံးပှုပှီး အပူကနေ လှှပစှဈထုတတှဲ့ နညှးစနဈပါပဲ။ သီးနှံကိုငှးဖှားကိုငှးနားနဲ့ သဈတိုသဈစ တဈတနဆှိုရငှ လှှပစှဈယူနဈ ၁၀၀၀ ထုတလှုပနှိုငပှါတယှ။

Voice : ကမဘှာမှာ Biomass Energy နညှးပညာကို ဘယနှိုငငှံက စတငအှသုံးပှုခဲ့သလဲ။ လကရှှိ ဘယနှိုငငှံတှမှော ဘယလှောကအှထိ အသုံးပှုနကှေ သလဲ။
UTM : ဒီနညှးပညာကို ၁၉၈၈ ခုနှဈမှာ ဥရောပတိုကကှ ဒိနှးမတနှိုငငှံက စတငအှသုံးပှုခဲ့ပါတယှ။ ဒိနှးမတနှိုငငှံရဲ့ လှှပစှဈဓာတအှားထုတလှုပမှှုရဲ့ ၂၄ ရာခိုငနှှုနှးက Biomass စကရှုံတှကေ ရရှိပါတယှ။ လကရှှိ ကမဘှာမှာ Biomass Energy နညှးပညာသုံးပှီး လှှပစှဈအမှားဆုံးထုတလှုပတှဲ့နိုငငှံက အမရေိကနနှိုငငှံပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ မဂဂှါဝပှ ၂၂,၀၀၀ ထုတလှုပခှဲ့ပါတယှ။ ဒုတိယအမှားဆုံး ထုတလှုပတှာ တရုတနှိုငငှံပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ စကရှုံပေါငှး ၇၃၄ ရုံ ရှိခဲ့သလို လှှပစှဈမဂဂှါဝပှ ၁၈,၀၀၀ ထုတလှုပနှိုငခှဲ့ပါတယှ။

Voice : ဒီစကရှုံတှကေ သဘာဝပတဝှနှးကငှကှို ထိခိုကမှှုရှိစနေိုငလှား။
UTM : Biomass Energy နညှးပညာကို သန့ှ ရှငှးတဲ့ လောငစှာလို့လညှးခေါသှေးတယှ။ သီးနှံတှရေဲ့ ပငစှညပှငကှိုငှးတှကေို လောငစှာအတှကှ ကုနကှှမှးအဖှဈ အသုံးပှုတဲ့အခါ ကာဗှနဒှိုငအှောကဆှိုဒကှ ဘှိုငလှာက ထှကကှတညှးက အနညှး အကဉှှးပဲ ထှကလှာတယှ။ ကာဗှနဒှိုငအှောကဆှိုဒှ ထှကရှှိမှုက အငမှတနကှို နညှးတယှ။ ထှကလှာတဲ့ ပှာကို ဩဂဲနဈမှေဩဇာအဖှဈ ပှနအှသုံးပှုနိုငတှယှ။ ကာဗှနထှှကရှှိမှု အငမှတနနှညှးပါးလို့ သဘာဝပတှ ဝနှးကငှကှို ထိခိုကမှှုမရှိပါဘူး။ ကှောကမှီးသှေးလို ကာဗှနအှမှားကှီး မထှကဘှူး။

Voice : နိုငငှံတောကှို ဒီစီမံကိနှးနဲ့ ပတသှကပှှီး တငပှှထားတာရှိလား။ တငပှှထားရငလှညှး လကရှှိ ဘယလှိုအနအထေားကို ရောကနှပှေီလဲ။ 
UTM : ဒီနညှးပညာနဲ့ပတသှကလှို့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ မှာ စတငလှေ့လာခဲ့တယှ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ တရုတှ ပှညမှှာရှိတဲ့ Biomass Energy သုံး လှှပစှဈစကရှုံ တှကေိုသှားပှီး စတငလှေ့လာခဲ့တယှ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ ပှညတှှငှးမှာ Biomass Energy သုံး စကရှုံတှေ တညဆှောကဖှို့ ကုနကှှမှးအမှားဆုံးထှကတှဲ့ သီးနှံတှကေို သုတသနပှေုလေ့လာခဲ့တယှ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈ နှဈကုနပှိုငှးမှာတော့ လှှပစှဈနဲ့ စှမှးအငဝှနကှှီးဌာနကို စီမံကိနှးနဲ့ပတသှကပှှီး တငပှှခဲ့တယှ။ ပှညသှူ့လှှတတှောမှှာလညှး ကိုယစှားလှယတှှကေို သှားရောကရှှငှးပှခဲ့တယှ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဒီဇငဘှာလမှာ လှှပစှဈနဲ့ စှမှးအငဝှနကှှီးဌာနကတောငှးလို့ Biomass Energy လှှပစှဈစကရှုံအတှကှ Proposals (ထုတလှုပမှှုပုံစံနဲ့ ကုနကှစှရိတအှသေး စိတအှဆိုပှုလှှာ) တငပှှထားပါတယှ။ အခုထိ အကှောငှးပှနကှှားမှု တဈစုံတဈရာ မရရှိသေးပါဘူး။

Voice : လှှပစှဈထုတလှုပခှှင့ရှခဲ့ရငှ ဘယလှိုပုံစံနဲ့ ရောငှးခဖှှန့ဖှှူးသှားမှာပါလဲ။
UTM : လှှပစှဈကဏဍှမှာ ထုတလှုပမှှု၊ ပို့လှှတမှှု၊ သုံးစှဲမှုဆိုတဲ့ အပိုငှး ၃ ပိုငှး ရှိပါတယှ။ ပို့လှှတခှှငှး၊ ဖှန့ဖှှူးခှငှးအပိုငှးကို ဝနကှှီးဌာနက လုပဆှောငတှာဖှဈပါတယှ။ ထုတလှုပမှှုအပိုငှးကိုပဲ ကုမပှဏီက လုပဆှောငမှှာပါ။ နိုငငှံတောှ ဓာတအှားလိုငှးကို တငပှို့ရောငှးခပှေးသှားမှာပါ။ 

Voice : Biomass Energy စကရှုံတှကေ ထှကရှှိလာတဲ့ လှှပစှဈတဈယူနဈရဲ့ ရောငှးခမှည့ှ ဈေးနှုနှးက ဘယလှောကဖှှဈမလဲ။
UTM : လှှပစှဈတဈယူနဈကို ၁၁၀ ကပှနှဲ့ ရောငှးခသှှားမှာပါ။ ဒီဈေးက တဈယူနဈထုတလှုပမှှုအတှကှ အမှနတှကယှ ကုနကှနှိုငတှဲ့စရိတကှို တောငှးထားတာပါ။ တဈယူနဈအတှကှ တောငသှူဆီက စကမှှုကုနကှှမှးဝယယှူမှု ကုနကှစှရိတကှ ၇၀ ကပှှ လောကကှပှါတယှ။ ၄၀ ကပှကှ ဘဏတှိုး၊ ပှငဆှငှ ထိနှးသိမှးစရိတနှဲ့ စကရှုံလညပှတစှရိတအှတှကပှါ။ အခှားမမှှောမှှနှးနိုငတှဲ့ စရိတတှှရှေိသေးတယှ။ ဒီဈေးထကှ လှော့လို့မရပါဘူး။ သင့လှှောတှဲ့ အကှိုးအမှတရှမှသာ စကရှုံတှကေို တိုးခှဲ့တညဆှောကနှိုငမှှာဖှဈတယှ။ ကုမပှဏီအကှိုးတဈခုတညှးအတှကှ မရညရှှယပှါဘူး။ နိုငငှံအကှိုး၊ ဒသခေံမှားအကှိုး၊ သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ထိခိုကမှှုမရှိဖို့အစရှိတဲ့ အကှိုးတှကေို ရညရှှယပှှီး ကှိုးစားတညဆှောကလှိုတာဖှဈပါတယှ။ ဒီဈေးအောကှ လှှော့ခလှို့ မရလို့ပါ။

Voice : Biomass Energy နညှးပညာနဲ့ လှှပစှဈထုတလှုပနှိုငမှယဆှိုရငှ ကောငှးမှနတှဲ့ အကှိုးသကရှောကမှှုတှရေောရှိနလေား။
UTM : နိုငငှံတောရှဲ့ လှှပစှဈလိုအပခှကှကှို ဖှည့ဆှညှးပေးနိုငမှှာဖှဈသလို ဒသတှငှေး တောငသှူတှလညှေး ယာခငှးက ထှကရှှိတဲ့ စိုကပှှိုးသီးနှံတှရေဲ့ ပငစှညပှငကှိုငှးတှကေို မီးရှို့ဖကှဆှီးဖို့ မလိုတော့ဘူး။ တောငသှူတှအတှကှေ အပိုဝငငှှရရှေိနိုငလှာမှာဖှဈပှီး အမှိုကကှနေ ရှှဖှဈလောမှာပါ။ စကမှှုကုနကှှမှး တဈတနကှို ငှကပှှေ ၂၅,၀၀၀ မှ ငှကပှှေ ၄၀,၀၀၀ ကပှအှထိ ဝယယှူပေးသှားဖို့လှာထားပါတယှ။ 

Voice : Biomass Energy စကရှုံတှကေို ဘယနှိုငငှံက နညှးပညာနဲ့ တညဆှောကသှှားမှာလဲ။ စကရှုံ ဆောကဖှို့ လှာထားတဲ့နရောလေးတှရှေိရငှ သိခငှပှါတယှ။
UTM : တရုတနှိုငငှံရဲ့ နညှးပညာကို အသုံးပှုပှီး တညဆှောကသှှားမှာပါ။ ကုနကှှမှးရရှိဖို့အတှကှ စကရှုံအနီး မိုငှ ၅၀ အတှငှးမှာ စကမှှုကုနကှှမှးထှကတှဲ့ ယာခငှးမှားတဲ့နရောဖှဈရမယှ။ ဒီလိုမှမဟုတရှငှ တဈယူနဈဈေးနှုနှးပိုမှင့သှှားမယှ။ နရော ၄ ခုမှာ တညဆှောကဖှို့ ရညရှှယထှားတယှ။ စဈကိုငှးတိုငှးထဲက ကသာမှို့နယှ၊ ရှှဘေိုမှို့နယှ ဆားတောငကှှေးရှာဒသေ၊ မနတှလေးတိုငှး သပိတကှငှှးဒသနေဲ့ မှဈသားမှို့နယတှို့မှာ တညဆှောကဖှို့ လှာထားပါတယှ။

Voice : စကရှုံတဈရုံကို တညဆှောကတှဲ့ ကုနကှစှရိတှ ဘယလှောကရှှိပါသလဲ။ တညဆှောကခှှင့ရှခဲ့ရငှ နိုငငှံတောနှဲ့ အကှိုးတူဆောငရှှကသှှားမှာလား။
UTM : စတငတှညဆှောကခှှိနမှှာ မဂဂှါဝပှ ၆၀ စကရှုံတှေ တညဆှောကဖှို့ ရညရှှယထှားပါတယှ။ မဂဂှါဝပှ ၆၀ ထုတလှုပနှိုငတှဲ့ စကရှုံတဈရုံရဲ့ ကုနကှှ စရိတကှ အမရေိကနဒှေါလှာ ၇၂ သနှးကုနကှမှှာ ဖှဈပါတယှ။ ဂရိတဝှေါကုမပှဏီက ရှယယှာရှငတှှရေဲ့ ရှယယှာတှနေဲ့ ပှညပှနိုငငှံမှာရှိတဲ့ ဘဏတှဈခုကနေ ဘဏခှှေးငှရယေူပှီး တညဆှောကသှှားမှာပါ။ ကုမပှဏီအနနေဲ့ စီမံကိနှးအတှကှ ခှေးငှရရှေိဖို့ကိုလညှး တရုတနှိုငငှံက ဘဏတှဈခုနဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိပှီးဖှဈပါတယှ။ နိုငငှံတောဆှီက ဘာတဈခုမှ တောငှးခံသှားမှာ မဟုတပှါဘူး။ မှနရေောကအစ ကိုယတှိုငဝှယယှူ တညဆှောကသှှားမှာပါ။ စကရှုံတဈရုံဆောကဖှို့ မှေဧရိယာက ဧက ၁၀၀ လိုအပပှါတယှ။ ၆၀ ဧကက ကုနကှှမှး သိုလှောငဖှို့နဲ့ ဧက ၄၀ က စကရှုံတညဆှောကဖှို့ လုပငှနှးနဲ့ ဝနထှမှးအိမရှာတှအတှကှေ အသုံးပှုရမှာဖှဈပါတယှ။

Voice : ဒီနညှးပညာက ပှညတှှငှးက လှှပစှဈလိုအပခှကှကှို ဖှည့ဆှညှးပေးနိုငမှယလှို့ ယူဆပါသလား။ အခှားဘာမှားဖှည့စှှကပှှောခငှပှါသလဲ။ 
UTM : နိုငငှံတကာပညာရှငတှှေ ခန့မှှနှးခကှအှရ ၂၁ ရာစုကုနရှငှ ကမဘှာ့စှမှးအငထှုတလှုပမှှုအားလုံးရဲ့ ၄၀ Biomass အပါအဝငပှှနလှညပှှည့ဖှှိုးမှဲ စှမှးအငတှှကေ နရောယူသှားမယဆှိုထားပါတယှ။ Biomass Energy က မှနမှာနိုငငှံရဲ့ လှှပစှဈလိုအပခှကှကှို အပှည့အှဝဖှည့ဆှညှးပေးနိုငပှါတယှ။ တိုငှးပှညမှှာ ကုနကှှမှးရရှိမှု အားသာခကှရှှိနတယှေ။ ပှညနှယနှဲ့တိုငှးမှာ ဒီလိုစကရှုံတှေ တညဆှောကနှိုငဖှို့ အစိုးရအားပေးဖို့၊ ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ လိုအပပှါတယှ။ ဥပဒတှေေ ထုတပှှနရှေးဆှဲပေးပှီး အကာအကှယပှေးဖို့လညှး လိုအပမှယှ။

Voice : အခုလို အခှိနပှေးဖှကှေားပေးတဲ့အတှကှ ကှေးဇူးတငပှါတယှ။

ဘုနှးနေ