News

POST TYPE

INTERVIEW

တပ်မတော်၏ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရသော ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
07-Apr-2019

မေး : တပမှတောကှ တရားစှဲမှုအပေါှ ဘယလှိုမှငမှိလဲ။

ဖှေ: စှဲဆိုတာက နှဈမှု။ ၆၆ (ဃ) နှင့ှ ၅၀၅ (က) နှဈမှုနဲ့ စှဲထားတယှ။ ၅၀၅ (က) က တရားရုံးကို ဦးတိုကလှှှောကထှားတယှ။ အဲ့ဒီဟာအတှကှ ရုံးခှိနှးက ၁၂ ရကနှေ့ သှားရမယှ။ ကနှောကှ အငှးစိနမှှနတေော့ အငှးစိနတှရားရုံးကို ဦးတညလှှှောကတှာပေါ့။

ကနှောတှငထှားတဲ့ Post တဈခုက ၆၆ (ဃ)၊ ဒီအခကှအှလကတှှကှေောင့ှ ရဲစခနှးကပှောလို့ ကနှောသှိရတာ။ ဒါပမေဲ့ ဒီ ၅၀၅ (က) အတှကကှတော့ ဘယဟှာကှောင့ှ ဘယဟှာနဲ့ တရားစှဲဆိုထားတာဟာ ၁၂ ရကနှေ့ ရုံးခှိနှးမှာ သိရမှာ။ အဲဒါက ကှိုမသိရဘူးလေ။

မေး : တပမှတောဘှကကှ သူတို့ကို ဝဖနတှေဲ့သူတှအပေေါှ ဥပဒကှေောငှးအရ ဆောငရှှကလှာတာ ဘာကှောင့လှို့ထငလှဲ။

ဖှေ : တပမှတောရှဲ့ သဘောထား တငှးမာမှု၊ အဲ့ဒီဟာကို သူတို့ ပှလိုတာပေါ့။ နောကတှဈခကှကှ ၂၀၂၀ ရှေးကောကပှှဲ အဲ့ရှေးကောကပှှဲကလညှး နီးလာပှီ။ အဲ့ဒီမှာ ၂၀၂၀ ရှေးကောကပှှဲမှာ ဒီဘကကှ အငအှားနညှးနညှးလေး နညှးသှားအောငှ၊ လုပတှာလညှး ဖှဈမယှ။ နောကတှဈခကှကှ အခှခေံဥပဒပှငဆှငရှေေးကို လှှတတှောထှဲမှာလညှး ရှေးကောကခှံကိုယစှားလှယတှှကေ ကှိုးစားနတယှေ။ လှှတတှောပှှငပှမှာလညှး လူထုက တရားဥပဒပှငဆှငရှေေးကို အငတှိုကအှားတိုကှ ထောကခှံနရတယှေ။ အဲ့ဒီဟာလညှး အရှိနအှဟုနှ တန့သှှားစခငှတှောတှေ ပါနတယှေ။ ကနှောထှငတှာ။

မေး : ဘယလှိုရငဆှိုငသှှားမလဲ။

ဖှေ : ၆၆ (ဃ) တော့ အာမခံရထားတယှ။ ၅၀၅ (က)ကတော့ ၁၂ ရကနှေ့ တရားရုံးမှ ပထမဦးဆုံး ကှားနာခှငှးပေါ့လေ။ အဲ့ဒီမှာ သိရမယှ။ အခု ကနှောှ လောလောဆယှ အသညှးကငဆှာဖှဈလို့ အသညှးကို ခှဲထုတထှားတာလေ။ အသညှးက အဆငမှပှသေေးဘူး။ အဲ့ဒီကော အဲ့ဒီဟာတော့ အာမခံ မရရငှ မဖှဈဘူး။ မဟုတရှငှ ကနှောှ အခှုပထှဲမှာ အသကအှနတှရာယှ ရှိနိုငတှာပေါ့။

၆၆ (ဃ) နဲ့ တရားစှဲဆိုထားတာကိုု သတငှးတှေ Online တှအပေေါှ ပှံနှံလာတယှ။ မတလှ ၂၉ ရကနှေ့က သူတို့ တရားစှဲဆိုတော့ သူတို့ ရဲစခနှးမှာ အမှုဖှင့တှယှ။ ၂၉ ရကနှမှောပဲ တရားရုံးမှာ ဦးတညလှှှောကထှားတယပှေါ့။ အဲ့တာတှကေ မတလှ ၃၀ ရကနှေ့ သတငှးတှေ စပှံ့နှံ့လာတယှ။ မတလှ ၃၁ ရကနှေ့ က နပှညတှေောမှှာ အခှခေံဥပဒေ ပှငဆှငရှေး ထောကခှံပှဲ ရှိတယှ။ ကနှောကှ အရငကှတညှးက ပှငဆှငပှှီးသား ဖှဈတဲ့အတှကှ နပှညတှေောကှို သှားတယှ။ သှားပှီး ညပှနရှောကလှာတယှ။ နောကနှေ့ ဧပှီ ၁ ရကနှေ့မှ ကနှောကှိုယတှိုငပှဲ အငှးစိနရှဲစခနှးကိုု သှားမေးတယှ။ အဲ့ဒီဟာ ဟုတပှါသလား၊ အဲ့တော့ အငှးစိနရှဲစခနှးက ဟုတပှါတယှ။ ဒီဟာ သူတို့ဆီကိုလာပှီး ၆၆ (က) နဲ့ အမှုဖှင့ထှားပါတယှ။ အဲ့တာကှောင့မှို့ ဧပှီ ၁ ရကနှေ့၊ အငှးစိနရှဲစခနှးကို သှားပှီးတော့ အစဈခံရ၊ စဈဆေးခံရတယှ။

ကနှောပှှောခငှတှာက အငှးစိနရှဲစခနှးကို အစဈခံရတဲ့အခှိနမှှာလညှး ကနှောကှ အဲ့အကောင့ကှ ကနှောအှကောင့ှ ဖှဈပါတယှ။ အဲ့ Post တှကေို ကနှောရှေးပါတယှ ဆိုပှီး ထှကဆှိုထားတယှ။ အဲ့တော့ ဆိုလိုခငှတှာက ဒီအမှုကို ရငဆှိုငမှှာပါ။ ထှကပှှေးတာ၊ တိမှးရှောငတှာတှေ ကနှောမှလုပပှါဘူး။

မေး : တပမှတောအှပေါှ အမှငသှဘောထား ဘယလှိုရှိလဲ။

ဖှေ : အခု တပမှတောကှနေ ကနှောကှို တရားစှဲတယှ။ တပမှတောကှနေ ပှညသှူတဈယောကကှို တရားစှဲတာပေါ့။ ကနှောထှငတှယှ။ အဲ့တာမှိုး ကမဘှာ့ပေါမှှာလညှး မရှိဘူးထငတှယှ။ ကနှောသှိသလောကပှေါ့။ တပမှတောဆှိုတာ သူရဲ့တာဝနကှ နိုငငှံသူနိုငငှံသားတှကေို အကာအကှယပှေးထားတဲ့ တာဝနှ၊ ကာကှယစှောင့ရှှောကတှဲ့ တာဝနဝှတတှရား၊ သူရဲ့ မူလတာဝနဝှတတှရား၊ နောကပှှီးတော့ နိုငငှံသူနိုငငှံသားတှကေ တပမှတောကှို ဝဖနနှတေောကလညှး မှနမှာနိုငငှံက ၁၉၆၂ ခုနှဈကစပှီး အာဏာရှငလှူတဈစုကှောင့ှ အစစအရာရာ နောကကှကှနှရှဈနတေဲ့ အနအထေား (ပညာရေး၊ စီးပှားရေး၊ ကနှှးမာရေး) အရာရာပေါ့၊ သဃံဇာတတှေ အရမှးပေါ၊ ကှှယဝှတဲ့ မှနမှာနိုငငှံက အဲ့ဒီအနအထေား ရှိတယှ။ အဲ့ဒီဟာတှေ အာဏာရှငလှူတဈစုကှောင့ှ ဖှဈနတော။ အခုထိလညှး ပှညသှူလကထှဲကို အာဏာအပှည့အှဝ မရောကသှေးဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီဟာကှောင့ှ သူဆီမှာ အမှားစု၊ နိုငငှံသူနိုငငှံသားအမှားစုက အဲ့ဒီဟာတှကေို ထောကပှှပှောဆိုဝဖနပှှေီး ပှညသှူလကထှဲကိုု အာဏာ အပှည့အှဝ ရောကတှဲ့နညှး၊ မှနမှာနိုငငှံတညဆှောကရှေးမှာ အခုအခှိနမှှာ စတငပှှီး လုပဆှောငရှမယ့အှခှိနှ ဖှဈနပှေီးဆိုတဲ့ဟာကို အဲ့သဘောကို ဝဖနထှေောကပှှနတောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တပမှတောကှ ပှညသှူ့ကို မကှနှှာမမူဘဲ အာဏာရှငလှူတဈဦးကိုပဲ မကှနှှာမူနတေဲ့ အနအထေား ဖှဈနပှေီးတော့ အခုကိဈစမှာလညှး သူတို့ သဘောထားတငှးမာမှု၊ ပှညသှူ့ဘကကှိုမကှနှှာမမူနိုငသှေးဘူးဆိုတဲ့ အနအထေားကို ပှဆိုတယလှို ကနှောကှတော့ မှငတှယှ။

မေး : တပမှတောကှ ဦးဆောငှ တရားစှဲတာ ဘယသှူလဲ။

ဖှေ : ကနှောကှို တရားစှဲဆိုထားတာက တပမှတောကှိုယစှားပှု ပှီးတော့ ဒုတိယ- ဗိုလမှှူးကှီး လငှးထှနှးကနေ တရားစှဲဆိုတာပါ။ ကနှောနှဲ့ ဒုတိယ - ဗိုလမှှူးကှီး လငှးထှနှးကှားထဲမှ ဘာအငှိုး၊ ဘာအာဃာတမှ မရှိပါဘူး။ ကနှောှ သူကို သိတောငှ မသိဘူး။ မှငတှောငှ မမှငဖှူးဘူး။ အခုမှ ပထမဦးဆုံး ကှားဖူးတာ။ တပမှတောဘှကကှနေ ကိုယစှားပှုပှီး သူက ကနှောကှို တရားစှဲဆိုတာ။ အဲ့လိုပဲ သိရတယှ။

မေး : လှတလှပစှှာ ဆနဒှထုတဖှောခှှင့နှဲ့ ပတသှကလှို့ တရားစှဲဆိုခံရတာကို ဘယလှို သဘောထားရှိလဲ။

ဖှေ : လှတလှပစှှာ ဝဖနထှေုတဖှောပှှောဆိုခှင့ှ အဲ့တာဟာက ရှိသင့တှာပေါ့။ ဒီနိုငငှံမှာ ဒီမိုကရစေီအစိုးရက အုပခှှုပနှပှေီ။ ၃ နှဈကှောပှှီ။ အဲ့တာက ရှိသင့တှယှ။ ဒါပမေဲ့ အားလုံးက ပှောနကှတယှေ။ အဲ့ဒီဟာလညှး မရှိသေးဘူး။ ပုဂဂှိုလရှေး တိုကခှိုကမှှုတှေ ဆိုရငတှော့ တမှိုးလေ။ ကနှောတှို့ ပှောနတောက ပုဂဂှိုလရှေး တိုကခှိုကမှှု မဟုတပှါဘူး။ နိုငငှံအတှကပှှောနတောပါ။

မေး : နောကဆှုံး ဖှည့စှှကှ ဘာမှား ပှောပှခငှတှာရှိလဲ။

ဖှေ : တပမှတောနှဲ့ ကနှောကှို တရားစှဲဆိုတဲ့ ဗိုလမှှူးကှီးအကှား ဘယအှငှိုး၊ အာဃာတ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူက တပမှတောနှဲ့ ကာကှယရှေးဦးစီးခှုပကှို ကိုယစှားပှုပှီး နိုငငှံသူနိုငငှံသား၊ ပှညသှူ့တဈယောကကှို တရားစှဲဆိုတယှ။ အဲ့တာကို ထှကပှှေးတိမှးရှောငဖှို့ မရှိပါဘူး။ ကနှောတှရားရုံးမှာ ရငဆှိုငသှှားဖို့ ရှိပါတယှ။

နန့အှိသူ/ရနကှုနခှတှသဈေ