News

POST TYPE

INTERVIEW

NLD အစုိးရလက္က်န္ သက္တမ္းမွာ ျပ႒ာန္းခ်ိန္တန္လာေသာ R2R LAW
11-Aug-2018

NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တိုင္စာဌာနသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္စာေပါင္း ၅၀၀ နီးပါးရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦးခန္႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အေရးယူထားေၾကာင္း RFA သတင္းတြင္ဖတ္ရသည္။ သူတို႔ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္အမႈမ်ားမွာ ဆက္ဆံေရးေမာက္မာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအခါ ၎တို႔မည္သည့္အတြက္ ဤသို႔ျဖစ္ၾကရသည္ကို စဥ္းစားမရျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔ကိုေရြးခ်ယ္မဲေပးထားခဲ့သူ၊ ၎ကို သူတို႔ကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔အေပၚ ၎ကပင္ျပန္ၿပီး ႐ိုေသၫြတ္တြားခယေျပာဆို လုပ္ကိုင္ျပ၊ စည္း႐ံုးသမႈျပဳ ရမည့္အစား ယခုေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္လို႔ေနသည္။ ၾကားရသည့္သတင္းက နားမခ်မ္းေျမ့စရာ။ ထိုအခါ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္က စဥ္းစားမိလာသည္မွာ ၎ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ တာဝန္မေက်မႈႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ကို ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား မရွိလို႔လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရွိသည့္ဥပေဒကပင္ ၎တို႔အေပၚ အာဏာမသက္ေရာက္လို႔လား စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးမိလာသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔အတြက္ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွစ္ခုရွိသည္။ တစ္ခုမွာ ယခုလက္ရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနၾကသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီးထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ၎တို႔အတြက္ အထူးျပဳ၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုဒ္မ ၃၉၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၉၇ တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာမူ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ၎တို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရာမ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ခုအနက္မွ ပထမတစ္ခုအေၾကာင္းကိုပင္ အထူးျပဳၿပီး ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးလာသည္မွာ ယခု ၇ ႏွစ္ခြဲ ပင္တိုင္ခဲ့ေသာ္ျငား ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီးအထဲမွ ပုဒ္မ ၃၉၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာမူ ယေန႔အထိ အသက္မဝင္ေသးသလို ပုဒ္မ ၃၉၇ ပါတာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းရမည္ဟူသည့္ ကိစၥမွာလည္း လိပ္ခဲတည္းလည္းပင္ ျဖစ္လို႔ေနေသးသည္။ ထိုကိစၥမွာမူ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အဆိုပါဥပေဒျပ႒ာန္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆူညံဆူညံအသံၾကားလိုက္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ တီးကားတီး၏ မျမည္ဆိုသလို အဓိကကိုင္တြယ္က်င့္ သံုးရမည့္ ဒိုင္လူႀကီးျဖစ္သူ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကို တြန္းကားတြန္းေသာ္လည္း မေ႐ြ႕ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စတင္ေရြးခ်ယ္ေပး၊ ခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ အဓိကတစ္ခ်က္ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းရမည့္ ထိုတာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ပုဒ္မတစ္ခုႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းကို ပူးတြဲၿပီးတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီးခ်ိန္တြင္မွာေတာ့ မ႐ႈမလွက်ဆံုးခဲ့ရခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ထိုကိစၥမွာ ယခင္အစိုးရကာလက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဆိုေစဦးေတာ့၊ ယခုဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ျပည္သူ႔အစိုးရ မိုးၿပိဳကမ္းၿပိဳျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ထားသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္မွာေတာ့ အေကာင္အထည္ေပၚလာေတာ့မဟဲ့လို႔ ျပည္သူေတြက အားခဲထားေသာ္ျငား ယခု NLD အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႀကီး သက္တမ္းတစ္ဝက္က်ိဳးလာသည့္ အခ်ိန္အထိေတာ့ ထိုဥပေဒအေၾကာင္း မၾကားခဲ့ရေသးေခ်။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းမည့္ ထိုဥပေဒႀကီးမေပၚေပါက္ မရွိေသးသည့္အတြက္လည္း ယခုလို ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကို ၎တို႔မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ျပန္လည္တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္အထိ ျဖစ္ေနၾကသည္လား စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ယခင္ႏွစ္ကာလဆီကလည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားစြာ ၾကားခဲ့ရေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုလို ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ကာလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ မတိုင္တြင္မွာေတာ့ ဒီ R2R Law (Right to Recall Law) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုေတာ့ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၃၉၇ ကိုလိုက္နာၿပီး ျပ႒ာန္းၾကေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္မိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔ကို္ယ္တိုင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားခဲ့ပါက ၎အေပၚ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းသမႈျပဳမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားျပန္မရ၊ ထို႔အတြက္ သူတို႔က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) ပါ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနသလိုျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာဆိုလာၾကေတာ့သည္မွာ တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ တရားနည္းလမ္းက်ျပန္သည္။

အမွန္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းတစ္ခုကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိလာပါက ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။ ထိုအခါ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ အနည္းဆံုး ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါ ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း ေခ်ပခြင့္ေပးရမည္။ ေကာ္မရွင္က အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္ကို ဆက္လက္တာဝန္မထမ္းေဆာင္သင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။ သို႔အတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ ဆိုသည္မွာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ျပည္သူတစ္စံုတစ္ရာ၊ အတိုက္အခံပါတီ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုက ေတာင္းဆိုတင္ျပထားျခင္းလည္း မဟုတ္ေပ။ ဤစာပိုဒ္ႀကီးမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီးထဲတြင္သာ ျပ႒ာန္းထားခဲ့၍ အခ်ိဳ႕ေသာမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကလည္း ထိုအတိုင္းေလးပင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႀကီးႏွင့္ ေကာ္မရွင္ႀကီးကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုလားေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္တန္ရာသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ အပိုေျပာဆို ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းလည္း မဟုတ္ေပ။

တစ္ဖန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႀကီးဘက္က ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း သူေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုပင္ သူကိုယ္တိုင္က ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းရန္ရွိပါက အေသးစိတ္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္မရွိသျဖင့္လည္း အခက္ျဖစ္ရျပန္သည္။ သူကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးရမည့္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ (ည) တြင္ ပါဝင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကပင္သည္လွ်င္ ယခင္ေရွးဦးမဆြ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီးထဲက ပုဒ္မ ၃၉၆ ႏွင့္ ၃၉၇ ကို ျပန္လည္ရည္ၫႊန္းထားျပန္သျဖင့္ အမွန္တကယ္သာ (ဥပမာအေနႏွင့္ ယခုတိုင္စာမ်ားတက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို) ေကာ္မရွင္ဘက္က စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အမွန္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္အေရးယူရမည္၊ မည္သည့္ဥပေဒျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟူသည့္ကိစၥက သူ႔အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လာမည္။

ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ႏွင့္အတူ ေျမျပင္တြင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမွန္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပင္မက မဲဆႏၵရွင္မ်ားက တိုင္တန္းသည့္ လူဦးေရမ်ားသည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ၾကားေနရသည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစားတစ္ဖက္က ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ အျမင့္ဆံုးရရွိထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးဘက္ကေရာ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားရွိ၍ မျပ႒ာန္းႏိုင္ ျဖစ္ၾကရသလဲဟူသည့္ ေမးခြန္းသည္လည္း ႏိုင္ငံ့အေရး စိတ္ဝင္စားၾကသူ လူထုအၾကား ေမးစရာျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္း ျပန္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လြန္ခဲ့သည့္အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခါနီးအခ်ိန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္းက ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ သေဘာကြဲလြဲသည့္အခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကရင္း ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ မသင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ အဆိုကို ေထာက္ခံမဲမ်ားရာက ဆိုင္းငံ့ထားမည့္ဘက္ကို အေလးသာသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ဤဥပေဒျဖစ္ေပၚလာေရးအေပၚ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပါခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရလွ်င္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းရင့္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္တို႔တြင္လည္း ရွိသည္။ အာရွက ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္လည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကြဲျပားသည္မွာ တိုင္တန္းခ်က္ကို အေရးယူႏိုင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသာျဖစ္သည္။ ဥပမာ-အေမရိကန္ဆိုလွ်င္ ၁၉ ျပည္နယ္ကို ထို အခြင့္အာဏာေပးထားၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္လည္း ၁၅၊၂၀၊၂၅ စသည္ျဖင့္ကြဲျပားသည္။ အဂၤလန္ဆိုလွ်င္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားဆိုလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္၏ သံုးပံုတစ္ပံု၊ ဖိလစ္ပိုင္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ သို႔ေပတည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေတာ့ အခိုင္အမာရွိသည္။ ယခု ဤႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္၊ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု အတိအက်ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထို ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုသည္ေၾကာင့္လား၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လား ဆိုသည္ေတာ့ သူတို႔မွပင္သိမည္။ ဥပေဒကား ခုထိထြက္မလာ။ သို႔အတြက္ သူတို႔က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လူထုက သူတို႔ကို အေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ၾကသူမ်ားဟု ဆိုခ်င္ေနၾကသည္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔ လိုခ်င္ေနသည္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥက ေနာက္ထား၊ သူတို႔အေပၚ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ R2R Law ဥပေဒတစ္ရပ္ အခိုင္အမာ ေပၚထြက္လာေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်ပင္ဆိုေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ ၎တို႔မဲဆႏၵနယ္ေျမက သိသည္။ သို႔အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းမဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္။ မေကာင္းသူကို မေကာင္းသလို ထိန္းေက်ာင္းမည္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ Law of Conflict ဆန္႔က်င္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ေထာက္ခံထား၍ အခက္အခဲမရွိႏိုင္။ ထိုအစိမ္းႀကီးကို အခ်ိန္မေရြး ျပင္လို႔ရသည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပထားသည္။ အမွန္က လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ မွီျငမ္းစရာ ရာဇဝတ္၊ တရားမ စသည့္က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ႏြယ္စပ္ထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ေပၚထြက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအခန္း (၇) ပုဒ္မ ၂၃ (င) ျဖစ္သည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ထဲတြင္ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရမည့္အထဲမွ တစ္ခုခုေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ တာဝန္မွရပ္စဲခံရသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုပုဒ္မအရေတာ့ျဖင့္ ယေန႔အထိ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်ေတာ့ျဖင့္ ရပ္စဲခဲ့သည္ဟု မၾကားဖူး။ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္ေတာ့ ၾကားၾကားေနရသည္။

ထို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မဲဆႏၵရွင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ ရွိသည့္မူလအခြင့္အေရးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းမွာ တည္ရွိေနရသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားအရ ၎တို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၎တို႔က ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းခြင့္ရရွိေနမွသာ ယေန႔ကာလတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ အက်င့္ပ်က္ျပားမႈမ်ား၊ ဆက္ဆံေရးေမာက္မာမႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစႏိုင္မည္ဟုလည္း သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အဆိုပါ ဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟုဆိုဆို၊ ျပည္သူ႔အစိုးရဟုသမုတ္သမုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းကာလသာ က်န္ေတာ့သည့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစ့ေစ့ငုငု ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ဆၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သို႔မွသာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူအမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္ဗ်ား။

ေအာင္ေဇယ်