News

POST TYPE

INTERVIEW

ယူနီဆက္ဖ္-ျမန္မာ၊ လူမႈေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အရာရွိ ေဒၚစန္းစန္းေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
27-Jun-2018

ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း

“ေမြးစာရင္းကို ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မွ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္အထိကိုသာ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္စာအုပ္အသစ္ပါအခ်က္မ်ားအရ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အသက္ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ယူနီဆက္ဖ္-ျမန္မာ၊ လူမႈေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အရာရွိ ေဒၚစန္းစန္းေအးႏွင့္ The Voice က ေမးျမန္းျဖစ္သည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Voice : ဆရာမတို႔ ေမြးစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့အပိုင္းကို ရွင္းျပေပးပါဦး။
DSSA : အရင္က ကေလးအသက္ တစ္ႏွစ္အထိဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္က ေပးလို႔ရတယ္။ အသက္တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီး ငါးႏွစ္အထိဆိုရင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ဆရာဝန္ႀကီးက ထပ္ၿပီးေထာက္ခံရတယ္။ UNICEF က နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္စာအုပ္အသစ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္။ အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာ ကေလးေမြးစကေန အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ကေန ေမြးစာရင္း တန္းေပးလို႔ရတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေမြးတယ္ဆိုရင္ ေမြးတဲ့ေနရာမွာပဲ ေမြးမွတ္ပံုတင္လို႔ရတယ္။ အခုဆိုရင္ ကေလးေတြက ေမြးတဲ့ေနရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ေျပာင္းေနထိုင္တဲ့ေနရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္ႏိုင္တယ္။ ေမြးရပ္ကို ျပန္လာစရာမလိုဘူးေပါ့။

Voice : ကေလးေမြးဖြားၿပီး ေမြးစာရင္းလုပ္မယ့္သူေတြနဲ႔ ဆရာမတို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အ႐ြယ္အထိ ေမြးစာရင္းမလုပ္ရေသးတဲ့ ကေလးေတြအေနနဲ႔ ေမြးစာရင္းလုပ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေထာက္ခံခ်က္ေတြ လိုအပ္ပါသလဲ။
DSSA : ကေလးေမြးဖြားၿပီးၿပီးခ်င္း ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ ေမြးစာရင္း မလုပ္ရေသးတဲ့မိဘေတြအေနနဲ႔ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာန (ေဒသႏၲရ) ေတြမွာ ေမြးမွတ္ပံုတင္ဖို႔ သြားေျပာရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားတဲ့ကေလးျဖစ္ရမယ္။ အဓိက ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ကေလးရဲ႕ ေမြးဖြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေထာက္ခံထားမႈ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (သို႔) ရပ္/ေက်းေထာက္ခံစာ လိုပါတယ္။

Voice : ေမြးစာရင္းရွိတဲ့ကေလးနဲ႔ မရွိတဲ့ကေလး ဘယ္လိုမတူညီတဲ့အခ်က္ေတြရွိႏိုင္မလဲ ဆရာမ။
DSSA : ကေလးဘဝ ေမြးလာတာနဲ႔ရတဲ့ ပထမဦးဆံုးေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးက ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံု တင္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔ ကေလးအခြင့္အေရးလို႔ ေျပာသလဲဆိုရင္ သူကဘယ္သူ၊ ဘယ္သူက ေမြးတာလဲ၊ ဘယ္ေန႔မွာေမြးသလဲ စတဲ့ Individually ရွိတာေပါ့။ Universal Birth Registration ဆိုၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းက ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသခံကတ္ျပားျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေက်ာင္းတက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈဝယ္ယူတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ဆို ေမြးစာရင္းက အဓိကလိုအပ္တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားပါ။ ေျပာခ်င္တာက ေမြးစာရင္းကို ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။
ေမြးစာရင္းရွိထားရင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြမွာ မ်ားစြာအသံုးဝင္မယ္။ ပညာေရးဆိုရင္ ေက်ာင္းဝင္တာနဲ႔ ေမြးလက္မွတ္ေတာင္းတယ္။ ဒီလိုပဲ က်န္းမာေရးဆိုရင္ ဥပမာ - ကေလးအသက္ ကိုးလမွာ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထိုးရမယ္။ ဒါဆို ကေလးအသက္ ကိုးလဆိုတာ ဘယ္ကေျပာသလဲ။ ေမြးစာရင္းက အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုရင္ အ႐ြယ္မတိုင္မီ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးတာ၊ ကေလးတစ္ေယာက္က အျပစ္လုပ္ထားတာကို လူႀကီးလို အျပစ္စီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ကေလးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စီရင္မႈေတြပဲ လုပ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေလးဆိုတာကို ေမြးစာရင္းကပဲ သက္ေသျပဳတာ။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကေလးစစ္သားကိစၥမွာလည္း ေမြးလက္မွတ္က အေရးပါတာပဲ။ ဒီေတာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအျပင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ေရာ၊ တျခားဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ပါ ေမြးလက္မွတ္က အေရးႀကီးပါတယ္။

Voice : ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးစာရင္းမလုပ္ရေသးတဲ့ ကေလးအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိႏိုင္မလဲ ဆရာမ။
DSSA : ေမြးမွတ္ပံုတင္ မတင္ရေသးတဲ့ေဒတာက ဆရာမတို႔ႏိုင္ငံမွာ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကိုပဲ ေကာက္ထားတာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေမြးမွတ္ပံု တင္ၿပီးၿပီ။ မတင္ရေသးတဲ့ကေလးက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးေပါ့။ ေျပာရရင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၁၀ ေယာက္မွာ ရွစ္ေယာက္က မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေမြးလက္မွတ္ရၿပီးသားေပါ့။ ကိန္းဂဏန္းအေနနဲ႔ ေျပာဖို႔ခက္ေပမယ့္လည္း အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္မွာလည္း ေမြးလက္မွတ္ မရေသးတဲ့ကေလးေတြရွိတာကို မၾကာေသးခင္က ေနျပည္ေတာ္၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေတြမွာ ေဆာင္႐ြက္သြားတဲ့ ေမြးဖြားမႈရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈက ေဖာ္ျပသြားမွာပါ။ ေဒတာအတိအက်ကိုေတာ့ ဆာေဗးနဲ႔မွ ေျပာႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 

Voice : ဟုတ္ကဲ့။ ဆရာမတို႔ ေကာက္ယူေနတဲ့ စာရင္းေတြအရ ဘယ္ေနရာေတြက ေမြးစာရင္းလုပ္ဖို႔ အားနည္းေနတာ ေတြ႔ရသလဲ။
DSSA : ေမြးစာရင္းလုပ္တာနည္းတာက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေနရာ (ဥပမာ-ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္က တခ်ိဳ႕ေနရာ၊ ကရင္ျပည္နယ္က တခ်ိဳ႕ေနရာ) ေတြေပါ့။ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးတဲ့ ဌာနေတြနဲ႔ ေဝးတဲ့ေနရာေတြကလူေတြက လက္လွမ္းမမီဘူး ျဖစ္ေနတာ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ကလည္း ေမြးဖြားၿပီးရက္သတၱပတ္ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို လုပ္တယ္။ လူထုေတြရွိတဲ့ဆီသြားၿပီး ကၽြန္မတို႔က မွတ္ပံုတင္ေပးတာ။ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ေက်းလက္ဆိုရင္ေတာ့ ေက်းလက္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ယွဥ္ရင္ နည္းေနေသးတယ္။ ေမြးစာရင္းက တစ္ခါရၿပီး တစ္သက္လံုးသံုးလို႔ရတယ္။ ေမြးစာရင္းဆိုတာက အသက္ေသသြားတဲ့အထိ လူတိုင္းမွာတစ္ခုပဲရွိတယ္။ 

Voice : ဆရာမတို႔က အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြအထိ ေမြးစာရင္းလုပ္ေပးေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုကပိုၿပီးသိလာေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။
DSSA : အခုက လမ္းၫႊန္ေလးပဲ ထုတ္လိုက္တာ။ ပညာေပးတဲ့အပိုင္းကေတာ့ ထပ္လုပ္ရဦးမယ္။ လမ္းၫႊန္ကိုကိုင္ၿပီး အသံုးျပဳေနတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ အကုန္လံုးကေတာ့ သိသြားၿပီ။ လူထုကလည္း ကၽြန္မ တို႔ဘယ္ေလာက္ေပးေပး လိုခ်င္မႈမရွိရင္ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ပညာေပးတာကအခုဆိုရင္ ေမြးဖြားမႈရက္သတၱပတ္ေတြလုပ္ၿပီး ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ ျပည္သူေတြသိဖို႔ ႏိႈးေဆာ္မႈေတြေတာ့ရွိတယ္။ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ မွတ္ပံုတင္ေပးဖို႔ေတြလုပ္ေနေပမယ့္ ျပည္သူတိုင္းသိဖို႔ အမ်ားႀကီးလုပ္ရပါဦးမယ္။

Voice : အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သီတာေဆြ