News

POST TYPE

WORLD CUP 2018

2018 World Cup GROUP (A)
14-Jun-2018


ဥရုဂှေးနဲ့အတူ အိမရှှငနှောကတှဈဆင့တှကမှယ့ှ အုပစှု (က) ရဲ့ဇာတာ

၂၀၁၈ ကမဘှာ့ဖလားပှိုငပှှဲ အုပစှု (က) သုံးသပခှကှှ

အိမရှှငရှုရှားပါတဲ့ ဒီအုပစှုဟာ ကမဘှာ့ဖလားသမိုငှးတဈလှှောကမှှာ အားအနညှးဆုံးအုပစှုလို့တောငှ ဆိုနိုငပှါတယှ။ ကနှအှုပစှုတှနေဲ့ယှဉရှငှ အခှောငဆှုံးအုပစှုတဈခုဖှဈနပှေီး ၂၀၁၄ ကမဘှာ့ဖလားတုနှးက ရုရှား၊ အယလှဂှှီးရီးယား၊ ဘယလှဂှှီယံနဲ့ တောငကှိုရီးယားတို့ပါတဲ့ အုပစှုနဲ့တောငှ နှိုငှးယှဉနှိုငပှါတယှ။ အိမရှှငရှုရှား၊ ဆောဒှီအာရဗှေ၊ အီဂစှနှဲ့ ဥရုဂှေးတို့ပါဝငနှတေဲ့ ဒီအုပစှုဟာ အိမရှှငကှို နောကတှဈဆင့တှကနှိုငအှောငှ အလေးပေးရေးဆှဲထားတဲ့ အုပစှုလို့ဆိုနိုငပှှီး အတောင့တှငှးဆုံးအသငှးဆိုလို့ ဥရုဂှေးတဈသငှးတညှးသာ ပါဝငပှါတယှ။

ရုရှား

အိမရှှငအှလေးသာစတေဲ့ ဒီအုပစှုမှာ ရုရှားအနနေဲ့ မဲအိုး ၂ မှာ အကောငှးဆုံးအသငှးဖှဈတဲ့ ဥရုဂှေးနဲ့ထိပတှိုကတှှေ့ခဲ့ရတာဖှဈပမယှေ့ မဲအိုး ၃ က အလယအှလတအှသငှးဖှဈတဲ့ အီဂစှနှဲ့တှေ့ဆုံခဲ့တာကတော့ မဆိုးလှပါဘူး။ သမိုငှးတဈလှှောကမှှာ ကမဘှာ့ဖလားကို ၁၁ ကှိမပှါဝငကှ စားခှင့ရှထားတဲ့ ရုရှားဟာ ၇ ကှိမမှှာ ဆိုဗီယကအှနနေဲ့ ယှဉပှှိုငခှဲ့တာဖှဈပှီး ၂၀၁၀ အိမရှှငတှောငအှာဖရိကလို အုပစှုအဆင့ကှထှကရှမလား၊ ၂၀၀၂ အိမရှှငတှောငကှိုရီးယားလို ဆီမီးဖိုငနှယအှထိ တကနှိုငမှလားဆိုတာ စောင့ကှှည့ခှငှစှရာကောငှးနပေါတယှ။ ဆိုဗီယကပှှညထှောငစှု ပှိုကှဲခဲ့ပှီးနောကပှိုငှး ကမဘှာ့ဖလားနောကဆှုံးအဆင့ကှို လေးကှိမမှှောကကှစားခှင့ရှမယ့ှ ရုရှားဟာ ၂၀၁၄ ပှိုငပှှဲမှာတုနှးက ဘယလှဂှှီယံကိုရှုံး၊ တောငကှိုရီးယားနဲ့ အယလှဂှှီးရီးယားကို သရကခှေဲ့ကာ အုပစှုအဆင့နှဲ့ ကှနပခှေဲ့ရတာပါ။ ရုရှားအနနေဲ့ အုပစှုအဆင့ကှို ကှောလှှနနှိုငတှဲ့သမိုငှးမှတတှမှးမရှိခဲ့ပမယှေ့ ဒီတဈကှိမမှှာတော့ အုပစှုအနအထေားအရ မှတတှမှးသဈရေးထိုးနိုငမှယ့ှ အခှင့အှရေးရှိနပေါတယှ။ သူတို့ဟာ ယူရို ၂၀၁၆ မှာလညှး အငှဂှလနနှဲ့ပှဲမှာသာ သရတဈမှတရှခေဲ့တာဖှဈပှီး အုပစှုအဆင့နှဲ့ပဲ ကှနပခှေဲ့ရပါတယှ။ရုရှားကိုဦးဆောငလှာမှာက ပှဲပေါငှး ၁၀၀ ကှောှ ကစားထားတဲ့ ဂိုးသမားအကငဖှိဗဖှှဈပှီး CSKA မောစှကိုက ဒီဇာဂေါ့၊ ဗီလာရီးရဲလကှ ခှီရီရှကဗှ၊ ဇငှးနဈက ကိုကိုရငနှဲ့ ဇာကော့ဗတှို့ကတော့ အိမရှှငအှသငှးမှာ စောင့ကှှည့ရှမယ့ှ ကစားသမားတှဖှဈပေါတယှ။ ကမဘှာ့ဖလားအကှို ကှနဖှကဒှရေးရှငှးဖလားမှာ နယူးဇီလနတှဈသငှးတညှးကိုသာ အနိုငရှခဲ့ပှီး ပေါတှူဂီနဲ့မကကှဆီကိုတို့ကို အရေးနိမ့ကှာ အုပစှုတတိယနရောသာရခဲ့တဲ့ ရုရှားအနနေဲ့ အုပစှုအဆင့ကှို ကှောဖှှတဖှို့ဆိုရငှ ဒုတိယနရောအတှကှ အီဂစှှ၊ ဆောဒှီတို့ကို အနိုငကှစားဖို့လိုအပပှါတယှ။ ဒီနှဈပှဲမှာ တဈပှဲခှခှေောလှကခှှောှ ဖှဈခဲ့မယဆှိုရငတှော့ ရုရှားအနနေဲ့ ပထမဆုံးအကှိမှ အုပစှုအဆင့ကှို ကှောလှှနခှှင့အှိပမှကကှို ဆုံးရှုံးသှားရမှာ သခှောသလောကပှါပဲ။

ဥရုဂှေး

ဂနထှဝငနှညှးပှတာဘာရကဇှဟှာ ဥရုဂှေးကို လေးကှိမမှှောကှ ကမဘှာ့ဖလားကစားခှင့ှ ရရှိစခေဲ့သူဖှဈပှီး သမိုငှးတဈလှှောကမှှာ ကမဘှာ့ခနှပှီယံဆုကို နှဈကှိမတှိုငရှရှိထားတဲ့ ဥရုဂှေးအတှကှ တတိယမှောကှ ဆုဖလားကိုရယူပေးနိုငမှှာလားဆိုတာ စိတဝှငစှားစရာပါ။ ကမဘှာ့ဖလားကို သမိုငှးတဈလှှောကမှှာ ၁၃ ကှိမှ ပါဝငကှစားခှင့ရှထားတဲ့ ဥရုဂှေးဟာ ၁၉၃၀ နဲ့ ၁၉၅၀ ခုနှဈတှမှော ခနှပှီယံဖှဈခဲ့တာဖှဈပှီး ၂၀၁၄ ကမဘှာ့ဖလားမှာတော့ ၁၆ သငှးအဆင့အှထိ ရောကခှဲ့ပါတယှ။ ခှစဈပှေဲအဆင့မှှာ အစောဆုံးခှစဈပှေဲအောငခှဲ့တဲ့ ဘရာဇီးပှီးရငှ ဒုတိယနရောနဲ့ခှစဈပှေဲ အောငခှဲ့တဲ့အသငှး ဖှဈပါတယှ။ ဥရောပအခှစေိုကှ ကစားသမားကောငှးတှေ အမှောကအှမှားရှိနခှငှေးက အုပစှု (က) မှာ ဥရုဂှေးကို အုပစှုဗိုလဖှှဈမယ့အှသငှးအဖှဈ သတမှှတစှဖေို့ အဓိက အကှောငှးရငှးဖှဈပါတယှ။ တိုကစှဈမှာ ဆှာရကဇှနှဲ့ ကာဗာနီတို့လို ထိပတှနှးတိုကစှဈမှူးတှရှေိနပှေီး ဆောဒှီလိုအသငှးနဲ့ တဈအုပစှုတညှး ကရှောကနှတေဲ့အတှကှ ဒီတိုကစှဈမှူးနှဈဦးအနနေဲ့ ရှှဖေိနပဆှုရယူနိုငမှယ့ှ အခှင့အှရေးတောငှ ရှိနတယလှေို့ ခန့မှှနှးထားကှပါတယှ။ ခံစဈကိုကှည့ရှငလှညှး မနှဈက လာလီဂါ ၃၈ ပှဲမှာ ၂၂ ဂိုးသာ ပေးထားရတဲ့ အကသှလကတှီကိုရဲ့ခံစဈက ဂိုဒငနှဲ့ ဂှီမီနကဇှဦးဆောငနှတောကှောင့ှ ခံစဈတောင့တှငှးမှုကလညှး ဥရုဂှေးလကနှကတှဈခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ဘာစီလိုနာရဲ့ထိပတှနှးတိုကစှဈမှူးဆှာရကဇှ၊ လီဂူးရဲ့ ဂိုးသှငှးဘု ရငကှာဗာနီတို့အပှငှ အငတှာမီလနကှ ဗီဆီနို၊ ဂှူဗငတှပကှ ဘနတှနကှာတို့ကိုလညှး စောင့ကှှည့ရှမှာဖှဈပါတယှ။ အိမရှှငနှဲ့ တဈအုပစှုတညှးကခှဲ့လို့ အုပစှုအဆင့မှှာ ပှဲခှောငနှပမယှေေ့ ဥရုဂှေးအနနေဲ့ ၁၆ သငှးအဆင့မှှာ တဈဖကအှုပစှု (ခ) က စပိနှ ဒါမှမဟုတှ ပေါတှူဂီနဲ့ရငဆှိုငရှဖှယှ ရှိနတောကှောင့ှ အုပစှုပှဲတှကေို အခှအနကှညေေ့ပှှီး ကစားသှားနိုငပှါတယှ။ တရုတဖှိတခှေါဖှလားမှာ ခကှနှဲ့ဝေးလတို့ကို အနိုငကှစားထားတဲ့ ဥရုဂှေးအနနေဲ့ အုပစှုအဆင့ကှို မကှောနှိုငစှရာ အကှောငှးမရှိပါဘူး။

အီဂစှှ

အတှေ့အကှုံမှားပှားတဲ့ အာဂငှတှီးနားလူမှိုးနညှးပှဟကတှာ ကူးပါးဦးဆောငပှှီး လီဗာပူးနဲ့အတူ ခှစှမှေးပှကစားနတေဲ့ ဆာလားဟကှှောင့ှ ဒီနှဈကမဘှာ့ဖလားပှိုငပှှဲမှာ အီဂစှအှသငှးရဲ့အနအထေားကို အတောလှေးမှှောလှင့ထှားကှပါတယှ။ သမိုငှးတဈလှှောကမှှာ ကမဘှာ့ဖလားကို သုံးကှိမသှာယှဉပှှိုငခှှင့ှ ရခဲ့တာဖှဈပှီး ဒုတိယအကှိမကှငှှးပတဲ့ ၁၉၃၄ ကမဘှာ့ဖလားမှာ ပထမအဆင့ှ၊ ဒုတိယမှောကနှဲ့ နောကဆှုံးပါ ဝငကှစားခှင့ရှခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ကမဘှာ့ဖလားမှာ အုပစှုအဆင့တှှနေဲ့ ကှနပခှေဲ့ရတာဖှဈပါတယှ။ အဓိက,ကစားသမားဆာလားဟကှှောင့ှ အီဂစှအှပေါှ မှှောလှင့ခှကှကှှီးမားခဲ့ကှပမယှေ့ ခနှပှီယံလိဂဗှိုလလှုပှဲက ဒဏရှာအခှအနကှေေောင့ှ ဆာလားဟအှနနေဲ့ အုပစှုပှဲတှကေို ကှံ့ခိုငမှှုအပှည့နှဲ့ ကစားနိုငပှါ့မလားဆိုတာကတော့ သံသယဖှဈစရာပါပဲ။ အီဂစှအှနနေဲ့ ဆာလားဟကှစားနိုငဖှို့ မှှောလှင့ခှကှရှှိထားတယှ ဆိုပမယှေ့ သူသာမကစားနိုငခှဲ့ဘူးဆိုရငှ လကရှှိလူစာရငှးအရ အုပစှုအဆင့ကှို ကှောလှှနနှိုငဖှို့ဆိုတာ အီဂစှအှတှကှ အခကတှှေ့သှားနိုငတှာ အမှနပှါပဲ။ အီဂစှအှနနေဲ့ ပေါတှူဂီနဲ့ခှစမှေးပှဲမှာ ၂-၁ နဲ့သာ ကပရှှုံးခဲ့တယဆှိုပမယှေ့ ခှစဈပှေဲမအောငတှဲ့ ဂရိကို ၁-ဝ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့အပှငှ ကူဝိတကှိုပါ တဈဂိုးစီသရသော ကစားနိုငခှဲ့တဲ့အတှကှ အီဂစှရှဲ့ခှစှမှေးက ဆာလားဟမှပါရငှ ရေေှှမသာသာပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ အာဆငနှယကှ အယလှနှနနှီအပှငှ အငှဂှလိပကှလပတှှဖှဈတေဲ့ ဝကဈှဘရှနှး၊ အကစှတှနဗှီလာနဲ့ ဝီဂနတှို့လို အသငှးတှကေ ကစားသမားတှေ ပါဝငလှာမှာဖှဈပမယှေ့ အီဂစှရှဲ့ လူအငအှားက အတောလှေး အားနညှးပါတယှ။ အီဂစှအှနနေဲ့ ဆာလားဟဒှဏရှာပှူနာရှိနခှေိနမှှာ ၂၀၁၇ အာဖရိကနိုငငှံမှားဖလား ဗိုလလှုပှဲမှာ ကငမှရှနှးဘကကှို ဂိုးသှငှးယူပေးခဲ့တဲ့ အယလှနှနနှီကိုပဲ အားထားရမှာဖှဈပှီး စတုတစှီးတီးကှငှးလယလှူ ဆိုဘီးကလညှး အရေးပါလာနိုငပှါတယှ။ အီဂစှဟှာ အာဖရိကခနှပှီယံဆုကို ခုနဈကှိမတှိုငရှခဲ့ပမယှေ့ ကမဘှာ့ဖလားသမိုငှးမှာတော့ နိုငပှှဲတဈပှဲမှ မရဖူးသေးပါဘူး။ နောကဆှုံးကစားခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ကမဘှာ့ဖလားမှာ အငှဂှလနှ၊ နယသှာလနှ၊ အိုငယှာလနတှို့နဲ့ တဈအုပစှုတညှးကခှဲ့ပှီး အငှဂှလနနှဲ့မ ကစားခငှ အဖှင့နှှဈပှဲမှာ သရပှေဲတှရခေဲ့တဲ့ အီဂစှအှနနေဲ့ နာမညကှှီးက စားသမားတှမပေါဘဲ ဘယလှိုစှမှးဆောငသှှားမလဲဆိုတာ စောင့ကှှည့ရှမှာပါ။

ဆောဒှီအာရဗှေ

ခှီလီအသငှးကို ခှစဈပှေဲအောငမှှငအှောငှ မစှမှးဆောငပှေးနိုငခှဲ့ပမယှေ့ အာဂငှတှီးနားလူမှိုးနညှးပှပဈဇီဟာ ဆောဒှီအာရဗနှေဲ့အတူ ကမဘှာ့ဖလားပှဲကို ပါဝငယှှဉပှှိုငှဦးမှာဖှဈပါတယှ။ နယသှာလနလှူမှိုး နညှးပှဗနမှားဝဈဂှမှရှိတဲ့နောကမှှာ အာဂငှတှီးနားသား ဘောဇှာက ခတှတတောဝနယှူခဲ့ပမယှေ့ တဈလသာကှာမှင့ခှဲ့ပါတယှ။ ဒီနောကမှှာတော့ အတှေ့အကှုံမှားပှားတဲ့ ပဈဇီကို နညှးပှသဈအဖှဈ ခန့အှပခှဲ့တာဖှဈပါတယှ။ ပဈဇီဟာ ခှီလီကို ၂၀၁၆ ကိုပါအမရေိကဖလားရယူပေးခဲ့သူဖှဈပှီး ၂၀၁၇ ကှနဖှကဒှရေးရှငှးဖလားမှာလညှး ဗိုလလှုပှဲအထိ တကနှိုငှ အောငစှှမှးဆောငပှေးနိုငခှဲ့သူ ဖှဈပါတယှ။ ဆောဒှီအသငှးဟာ အာရှဇုနခှှစဈပှေဲ တတိယအဆင့မှှာ ဂပှနအှသငှးနောကကှနေ ဒုတိယနရောနဲ့ တိုကရှိုကခှှစဈပှေဲအောငခှဲ့တာဖှဈပှီး ဩစတှေးလလှိုအသငှးကို နောကကှောကခှကှာ ဒုတိယနရောရယူနိုငခှဲ့တာက ခှီးကှူးရမှာဖှဈပါတယှ။ သမိုငှးတဈလှှောကမှှာ ကမဘှာ့ဖလား ပှိုငပှှဲကို ငါးကှိမကှစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဆောဒှီဟာ ၁၉၉၄ ပှိုငပှှဲမှာတုနှးက သူတို့အတှကှ အမှင့ဆှုံးအောငမှှငမှှုဖှဈတဲ့ ၁၆ သငှးအဆင့အှထိ တကရှောကနှိုငခှဲ့ပါတယှ။ ဒါပမေဲ့ ၁၉၉၄ နောကပှိုငှးမှာ အုပစှုအဆင့နှဲ့ပဲ ဆကတှိုကကှှနပခှေဲ့ရပှီး ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၄ မှာ ခှစဈပှေဲမအောငခှဲ့တဲ့ ဆောဒှီအနနေဲ့ ဒီနှဈမှာလညှး အုပစှုအဆင့ကှိုကှောလှှနဖှို့ဆိုတာ ဖှဈနိုငခှှေ နညှးပါးလှနှးတာအမှနပှါပဲ။ ဆောဒှီဟာ ပှညတှှငှးအခှစေိုကှ ကစားသမားတှကေိုပဲ အခှခေံထားတာဖှဈပှီး လီဂါနကဈှက အဲလရှှီဟီ၊ လီဗနတှေးက အဲလမှူဝါလကနှဲ့ ဗီလာရီးရဲလကှ အဲလဒှေါဆှာဝီတို့ သုံးဦးတညှးသာ ပှညပှအခှစေိုကှ ကစားသမားတှဖှဈပေါတယှ။ ဆောဒှီဟာ ၂၀၁၈ထဲမှာ ခှစမှေးပှဲတှေ ဆကတှိုကကှစားထားတာတှေ့ရပှီး ဘယလှဂှှီယံကို ၄-ဝ၊ အီတလီကို ၂-၁ တှနေဲ့ အရေးနိမ့ထှားပမယှေ့ အယလှဂှှီးရီးယားနဲ့ ဂရိတို့ကို ၂-ဝ ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငရှထားပါတယှ။ အခှောငဆှုံး အုပစှုတဈခုထဲကို ရောကနှပမယှေေ့ ဆောဒှီအသငှး အုပစှုတကဖှို့ဆိုတာကတော့ ရာခိုငနှှုနှးနညှးပါး လှနှးတယလှို့ အားလုံးကခန့မှှနှးထားကှပါတယှ။  


သုံးသပခှကှှ

အုပစှုအနအထေားအရ တောငအှမရေိက ထိပသှီးလညှးဖှဈ၊ ပှိုငပှှဲအတှေ့အကှုံလညှး မှားပှားတဲ့ ဥရုဂှေးဟာ ဒီအုပစှုမှာ အုပစှုဗိုလဖှှဈဖို့ သခှောသလောကရှှိနပှေီး ဒုတိယနရောအတှကတှော့ အီဂစှနှဲ့ အိမရှှငရှုရှားတို့ အားပှိုငရှဖို့ရှိနပေါတယှ။ ဒီလိုအခှအနမှေော အီဂစှကှ ဆာလားဟကှှံ့ခိုငမှှုအပှည့နှဲ့ ကစားနိုငဖှို့ မသခှောတာကှောင့ှ ရုရှားအတှကှ အခှင့အှရေးရှိလာနိုငပှါတယှ။ အားအနညှးဆုံး ဆောဒှီကတော့ အုပစှုအဆင့နှဲ့သာ ကှနပရှဖေို့ ရာခိုငနှှုနှးမှားနပေါတယှ။


  • VIA