News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

ကၽြမ္းက်င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားသည္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညႇင္းသကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ တင္းလြန္းလွ်င္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိမိ၏လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားက မည္သူကမွ် မိမိႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ ၾကမည္မဟုတ္သလို ျပည္သူေတြအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္က မည္သို႔ပင္ မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အမွန္ဟုယူဆၾကမည္ မဟုတ္ၾကပါ။
ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အလံုးစံု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား ပိုမိုထိေရာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။
မေျပလည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းထားျခင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။
ယခု လူသတ္၊ လုယက္၊ ႏိုင္ငံေရး ဗန္းျပ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ႏႈတ္မွ မိမိတို႔အား ေထာင္ထဲသို႔ပို႔ရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအဖို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ကိုပင္ နာမည္ႀကီးေစရန္၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစရန္လမ္းေၾကာင္းဟု ယူဆေနဟန္ ရွိသကဲ့သို႔၊ ထိုဖမ္းဆီးခဲ့ရသည့္ အခ်ဳပ္၊ ေထာင္သို႔သြားလွ်င္ပင္ ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ေလာဟူေသာ အခ်က္တို႔မွာ ေပၚလြင္လ်က္ရွိပါသည္။
15-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Institutions) မ်ားက စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ တာဝန္ယူရပါတယ္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သူကမွ် လက္ရွိအႏိုင္ႏိုင္စားေသာက္ေနရေသာ ဟင္းတစ္ပြဲကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုေသာဆႏၵ ရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာဝန္ရွိသူ၏ေျပာစကားသည္ သူတို႔တစ္ေတြ၏နားမွာ သကာပ်ားလိုမခ်ိဳဘဲ တမာမ်ားလို ခါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် ကိစၥတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မျဖစ္မေန ပတ္သက္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားကို အကုန္မေျပာရန္၊ ေျပာၿပီးပါကလည္း ေျပာသည့္အတိုင္း စံျပလုပ္ျပရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အေဝဖန္ခံႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ ၂၀၁၈ မွာ အစေကာင္းမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္းမွလည္း စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုေနပါၿပီ။
ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေလးဦး အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္လိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္သို႔ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
မၾကာမီမွာ ႏိုင္ငံေရး ရာသီတစ္ဝက္က်ိဳးလို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကေနရာေတာင္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကေရာ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္သင့္ဘူးလား၊ လုပ္သင့္လားဆိုတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ လမ္းညႊန္နည္းျပမ်ားျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔အေနနဲ႔ မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။