News

POST TAGGED AS

ဗီယက္နမ္

ဗီယက္နမ္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း


ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ ၂ ဒသမ ၂ သန္းအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားကတည္းက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္တန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းဆင္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို အလုပ္မ်ားေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းဆင္းမ်ားမွာလည္း ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၁၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၀ မွ ၄၀၀ ၾကား) လစားအျဖစ္ ရရွိခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိပညာေရးစနစ္တြင္ ဘြဲ႔ရသည္အထိ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ ဦးစားေပးေနၾကျခင္းထက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္သင္ေက်ာင္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႔ အက်ိဳးျပဳကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ရယူၾကရန္ အစိုးရကလည္း ျပည္သူမ်ားကို ပညာေပးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္။ အသက္ေမြးပညာ သင္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားက လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ မည္မွ်အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ဟိုင္ဘန္ထရန္ေဒသမွ ငုယင္ေငၚလင္းသည္ တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ဘြဲ႔ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းကို ေျခာက္လျပန္တက္ေနသည္။ 

“ကၽြန္မကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔အတြက္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းေတြကို ထပ္တက္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ ကၽြန္မ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ပညာရပ္ေတြကို ထပ္တက္ေနတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ကၽြမ္းက်င္သြားေအာင္ဆိုပါေတာ့။ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ဒီသင္တန္းၿပီးရင္ အလုပ္ကို လြယ္လြယ္ရမယ္ ထင္ပါတယ္”ဟု ေငၚလင္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အသက္ေမြးပညာ သင္ေက်ာင္းေတြကလည္း ဗီယက္နမ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားမွာ သင္သာသင္ေနသည္ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရး ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနမႈႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္၊ မျဖစ္ ဆိုသည္ကလည္း သံသယရွိစရာျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ အသက္ေမြးပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လို ေကာင္းစြာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေသး။ ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့အဆင့္ျဖင့္ ပညာမေပးႏိုင္ေသးျခင္းကလည္း လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္တြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ေဒါင္ေငါ့ဒန္ကလည္း အသက္ေမြးပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ေပးေနသည့္ ပညာရပ္မ်ားမွာ အရည္အေသြးအားျဖင့္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။ လက္ရွိ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ အံဝင္မည့္ ပညာရပ္မ်ား မျဖစ္ေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ေခတ္သစ္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူသားရင္းျမစ္၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္စနစ္က စတုတၳ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဉာဏ္ရည္တု (AI) လမ္းေၾကာင္းကို သြားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာထိုး ပန္းထိုးထက္ ေခတ္က ဘာကို လိုအပ္ေနသနည္းဆိုသည့္ လက္နက္ေကာင္းကို တပ္ဆင္ေပးမွသာ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဈးကြက္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ပညာေပးမႈသည္ ေပးကားေပး၏ မရ ပညာေရးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

နည္းပညာေခတ္ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ လာမည့္ေမလကစတင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားထုတ္ေပးၿပီး ဖုန္းျဖင့္ ပ႐ိုဂရမ္ကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္အေနႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္လိုေနသည္။ 

အစိုးရက မည္မွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္နည္းဆိုသည့္ အေပၚတြင္ တည္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး သင္တန္းမ်ားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ စတုတၳ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္မည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဈးကြက္စီးပြားႏွင့္လည္းေကာင္း အဆင္ေျပလိမ့္မည္။ လက္ရွိ ပညာေရးစနစ္ကလည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဘြဲ႔ရမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက အထင္ႀကီးၿပီး ေခၚခန္႔ႏိုင္သည့္ အေနအထားမေရာက္ေသး။ အသက္ေမြးပညာသင္ ေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ကုစားရန္ နည္းလမ္းတစ္လမ္းသာ ရွိေသာ္လည္း၊ ထိုေက်ာင္းမ်ားက အားရေက်နပ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးေပ။ 

လက္ရွိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ေမြးပညာသင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ယင္းတို႔ အထဲတြင္ ေကာလိပ္ေပါင္း ၃၉၅ ေက်ာင္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ ေက်ာင္း ၅၄၅ ေက်ာင္းပါသည္။ အသက္ေမြးပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပ႐ိုဂရမ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕သင္ရန္ လိုေနပါေသးသည္။ ခရီးသြားဧည့္ႀကိဳ လုပ္ငန္း၊ အလွျပင္လုပ္ငန္း၊ အိုင္တီလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္၊ စက္ျပင္၊ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး စသည့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ သင္တန္းမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျဖင့္သာ စတုတၳ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးကို အျမန္ဆံုး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

E-01
(Ref: Vietnam News)
FOLLOW US