News

POST TAGGED AS

ဗီယက္နမ္

ဘြဲ႔ရၿပီး အလုပ္မရ ဗီယက္နမ္ေက်ာင္းသားဘဝ


ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္စ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တိုးတက္မႈအရွိန္ အျမင့္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ဝင္လာမဆဲတသဲသဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာပင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သားမ်ားကို ထိုက္တန္သည့္ လစာမေပးႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္လာလုပ္သူမ်ားကလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ငုယင္ဗန္ဒပ္သည္ ဗီယက္နမ္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုမွ စီးပြားေရးဘြဲ႔ရထားသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ယေန႔တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၅၀ ခန္႔သာရသည့္ တကၠစီကားေမာင္းအလုပ္ကို ဟႏြိဳင္းတြင္လုပ္ေနရသည္။ ဒပ္သည္ အျခားဗီယက္နမ္ဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဘြဲ႔ရၿပီးအလုပ္မရသျဖင့္ ရသည့္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနရသူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ဗန္ဒပ္သည္ စီးပြားေရးဘြဲ႔တစ္ခုရရန္အတြက္ တကၠသိုလ္တြင္ သေဘာတရားစာေတြ က်က္ခဲ့ရသည္။ သီအိုရီေတြကိုသာ စာေတြ႔အေနႏွင့္ ေလ့လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသမိုင္းႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္းအေတြးအေခၚေတြကိုလည္း သူက်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည္။ 

ဗီယက္နမ္တကၠသိုလ္မ်ားက ေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုမွာ လစာနည္းေနရျခင္းမွာ ကၽြမ္းက်င္သည့္သူမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာေတြ႔သာရွိရွိၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ ပညာနည္းသျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ၿပီးလည္း ေခၚခိုင္းခ်င္သူေတြက သံသယျဖစ္ေနရသည္။ အစိုးရကလည္း အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေလးမ်ားကိုပင္ မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ဝင္လုပ္ခ်င္လည္း ေဈးေပါေပါႏွင့္ ေပးသေလာက္သာ ယူေနၾကရသည္။

ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး အာရွတြင္ က်ားတစ္ေကာင္အျဖစ္ ေရွ႕တန္းကိုတက္လာရန္ တာစူေနသည္။ မိသားစုဝင္ေငြကလည္း အလယ္အလတ္တန္း အေနအထားကို ေရာက္လာသည္မွန္ေသာ္လည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး တစ္ၿပိဳင္တည္းျမႇင့္တင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပညာတတ္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုသည္ဆိုသည့္ အသိျဖင့္ သူတို႔က ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာေရးႏွင့္ ကမၻာ့လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ေရးကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ တိုးတက္ၿပီး ပညာေနာက္က်လွ်င္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်မည္ဟု ခံယူကာ ပညာျဖင့္ အလြတ္႐ုန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ ပညာေရးစနစ္ကလည္း တကၠသိုလ္ဒုတိယႏွစ္အထိ ကမၻာ့အဆင့္ကိုတက္လွမ္းႏိုင္မည့္ အေနအထားတြင္မရွိ။ ဟိုခ်ီမင္း၏ ေတာ္လွန္ေရး အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚအျပင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသမိုင္းေတြကို သင္ေနၾကရသည္။ ထို သေဘာတရားေတြက ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို မည္သို႔ အေထာက္အကူျပဳမည္နည္း ဆိုသည္ကို မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ျဖစ္သည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ လာဖြင့္သည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ အလိုရွိေနၾကသည္။ ဘြဲ႔ရလာၿပီး ဘာမွမတတ္သည့္ အလုပ္လာေလွ်ာက္သူမ်ားကို မည္သို႔ခန္႔ရမည္မွန္း သူတို႔ စဥ္းစားမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဗီယက္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ဘြဲ႔ရအလုပ္လက္မဲ့က ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ဘြဲ႔ဆိုလွ်င္ ျငင္းခ်င္သည့္အတြက္ မိဘေတြကလည္း မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားလႊတ္ၿပီး ဘြဲ႔ယူခိုင္းမႈမ်ားကို ေငြကုန္ခံၿပီး လုပ္ေဆာင္လာၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ဗီယက္နမ္အစိုးရကလည္း ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ကုစားၾကည့္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံကစၿပီး အေျခမခိုင္သည့္ ပညာေရးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းကုစားရန္ မလြယ္ေသးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

ႏိုင္ငံအတြင္း စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္မႈႏႈန္းက ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ တက္လာသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ အထက္တန္းေအာင္ၿပီး တကၠသိုလ္သို႔ အမွန္တကယ္ တက္ႏိုင္သည့္ႏႈန္းက သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေနရသည့္ အေနအထားတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေနာက္က်ေနေသးကာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာလည္း အားရစရာမဟုတ္ေသးေၾကာင္း Institute of Labour Science and Social Affairs က ေထာက္ျပထားသည္။

ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သလို ပညာေရးသည္ စီးပြားေရးလည္းျဖစ္သည္ဆိုကာ ပညာေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေနသည့္ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔လိုႏိုင္ငံမ်ားကို စံနမူထားရန္လိုပါသည္။ ေခတ္က ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ပညာေရးတြင္ သေဘာတရားေရးႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္းက ကြန္ျမဴနစ္အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္၍ ရ၊ မရ ဆိုသည္မွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို သက္ေသျပႏိုင္မည္ထင္သည္။ 

E-01
(Ref: Bloomberg)



FOLLOW US