POST SECTION

RELAX-TIP

01-Sep-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဆက္လက္ေအာင္ပြဲခံေနသည္။ သမၼတအျဖစ္ ရွီက်င့္ဖ်င္ ဆက္လုပ္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္လည္းေကာင္း၊ သမၼတအျဖစ္လည္းေကာင္း သက္တမ္းၾကာျမင့္စြာ သူ႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္က အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းခံရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
01-Sep-2018
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးေလာကကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာသိမွတ္ေနၾကရပါသည္။ ေခတ္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေခတ္ကို ေလ့လာရင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ရၾကရသည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေနထိုင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရသည္။
25-Aug-2018
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးေလာကကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာသိမွတ္ေနၾကရပါသည္။ ေခတ္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေခတ္ကို ေလ့လာရင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ရၾကရသည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေနထိုင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရသည္။
18-Aug-2018
ကြန္ျဖဴးရွပ္အလိုအရ စံျပဳေလာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ ပညာတတ္သူျဖစ္ရမည္ဟုဆိုသည္။ သူက ေအာင္ျမင္သူတိုင္း စံျပဳေလာက္သူမဟုတ္။ ပညာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ပညာရွိကိုသာ စံျပဳေလာက္သူဟု သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္သည္။ ပညာတတ္လွ်င္ လူ႔ေကာင္းက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံေကာင္းက်ိဳး ပိုၿပီး လုပ္ႏိုင္သည္။ ပညာတတ္လာလွ်င္ အတၱအက်ိဳးႏွင့္ ပရအက်ိဳးကို မွ်တေအာင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေခတ္သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအျမင္မ်ားကို ေလ့လာေစခ်င္သည္။
11-Aug-2018
တ႐ုတ္ႏွင့္ကိုရီးယားတို႔တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအျမင္မ်ားသည္ လူ႔သဘာဝ၊ လူ႔ဘဝ၊ လူ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈသုခႏွင့္ေလာကတစ္ခုအေနႏွင့္ ႀကီးျမတ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားတို႔တြင္ ဘာလုပ္လုပ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အေတြးအျမင္ေတြက လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဘာလုပ္လုပ္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ မွ်တစြာ ထည့္စဥ္းစားေပးျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္ေနသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ထိုသေဘာတရားမ်ားကလည္း ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒကို အေျခခံသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
28-Jul-2018
တ႐ုတ္တို႔ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္ၾကျခင္းသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္တို႔သည္ ေခတ္မည္မွ်ေျပာင္းသည္ဆိုေစ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အမွတ္ရသည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားအား ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္း၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ဘာေတြကို သင္ၾကားခဲ့သနည္း။
21-Jul-2018
တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ၾကာလာသည့္တိုင္ေအာင္ပင္ ေခတ္မီေနေသးေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေျပာဆိုခဲ့သမွ်မွာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးဆံုးမစာတစ္ခုအေနႏွင့္ ကိုးကြယ္လိုက္နာခဲ့ၾကသည္။
14-Jul-2018
၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ႏိုဘယ္လ္ဆုရသူ ၇၄ ဦးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ၂၁ ရာစု ကမၻာႀကီးအား ျငိမ္းခ်မ္းၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳၾကသည္။ ထိုသို႔ ဆႏၵျပဳရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔က ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ကိုးကားေထာက္ျပၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာေပၚ၌ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးေတြ ျဖစ္ကုန္သည္။ ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳပ်က္သြားသည္။ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆံုးသြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာႀကီး၌ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားေတြ ေခတ္စားလာသည္။ ကမၻာေလာကႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအားလံုး ရယူခံစားခြင့္ရွိႏိုင္သည့္ အေနအထားတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိလာၾကသည္။ ယင္းသည္ပင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအေခၚတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္းေတြ႔သည္။
07-Jul-2018
တ႐ုတ္တို႔ စီးပြားေရးအျမင္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေတြးမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ဗုဒၶ၏အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အေတြးအေခၚမ်ား ေပါင္းစပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအျမင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားတြင္လည္း ဗုဒၶႏွင့္ကြန္ျဖဴးရွပ္တို႔၏ အေတြးအျမင္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ႂကြယ္ဝေၾကာင္း စီးပြားရွာနည္းမ်ားကို လမ္းျပသည္။ ဗုဒၶက တရားေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားရွာၿပီး၊ ရရွိလာေသာစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နည္း၊ ေပးလွဴနည္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္သည္။ တ႐ုတ္တို႔ ထိုနည္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။
30-Jun-2018
စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ လီကြမ္ယုႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မဟာသီယာသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔တြင္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား လႊမ္းမိုးလာမႈကို လက္ခံသလို အေရွ႕တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း မပစ္ပယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမွ ဆင္းသက္လာေသာ “မိသားစုတန္ဖိုး” ဆိုသည့္သေဘာတရားကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
26-Jun-2018
ယခင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေလာက္ထိ ရာသီဥတုဆိုးရြားလို႔ ေရႀကီးေရလွ်ံတာ၊ ကမ္းၿပိဳတာ၊ လူေသဆံုးတယ္ဆိုတာ ရွားမွရွားပဲ။ သဘာဝသစ္ေတာႀကီးေတြက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အုပ္ဆိုင္းထားေတာ့ ေတာ္႐ံုျပင္းထန္တဲ့ မုန္တိုင္းေလာက္ကို မမႈေရးခ်မမႈပါ။ လူေသဆံုးမႈ မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းနဲ႔မလြတ္လို႔ ေသဆံုးတယ္ဆိုတာ မၾကားသေလာက္ပါပဲ။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ သစ္ေတာဧက ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ သဘာဝသစ္ေတာေတြ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့နည္းတူ သဘာဝေဘးဆိုး၊ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံ၊ ကမ္းၿပိဳ၊ ေျမၿပိဳမႈေတြ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႀကံဳေတြ႔လာရတယ္။
15-Jun-2018
မာ ဟြာတန္ (Ma Huateng) က ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ Tencent ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူေနသူျဖစ္သည္။
09-Jun-2018
ကမ္ေဖးသည္ အလြန္ဆင္းရဲသည့္ဘဝမွ သူေဌးဘဝေရာက္လာသူျဖစ္သည္။ အလြန္ဘဝနာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး (မိဘခ်မ္းသာေသာေၾကာင့္မဟုတ္) ကိုယ့္စီးပြားကိုယ္ရွာ ေဖာက္ထြက္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသည္။
05-Jun-2018
လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ ၃၇ ဒီဂရီဂရိတ္၊ ၉၈ ဒသမ ၄ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထက္ ျမင့္မားတဲ့ အပူခ်ိန္ကို ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းလို႔ ေယဘုယ်ခံယူထားပါတယ္။ ပါးစပ္က တိုင္းတာလို႔ရတဲ့ အပူခ်ိန္ျပ႒ာန္း ထားတာျဖစ္ၿပီး ခ်ိဳင္းၾကားညႇပ္ၿပီး တိုင္းတာကို တစ္မိနစ္ျပည့္ ထားရွိတဲ့အပူခ်ိန္ကို တစ္ဒီဂရီေပါင္းထည့္ေပးရတယ္။ စအိုကတိုင္းတာရင္ တစ္ဒီဂရီ ႏုတ္ေပးရမယ္။ ကိုယ္ပူ၊ ဖ်ားျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ရွိပါတယ္။