News

POST TYPE

TIP

Genius(ရုပ်ရှင်ခံစားမှု)
07-Jan-2017

ပါရမီရှငှ ဆိုတဲ့ အဓိပပှါယမှှာ ထပဖှနတှလဲလဲ ကှိုးစားအားထုတသှူဟု အမှားစုက မှတယှူကှသညှ။ တိတဆှိတညှထဲက လပှညကှလေေး တိုးဝှေ့သံကို ရှာဖှဖေို့ သိပမှခဲယဉှးလှပမယှေ့ မှနှးကပှနှသေူ တဈယောကရှဲ့ အခနှးကဉှှးထဲမှာတော့ ကိုယ့ရှငဘှတထှဲက သကပှှငှးမှုတထှုတသှံက လှဲ၍ လပှညညှငှေး၏ ရနံ့ကို ရရှိဖို့ ခကခှဲလှပမညှေ။

ငိုယိုအောဟှဈ မှေးဖှားခဲ့။ ကှီးပှငှးခဲ့ရ။ အဓိပပှါယှ ရောငစှုံခှယသှသော ဘဝမကှနှှာပှငထှဲက အဓိပပှါယတှှကေို လငှးပှင့ပှေါကခှှဲပဈဖို့က မှနှးကပှလှှသည့ှ အခနှးထဲက လပှညငှှေေ့ကို လိုကရှှာရသလိုမှိုး မောလှပမညှေ။ ခကခှဲလှပမညှေ။ သို့ဖှဈစကောမူ ကလတှနဆှေိုတဲ့ လူရှယအှဖို့တော့ စကားလုံးတှထေဲက အသကရှှုသံတှကေို လူသား အားလုံး၏ မကှနှှာတှထကှေ၊ ဒါထကပှို၍ နှလုံးသားပေါထှကှ ဖှတပှှေး၍ အရောငခှှယစှလေိုတာ သူ့ဆနဒှပငဖှှဈပမညှေ။

အထိုငကှှ လူ့ဘောငှ အနုပညာ ရစေီးကှောငှးထဲမှာ သူကိုယတှိုငှ ပဲ့ကိုငလှာခဲ့တဲ့ လှငယရှေဲ့ ဆနတှကလှာပုံက အခှားသော လှငယတှှေေ၏ လားရားတှနှငေ့မှတူ။ ဆနှးပှားသညှ။ နကနှဲဖှယအှတိဖှဈသော။ ဖတရှှုသူတှအတှကှေ သဈလှငတှောကပှသော လူလုပကှောငှးကငဘှုံ တဈခုမှငလှိုကရှသလိုမှိုး စကားလုံးတှထေဲမှာ ခုနပှေါကမှှင့တှကနှတောကို တဈခှိနမှှာ ကလတှနရှေဲ့ ဘဝအတှကှ အဓိက ကမှးကပပှေးနိုငသှူ မီးပှတိုကပှုဂဂှိုလတှဈဦးဟု တငစှားလာရမည့ှ ထုတဝှသေူ မကဈှဝဲ ပါကငကှ သူ့ရဲ့ ပါရမီအရလညှး ဖမှးဆုပတှှေ့ရှိနိုငခှဲ့သညှ။ နာရီတှေ မေ့သညှ။ အခှိနတှှေ မေ့သညှ။ ကလတှနှေ၏ စကားလုံးတှထေဲမှာ အခှိနတှှေ နာဖှားသှားကှရသညှ။ အခစား ဝငလှိုကကှှရသညှ။

အဲသညအှခှိနကှ အမရေိက၏ စာပမကှနှှောစာသညှ အားနကဈှဟဲမငှးဝေး၊ စကော့ဖဈဂရှယှ(The Great Gatsby)တို့၏ စာပမှေားနှင့ှ လငှးပှင့ဆှဲကာလ ၁၉၂၀ ဝနှးကငှှ။ ဆိုရလှှငှ ယငှးပုဂဂှိုလမှှား၏ စာပမှေားအား ကမဘှာစငမှှင့ထှကရှောကအှောငှ တညှးဖှတသှုတသှငှ အရောငခှှယပှှီး ထုတလှုပပှေးခဲ့သူကလညှး မဈစတာ ပါကငဈှပဲဖှဈပါသညှ။ သူ့လိုပုဂဂှိုလမှှိုး၏ စိတသှဏဍှာနမှှာ ကလတှနှေ၏ စာတှကေို ကှိုကနှှဈသကသှှားခှငှးက ကလတှနအှတှကှေ ကံကောငှးသော အခါကာလဟု ပှောလို့ရသညှ။

မူလ ပထမက မညသှည့ှ စာအုပတှိုကကှမှ ရှညှးလှားဆနှးကှယသှော စကားလုံးမှားဖှင့ှ တဈပှှတတှဈသိပှ ဖှဲ့တညထှားသည့ှ သူ့ဝတထှုအား လကမှခံခဲ့။ ပါကငဈှအတှကမှူ ဖုနထှူနသညှေ့ ရတနာ တဈခုအား အမှတမှထငှ ရခဲ့လပှေီ။ ထို့နောကမှှာ ရဲရဲရင့ရှင့ှ တညှးဖှတှ၍ Look Homeward, Angel ပထမဆုံး စာအုပအှား ဖှန့ခှှိပေးခဲ့တော့သညှ။

ယခု ရုပရှှငသှညှ ကလတှနနှှငှေ့ ထုတဝှတညှေးဖှတပှေးသူ မဈစတာပါကငတှို့၏ အခှအနတေေို့အား အဓိက ထား၍ ရိုကကှူးထားသညဟှု ပှောလို့ ရနိုငသှညှ။ စာရေးသူသညှ အဟန့အှတားမရှိ ထောင့အှစုံအစုံ ကောငှးကငပှှငဟှာ ထိုထိုဆီကနေ တိုးဝှေ့ဖှတသှနှးလာရသည့ှ အရိုငှးလပှညနှှငှေ့ ဆငတှူသညှ။ ထိုလပှညညှငှေးမှားထဲတှငှ အမှှေးရနံ့ အမှိုးစုံ ပါနိုငလှာသလို။ ထိတှေ့လိုကသှူအဖို့ လနှးဆနှး တကကှှှစသေော အကှောငှးတရားကို ပေးစှမှးနိုငစှှမှး ရှိသည့ှ လတဆှတသှော လပှညတှှေေ ပါလာနိုငသှကဲ့သို့။ အခှား မလိုအပသှော အညဈအထေး လပှညရှေိုငှးတှလညှေး ပါလာနိုငသှညပှဲ မဟုတပှါလား။

ထိုအခကှကှို စာရေးသူတှေ အကဲဖှတတှတဖှို့ ။ သှနခှပှဈတတဖှို့ မလှယှ။ ထိုအရာကို မာလိနမှှူးနှင့တှူသည့ှ တညှးဖှတသှော သူကသာ သိနိုငသှညှ။ ယငှးလပှညညှငှေးသညှ ရှကကှို ဘယလှို ဖေးမတတမှလဲ။ လိုရာခရီးကို မညသှို့မညပှုံ ဆှဲပို့တတမှလဲ စသည့အှရာတှကေို သူတို့ကပဲ သိနိုငသှညှ။ မဈစတာပါကငဈှသညှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နှင့ပှငှ ကလတှနှေ၏ စာမူမှားအား လကခှံပှီး မလိုအပဘှူးဟု သူသတမှှတသှည့ှ စကားလုံးတှကေို ဖယရှှား သုတသှငပှဈခဲ့သညှ။ ဆိုလိုရငှး ရောကအှောငှ။ ခံစားသူ ထိတှေ့သူထံကို တနှးခနဲ ရောကရှှိအောငှ။ ခံတှငှးတှေ့စအေောငှ ထပဆှင့ှ ပှုပှငပှေးခဲ့သညှ။ ထို့ကှောင့ပှငှ အောငမှှငလှာခဲ့သညှ။

သူတို့ နှဈဦးသား၏ အနုပညာ အလုပအှပေါှ ပေးဆပအှားထုတပှုံကို ကှည့ှ၍ ပါရမီရှငတှှဟေု အလိုလို သတမှှတှ၍ ရနိုငတှာကို မှငရှသညှ။ ဒါပမယှေ့ လကတှှေ့ဘဝတှကတေော့ ဆုံးရှုံးလိုကရှတာပဲ မဟုတပှါလား။ မိသားစုနှင့ှ ပှောရှှှငဖှှယှ ဘဝကို စတေးခဲ့ကှသညှ။ စကားလုံးတှအတှကှေ နှဈဦးသား ပေးဆပခှဲ့ကှရသညှ။ လကတှှေ့ဘဝနှင့ှ မမှှတ၍ လောက၏ ပေးစှမှးသော အထီးကနှမှှုဒဏကှို သူတို့ခံကှရတာ သိသာသညှ။

နောကဆှုံးမှာ ကလတှနှေ သူသိပခှငသှော ပါ့ကငဈှအပေါှ အထငလှှဲသညှ။ စှန့ခှှာသညှ။ သူ၏ စညှးစနဈမှားဖှင့ှ သူ့ဘဝကို သငှးသတသှူဟု သူစှပစှှဲသညှ။ ဘာပဲဖှဈဖှဈ သူတို့နှဈဦးသားကှားမှာတော့ ဖခငနှှင့သှားတဈယောကလှိုမှိုး မိတဆှှရငှေးခှာလို ခငသှောစိတခှံစားခကှရှှိသည့ှ ညီအဈကို နှဈယောကအှသှငလှိုမှိုး သံယောဇဉတှှကေ ရှိနဆေဲပဲဆိုတာ နှဈဦးသားသိပါသညှ။

ခနဓှာ၏ ခံနိုငရှညစှှမှးကို စှန့ပှယသှော အနုပညာသညပှီပီ ၁၉၃၈ (အသကှ ၃၇) အရှယလှောကမှှာ စာရေးဆရာ ကလတှနှေ ဦးနှောကတှီဘီ ရောဂါဖှဈပှီး ဆေးရုံတငရှသညှ။ သို့ဖှဈစကောမူ မကှဝှနှးထဲမှာ သူ့ကိုခစှသှော အယလှငှ ဘနှးဈစတိနှးထကှ မဈစတာ ပါ့ကင့ဈှကို မှငနှတော အံ့သှစရာ။ တီဘီဖှဈနသေော ဦးနှောကသှညှ နှလုံးသား၏ အလိုကို မတှနှးလှနနှိုငရှှာ ဆေးရုံပေါမှှာပငှ မဈစတာ ပါ့ကင့ဆှီသို့ ရညညှှှနှး၍ စာတဈစောငှ ရေးသှားခဲ့သညှ။

ခစှသှော မကဈှရေ။ ကှှနတှောကှတော့ လှနခှဲ့တဲ့ သုံးနှဈလောကကှ ခငဗှှားနဲ့ စဆုံခဲ့တဲ့ ဂှူလိုငှ လေးရကှ နေ့စှဲကလေးကို မှတမှိနတေုနှးပဲ။ လှကလေေးပေါမှှာ စတှေ့ခဲ့တာလေ။ ပှီးတော့ မှဈဘေးက ကောဖှီဆိုငမှှာ ကောဖှီတှသေောကပှှီး တိုကခှေါငမှိုးပေါကှို နှဈဦးသား တကခှဲ့ကှတာ။ မှို့ပှရဲ့ အောကဖှှားမှာတော့ စှမှးအငတှှေ ပှည့နှတေဲ့ဘဝ တဈခုနဲ့ ထူးဆနှးအံ့သှဖှယရှာတှေ။ ကကှသှရေ မငှဂှလာရှိတဲ့အရာတှေ ဖှဈတညလှို့ပေါ့။

အဲသညစှာကို မဈစတာပါ့ကငှ တဈယောကှ ဖတနှခှေိနမှှှာ လကကှလေးတှေ တုနရှီလို့။ မကှဝှနှးဝမှာ ယောကှှားဆနတှဲ့ အသံတိတှ မကှရှညပှူကလေးတှေ စီးကလှို့။

ကှယတှဈပှင့ှ သဆေုံးသှားမှုအတှကှ ကောငှးကငှ တဈခုလုံးနှင့ပှှနရှငှးလိုကရှငတှောငှ အစားပှနမှရတော့တဲ့ ခံစားခကှမှှိုးတှနေဲ့ ဝမှးနညှးနမညဆှေိုတာ ခံစားသူ ကှှနတှောတှို့ရော။ ကနှခှဲ့ရသူ မဈစတာ ပါကင့ဈှမှာရော ပှောဖို့လိုတော့မညှ မထငတှော့။

ညီလငှးအိမှ


  • VIA