News

POST TYPE

TIP

သင့်အလုပ်ရှင်ကို လုံးဝမပြောသင့်တဲ့ စကား (၉) ခွန်း
30-Dec-2016
သင့ရှဲ့အလုပရှှငနှဲ့ စကားပှောတဲ့အခါ အမှားအယှငှးပါပှီး သင့ရှဲ့အသကမှှေးဝမှးကှောငှးကို ထိခိုကတှာမှိုး မဖှဈရလအေောငှ အလုပသှဘောဆနဆှနှ စကားအသုံး အနှုနှးမှိုးကိုသာ ရှေးခယှပှါ။ အထူးသဖှင့ှ ဒီစကားကိုးခှနှးကို ဘယတှော့မှ မပှောမိအောငှ ရှောငကှှဉပှါ။

(၁) အခှိနမှရှိဘူး

သင့ကှို တဈခုခုလုပဖှို့ တာဝနပှေးလာတဲ့အခါ လုပဖှို့ အခှိနမှရှိဘူးလို့ ဘယတှော့မှ မပှောမိပါစနေဲ့။ လကထှဲမှာ အလုပတှှေ သိပမှှားနတယှေ ဆိုရငတှောငှ အဲဒီလိုပှောမယ့အှစား ဘယဟှာကို အရငှဦးစားပေး လုပသှင့သှလဲလို့သာ ပှနမှေးပါ။

(၂) အဲဒါသူလုပတှာ၊ သူ့အပှဈ

တဈယောကနှဲ့ တဈယောကှ လှည့ပှတအှပှဈတငနှတောဟာ ကလေးဆနတှဲ့ အကငှ့တှဈခုပါ။ အမှားအယှငှးတဈခု ဖှဈတဲ့အခါ သငလှုပတှာ မဟုုတဘှူးဆိုရငှ လုပဖှောကှိုငဖှကကှို လကညှှိုးထိုးမယ့အှစား သင့အှပှဈ မဟုတကှှောငှးကိုသာ ရှငှးပှပါ။

(၃) အလုပသှဈ ရှာနတော

ဝနထှမှးတှအနနေေဲ့ တခှားအလုပတှဈခုကို ပှောငှးဖို့ ကှိုးစားနနေိုငတှယဆှိုတာ ဘယအှလုပရှှငမှဆို သတိပှုမိတာခညှှးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ သငအှလုပရှှာနတယှေ့ အကှောငှးကိုတော့ ဘယတှော့မှ သှားမပှောမိပါစနေဲ့။ ဒါဟာ သူ့ကိုစောကှားရာ ရောကပှါတယှ။

(၄) ဒါဘယလှိုလုပရှမလဲ မသိဘူး

သငမှသိတာ တဈခုခုကို သင့အှလုပရှှငကှ တာဝနပှေးတဲ့အခါ ဘုမသိဘမသိ အမူအရာမှိုး စကားမှိုးတှေ မပှမိ မပှောမိပါစနေဲ့။ မလုပတှတဘှူးလို့ ပှောမယ့အှစား ဘယလှိုလုပသှင့သှလဲလို့ တဈယောကယှောကဆှီက အကှံတောငှးကှည့ပှါ။

(၅) ပိုကဆှံပှတနှလေို့ လခတိုးပေးပါ

လခတိုးမတောငှးရဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတပှါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သငလှခတိုးလိုခငှရှတဲ့ အကှောငှးပှခကှကှ ပိုကဆှံပှတနှတောကှောင့ှ ဆိုတာတော့ မဖှဈပါစနေဲ့။ သငကှ အလုပပှိုလုပရှလို့ ဒါမှမဟုတှ အရညအှသှေး တကလှာလို့ စတဲ့ လုပငှနှးစှမှးဆောငရှညနှဲ့ဆိုငတှဲ့ အကှောငှးပှခကှမှှိုးကိုသာ ပေးပါ။

(၆) အရငအှလုပရှှငဆှို ဒီလိုမလုပဘှူး

သင့နှရောမှာ လုပခှဲ့တဲ့ အရငလှူနဲ့ သင့ကှိုနှိုငှးယှဉပှှောတာကို သငမှကှိုကသှလိုပဲ သင့အှလုပရှှငကှိုလညှး တခှားသူနဲ့ နှိုငှးယှဉမှပှောမိအောငှ သတိပှုပါ။

(၇) ဒီနေ့ အလုပနှညှးလို့ စောစောပှနတှော့မယှ

သင့မှှာ အကှောငှးတဈခုခု ရှိလို့ ပှနဖှို့ခှင့တှောငှးတာ ကိဈစမရှိပါပမယှေ့ အလုပနှညှးလို့ ပှနမှယဆှိုတဲ့ အကှောငှးပှခကှကှို အလုပရှှငတှှကေ သဘောမကတှတပှါဘူး။ အလုပနှညှးတယဆှိုရငှ တဈခုခု ရှာကှံလုပနှတောမှိုးကိုသာ သူတို့က ဖှဈစခငှတှောပါ။

(၈) ပငှှးလိုကတှာ

ဝနထှမှးတဈယောကရှဲ့ လခဟာ အလုပလှုပဖှို့အပှငှ တကကှှှဖို့လညှး ပါတဲ့အတှကှ ပငှှးတယလှို့ ပှောမယ့အှစား တာဝနသှဈတဈခု ပေးဖို့သာ အလုပရှှငကှို ပှောပါ။

(၉) အရကနှာကနှလေို့

သင့အှလုပရှှငနှဲ့ သငကှ ရငှးနှီးတဲ့ ဆကဆှံရေးမှိုးရှိတဲ့အခါ ဘာမဆို ပှောလို့ရတယလှို့ သငထှငမှိမှာပါပဲ။ တကယကှ မရပါဘူး။ သငအှလုပနှောကကှတှဲ့အခါ ဘာကှောင့နှောကကှတှာလဲလို့ မေးရငှ အရကနှာကနှလေို့ ဆိုတဲ့ အကှောငှးပှခကှမှှိုး ဘယတှော့မှ မပေးပါနဲ့။

Ref : rd.com