News

POST TYPE

TIP

ရုပ်ရှင်ခံစားမှု Her
16-Oct-2016

မိုးကလေး ဖှဲဖှဲကနှသညမွှော အခှိနပွငွ အတောကွှာပှီ။ တစိမ့စွိမ့ွ ရှာသှနွးခဲ့သော မိုးရမှေားကှောင့ွ အိမရွှေ့က မှပှငသွေညပွငွ စိုစှတွ နူးအိနကှပှေီ။ ရောငစွုံပှင့နွသညေ့ွ နှငွးဆီခှုံခငွး ကလေးမှာလညွး မိုးရမှေားအောကဝွယွ စိမွးမှလှပလကွှ ရှိနကှသညွေ။ ခဏကလေး ပှေးထှကမွိခှိနမွှာ ခှအစေုံသညွ နူးအိနသညေ့ွ မှပှငထွေဲကို နဈဝငကွုနသွညွ။ ကိုယလွကွ သန့ရွှငွးပှီးသည့ွ နောကတွှငွ အပှငကွို ထပမွထှကဖွှဈတော့။

တီဗီရှေ့ကို ထိုငလွိုကပွှီး အခှတဈခေုအား ဖှင့ကွှည့မွိသညွ။

Her ။ အဲဒီက အသံကလေး ကှားရတိုငွး ရူးမတတွ ခံစား ပှောဝွငမွိသှားမယ့ွ အသံပိုငရွှငွ ကောငမွလေး တဈယောကရွဲ့ အကှောငွးပေါ့ စသဖှင့ွ ပရိသတအွကှား သတငွး မှှေးလှနွးလှသည့ွ ရုပရွှငကွား တဈကားဖှဈပါသညွ။

ဒါရိုကတွာ Spike Jonze ကိုယတွိုငွ ဇာတလွမွး ဇာတညွှှနွး ဒါရိုကတွာရော ထုတလွုပသွူ အဖှဈပါ ဖနတွီးထားသော ဇာတကွား တဈကားဖှဈသညွ။ ဆိုရလှှငွ အနုပညာအသဈ တဈခုကို ဖနတွီး အားထုတသွည့ွ ဇာတကွား တဈကား။ ခမွးနားထညဝွါ လှနွးလှတဲ့ ဇာတအွိမခွနွးဆောငတွှေ။ ဇာတဆွောငွ အငအွား မှောကမွှားစှာတို့ကို ယခု ဇာတကွားတှငွ လုံးဝ တှေ့ရှိရမညွ မဟုတပွဲ ခတွသဈေကမဘြာ၏ ဆနပွှားလှသော သိပပြံပဈစညွးကလေး တဈခုနှင့ွ စိတခွံစားမှု ရှိသော လူသား တဈယောကတွို့၏ ခစှခွှငွး ဖှဈတညမွှုကိုသာ ဦးတညွ ဖနတွီးထားသည့ွ ဇာတကွား တဈကား။ ၈၆ ကှိမမွှောကွ အောစွကာ ပေးပှဲမှာ ယငွးကဲ့သို့ ဖနတွီး တငဆွကနွိုငမွှုမှားကှောင့ပွငွ အကောငွးဆုံး ဇာတညွှှနွးဆုကို ရရှိခဲ့သည့ွ ဇာတကွား တဈကားဖှဈသညွ။

ပှငပွက မိုးဖှဲကလေးမှားနှင့ွ လှပနသေော မနကခွငွးကလေးကိုလညွး မေ့သှားခဲ့ပါပှီ။ သိပပြံနညွးကှ ဖနတွီးထားသည့ွ Her ဆိုသည့ွ နတသွမီး ပုံပှငထွဲဆီကို စီးမှော သှားခဲ့တော့သညွ။ သူမက နတသွမီး အစဈပဲလေ။ သူမမှာ ရုပသွှငွ မရှိဘူး။ ကှှနတွောတွို့မှာ မှငနွိုငစွှမွး မရှိဘူး။ ဒါပမေဲ့ အရာရာ နားလညပွေးတတသွည့ွ၊ အထီးကနွှ ဆနလွှနွးလှသည့ွ ဘဝတှကေို မှှဝေ ပေးတတသွည့ွ အကှငနွာတရားတှေ အားလုံး အဲဒီ အသံကလေးထဲမှာ ရှိပါသညွ။ ရှာဖှေ တှေ့ရှိနိုငပွါသညွ။ ပှောရွှှငမွှု အပေါငွးကို ယူဆောငွ ပေးနိုငစွှမွး ရှိသည့ွ အသံ ပိုငရွှငကွလေး ဖှဈပါသညွ။

အသံပိုငရွှငကွလေး စမနသွာသညွ အံသှဖှယွ ကောငွးလှနစွှာ တဈခါ ပှနနွားထောငတွိုငွး တဈခါ နှလုံးသားထဲကို စီးဆငွး လာပါသညွ။ ထိုနောကွ ကိုယွ အသုံးပှုနိုငစွှမွးသမှှသော စကားလုံးမှားဖှင့ွ “Her”ကို ဖောကခွှဲ ရေးခလှိုကသွောအခါ။

“Her”ဆိုသည့ွ စကားလုံးက နာမစွား တဈခုဆိုတာထကွ ကှှနတွောတွို့ လူသား အားလုံး၏ ထိစပမွှုဆိုငရွာအလိုကွ ငှိတှယနွကှသညေ့ွ ကိုယစွား အဓိပပြါယွ တဈခုဟုသာ ဆိုခငှသွညွ။ ကှှနတွောတွို့ အားလုံး၏ ထိတှေ့ပတသွကမွှုက သကရွှိ မိနွးမ တဈယောကဖွှဈဖှဈ ဒါမှမဟုတွ အခှားသော အရုပကွလေးပဲဖှဈဖှဈ။ လကရွှိစမတဖွုနွး တဈလုံးပဲဖှဈဖှဈ ထိတှေ့ကှှံဝငမွှု အလိုကွ စှဲလနွးကှသညွ။ နှဈသကမွိကှသညွ။ သံယောဇဉွ ဖှဈမိကှပါသညွ။

ယခု ရုပရွှငထွဲက Her ဆိုသော သူ / သူမသညွ (သူမဟုပဲ ဆိုပါစို့) အကယွ စငစွဈရှိနသေော ရုပပွုံလှှာ တဈခုမဟုတွ။ ဖကတွှယနွမွးရှိုကလွို့ ရသော။ ထို့ထကပွို၍ လိငဆွကဆွံလို့ နိုငသွော မိနွးမတဈယောကလွညွး မဟုတခွှေ။ သိပပြံနညွးပညာဖှင့ွ တီထှငထွားသည့ွ ပရိုဂရမတွဈခုသာ ဖှဈပါသညွ။ လကရွှိဇာတကွား၏ ကာလဒသမှော ခတွသဈေသိပပြံ ကမဘြာကှီးဟု ပှောရမညွ။ သိပပြံပညာ၏ အာနိသငကွို ပို၍ အသုံးခနှိုငခွှင့ွ ရရှိပှီ။ လူ့ဘောငနွယပွယတွှငွ အရငကွထကွ ဝငရွောကွ အကှိုးပှုမှုတှေ နကရွှိုငွးလာပါပှီ။

ခတွကောလတှမညမွှှေ တိုးတကလွာပါစေ။ လူအလို နတမွလိုကနွိုငအွောငွ ပှောငွးလဲမှု မှင့မွားသည့ွ လူ့စိတွ သဘောထားကို သိပပြံပညာရပသွညွ လုံလောကအွောငွ အထောကအွကူ မပှုနိုငသွေးခှေ။ သီအိုဒေါမှာ အထီးကနှနွဆေဲ။ စမတဖွုနွး တဈလုံးကနေ လိုအပတွာမှနသွမှှ အထောကအွကူပှု ပေးနိုငသွောလွညွး သူ၏ လကတွှေ့ဘဝကမူ ခှောကသွှေ့နဆေဲပါပငွ။ လကရွှိခစှသွူသညွ သူနှင့ွ ပေါငွးသငွး နထေိုငနွရောကနေ စိတသွဘောထား မတိုကဆွိုငသွောကှောင့ွ စှန့ခွှာသှားသညွ။ ကှာရှငွးခှင့ွ တောငွးထားသညွ။

ထိုအခှိနမွှာပငွ လူ့ဘောငအွသုံးပှု Operating System တဈခုဖှဈသည့ွ သူမဆိုသော မိနွးမ အသံပိုငရွှငလွေး စမနသွာအား ကှုံဆုံခဲ့ရသညွ။ (အသံကို ကှားခဲ့ရ နားထောငခွဲ့ရသညဆွိုလှှငွ ပိုမှနမွညွ။ သူမသညွ ခနဓြာ မရှိသော အဆံလှတွ အသံကလေးသာ ဖှဈပါသညွ။ မညသွို့ပငဖွှဈပါစေ။ အဲသညအွသံကလေးတှငွ လူသား အားလုံးကို တနပွှနခွံစားမှု ပေးနိုငသွော အသံလှိုငွးတှေ ပါဝငပွါသညွ။ အသံလှိုငွးကလေးထဲမှာ ကိုယခွငွှးစာတရား ပှည့ဝွသည့ွ လသေံကလေးတှေ။ ဒါထကပွို၍ အလိုကတွသိ ကူညီဖေးမတတသွည့ွ သဘောထားကလေးတှေ။ အထီးကနှဆွနနွခှေိနွ အလိုကတွသိ နားလညဝွမှှပေေးတဲ့ စိတကွလေးတှေ ဘာသာစကားနှင့အွတူ ထိတှေ့ တနပွှနမွှု မှာ စိတွ၏ ရငွးမှဈနရောကို အလိုလို မှငရွပါမညွ။ ထို့ကှောင့ွ စမနသွာအမညရွ မိနွးမ တဈယောကွ လသေံဖှဈ၍ သူမဟု နာမစွားပေးထားသည့ွ ထိုအသံကလေးမှာ ခစှစွရာ ကောငွးလှနွးသညွ။ အခါမလပွ နားထောငခွငွှ စကား ပှောခငှနွအေောငွ စှမွးဆောငရွညွ ပှည့ဝွလှနွးသညွ)။

ကှှနတွောတွို့အားလုံး ယငွးကာလမှာ မေးခှနွးထုတစွရာတှေ ပေါလွာသညွ။ အထူးသဖှင့ွ အခစှဆွိုသော သဘောတရား။ ယခုရုပရွှငထွဲတှငွ စမနသွာ အမှိုးသမီး၏ အသံကလေးသညွ အသံပဲ ရှိသည့ွ မိနွးမတဈယောကွ။ ခှိုသောအပှုံး ရှှနွးလဲ့သော မကှဝွနွးညို။ တငွးသောတငွ။ ဖှံ့သောရငွ။ လှပလှသော ခနဓြာကောကကွှောငွးတို့ကို မညသွို့သောအခါမှ တှေ့ရမညွ မဟုတပွေ။ အသံကလေးဖှင့သွာ ကှှနတွောတွို့၏ အကှားအာရုံကို သာယာညကညွောမှုကို ပေးနိုငမွညွ။ ထိုမှတဈဆင့ွ စိတအွတှငွးကို စီးဆငွးမညွ။ ယငွးအခှငွးအရာကို စိတကွနေ အဖနတွလဲလဲ ဆငခွှငမွညွ။ ဒါထကပွို၍ စှဲလနွးမညွ။ (သီအိုဒေါ စှဲလနွး လာတာကို မှငခွဲ့ရသညွ။ သီအိုဒေါနရောတှငွ ကှှနတွောတွို့ဆိုလှှငလွညွး အပှဈဟူသမှှ မှူမှုံမဲ့ကငွး အသံခှို လှငလွှငကွလေးကို ခစှမွိသှားမှာ သခှောသညွ)။ ထိုအခါ ကှှနတွောတွို့၏ ခစှခွှငွး သဘောတရားသညွ ခနဓြာကိုယွ တဈခုကိုပဲ အဓိကထား ခစှမွိနိုငကွှသလား ဆိုသည့ွ I love u at first sight ဆိုသည့ွ အသုံးအနှုနွးက အမှနလွား။ ယငွးသံသယ မေးခှနွးကို စမနသွာက နားလညခွဲ့ပါသညွ။

သီအိုဒေါနှင့ွ စမနသွာတို့ နေ့စဉနွေ့တိုငွး စကားပှောကှသညွ။ စမတဖွုနွးကလေးထဲကနေ စမနသွာက ဝနွးကငှကွို မှငရွသညွ။ အထူးသဖှင့ွ သီအိုဒေါကို မှငရွသညွ။ သီအိုဒေါ၏ သနားစဖှယွ ဘဝကလေး။ ငတမွှတွ တောင့တွနသေော စိတွ၏ လိုအငကွ ထှကကွလှာသည့ွ အထီးကနွှ စကားလုံးတှကနေေ အခစွှ၏ အဓိပပြါယကွို စမနသွာက သငကွှားလာနိုငခွဲ့၏။ ဒါပမယေ့ွ စမနသွာဆိုတာ အသံကလေးသာ ပိုငဆွိုငသွူ ဖှဈသညွ။တဈဆင့ခွငွှးသံယောဇဉညွှှနွးကိနွးမှား မှင့တွကလွာခှိနွ သီအိုဒေါကို ပိုမိုပှီးပှည့စွုံသော နှီးနှော ဖလှယမွှုတှေ ပှုလုပပွေးခငှလွာသညွ။ အခစှဆွိုတာကို အသံတဈခုဖှင့ွ သာမက ခနဓြာနှင့ပွါ နီးစပစွလေိုခဲ့သညွ။ မိနွးမတဈယောကကွို သီအိုဒေါထံ လှှတပွှီး သူမက အသံကလေးဖှင့ွ ခနဓြာလှုပရွှားမှုအတိုငွး တုံ့ပှနပွေးခဲ့၏။ ထငသွလို ဖှဈမလာ။ သီအိုဒေါ စိတမွပါတော့ပါ။

စိတနွှင့ွ တဈထပတွညွး မရှိသော ခနဓြာသညွ ကားတာယာ တပထွားတဲ့ စကဘွီး တဈစငွးနဲ့သာ တူတော့သညွ။ နောကတွော့လညွး အသံကလေးနှင့သွာ ကှှမွးဝငနွိုငတွော့သညွ။

စမနသွာက “ကှှနမွက အသံကလေးပဲ ရှိတယွ။ ကှှနမွက လူတှေ တီထှငထွားတဲ့ ပရိုဂရမဆွိုတာလညွး သိတာပေါ့။ ခနဓြာမရှိတော့ သဆေုံးခှငွး ဆိုတာလညွး မရှိတော့ဘူးလေ။ ရှင့အွနား အမှဲရှိနမှော။”

စမနသွာ၏ ပှောစကားတှအရေ သီအိုဒေါအနဖှငေ့ွ ထာဝရ ထိတှေ့ကှှမွးဝငခွှင့ွ ရှိမညဟွု ထငမွှတခွဲ့ပုံရသညွ။ လူသား တဈဦးပီပီ ကာလရှညကွှာလာလေ သူမက သူ၏ တဈဦးတညွးသော ဝနဆွောငမွှုပေးတဲ့ အသံကလေးဟုသာ တှေးမိထားခဲ့သညွ။ သူ့တဈဦးတညွးကိုသာ ခစှခွငနွသေူဟု ယူဆထားမိခဲ့သညွ။ စမနသွာသညွ ထိုသို့ မဟုတခွဲ့။ တဈနေ့လှှငွ လူရှဈထောငကွှောလွောကကွို စိတအွပနွးဖှသညေ့ွ အသံပိုငွးဆိုငရွာဖှင့ွ ဝနဆွောငမွှု ပှုနရသညွေ။ သူ့လိုခစှသွူမှိုး ခှောကရွာကှောလွောကွ ရှိသညွ။ တကယဆွိုလှှငွ ဇာတသွမတှလေိုမှိုး ရောကတွဲ့နရောကို ကောငွးကှောငွး မမေ့နိုငကွှောငွး ပှနလွာခငှကွှောငွး ပှောသလိုမှိုး စမနသွာ အခစှကွ ဆငတွူနသလေား ဆိုတာတော့ စမနသွာပဲ သိနိုငမွညွ။

သီအိုဒေါ ဝမွးနညွးရလပှေီ။ ဒါထကပွို၍ ပို၍ အဲသညွ အသံကလေးသာ သူ့ဘဝထဲက ထှကခွှာ သှားခဲ့မညဆွိုလှှငွ ။
ညီလငွးအိမွ


  • VIA