News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူဦးေရအျမင္
08-Sep-2018လူသားမ်ားကို အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းသည္ လက္နက္ေကာင္းမ်ားကို တပ္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေနျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ကြန္ျဖဴးရွပ္ကဆိုသည္။ သူဆိုလိုသည္က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ လက္နက္ေကာင္းမ်ား တပ္ဆင္ေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္၊ ျပည္သူေတြကို ပညာတတ္မ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း လိုသည္။ ပညာတပ္ဆင္ေပးျခင္းသည္ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ေနျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ျပည္သူေတြကို ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးပါ။ ပညာတတ္ေအာင္လုပ္ေပးပါဟု တြဲေျပာသည္။ ထိုသေဘာတရားကို တ႐ုတ္တို႔ အစဥ္အဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရးျပည့္စံုေစေရးႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ေရးကို ပိုၿပီး အေလးထားကာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရေပါက္ကြဲေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပႆနာအနည္းဆံုးအေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။

ျပည္သူေတြကို အစားအစာအလံုအေလာက္ေပးေရး၊ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္လက္နက္အျပည့္အစံုရွိေရးႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူတို႔က အျပည့္အဝယံုၾကည္မႈရွိေရးသည္ ယေန႔တ႐ုတ္တို႔အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသေဘာတရားမ်ားက ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ လူဦးေရတိုးပြားျခင္းသည္ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ထိုတိုးပြားလာသည့္လူဦးေရကို အက်ိဳးရွိစြာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးကသာ အေရးႀကီးသည္။ လူေတြကို ပညာတတ္ေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္လွ်င္ ေနရာတိုင္း အစိုးရအေနႏွင့္ လိုက္ပူေနစရာမလိုပါ။ သူတို႔ဘာသာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္စြမ္း ရွိသြားပါလိမ့္မည္။ အစိုးရအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚတြင္လည္းေကာင္း သူတို႔ နားလည္မႈမ်ားေလ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားေလ တိုင္းျပည္ပိုၿပီး ေအးခ်မ္းေလျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းလွ်င္ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ တိုးတက္လာမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကို ဦးစားေပးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အားလံုးသည္ ကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ခုေကာင္းမွ အျခားတစ္ခုလည္း ေကာင္းမည္။ အရာရာတြင္ တစ္ခုတည္းေကာင္းေန႐ံုျဖင့္ တိုင္းျပည္အားလံုးေကာင္းမည္ကို လက္မခံေပ။ သူက လူဦးေရတိုးပြားေနျခင္းမွာ အျပစ္မဟုတ္။ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမျပဳႏိုင္သည္ကသာ အျပစ္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရတိုးပြားေနျခင္းျဖင့္ ေဈးကြက္ေကာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္ေနမည္။ လူဦးေရမ်ားျပားမႈထဲတြင္ ကၽြမ္းက်င္ရာလိမၼာမႈေတြလည္း မ်ားႏိုင္သည္။ လူေတြက ကိုယ္သန္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါတြင္ ေဈးကြက္အတြင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလိုအေလာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည္သာျဖစ္သည္။ 

လူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းသည္ စစ္ေရးအတြက္လည္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေတာ့ေပ။ တိုင္းျပည္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔အတြက္ လူအင္အားေတာင့္တင္းသည္ဆိုျခင္းကပင္ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္ကတည္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လွည့္လည္သြားလာေနသည့္ လူစုကို ထိန္းသိမ္းၿပီး စုစည္းေကၽြးထားႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားက ဘုရင္မ်ားသည္ အင္အားႀကီးသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ 

တိုင္းျပည္တြင္ လူသားအင္အားေကာင္းေနျခင္းသည္ စစ္အင္အားေကာင္းေနျခင္းတစ္ခုတည္းကို တြက္၍မရပါ။ ထိုအင္အားက တိုင္းျပည္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေနလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ကြန္ျဖဴးရွပ္ကဆိုသည္။ ထိုသေဘာတရားကို တိုင္းျပည္ငတ္ျပတ္ေနသည့္ကာလမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြလည္း ေကာင္းစြာအသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စစ္မတိုက္ရသည့္အခါတြင္ သူတို႔စစ္သားေတြကို လယ္ယာႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္ေနရသူမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးကာ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

တ႐ုတ္တို႔က လူဦးေရသည္ သူတို႔အတြက္ ျပႆနာမဟုတ္ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို လက္ခံသည္။ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကို သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္ျဖင့္ တစ္ဖက္က ထိန္းသလို၊ ရွိသည့္လူဦးေရကိုလည္း မငတ္ေအာင္ႀကံေဆာင္သည္။ အားလံုးေဆာင္႐ြက္အမ်ားအတြက္ဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ ကြန္ျမဴနစ္သေဘာတရားသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္တြင္ ေရွးေခတ္ကတည္းက သူတို႔ လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သံုးစြဲခဲ့ၾကေသာ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္က ျပည္သူေတြကို ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးပါဟု ေျပာေနျခင္းမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာသက္သက္မဟုတ္ပါ။ ပညာသင္ေပးျခင္း၊ လက္မႈပညာမ်ား ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ သင္ေပးျခင္းတို႔အား သာမန္ျပည္သူမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခိုင္းပါသည္။ သာမန္ျပည္သူတို႔ ပညာတတ္ေလ၊ လုပ္စားကိုင္စားႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာမ်ားရွိေလ တိုင္းျပည္လည္း တစ္ဖက္က ေအးခ်မ္းေလဆိုသည့္ သေဘာတရားကို သူကေကာင္းစြာျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားတို႔၏ လူေနမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္ဆိုေသာ သေဘာတရားကို ကြန္ျဖဴးရွပ္ လက္ထက္ကတည္းက အေျခတည္ခဲ့ပါသည္။ 

ျပည္သူေတြကို ဝလင္ေအာင္ေကၽြးပါ၊ ျပည္သူေတြ ထမင္းဝလွ်င္ တိုင္းျပည္ကို စစ္လက္နက္ေတြတပ္ဆင္ပါ။ ထိုႏွစ္ခ်က္က ျပည္သူေတြ အုပ္ခ်ဳပ္သူအေပၚ ေကာင္းေကာင္းယံုၾကည္မႈရွိလာေစလိမ့္မည္ဟု ကြန္ျဖဴးရွပ္ေျပာခဲ့သည့္စကားသည္ ျဖန္႔ထြက္ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္သည္။ ထမင္းငတ္ေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူက စစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားကို အခိုင္အမာတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာင္ေနလွ်င္ ျပည္သူေတြက ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ႏိုင္သည္။ လူေတြႏွင့္ တိုက္ပြဲေတြ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနၾကရသည့္ ကာလမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူေတြ ဝမ္းမဝလွ်င္ စစ္ေရးလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထမင္းျဖစ္မည့္ ဆန္စပါးကို ထုတ္လုပ္ရမည့္အစား၊ ဓားေတြကိုခ်ည္း ထုတ္လုပ္ေနရလွ်င္လည္း တိုင္းျပည္မျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ပါ။ အားလံုးသည္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေနပါသည္။