News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဒႆန
01-Sep-2018စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးေလာကကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာသိမွတ္ေနၾကရပါသည္။ ေခတ္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေခတ္ကို ေလ့လာရင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ရၾကရသည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေနထိုင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားသည္ စီးပြားေရးအတက္အက်ကို ျဖစ္ေနႏိုင္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို ေခါင္းေရွာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုကို အစိုးရပိုင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၿပီးသားျဖစ္လွ်င္ သူတို႔အတြက္ စိုးရိမ္စရာမလိုဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘဝမ်ားကလည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ား လႊမ္းမိုးၿပီးသားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို ဆက္စပ္ေတြးေလ့ရွိသည္မွာ အစဥ္အလာလို ျဖစ္ေနသည္။ 

အေနာက္တိုင္းဓေလ့တြင္ ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္မွာ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး တိုးတက္မႈမ်ားကို အေျခခံၾကသည္က မ်ားသည္။ သူတို႔က ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား လက္ခံသည့္ “အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ” ဆိုေသာ သေဘာတရားကို က်င့္သံုးၾကသည္ကမ်ားသည္။ (အတၱာဟိ = မိမိကိုယ္သာ၊ အတၱေနာ = မိမိ၏၊ နာေထာ = ကိုးကြယ္ရာျဖစ္၏) ဆိုသည့္ သေဘာတရားအတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သာ ကိုးကြယ္အားထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္က မ်ားသည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္သေဘာတရားကို လက္ခံၾကသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္ကေတာ့ အေနာက္တိုင္း အယူအဆေတြႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚတြင္ လူသားသည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအတြက္ အဆင့္ေလးဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ဟု ခံယူထားသည္။ ယင္းကိုပင္ ဘဝပန္းတိုင္ဟု သူကဆိုထားသည္။ 

လူသားတစ္ဦးသည္ ဘဝတြင္ (၁) ေမြးဖြားျခင္းကို ခံရမည္ (၂) ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို ခံရမည္ (၃) သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းကို ခံရမည္ (၄) အလုပ္အေကၽြးျပဳရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားေလးခုသည္ လူသား၏ဘဝတြင္ လူသားအျဖစ္ ခံယူလိုက္ကတည္းက က်င့္သံုးသြားရမည့္လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ 

လူသားသည္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို ေက်းဇူးျပဳရန္ႏွင့္ ကမၻာေလာကႀကီးကို ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေရးမွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အတြင္းစိတ္ဓာတ္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ ျပင္ပဖိအားဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္း (အစိုးရ) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ အတၱစီးပြားမွ ပရစီးပြားကို ကူးေျပာင္းက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ ဘဝဆိုသည္မွာ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟူ၍ မရွိ။ အလိုဆႏၵဆိုသည္မွာလည္း ကုန္ဆံုးႏိုင္သည္မရွိ။ မည္သို႔ဆိုေစ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ေလာကေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္သာ ဘဝတန္ဖိုး၊ ဘဝအဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အလြန္အေလးထားသလို သူတို႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြကိုလည္း အေလးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သူတို႔က ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို အႏိုင္ရေရးအတြက္ ကိုယ့္အုပ္စုအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုက္ရမည္ဆိုသည့္ သေဘာကို ေကာင္းစြာခံယူၾကသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ကိုယ့္အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီးမွ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုသည့္ သေဘာတရားကို ေရာက္ေအာင္သြားသည္။ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးကို ေထာက္ထားသည္။ သူတို႔ဤလမ္းေၾကာင္း ပံုစံအတိုင္းသြားသည္။ သူတို႔ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ အစိုးရအမိန္႔၊ အစိုးရဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ 

တ႐ုတ္တို႔ လက္ခံထားသည့္ စီးပြားေအာင္ျမင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးက အေရးႀကီးသည္။ ထိုသေဘာတရားသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအျမင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ “ဘုရင္ စိတ္ဓာတ္” က အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ သူေျပာသည့္ ဘုရင္စိတ္ဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ထိုစိတ္ဓာတ္သည္ သေဘာတရားသက္သက္ ေျပာျခင္းမဟုတ္။ လက္ေတြ႔က်က် က်င့္သံုးရန္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ေရွးအစဥ္အဆက္ကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းႏွင့္ မဆန္႔က်င္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၊ လူမ်ိဳး၊ မင္း စသည္တို႔ကို မဆန္႔က်င္မေဖာက္ျပန္ဘဲ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းကသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ ထိုစိတ္ဓာတ္ကိုပင္ ဘုရင္စိတ္ဓာတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ထို႔ျပင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတိုးတက္ေရးကို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးထဲတြင္ ပါဝင္သင့္လွ်င္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုျခင္းမွာ တ႐ုတ္တို႔၏ အတၱၿပီးလွ်င္ ပရအဆင့္ကို တက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားေသာေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း စီးပြားေရးအေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ျခားနားသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းစိတ္ဓာတ္က စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ခြဲျခားသည္။ တ႐ုတ္က ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း စီးပြားေအာင္ျမင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ခ်မ္းသာျခင္းအတြက္ ဦးစြာထူေထာင္သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစရန္ ႀကံေဆာင္သည္။ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ ဥကၠ႒ စေသာရာထူးႀကီးမ်ားကို ရယူၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ တ႐ုတ္သူေဌးတို႔သည္ေငြႏွင့္ အာဏာကို တြဲလ်က္ အိပ္မက္မ်ား မက္တတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။