News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးအျမင္
04-Aug-2018“စီးပြားေရး” ဆိုသည့္စကားကို လိုအပ္သေလာက္သာသံုးၿပီး ေခၽြတာစုေဆာင္းျခင္းသေဘာျဖင့္ ေရွးက သံုးစြဲလာၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္တြင္ စီးပြားေရးဆိုသည့္စကားမွာ အဓိကက်ေသာေနရာႏွင့္ အခန္းက႑အျဖစ္ အေလးထားသံုးစြဲလာၾကသည္။ ေခတ္သစ္က စီးပြားေရးသေဘာတရားကို ဒႆနအျမင္ထက္ သိပၸံနည္းက်ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္ကမ်ားသည္။ စီးပြားေရးဆိုသည္မွာ လူသားမပါဘဲ တိုးတက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူသားပါလာသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား၊ တန္ဖိုးမ်ားလည္း ပါဝင္ပတ္သက္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားအမ်ားစုသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ဒႆနမ်ားအတိုင္း ကိုးကား၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္တတ္ၾကသျဖင့္ တိုးတက္ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္ေလ့ရွိၾကသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အေတြးအျမင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္တြင္ အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီး ဝါဒသေဘာတရားႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သာမက ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႀကီးတစ္ခုအသြင္ပင္ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအျမင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းကိုသာမက လူသားတို႔၏ ဘဝျပႆနာေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကိုပင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လူသားဆန္ေသာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ လူသားဆန္စြာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ ဘဝအခက္အခဲမွန္သမွ်ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခိုင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း ကိုးကြယ္အားထားရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကြန္ျဖဴးရွပ္က စာတစ္ေစာင္၊ ေပတစ္ဖြဲ႔ သီးျခားေျပာသြားခ်က္မ်ားမရွိပါ။ “The Analects of Confucius” ဆိုသည့္ စာအုပ္တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္သူ၏တပည့္မ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားေသာ စကားမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔တပည့္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားထဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဆြးေႏြးသြားခ်က္မ်ားထဲက ေကာက္ႏုတ္ၿပီး စီးပြားေရးအျမင္ကို ေထာက္ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကလည္း ဆက္စပ္ေတြးေတာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ေဝမင္းေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္ကျဖစ္သည္။ က်န္ယိဆိုသည့္တပည့္တစ္ဦးက သူ႔ကို လွည္းေမာင္းၿပီးေခၚလာသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က မင္းေနျပည္ေတာ္တြင္ မ်ားျပားလွသည့္ လူေတြကိုၾကည့္ၿပီး -

“လူေတြက ေဖြးေဖြးလႈပ္ေနတာပဲ၊ မ်ားလိုက္တာ” ဟု ေျပာလိုက္ေလသည္။ တပည့္ျဖစ္သူက -

“ဆရာခင္ဗ်ား အဲဒီေလာက္မ်ားလွတဲ့လူေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါသလဲ” ဟု ေမးလိုက္ေလသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က -

“သူတို႔ကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးရမွာေပါ့” ဟုဆိုသည္။ တပည့္က -

“ဆရာ သူတို႔ကို ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးၿပီးေတာ့ ဘာဆက္လုပ္မလဲ” ဟု ေမးျပန္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က -

“သူတို႔ကို ပညာသင္ေပးရမယ္”ဟု ဆိုသည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ ပထမဦးစားေပးအေရးႀကီးသည္မွာ လူတို႔၏စားဝတ္ေနေရးျဖစ္သည္။ စားဝတ္ေနေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး ပညာသင္ေပးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဆိုလိုသည့္ ပညာမွာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ပညာတတ္မွ ရွိသည့္ဥစၥာ ပစၥည္းကိုစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္။ ပညာတတ္မွာ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ပိုၿပီး ႀကံေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုး စီးပြားေရးေတာင့္တင္းခိုင္မာလာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ ႏိုင္ငံေကာင္းမွ ျပည္သူေကာင္းမည္။ ျပည္သူေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္။ အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳေနသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လူသားရင္းျမစ္ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုအေပၚတြင္ အေျချပဳရမည္။ 

လူသားရင္းျမစ္ဆိုရာတြင္ မင္းႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားတို႔ကိုလည္း ထည့္တြက္ရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္မင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္သူကို အေထာက္အပံ့ေပးရမည္။ ျပည္သူတို႔ စားဝတ္ေနေရးအျပင္ ပညာေရးကိုပါ တိုးတက္ႀကီးပြားေစေၾကာင္း ႀကံေဆာင္ေပးႏိုင္သူမ်ားသာလွ်င္ မင္းေကာင္းႏွင့္ျမတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပည္သူကို အေထာက္အပံ့မေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေစေၾကာင္း စြမ္းေဆာင္မေပးႏိုင္သူမ်ားသည္ သူအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံကိုလည္း အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ သဘာဝရင္းျမစ္ႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း မျပဳႏိုင္႐ံုမက စီးပြားေရးကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

“သို႔ျဖစ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းသည္ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္မိမိ ကိုယ္က်င့္သီလမည္မွ်ရွိသနည္းဆိုသည္ကို ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ရမည္။ မင္းတြင္ ကိုယ္က်င့္သီလအျပည့္ရွိလွ်င္ ျပည္သူေတြကိုလည္း ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္မည္။ မင္းႏွင့္ျပည္သူ အတူတစ္သားတည္းရွိမွ သူသည္ ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္။ သူ႔ပိုင္နက္ႏိုင္ငံကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လွ်င္ ကိုယ္တိုင္လည္းခ်မ္းသာ၊ တိုင္းျပည္လည္း ႂကြယ္ဝလာလိမ့္မည္”ဟုလည္း ကြန္ျဖဴးရွပ္က ဆိုခဲ့သည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာလွ်င္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပိုၿပီးထိေရာက္သည္။ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာၿပီ။ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာလာလွ်င္ ျပည္သူေတြလည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကရၿပီး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပိုၿပီး တိုးပြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္”ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ သီလေကာင္းလွ်င္ တိုင္းျပည္ေကာင္းမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုေတြ႔ရသလို ျငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိဘဲ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုပါ ေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အေတြးအျမင္မ်ားက ကိုယ့္က်င့္တရား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပညာေရးမ်ားလႊမ္းေနသည္။ အားလံုးကလည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ အားလံုးေကာင္းမွ တိုင္းျပည္ေကာင္းမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကစၿပီး ေခါင္က မိုးမလံုလွ်င္ ျပည္သူေတြ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ရမည္မဟုတ္ဟုလည္း သူကဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။