News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး
28-Jul-2018တ႐ုတ္တို႔ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္ၾကျခင္းသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္တို႔သည္ ေခတ္မည္မွ်ေျပာင္းသည္ဆိုေစ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အမွတ္ရသည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားအား ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္း၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ဘာေတြကို သင္ၾကားခဲ့သနည္း။

ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အတူလက္တြဲေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္ကိုႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္း၊ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္သမၼတႀကီး ဟူက်င္ေတာင္းသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စကားတစ္ခြန္းကို ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အလြန္ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္စရာေကာင္းသည့္ မူဝါဒျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အေမြဆက္ခံရေစရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္ေပးျခင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးေနျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေပးေနသည္။ တစ္ခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဆိုသည္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုေတာ့ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ပူးေပါင္းရန္ ႀကံေဆာင္ေနျခင္းကလည္း အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္တန္ရာ။

ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အပါအဝင္ အာရွအေရွ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ တိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ (၅၅၁-၄၇၈ ဘီစီ) သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဆရာအျဖစ္ မွတ္ယူ၍ ရႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားသည္ သူ၏သင္ၾကားမႈမ်ား၊ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး တပည့္မ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္က်န္ရွိကာ ေလးစားလိုက္နာေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လမ္းစဥ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအေခၚမ်ား လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲေနထိုင္ေရး၊ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ကတည္းက ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ခ်မွတ္ဆံုးမခဲ့ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းကို ေခတ္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ေပါင္းကာ အေနာက္နည္း အေနာက္ဟန္မ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ခိုင္မာေရး၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုယ္စီးပြားတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေရးႏွင့္ ရက္စက္စြာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး၊ ႐ုပ္ဝါဒ အဓိကထားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ယြင္းမႈ၊ အေနာက္တိုင္းကို အလြန္အမင္း အထင္ႀကီးေလးစားမႈ မရွိေရးတို႔ကို တ႐ုတ္တို႔က ကြန္ျဖဴးရွပ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေနအထားမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ျပည့္ေနသည္။ မိသားစုႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲမႈေတြျဖစ္ေနသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ တိုးပြားေနသည္။ ႐ုပ္ဝါဒကိုလက္ခံခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္တို႔ကလြဲၿပီး ထိုသေဘာတရားမ်ားကို ကုစားႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိျမင္လာၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဘာသာတရားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား စံျမင့္မားေရးတို႔ကို ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ အေလးထားလာၾကသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အေတြးအျမင္မ်ားထဲတြင္ အရာရာကို ဟန္ခ်က္ညီစြာျဖင့္ မွ်တစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဆီးေဆာသေဘာတရားအရ အတက္အက်ကို ဟန္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ထိန္းရသည္။ တစ္ဖက္တည္း ေလးေနလွ်င္မႂကြ။ ဟန္ခ်က္ညီမွရေၾကာင္းသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က ထိုသေဘာတရားကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးကို ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ အၿမဲခ်ိန္ညႇိတတ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းဟန္ခ်က္ညီညီ စဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားေပးေလ့ရွိသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္မေတြ႔ရေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားကို ႐ိုေသေလးစားရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္လည္း လက္မခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို လူမႈေရးထဲတြင္ ႐ိုက္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေခတ္သစ္ထဲတြင္ သူတို႔အတြက္ ဘာမွဆံုး႐ံႈးစရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ေပမည္။

အေနာက္တိုင္းလႊမ္းမိုးမႈမွ ကာကြယ္ေရးမွာ တ႐ုတ္နည္းတ႐ုတ္ဟန္ျဖင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား တန္ဖိုးထားေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္မွသာရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို အမွီျပဳၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ပေပ်ာက္ေရး၊ ကိုယ့္ေဆြးမ်ိဳးေကာင္းစားေရး၊ အစဥ္အလာသမားမျဖစ္ေရးတို႔ကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပည္သူတို႔ သိျမင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒသည္ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ပိုၿပီး နီးစပ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သမိုင္းတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒ လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလမ်ားဆီက စီးပြားေရးနိမ့္က်သြားသည္ကို မေတြ႔ခဲ့ၾကရေပ။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ကြန္ျဖဴးရွပ္အယူဝါဒ လႊမ္းမိုးသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈခ်င္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျခားနားသြားရသနည္းဟု ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ တ႐ုတ္တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ား ျပန္လည္ထြန္းကားလာျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ေခါင္းေထာင္လာျခင္းမွာ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။