News

POST TYPE

TIP

ဝန်တိုလောဘ ဒေါသကင်းသူ
02-Oct-2016

စဈသူကှီးသီဟ စိတထှဲတှငှ ဝခှေဲမရ ဖှဈနသညှေ။ တဈမှို့လုံး ဗုဒဓှအကှောငှးကို ပှောမဆုံးအောငှ ဖှဈနကှသညှေ။ ထိုစဉကှ ဗုဒဓှသညှ ဝသောလီပှညသှို့ ကှှလာပှီး မဟာဝုနတှော၊ ကူဋာဂါရ ကှောငှးတှငှ သီတငှး သုံးနသညှေ။ နနှးတှငှးထဲ၌လညှး လိဈဆဝီ မငှးသားတို့သညှ ဗုဒဓှ၏ ဂုဏတှောမှှားကို ခှီးကှူး ပူဇောှ နကှသညှေ။

သီဟသညှ ဗုဒဓှ၏တပည့ှ မဟုတှ။ သူ ဆရာ တငထှားသူမှားမှာ နိကဏဌှ ဆရာကှီးမှား ဖှဈသညှ။ နနှးထဲ အရပထှဲတှငှ ဗုဒဓှအကှောငှး အပှော မှားလာသည့အှခါတှငှ သီဟသညှ ကူဋာဂါရကှောငှးကို ကိုယတှိုငှ သှားပှီး ဗုဒဓှကို လေ့လာရနှ ဆုံးဖှတလှိုကသှညှ။ ထို့ကှောင့ှ သူ၏ဆရာကှီး ဖှဈသော နိကဏဌှ နာဋပုတတှထံသှားကာ -

“ဆရာတို့ ကှှနှုပသှညှ ဗုဒဓှကို ကိုယတှိုငကှိုယကှှ သှားရောကှ တှေ့ဆုံမှ ဖှဈတော့မညှ”

“သီဟ မိုကလှှခညှလှား။ သငသှညှ ကိရိယဝါဒီ တဈယောကှ ဖှဈပါလကှှ၊ အဘယကှှောင့ှ အကိရိယ ဝါဒီဖှဈတဲ့ ဗုဒဓှကို သှားရောကှ တှေ့ဆုံခငှရှသလဲ” ဟုတားမှဈလိုကလှသညှေ။
 
စဈသူကှီး သီဟသညှ ဝသောလီပှညတှှငှ အလှနအှရေးပါသူတဈဦးဖှဈသညှ။ လှှတတှောထှဲတှငှ အားလုံးသော လိဈဆဝီမငှးတို့သညှ ဗုဒဓှအကှောငှး ပှောဆိုဆှေးနှေး ကှကုနသှညှ။

“ဗုဒဓှဆိုသညကှား အကငှ့သှီလ သိကခှာ စငကှှယသှော သူတညှး။ ထူးမှတသှော တရားလမှးစဉဖှှင့ှ ငါတို့ကို ဟောပှော ဆုံးမ နိုငသှူတညှး။ ငါတို့၏ မှားယှငှးသော အမှငမှှားကို လမှးမှနှ ရောကစှရနှေ ညှှနပှှနိုငသှူတညှး”ဟု သာဓုအကှိမကှှိမခှေါကှာ ခှီးမှမှးသံမှား ညံနခှေိနတှှငှ သီဟသညှ ဗိုလပှုံ အလယတှှငှ ညှိုးငယစှှာ ဝပစှငှးနရေ သကဲ့သို့ ဖှဈနရသညှေ။

သီဟသညှ နိကဏဌှ ဆရာကှီးထံ တဈခေါကှ ထပသှှားပှီး ဗုဒဓှထံ သှားမညဟှု ပှောပှနသှညှ။ ဆရာကှီးကလညှး

“သီဟ ငါတို့က သင့ကှို မညသှည့ှ အရာမဆို ပှုထိုကသှညှ (ကိရိယဝါဒ) ဟု သှနသှငခှဲ့သညှ။ မညသှည့ှ အရာမဆို မပှုထိုကှ (အကိရိယဝါဒ) ဖှင့ှ ပိတပှငနှသေော ဂေါတမထံ သငအှဘယကှှောင့သှှားမညနှညှး”ဟု ထပပှှောကာ တားပှနသှညှ။
 
နေ့စဉှ ဗုဒဓှထံ သှားခငှပှါလကှှ မသှားရခှငှးမှာ မိမိစိတတှို့ကို နှိပစှကလှကှှ ရှိသညှ။ မိမိကိုးကှယနှသေော နိကဏဌှ ဆရာကှီးတှကေ မှနသှလော၊ ဗုဒဓှကမှနသှလော ရှငှးလငှးစှာ သိနိုငစှရနှေ ဗုဒဓှ၏အသံကို နာခံခှငှးမှတဈပါး အခှားမရှိဟု ဆုံးဖှတပှှီး တတိယအကှိမတှှငှ ဆရာကှီးမှားကို မပှောတော့ဘဲ ဗုဒဓှရှိရာ မဟာဝုနတှောသို့ ရောကလှာခဲ့တော့သညှ။ 

စဈသူကှီးသီဟသညှ ကှောငှးတောကှို ရောကလှှှငှ ဗုဒဓှထံ ခဉှှးကပပှှီးနောကှ သူ့စိတထှဲတှငှ မတငမှကှ ဖှဈနသညှေ့ အစိုငအှခဲကှီး တဈခုကို ရိုသစှော မေးလှှောကှ လိုကတှော့သညှ။

“အရှငဘှုရား ကိုယတှိုငကှ မပှုအပဆှိုသည့ှ တရားမှားကို ဟောကှားနပှေီး တပည့မှှားကိုလညှး မပှုအပကှှောငှး တရားမှား ဟောကှားနသညဆှေိုခှငှးမှာ ဟုတပှါသလား”

“မှနတှယှ သီဟ”

“တပည့တှောကှို ရှငှးပှတောမှူပါ”

ဗုဒဓှသညှ စဈသူကှီး သီဟအား အောကပှါ ရှဈခကှဖှှင့ှ ဖှရှငှေးပှလသညှေ။

(၁) ငါသညှ ဒုစရိုကှ သုံးပါးနှင့တှကှ မှားစှာသော အကုသိုလတှို့ကို မပှုရနှ ဟောကှား၏။
(၂) ငါသညှ သုစရိုကှ သုံးပါးနှင့တှကှ မှားစှာသော ကုသိုလတှို့ကို ပှုရနဟှောကှား၏။
(၃) ငါသညှ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟနှင့တှကှ မှားစှာသော အကုသိုလတှို့ကို ပှတတှောကစှရနှေ ဖှတတှောကရှမညဟှု ဟောကှား၏။
(၄) ငါသညှ ဒုစရိုကသှုံးပါးနှင့တှကှ မှားစှာသော အကုသိုလတှို့ကို စကဆှုပတှောမှူ၏။
(၅) ငါသညှ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့နှင့တှကှ မှားစှာသော အကုသိုလတှရားတို့ကို ဖှောကဖှကှရှနှ ဟော၏။
(၆) ငါသညှ ဒုစရိုကသှုံးပါးနှင့ှ အကုသိုလတှရားတို့ကို ပူပနစှသေော တရားမှားဟု ဟော၏။
(၇) ငါသညှ နောငတှဈဖနှ ဘဝသဈ၌ ဖှဈခှငှးကို ပယပှှီးသူကို ပဋိသနဓှေ နခှငှေးမှ ကငှးသူဟု ဟော၏။
(၈) ငါသညှ မှတသှော (မဂဖှိုလှ) ဟူသော သကသှာမှုကို ရှာနိုငှ၊ ရနိုငကှှောငှး ဟော၏။

ဗုဒဓှ၏ ဟောပှော ဆုံးမမှုမှားကို ကှားနာလိုကရှသညနှှင့ှ စဈသူကှီး သီဟသညှ ဉာဏပှညာကှီးသူ ဖှဈသောကှောင့ှ ခကှခှငှှးပငှ မိမိအား ဥပါသကာအဖှဈ အသိအမှတပှှုပါရနှ လှှောကထှား လိုကတှော့သညှ။ 

ဗုဒဓှသညှ တညငှှိမှ ရင့ကှကှစှှာဖှင့ှ နတေောမှူသညှ။ သီဟက အလှနှ အံ့အားသင့ှ သှားသညှ။ မိမိလို စဈသူကှီး တဈယောကကှို နိကဏဌှ ဆရာတို့က တပည့ှ အဖှဈရစဉကှ ဝသောလီ တဈပှညလှုံး လှည့လှညကှာ အောငလှံ စိုကပှှခဲ့ကှသညှ။ ဗုဒဓှ၏ အသှငတှောကှား တညငှှိမှ အေးခမှှးလှပါဘိ။ ကှညညှိုစရာ ကောငှးလှနှးလှပါဘိဟု ဆရာကောငှး တဈဦး၊ ကိုးကှယရှာကောငှး တဈခုကို ရလိုကပှှီဆိုကာ ပီတိ ဖှဈနမေိသညှ။ ထိုစဉှ ဗုဒဓှက -

“ခစှသှား သီဟ သငှ၏အိမသှညှ နိကဏဌှတို့အတှကှ အခှိနကှာလ ကှာမှင့စှှာ ကတညှးက ရတှငှေးကှီးသဖှယှ ဖှဈခဲ့သညှ။ ထို့ကှောင့ှ သငသှညှ နိကဏဌှတို့ကိုလညှး ဆှမှးအလှူမှား ပေးခှငှးကို မမေ့လှော့ပါနှင့ှ။ သူတို့ကို အလှူဒါန ဆကပှှုပါလော့”ဟု ဆုံးမစကား ပှောလိုကလှသညှေ။

နိကဏဌှတို့သာ ဆိုလှှငှ ဗုဒဓှကဲ့သို့ စကားဆိုမညလှော။ သူတဈပါး၏ ဆုတယှုတမှှုအတှကှ၊ သူတဈပါးကို မကှညညှိုမိစရနအှတှကှေ လိုကလှံ ပိတပှငှ တတသှူမှားအပေါှ ဗုဒဓှသညှ ဝနတှိုခှငှး မရှိ။ ဒေါသမရှိ၊ လောဘမရှိ၊ မောဟမရှိ၊ မာနမှာနမရှိ ကှညညှိုစရာ ကောငှးလှပါဘိဟု စိတတှှငှ ကှညညှိုပှီးရငှး ကှညညှိုကာ စဈသူကှီး သီဟသညှ ဦးခှ ပှနခှဲ့တော့သညှ။ 

(အဂုၤတတှရနိကာယှ၊ အဋဌှကနိပါတှ၊ မဂဂှဝဂှ၊ သီဟသုတကှို မှီငှမှးပါသညှ)


  • VIA