News

POST TYPE

TIP

အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမည်နည်း
12-Jul-2016
အငှဂှလိပစှာသညှ ထူးခှားသည့ှ ကမဘှာသုံး ဘာသာစကားတဈခု ဖှဈပါသညှ။ လုပငှနှးသုံး၊ ခရီးသှားသုံး၊ လူအခငှှးခငှှး ဆကသှှယရှနသှုံး စသဖှင့ှ မရှိမဖှဈ၊ မသိမဖှဈ ဘာသာစကားအသှငှ ဆောငလှာသညှ။ ဘာသာစကားတဈခုကို လေ့လာတတမှှောကရှနှ ဆိုသညမှှာ လှယကှူလှသညတှော့ မဟုတပှါ။ အမှားပေါငှးမှားစှာ ကှုံတှေ့ရနိုငသှညှ။ အခကအှခဲပေါငှး မှားစှာလညှး ရငဆှိုငရှနိုငသှညှ။ ဆနဒှရှိရနှ၊ ဆနဒှပှငှးပှရနသှာ လိုသညှ။ မတတနှိုငှ၊ မရနိုငဆှိုသညမှှာမရှိ။ မတတသှေး၊ မသိသေးသညသှာ ရှိနိုငသှညှ။ လေ့လာကှိုးစားရငှးဖှင့ှ အငှဂှလိပစှာ ကှှမှးကငှသှူတဈယောကှ ဖှဈသှားနိုငပှါသညှ။

စကားပှောတတအှောငှ မညသှို့ ကှံဆောငကှှမညနှညှး။

၁။ နေ့တိုငှး နညှးနညှးစီ ပှောဆိုပါ

မညသှည့ှ ဘာသာစကားမဆို တတခှငှလှှှငှ ပှောကှည့ဟှုသာ ဆိုရမညှ။ ပုဂံတှငှ အတနှးပညာ မရှိဘဲ အငှဂှလိပလှို၊ ပှငသှဈလို မှှတနှအေောငှ ပှောဆိုနိုငသှည့ှ ကလေးပေါငှးမှားစှာ တှေ့ဖူးကှမညထှငသှညှ။ အလေ့အကငှ့ကှ စကားပှောသညှ။ အငှဂှလိပစှာလုံး ၅ လုံးတညှး သိပါစေ သိထားသည့ှ ၅ လုံးကို မညသှို့သုံးနိုငကှှောငှး သိလှှငှ ပိုပှီး အတတမှှနသှညှ။ သို့ဖှဈရာ

- အငှဂှလိပလှိုပှောလိုကတှာ ဟနကှပှါ့မလား၊ မှနပှါ့မလား စဉှးစားမနပေါနှင့ှ။ အငှဂှလိပစှကားပှော နိုငငှံက လူတှပငှေ အငှဂှလိပစှာကို သဒဒှါနညှးကကှ လှပစှာ မပှောနိုငပှေ။ သို့ဖှဈရာ သူသိ၊ ကိုယသှိ နှဈယောကသှိလှှငှ တောပှှီဆိုသည့ှ သဘောဖှင့ှ စပှောကှည့ှ စလေိုသညှ။ ကိုယပှှောသညကှို သူက မညသှို့ တုံ့ပှနသှနညှး၊ ကိုယကှ မညသှို့တုံ့ပှနရှမညှ ဆိုခှငှးကို အပေးအယူ တည့လှှှငှ လုံလောကသှညဟှု သဘောထားကာ ယခုစတငှ လေ့ကငှ့လှိုကပှါ။

- ကိုယနှှင့ှ အငှဂှလိပစှကား လာပှောပေးနိုငမှည့ှ အငှဂှလိပစှကားပှော နိုငငှံမှ (Native English Speaker) တဈယောကကှို ရှာနိုငလှှှငှ ပိုကောငှးပါသညှ။ သူကလညှး မှနမှာလိုလေ့လာနသေူ၊ ကိုယှ ကလညှး အငှဂှလိပလှို ပှောခငှနှသေူဖှဈလှှငှ ပိုကောငှးပှီး အပေးအယူ တည့နှိုငသှညှ။ သူတို့နှင့ှ တဈရကှ မိနဈ ၃၀ လောကပှှောဆိုနိုငသှည့ှ အခှင့အှရေးတဈခုကို ပိုကဆှံပေး၍ဖှဈစေ ရအောငှ ယူသင့ပှါသညှ။ အမှနဆှုံး အငှဂှလိပစှကား ပှောတတစှနေိုငသှည့ှ နညှးလမှး ဖှဈသညှ။

- ကိုယကှ အငှဂှလိပစှကားပှော နိုငငှံတဈနိုငငှံသို့ ရောကနှလှှငှေ ပိုကောငှးသညှ။ ကိုယနှှင့ှ တှေ့ကှုံသူတိုငှးကို ကိုယတှတသှိထားသလောကနှှင့ှ ရဲရဲတငှးတငှး မိတဆှကပှှီး လိုကပှှောသင့သှညှ။ Hello တဈလုံးလောကကှို ရငှးပှီး လူတိုငှးနှင့ှ ဆကသှှယကှှည့ပှါ။ ကှာလာလှှငှ အဆငပှှသှေားနိုငပှါသညှ။

၂။ အသံထှကကှို ဂရုစိုကပှါ

အငှဂှလိပစှာ အခှခေံရှိသူတှေ ရှိနိုငပှါသညှ။ သဒဒှါကိုလညှး ကောငှးကောငှးသိသညှ၊ ဝေါဟာရလညှး ကှှယသှင့သှလောကှ ကှှယသှညှ။ သို့သောှ အငှဂှလိပစှကားပှောနိုငငှံသို့ ရောကလှှှငှ ကိုယပှှောသညကှို သူနားမလညနှိုငသှည့ှ အရေးမှာ အသံထှကကှှောင့ှ ဖှဈသညှ။ အသံထှကမှမှနလှှှငှ ပှောလိုရငှးကို သိနိုငမှညမှဟုတပှေ။

- စာလုံး၏ အသံထှကကှို ပီသရှငှးလငှးစှာ သုံးနိုငစှရနှေ ကှိုးစားသင့သှညှ။ အငှဂှလိပစှကားပှော နိုငငှံကလူတှေ မညသှို့အသံထှကကှှောငှး မှတသှားထားပါ။ ရုပရှှငှ၊ ဗီဒီယိုတှကေိုကှည့ပှှီး လေ့လာပါ။

- အသုံးမှားပှီး ကိုယနှှင့ှ မရငှးနှီးသည့ှ စာလုံးမှား၏ အသံထှကကှို လေ့ကငှ့နှိုငအှောငှ ကှိုးစားပါ။ မှားသောအားဖှင့ှ အငှဂှလိပစှာလုံး ‘r’ သညှ အငှဂှလိပှ စကားပှောနိုငငှံမှားကသူမှား မဟုတလှှှငှ အခကအှခဲ ရှိနိုငသှညှ။ ထို့ပှငှ ‘th’ အသံကိုလညှး ပီသစှာ မရှတဆှိုတတကှှပေ။ အလေ့အကငှ့မှှားလှှငှ အသားကသှှား နိုငပှါသညှ။

- အငှဂှလိပအှသံထှကကှို ပုံသမှတထှေား၍မရပေ။ အဓိပပှာယအှလိုကှ စကားလုံးတူသောလှညှး အသံ ထှကပှှောငှးသှားနိုငသှညမှှား ရှိသညှ။ အသုံးကို မူတညပှှီး အသံထှကှ ပှောငှးသှားတတသှညှ။ လေ့လာထားသင့ပှါသညှ။

၃။ ဝေါဟာရကှှယအှောငလှုပှ အီဒီယမကှို သတိပှု

အငှဂှလိပစှကားပှောလိုလှှငှ အမှားသုံး ဝေါဟာရ အတောမှှားမှားကို လေ့လာ တတကှှှမှးထားရမညှ။ သိထားလှှငှ ပှောရဲဆိုရဲလာသည့အှခါ အဆငပှှအေောငှ သုံးသှားနိုငပှါသညှ။

- အငှဂှလိပစှကားပှောနိုငငှံက Native Speaker မှားနှင့ှ မှားမှားပှောလှှငှ အဆငပှှနေိုငသှညှ။ သူတို့နှင့ှ အတှေ့အနေ အခှအနေေ မပေးနိုငလှှှငှ အငှဂှလိပစှကားပှော တီဗီအစီအစဉမှှားကို စောင့ကှှည့မှညှ။ အငှဂှလိပစှာတနှးထိုး ဗီဒီယိုမှားကို ကှည့ှ၍ လိုကပှှောကှည့နှိုငသှညှ။

- စာလုံး သို့မဟုတှ စာလုံးတှဲ (Phrase) အသဈတဈခုခု တှေ့လှှငှ ဘယနှရောတှငှ သုံးသညကှို လေ့လာထားပှီး လိုကသှုံးကှည့သှင့ပှါသညှ။ အငှဂှလိပစှာလုံး မှားကို အလှတကှကှထှားရနှ မဟုတှ။ အသုံးပှုနိုငရှနှ ကှိုးစားခှငှးက ပိုပှီး မှတမှိလှယစှနေိုငသှညှ။

- အခှားမှတမှိနိုငသှည့နှညှးမှာ အသုံးမှားသည့ှ စာလုံးနှင့ှ စာလုံးတှဲအသုံးမှားကို စာရှကလှေးမှားပေါတှှငှ ခရှေးထားပှီး ကိုယ့အှခနှးထဲ မှငသှာသည့နှရောတှငှ လိုကကှပထှားခှငှး ဖှဈသညှ။ မီးဖိုခှောငှ၊ ရခှေိုးခနှး၊ မှနတှို့အပေါတှှငှ ကပထှားပှီး မှငဖှနှ မှားသောကှောင့လှညှး မှတမှိနိုငပှါသညှ။

- ထူးခှားသည့ှ အီဒီယမစှာလုံးမှားနှင့ှ အသုံးတို့ကို မှတစှုစာအုပထှဲတှငှ ရေးမှတထှားပှီး အားလပလှှှငှ ပှနပှှီး လေ့လာစခငှသှညှေ။ ဥပမာ- ‘It’s raining cats and dogs’ ဆိုသညမှှာ Idiom သဘောဖှင့ှ သုံးထားခှငှးဖှဈသညှ။ မိုးသဲသဲမဲမဲ ရှာနသညှေ ဆိုသည့အှဓိပပှာယဖှှင့ှ သုံးထားခှငှးဖှဈ သောကှောင့ှ မူရငှးအတိုငှး ယူလိုကလှှှငှ မှနကှနနှိုငှ မညမှဟုတပှေ။ ‘cloud nine’ ဆိုသညမှှာ ပှောရှှှငသှည့ှ သဘောဖှင့သှုံးပှီး ‘piece of cake’ ဆိုသညမှှာ သိပလှှယပှါသညှ ဆိုသည့သှဘောဖှင့ှ သုံးခှငှးကို လေ့လာ မှတသှားထားမှသာ ရနိုငပှလေိမ့မှညှ။

၄။ အငှဂှလိပစှာသငတှနှးမှား အငှဂှလိပလှို ဆှေးနှေးပှဲမှား တကပှါ

- အငှဂှလိပစှကား ကောငှးကောငှးပှောတတလှိုလှှငှ စနဈတကသှငပှေးသော သငတှနှးမှားကို တကသှင့ပှါသညှ။ အထူးသဖှင့ှ Native Speaker မှား နှင့ှ သငကှှားပေးသည့ှ သငတှနှးမှားကို တကရှောကှ သင့သှညှ။ သငတှနှးက နညှးမှနလှမှးမှနှ စနဈမှနကှို လမှးညှှနပှေးနိုငပှါသညှ။ ကပေါကတှိ ကပေါကခှှာ ပှောနခှငှေးထကှ စနဈတကှ ပှောဆိုနိုငသှညှ ဆိုခှငှးက ပိုကောငှးပါသညှ။

- အငှဂှလိပလှို ပှောဆိုဆှေးနှေးကှသည့ှ Discussion Group မှားအတှငှး ဝငရှောကပှှောဆို ဆှေးနှေးခှင့ရှလှှငှ ပိုပှီး အခှင့အှရေးရသည့ှ သဘောဖှဈသညှ။ အငှဂှလိပစှာကို ကောငှးကောငှး လေ့လာနိုငမှညှ၊ အခငှှးခငှှး အားမနာတမှးပှောဆို ဆှေးနှေးတိုငပှငခှှင့ရှလှှငှ အခှင့အှလမှး ပိုမှားသညှ။ ပှောပါမှား ကှားပါမှားပှီး အလေ့အကငှ့မှှားသည့ှ နညှးလမှးကိုလညှး ကငှ့သှုံးသင့သှညှ။

၅။ အငှဂှလိပအှဘိဓာနှ ဆောငထှားပါ

ယခုခတှတှငှေ အဘိဓာနတှဈအုပကှို ကိုယနှှင့မှကှာ ဆောငယှူရနှ ခကခှဲသညမှဟုတပှါ။ လူတိုငှး ဖုနှးကိုငနှိုငသှည့ခှတှတှငှေ ဖုနှးထဲကို အငှဂှလိပအှဘိဓာနှ တဈအုပမှက ထည့ထှားနိုငပှါသညှ။

- အဘိဓာနှ (Dictionary) ဆောငခှိုငှးခှငှးသညှ အခကအှခဲကို ကှောလှှှားနိုငစှရနှေ ဖှဈပါသညှ။ ပှောနရငှေး မေ့နလှှငဖှှဈစေေ၊ တဈခုခုကို ပှောခငှပှှီး မသုံးတတလှှှငဖှှဈစေ အဘိဓာနကှ မှားစှာ အထောကအှကူပှုနိုငပှါသညှ။ ဖုနှးနှင့ှ အဘိဓာနကှို သုံးလှှငှ စာလုံး၏အဓိပပှာယှ ကိုသာမက အသံထှကကှိုပငှ မှနကှနစှှာ သိနိုငပှါသညှ။

- အခှို့သော အဘိဓာနမှှားတှငှ စာလုံးကိုသာမက အသုံးကိုပါ ဖောပှှထားသညှ။ အငှဂှလိပလှို တတခှငှလှှှငှ အငှဂှလိပှ အဘိဓာနကှိုဆောငပှှီး အငှဂှလိပသှံဖှင့ှ နားထောငရှနှ တိုကတှှနှးလိုပါသညှ။

- အခှိနရှလှှငှ အားနလှှငှေ Facebook နှင့ှ အခှိနကှုနနှမညေ့အှစား အဘိဓာနကှို အခှိနအှနညှးငယှ ပေးပှီး အဓိပပှာယှ၊ အသံထှကမှှားကို လေ့လာစခငှသှညှေ။ ဘတဈှကားစောင့ှ၊ မီးရထားစီးရငှး တဈနေ့လှှငှ အငှဂှလိပစှာလုံး ၂၀ မှ ၃၀ ခန့ကှို အလှယတှကူ လေ့လာနိုငမှည့ှ အခှင့အှရေးတဈခု ဖှဈပါသညှ။

- အငှဂှလိပစှာကို ယခုမှ စတငလှေ့လာသူမှား ဆိုလှှငှ အငှဂှလိပှ-မှနမှာ အဘိဓာနကှို သုံးလှှငလှညှး ဖုနှးထဲထည့ထှားနိုငသှည့ှ အဘိဓာနဆှောဖ့ဝှဲမှား ရှိနပေါသညှ။ အကောငှးဆုံးမှာ အငှဂှလိပှ-အငှဂှလိပှ အဘိဓာနသှာ ဖှဈကှောငှး စိတထှဲတှငှ စှဲမှဲထားသင့သှညှ။

အငှဂှလိပစှာ တတလှိုသူမှားအတှကှ Input နှင့ှ Output နှဈမှိုးကို ကောငှးစှာနားလညထှားရနှ လိုသညှ။

Input (ကိုယ့ဆှီကို မပှတှ ထည့သှှငှးပေးပါ)
နားထောငခှှငှး (နားဖှင့ှ)
ဖတခှှငှး (မကှလှုံးဖှင့ှ)
Output (ကိုယကှမပှတှ လုပပှေးပါ) 
ပှောဆိုခှငှး (ပါးစပဖှှင့ှ)
ရေးခှငှး (လကဖှှင့ှ)

နား၊ မကှလှုံး၊ ပါးစပှ၊ လကှ လေးမှိုးဖှင့ှ မပှတှ လေ့ကငှ့နှခှငှေးဖှင့သှာ အငှဂှလိပကှို အောငနှိုငရှာ၏။

အငှိမှးစားကှောငှးဆရာတဈဦး