News

POST SECTION

RELAX-TIP

10-Nov-2018
ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ရွန္တန္းျပည္နယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေလးတစ္ခုျဖစ္သည့္ လုနယ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ဘီစီ ၅၅၁ ခုႏွစ္က ေမြးဖြားမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဘီစီ ၄၇၉ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ပင္ ေနထိုင္သြားသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ဆြန္မင္းဆက္ေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားက ေမြးဖြားလာသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း သူေမြးဖြားလာခ်ိန္တြင္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္က ၿပိဳကြဲက်ဆံုးခ်ိန္ကို ေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ လူျဖစ္ခဲ့ရေသာအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္ေနရသည္။ သူက ဘဝကို မည္သို႔ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ရေၾကာင္းကို ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။
27-Oct-2018
အေရွ႕ေတာင္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္ဝမ္တို႔သည္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ားဆံုးဆက္စပ္ေနၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ပံု တိုးတက္နည္းေတြကလည္း အေတာ္ေလး တူညီေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ မွသည္ ၁၉၆၀ ႏွစ္ပိုင္းေလာက္ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ကြန္ျဖဴးရွပ္သေဘာတရားမ်ားကို ပစ္ပယ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီး၊ အထက္ပါႏိုင္ငံမ်ားက ခရစ္ယာန္အယူဝါဒမ်ားကို ကူးေျပာင္းေကာင္း ကူးေျပာင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ သေဘာတရားမ်ားကို မစြန္႔ပယ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ရလဒ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက စီးပြားေရးေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီး အေတြးအေခၚမ်ားကို ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ ေရွ႕တန္းေရာက္သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
20-Oct-2018
ကမၻာ႔ ပညာတတ္ေလာကအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ အေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီးအေၾကာင္း ေမးလိုက္လွ်င္ အားလံုးက တညီတညာတည္း “ကြန္ျဖဴးရွပ္” ဟုသာ ေျပာၾကမည္။ သူ႔ေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည့္၊ သူ႔ေလာက္ကိုးကားစရာေကာင္းသည့္ ပညာရွင္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ေသးဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။
13-Oct-2018
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝေကာင္းစားေစရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး တိုးတက္ႀကီးပြားလာေစရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္မွာ သဘာဝျဖစ္သည္။
06-Oct-2018
စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ အဓိကမ႑ိဳင္အျဖစ္ စိုက္ထူရမည္မွာ ႐ိုးသားျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ လူ႔ေဘာင္တြင္ ေရွးေခတ္ကတည္းက လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ ေတြးေတာႀကံဆတတ္ျခင္း၊ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္တြင္ အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုလွ်င္ စီးပြားေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဟုလည္း သတ္မွတ္ထားၾကသည္။
29-Sep-2018
အာရွ၏က်ားႀကီးမ်ားျဖစ္ေစရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ႀကံေဆာင္ေပးေသာ လီကြမ္ယုႏွင့္ မေလးရွားမွ မဟာသီယာတို႔က သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအေနအထား ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာျခင္းမွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ မိသားစုအေပၚထားအပ္သည့္ သြန္သင္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံၾကပါသည္။ အေနာက္တိုင္းဒႆန ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အထင္ႀကီးေလးစားေသာ သူတို႔က ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို မပစ္ပယ္ျခင္းကလည္း ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
22-Sep-2018
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္အိုလံပစ္ပြဲကို မွတ္မိၾကဦးမည္ထင္ပါသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေခတ္ ပညာရွင္ပံုစံမ်ားျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီတက္လာသည့္ ျမင္ကြင္းကို အံ့အားသင့္စြာ ႐ႈျမင္လိုက္ၾကရသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ျပန္လည္ေနရာေပးလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္သူေတြက ဝမ္းေျမာက္ေနၾကသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္အျဖစ္ ခ်ီတက္လာသူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္သည္ဟုဆိုသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာသည့္ ပညာရွင္ေခတ္ကို မွန္းဆၿပီး ကြန္ျဖဴးရွပ္နည္းမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အႀကံျပဳလာၾကသည္။
15-Sep-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား လႊမ္းမိုးသည့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအထိ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးက အရွိန္ေကာင္းခဲ့ၿပီး အရာရာကို ဆန္႔က်င္စိတ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူငယ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအေပၚ ႐ိုက္သြင္းထားသကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။
10-Sep-2018
ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈဟာ ပတ္ဝန္းက်င္က စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ ပလတ္စတစ္ကေန အရြယ္ႀကီး၊ အရြယ္လတ္၊ အရြယ္ငယ္၊ အရြယ္အလြန္ငယ္ စသည္ျဖင့္ ပံုစံမ်ိဳးစံု မေပ်ာက္မပ်က္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ တည္တံ့ေနတယ္။ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းဟာ ေဈးေပါတယ္။ သံုးရလြယ္တယ္။ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြမွာ ပလတ္စတစ္ အေျခခံအမ်ိဳးအစား စံုလင္ေအာင္ပါဝင္ေနတယ္။ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြက ေႏွးေကြးစြာ ပ်က္စီးႏိုင္ေပမယ့္ အလြယ္တကူ ထုတ္လုပ္လာၾကတယ္။ အသံုးမလိုလို႔ စြန္႔ပစ္တဲ့ ပလတ္စတစ္အေျခခံပစၥည္းေတြ ေျမထု၊ ေရထုမွာ ညစ္ညမ္းလ်က္ရွိတယ္။ ပလတ္စတစ္ကင္းမဲ့ဇုန္လုပ္ဖို႔ မလြယ္ကူလွပါဘူး။
08-Sep-2018
လူသားမ်ားကို အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းသည္ လက္နက္ေကာင္းမ်ားကို တပ္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေနျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ကြန္ျဖဴးရွပ္ကဆိုသည္။ သူဆိုလိုသည္က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ လက္နက္ေကာင္းမ်ား တပ္ဆင္ေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္၊ ျပည္သူေတြကို ပညာတတ္မ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း လိုသည္။ ပညာတပ္ဆင္ေပးျခင္းသည္ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ေနျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။
03-Sep-2018
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္မ်ား အလြန္နည္းပါးလွပါတယ္။ ျပည္ပမွာေရာက္ေနသူမ်ားရွိေပမယ့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားကပဲ ဒီဇိုင္းလုပ္၊ တည္ေဆာက္ၾကပါတယ္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလိုနည္းပညာအသစ္မ်ား အေတြ႔အႀကံဳမရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားထံက ေလ့လာဆည္းပူးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားနဲ႔အတူ တြဲလုပ္ကိုင္ရင္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာမ်ားပဲ ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
01-Sep-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဆက္လက္ေအာင္ပြဲခံေနသည္။ သမၼတအျဖစ္ ရွီက်င့္ဖ်င္ ဆက္လုပ္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္လည္းေကာင္း၊ သမၼတအျဖစ္လည္းေကာင္း သက္တမ္းၾကာျမင့္စြာ သူ႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္က အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းခံရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
01-Sep-2018
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးေလာကကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာသိမွတ္ေနၾကရပါသည္။ ေခတ္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေခတ္ကို ေလ့လာရင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ရၾကရသည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေနထိုင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရသည္။
25-Aug-2018
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးေလာကကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာသိမွတ္ေနၾကရပါသည္။ ေခတ္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေခတ္ကို ေလ့လာရင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ရၾကရသည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေနထိုင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရသည္။
18-Aug-2018
ကြန္ျဖဴးရွပ္အလိုအရ စံျပဳေလာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ ပညာတတ္သူျဖစ္ရမည္ဟုဆိုသည္။ သူက ေအာင္ျမင္သူတိုင္း စံျပဳေလာက္သူမဟုတ္။ ပညာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ပညာရွိကိုသာ စံျပဳေလာက္သူဟု သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္သည္။ ပညာတတ္လွ်င္ လူ႔ေကာင္းက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံေကာင္းက်ိဳး ပိုၿပီး လုပ္ႏိုင္သည္။ ပညာတတ္လာလွ်င္ အတၱအက်ိဳးႏွင့္ ပရအက်ိဳးကို မွ်တေအာင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေခတ္သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအျမင္မ်ားကို ေလ့လာေစခ်င္သည္။