News

POST SECTION

PERSPECTIVE

20-Oct-2016 tagged as မွတ္ပံံုတင္
ငါတေကာေကာၿပီး ထင္ရာစိုင္းလာခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္မွာ မလိုအပ္ဘဲ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ား ေဖာင္းပြၿပီး ကမၻာ့အံ့ဖြယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။
19-Oct-2016 tagged as
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိေနရေပမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မလိုအပ္သည့္ ဆူညံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
19-Oct-2016 tagged as
စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ေရာင္းဝယ္မႈသည္လည္း ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ သတင္းစာထဲတြင္ ေန႔တိုင္း စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးမႈက ပါေနၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ ပမာဏမွာ က်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္၊ ေသာင္းခ်ီေနပါသည္။
17-Oct-2016 tagged as
ခုလို တံတိုင္းႀကီးေတြကာလိုက္တဲ့အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြကို ပိုမိုစြန္႔စားဖို႔ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသလို ျဖစ္တယ္လို႔ ယူေကႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုကၡသည္မ်ားနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စတိဗ္ဆိုင္မြန္ဆိုသူက ေျပာပါတယ္။
17-Oct-2016 tagged as
အစိုးရအသစ္ အသစ္တစ္ခုတက္လာတိုင္း ၎တို႔ အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စည္းခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
16-Oct-2016 tagged as
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္မည္ဆိုသည္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
15-Oct-2016 tagged as စီးပြားေရး
မည္မွ်ထိ ေတာင့္ခံရမည္နည္းဟု လက္က်န္ေငြႏွင့္ ရက္မ်ားကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ လူအမ်ား၏ အျမင္တြင္ အျမန္လႈပ္ႏိႈးမွသာ ရေတာ့မည္။ အစိုးရ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေအာင္ျမင္ေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင္သမွ်၊ တြက္ခ်က္မိသမွ် ကိုအေျခခံကာ အေျဖရွာေပးလိုက္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေစာဆံုး ေပၚေပါက္လာေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး (Coming Together) စိတ္တူကိုယ္တူ လာေရာက္ပူးေပါင္း စုဖဲြ႔ေသာပံုစံ ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း မေတြ႔ရသလို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပသည္မ်ားကိုလည္း မၾကားရ၊ မေတြ႔ရပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကမွ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း တစ္ဖြဲ႔ေကာင္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပႆနာ မ်ားပါတယ္။ အက်ဳိးဆိုင္သူ မ်ားပါတယ္။
12-Oct-2016 tagged as ဒီမိုကေရစီ
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရဘက္မွလည္း စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ မရသလို ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ဥပေဒမဲ့ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လိုက္ပါျပဳက်င့္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို ဆိုလိုလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ပိုမို အားေကာင္းသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခခံေဒသ အတည္တက် မရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ မရွိပါက ရပ္တည္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ၏ အေရးပါပုံကို တြက္ဆႏိုင္သည္။
11-Oct-2016 tagged as သမၼတ
သမၼတႀကီးတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ စတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဧၿပီလသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ား တစ္လက္လက္ ေတာက္ပလာခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယားႀကီးမွာ အေျပာင္းအလဲဟူ၍ ထင္ရွားစြာ မေတြ႔ရဘဲ ယခင္အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ႀကိဳးနီစနစ္၊ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ အလုပ္အကိုင္ ခက္ခဲေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။