News

POST SECTION

PERSPECTIVE

24-Nov-2016 tagged as ကေလးသူငယ္
ယခုအခါ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ သာမက နည္းဥပေဒတို႔ႏွင့္ CRC စာခ်ဳပ္တို႔ အသက္ ဝင္ေနေသာ ယေန႔ ေခတ္ကာလတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေစာ္ကားမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ပိုမို ထိန္းခ်ဳပ္ေစလိုပါသည္။
24-Nov-2016 tagged as
နည္းျပမွာ ေကာင္းၿပီးသား ေတာ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရွိ။ သို႔ေသာ္ နည္းျပမွာ လူေ႐ြး ညံ့ေနသည္ဟု ပြင့္လင္းစြာ ေျပာခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲရလဒ္ ဆိုးဝါးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူေတာ္ မ်ားစြာ ရွိေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
24-Nov-2016 tagged as အမ်ဳိးသားေန႔
႐ုပ္ဝတၳဳအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံအႏွံ႔ မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုမူ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား အျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၏ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
22-Nov-2016 tagged as
အျခားေသာ ေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက ထရမ့္အေနႏွင့္ အလြန္ ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား ကာကြယ္ေရး ေပၚလစီမ်ားကို လံုးဝ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစဥ္အလာအရ ကုန္သြယ္ေရး လိုလားသည့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ လႊမ္းမိုးသည့္ ကြန္ဂရက္၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္လည္း လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ကို အျမန္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို တိုက္တြန္းေျပာဆိုေနၾကသည့္ အသံမ်ားသည္လည္း မိုးထက္ညံလ်က္ ရွိေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ တြန္းကားတြန္း၏ မေရြ႕ ဆိုသလို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အေနႏွင့္မူ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ေသးေပ။
21-Nov-2016 tagged as
သူတစ္ပါးပုိင္ လယ္ယာေျမေတြကို အာဏာရွိသူ၊ တရားစီရင္ႏုိင္သူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုယူတာ၊ တင္ဒါေတြကုိ အာဏာရွိသူနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မေတာ္မတရား ရယူတာ၊ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ သြင္းကုန္ေတြကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း သြင္းခြင့္ရွိေအာင္ မေတာ္ မတရား လုပ္ယူတာေတြကလည္း အဒိႏၷာဒါနမႈနဲ႔ ၿငိစြန္းလို႔ မိစၧာဇီဝမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္တာကို သမၼာအာဇီဝလို႔ ေခၚတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ လူတစ္ဦး ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ အမ်ားဆုံးေနရာကို ယူထားတတ္သည္။ ျမန္မာတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ယခုလည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ အတြက္ သုံးစြဲရေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္လွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိစၥ အစိတ္အပိုင္းႀကီးႀကီး တစ္ခု ေျပလည္မည္။ အစားအေသာက္၏ အရည္အေသြးကို တင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အာဟာရတန္ဖိုး မျပည့္ျခင္း၊ အဆိပ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္ခ်ီဆို ဆိုသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို ႐ိုက္ခတ္ေပသည္။
19-Nov-2016 tagged as
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေလးထားသင့္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၂၉-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ အမည္စာရင္းကို မေဖာ္ျပဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဆိုသူက 'လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုတာ အျပဳလား အပ်က္လား' ေဆာင္းပါးေရးသားၿပီး ယင္းဥပေဒအျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးေရး အသံေကာင္းဟစ္ေနသူမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကိုလည္း အျပဳလိုတာလား၊ အပ်က္လိုတာလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သေဘာထားကို တင္ျပလိုပါသည္
19-Nov-2016 tagged as
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစိုးရအဆက္ ဆက္သာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲဘဲ နာတာရွည္ကင္ဆာ ေရာဂါတစ္ရပ္သဖြယ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုသရန္ခက္ခဲၿပီး ယေန႕အခ်ိန္အထိ တြယ္ကပ္ၿငိကာ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္
19-Nov-2016 tagged as
ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း၏ အျမင့္ဆုံး စခန္းအဆင့္ “လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ”သို႔ ဦးတည္ထားသည့္တိုင္ ဤအဆင့္ေရာက္ဖို႔ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္း ရပါဦးမည္။ သို႔တေစ လစ္ဘရယ္ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ စိန္ေခၚဖို႔ အကြက္ ေခ်ာင္းေနၾကသည့္ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာ အစြန္းမ်ားကား အသင့္ ရွိေနၾကသည္။ လက္ဝဲစြန္းတြင္ “အမူးမေျပၾကသူမ်ား”ရွိေနဆဲ ျဖစ္သလို လက္ယာစြန္းတြင္ အလြန္အကၽြံ သမားမ်ား ရွိေနသည္။
NLD ပါတီက မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္သြားခဲ့ပါၿပီ။ စာဖတ္သူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ အစိုးရသစ္က စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါရဲ႕လား။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေကာ ထင္ထားသေလာက္ ဝင္လာပါရဲ႕လား။ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ အစိုးရအေပၚ ဒီလုိေမးခြန္းထုတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကတာဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။
အစမ္း စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ က်က္မွတ္ရသည့္ သင္ခန္းစာမွာလည္း လြန္စြာ နည္းေနေသာေၾကာင့္ Grade A ရရွိဖို႔ရန္ မခက္ခဲေခ်။ ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အမွတ္ ၁၀ဝ ဖိုး ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အရည္အခ်င္း စမ္းသပ္ခြင့္ မရရွိၾကေသာ ကေလးမ်ားသည္ စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းတို႔တြင္ အက်အ႐ံႈး မ်ားၾကသည္။ ဆရာ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဘက္က တာဝန္ရွိသူမ်ား အခ်ိန္မီ သံုးသပ္သင့္ေသာ ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။
16-Nov-2016 tagged as ကေလးသူငယ္
ၿမိဳ႕ေရာ ေတာပါမက်န္ ေပါမ်ားလာသည့္ မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ားအေပၚ သုံးစြဲလာမႈမ်ား၊ ေကာ္႐ွဴမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာေနသည့္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားအရ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈ၍ရႏိုင္သည့္ ဖုန္းအတြင္းမွ လိင္ ဇာတ္ကားမ်ားက ကာမစိတ္ကို ႏိုးႂကြေစၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ က်ဴးလြန္ ရႏိုင္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပစ္မွတ္သို႔ တြန္းပို႔ျခင္း ခံၾကရသည္မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိလွသည္။
15-Nov-2016 tagged as
... အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာမ်ား ခန္႔ထားေရးကိုလည္း အေရးႀကီးကိစၥအျဖစ္ သေဘာထား၍ မက္လုံးေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာႀကံေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။
15-Nov-2016 tagged as သတင္းမီဒီယာ
ဒီေန႔ ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ အဲလိုေမွ်ာ့ႀကဳိးလို ပုဒ္မဆိုးေတြနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဒုကၡေပးတာ ကြၽန္ေတာ္ မျမင္ခ်င္ဘူး။ အဲလိုလုပ္ရင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္တင္ သာမက တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ပါ အက်ဳိးဆက္က သိပ္မေကာင္းဘူး။