News

POST SECTION

PERSPECTIVE

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ (All men are equality before the law) ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္မူဘဲ ရာထူးႀကီးသူ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ၊ အာဏာရွိသူမ်ား အေပၚတြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
04-Jul-2017 tagged as
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးစီတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထံုတမ္း အစဥ္အလာမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာမွာ တူညီၾကသည္မ်ား ရွိသလို မတူကြဲျပား ျခားနားၾကသည္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားမွာမူ ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ ဘာသာစကားရွိသည္က မ်ားၿပီး လူမ်ိဳးႀကီးမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စာေပမ်ား ရွိၾကပါသည္။
03-Jul-2017 tagged as
...သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚေလ့လာၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပရလွ်င္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အားလံုးအတြက္ အဓိက တာဝန္ယူေျဖရွင္းကာ တာဝန္ခံေပးရမည့္သူမ်ားမွာ ပုဒ္မ(၂၇)အရ တာဝန္ယူထားၾကသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီပင္ ျဖစ္ေလသည္။
အလြန္ေျဖရခက္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအၾကားပင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ရာ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား အကဲဆတ္လွသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထိုေမးခြန္းကိုေျဖျခင္း ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည္။
ခ႐ိုနီမ်ားကို တစ္ဖက္မွ ထိန္းထားစဥ္တြင္ လူလတ္တန္းစား တည္ေဆာက္ေရးကို အားျပဳသင့္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးဖို႔လိုသည္။ သူတို႔အတြက္ အရင္းေရေသာက္ျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။
29-Jun-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ပံုစံက်အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနၿပီျဖစ္႐ံုမက ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ လည္း ႏိုင္ငံတကာအလယ္ ဝင္ဆံ့လိုလာသည့္အခါ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည့္ “စာေပစိစစ္ေရး”ကို ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းပါသည္။
29-Jun-2017 tagged as ပညာေရး
ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကျဖစ္စဥ္တြင္ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္သာ ျဖစ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုဆရာမ၏မိသားစုမ်ား ရင္က်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ယူမည့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးထားသင့္ပါသည္။
28-Jun-2017 tagged as ပညာေရး
ထို႔ျပင္ ထူးခၽြန္ေမြးထုတ္ေက်ာင္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းေၾကာ္ျငာတင္ျပပံု သြယ္ဝိုက္မႈ သေဘာအရ ထိုေက်ာင္းမ်ား၌ (၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ေစသည့္ (သို႔) စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ နတ္ေရကန္ရွိသည့္အလား မိဘမ်ားစိတ္ထဲတြင္ ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ မိမိသားသမီးအားလည္း ထိုနတ္ေရကန္အတြင္း ခုန္ဆင္းခြင့္ရလိုၾကသည္။
27-Jun-2017 tagged as
တစ္ခုရွိတာက အခုက်င္းပေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သေဘာမတူတာရွိရင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိတဲ့အထိ အေလွ်ာ့အတင္း အေပးအယူနဲ႔ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲ သိမ္ေမြ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။
27-Jun-2017 tagged as
ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာတစ္ဦးသည္ ျမန္မာလို ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကိုမွ် နားမလည္ဘူးဆိုလွ်င္ စာဖတ္အား နည္းေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
26-Jun-2017 tagged as
တရားဝင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ သတင္းမီဒီယာႀကီးတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး ယခုက်ေတာ့မွ တရား႐ံုးသတင္းရယူရာတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားဆိုၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ကိုးကားေဖာ္ျပေနသည္။
26-Jun-2017 tagged as
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရွ႕တစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မစႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡသည္ ထပ္တိုးမလာေစေရး၊ IDP တပ္တိုးမလာေစေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုေနပါတယ္။
24-Jun-2017 tagged as စီးပြားေရး
ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနသည္ မည္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္သို႔ တာစူေနသည္။ မေျပာင္းလွ်င္လည္း မရေတာ့။ ၂၀၁၇ တြင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စမလႈပ္လွ်င္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္က်သြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ညိႇၾကႏိႈင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသည္သာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။
24-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ ထိုသုံးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဘယ္အလုပ္လုပ္ ထြန္းေပါက္မည္။ ယင္းသုံးျဖာတြင္လည္း ဝါသနာသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္။ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္၊ ပညာရပ္၊ နယ္ပယ္သာဆိုလွ်င္ ေစတနာပိုမည္။ ေစတနာပိုလွ်င္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္မွ်ပင္ပန္းပင္ပန္း သည္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္အရည္အေသြး ပိုေကာင္းရန္ ကာယအား၊ ဉာဏအား ပိုထည့္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ကို သိပင္သိလိုက္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရြးရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါသနာပါရာကို ဦးစားေပး ေရြးေစလိုသည္။
22-Jun-2017 tagged as တရားဥပေဒ
လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္ အလြန္မ်ားျပားတာ မွန္ေပမယ့္ ဥပေဒျပဳတဲ့ တာဝန္ဟာ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ရွိ မရွိ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိ မရွိနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက ဥပေဒရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။