News

POST SECTION

PERSPECTIVE

17-May-2017 tagged as
ထို႔ထက္ထူးျခားသည္မွာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ မွန္သမွ် အဆိုပါဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (က) ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။ (ခ) မည္သည့္ တရား႐ံုးတြင္မွ် တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိေစရဟု ပုဒ္မ (၂၀)တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို အထူး အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ခံထားရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
16-May-2017 tagged as
လက္ရွိမွာ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား) ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲကေန သမၼတက စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီး သူတို႔ေတြက သမၼတကို တာဝန္ခံရပါတယ္။ အခု ရည္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ အေျခအေနမွာ ေဖာ္ျပပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ခြဲေဝမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ ေျပာင္းလဲလိုက္မလဲဆိုတာက စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။
16-May-2017 tagged as
တ႐ုတ္က မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီးေတြကို ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္အထိ ေျမာ္ျမင္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘက္က Long Term လည္းမရွိ၊ Short Term လည္းမရွိ ႀကံဳသလို စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ သြားေနလွ်င္ ခံရဖို႔မ်ားသည္။
15-May-2017 tagged as
လူဦးေရ ၃၁ သန္းရွိၿပီး ဗင္နီဇြဲလား ကဲ့သို႔ေသာ ေရနံႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အေျခအေန ယိုယြင္း ပ်က္စီးသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ မာဒူ႐ိုက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး မိမိတြင္ ပိုမို၍ ဩဇာအာဏာ ရွိေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
15-May-2017 tagged as
အခု အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဆဲ၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေတြ သေဘာတူညီမႈ ေတြအေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္႐ႈျမင္ၿပီး ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ ဆိုတာဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းလွသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။
13-May-2017 tagged as
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းမွ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ယူထားၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္သား ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား နားလည္မႈ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ထားဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။
13-May-2017 tagged as
NLD အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ “သစၥာ၊ ေမတၲာ”အေၾကာင္းေတြကို တစ္ခါမက ေတြ႔ေနရသည္။ “ေမတၲာတရား”ႏွင့္ “ေခါင္းေဆာင္မႈ”တို႔မွာ တူၾကပံုမေပၚပါ။ ေမတၲာတရားမွာ “ပုဂၢလိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Private Transaction) ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ “အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Public Transaction )ျဖစ္သည္။
11-May-2017 tagged as
ပုဒ္မခြဲ (ဇ)၌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္”ဟူ၍ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ျဖစ္ရာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အားသာလွ်င္ တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
11-May-2017 tagged as ပညာေရး
ကေလးလုပ္သားဦးေရ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေစသည့္ အခ်က္သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေန၏။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ ကေလးလုပ္သား ဦးေရ တိုးပြားလာေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အႏုတ္ လကၡဏာဒီေရ အမွတ္ျမင့္သထက္ ျမင့္လာျခင္းပင္မည္၏။
11-May-2017 tagged as
ၿပီးခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေတာင္အာဖရိက၊ လက္တင္ အေမရိက၊ ပိုလန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ ႀကံဳခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာ ယူ၍ ႏွိပ္စက္သူႏွင့္ ခံရသူကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ရေအာင္ မျပဳလုပ္ပါဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။ ထိုသို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေပးလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ ခံစားခ်က္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ႀကံဳၾကရသည္။
10-May-2017 tagged as
အျပာကားကိစၥလည္း အေသးအဖြဲပါ ဆိုေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံမွာက တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးက အားနည္းေတာ့ ဒီထက္ဆိုးဝါးလာမွာ လူေတြက စိုးရိမ္ၾကတယ္။ အခု သူနာျပဳဝတ္စံုနဲ႔ အျပာကား ႐ိုက္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ ဝတ္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႐ိုက္ကူးလာႏိုင္တယ္။ အြန္လိုင္း ေငြေခ်စနစ္ေတြအရဆို အျပာ႐ုပ္ရွင္ ေလာကဟာ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကီးထြားလာႏိုင္တယ္။
09-May-2017 tagged as
လူတိုင္းစာဖတ္အား ျမင့္တက္လာေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေပၚပင္လုပ္ေဆာင္မရသည္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ား သတိျပဳေစလိုပါသည္။ စာေပႏွင့္နီးစပ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါသည္။
09-May-2017 tagged as
ျမန္မာက အက်ပ္အတည္း ႀကံဳေနေသာအခါ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ဟမ္ဘမ္တိုတာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မတၲလာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊
08-May-2017 tagged as
ဤေနရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္စကားကို ယူေျပာရလွ်င္ အဟုတ္တကယ္ ေျပာင္းလဲခ်င္လွ်င္ အေဟာင္းမ်ားကို တကယ္ျဖဳတ္ပစ္မွ ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္က အျပဳသေဘာ ေထာက္ျပ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
08-May-2017 tagged as
ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူဆိုတဲ့ ေသးသိမ္တဲ့ သေဘာထားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ေသးသိမ္တဲ့ သေဘာထားရွိသူ လႊမ္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ဟာ ေရရွည္ မခံပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ ငါတို႔ ဘာလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံမွာပဲဆိုတာ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ဟုတ္တယ္။ ၂၀၁၅ အထိလည္း ဟုတ္ေနတုန္းပဲ။