News

POST SECTION

PERSPECTIVE

10-Nov-2018
လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကို မည္သို႔မည္ပံုေျပာင္းလဲၾကမည္နည္း။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္ဆိုရာ၌ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ရမည္။ ပထမအပိုင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒလမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ ထိုမူဝါဒလမ္းစဥ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ မူဝါဒက မည္မွ်ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေနေစကာမူ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အထေျမာက္မည္မဟုတ္ပါ။
08-Nov-2018
ကေလးမ်ားဟာ ကေလးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေမြးရာပါ ကေလးအခြင့္အေရးကို ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ သားသမီး ကေလးေတြကို မိဘေတြျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵကို အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေစလို႔မရပါဘူး။ ကေလးေတြမွာလည္း သူတို႔ဆႏၵ၊ သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာ၊ သူတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။
08-Nov-2018
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း စြမ္းရည္၊ စည္း႐ံုးေရးစြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ စသည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးစားရင္းျဖင့္ အရာရာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစား၊ အလုပ္ကို အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္၊ စကားေျပာဆိုရာတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာ၊ အမွန္တရားဘက္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္၍ လူမႈဘဝတြင္ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေနထိုင္ေျပာဆိုၿပီး
08-Nov-2018
အေရးႀကီးအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ မထားဘဲ စိတ္ကူးတည့္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ မည္မွ် ထားေစကာမူ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္သည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေတြ႕ ႀကဳံရတတ္သည္။
07-Nov-2018
အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြမွာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆယ္တန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအဖို႔ ေက်ာင္းေခၚ ႀကိမ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း တစ္ေျပးညီျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း၊ ၾကပ္မတ္ လိုက္နာသင့္တာေပါ့။ အခုလို ပံုမွန္ေက်ာင္းမတက္တာကို ခြင့္လႊတ္ထားတဲ့ေက်ာင္းေတြ ရွိေနမွေတာ့ က်ဳပ္တို႔လို ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကိုက္ညီေအာင္ အားခဲေနတဲ့ေက်ာင္းေတြအဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ထိန္းရ သိမ္းရ တယ္ခက္လွသဗ်ာ။
07-Nov-2018
ျဖစ္သင့္တဲ့အခ်ိန္၊ ထိုက္သင့္တဲ့ကာလတစ္ခုမွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မလာဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမရဘူး၊ အဂတိ တရားလည္းပိုႀကီးစိုးလာမယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြလည္း မိႈလိုေပါမယ္၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကလည္း မေလာက္ေလးမေလာက္စား ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီစနစ္နဲ႔ ဒီအစိုးရဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ၊ ေနာက္တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို မဲဆႏၵရွင္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားျပည္သူေတြက သံသယမ်က္လံုးနဲ႔ စံုျပဴးၿပီး ၾကည့္လာတတ္ပါတယ္။
06-Nov-2018
မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေဘာင္ေက်ာ္စည္းေက်ာ္လုပ္ျခင္း၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ (Rule of Law) ကို ထိပါးေစႏိုင္သည့္အခါမ်ား ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါလမ္းၫႊန္ေနရသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းခံရသူတို႔အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ ျဖစ္ရေလသည္။
06-Nov-2018
လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းႏွင့္ အျမင္မတူသူအေပၚ ပ်က္စီးေစလိုျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ားျဖင့္ စဥ္းစား၊ သံုးသပ္၊ ေဝဖန္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ မိမိအက်ိဳး မထိခိုက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားသူအက်ိဳးကိုလည္း ထိခိုက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အျပဳသေဘာျဖင့္ သူတစ္ပါးအား နစ္နစ္နာနာ ေျပာဆိုလိုက္သကဲ့သို႔ မိမိအား ထိုသို႔ေျပာဆိုခံရမည္ဆိုပါက လက္သင့္ခံႏိုင္ပါ့မလားဆိုသည့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကိုလည္း စဥ္းစားၾကရေပမည္။
05-Nov-2018
လက္ရွိ ရလဒ္အရ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ အာဏာရပါတီ အႏိုင္ရဖို႔ ေမွးမွိန္လာတယ္။ ရွမ္းက ရွမ္းပါတီ၊ ရခိုင္က ရခိုင္ပါတီ၊ မြန္က မြန္ပါတီ၊ ကရင္က ကရင္ပါတီ၊ ကခ်င္က ကခ်င္ပါတီကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္လာႏိုင္စရာ ရွိတယ္။ ဒါဆိုရင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္းဟာ ၂၀၁၅ နဲ႔ လံုးဝ ကြဲျပားသြားၿပီး တစ္ပါတီတည္းက Winner Takes All အႏိုင္ရ၊ စိတ္ႀကိဳက္အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္မယ့္အေျခအေန မရွိေတာ့ဘူး။
05-Nov-2018
႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က ျပန္လည္ေက်ေအးၾကေသာအခါ အေမရိကန္တို႔က စိုးရိမ္လာၾကျပန္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က စာခ်ဳပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ စာခ်ဳပ္ကတားျမစ္ထားသည့္ ဒံုးက်ည္ အမ်ားအျပား စမ္းသပ္လာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတထရမ့္က သူ၏ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တန္ဖိုးႀကီးေပးရေသာ လက္နက္မ်ားကို တပ္ဆင္ရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထရမ့္ကို ႏ်ဴကလီးယားစာခ်ဳပ္မွ ထြက္ခြာသြားေအာင္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။
02-Nov-2018
မိမိတို႔ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိမွသာ မိမိတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို မိမိတို႔ရဲ႕အသံကိုလည္း နားေထာင္ေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝေတြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမယ့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရရွိေစဖို႔ ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
02-Nov-2018
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနလ်က္က ေနာင္တက္လာမယ့္အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဆႏၵမဲေပးတာဆိုတာက အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲဆိုတာက အေၾကာက္တရားေအာက္က လြတ္ ေျမာက္ခ်င္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ နစ္နာမႈေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပခ်င္တယ္။ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးေတြ၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရး မူေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ မွ်မွ်တတေဆာင္႐ြက္ေစခ်င္တယ္။
31-Oct-2018
ဒီေတာ့ စာတတ္သူတိုင္း စာဖတ္ၾကဖို႔ဆိုရင္ ဖတ္ခ်င္စရာေကာင္း တဲ့စာေပမ်ိဳးေတြ အကန္႔အသတ္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရွိ လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႔ထြားလာဖို႔ လိုပါတယ္။ နည္းပညာေခတ္က စကၠန္႔နဲ႔အမွ် ေျပာင္းေနပါတယ္။ အေတြးအေခၚအယူအဆသစ္ေတြ ျမင့္မားလာေနတယ္။ ကမၻာႀကီးနဲ႔ စကၠန္႔ မလပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု လူသားေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ စိတ္ခြန္အားအတြက္ ဘာေတြေပးစြမ္းႏိုင္မွ ျဖစ္မလဲဆိုတာ သိၾကဖို႔လိုပါၿပီ။
31-Oct-2018
ယခုၾကားေနရသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚေနရျခင္းလား၊ ေျဖရွင္းနည္း နည္းလမ္းမ်ား မွားယြင္းေနလို႔လား၊ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရမည္လဲ။ ေနာက္တစ္ခုမွာ တာဝန္ရွိသည့္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ဌာနမ်ားက တာဝန္ယူဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေျဖရွင္းေပးၾကရမည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်အေကာင္အထည္ မေဖာ္၊ မဖြဲ႔စည္း မေဆာင္႐ြက္ၾကလို႔လား၊ တားျမစ္ခ်က္၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း မလိုက္နာမစီရင္ၾကလို႔လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုအားနာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေနရျခင္းလားဆိုသည့္ အေမးမ်ား၏အေျဖကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စဥ္းစားေတြးေတာရင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကျခင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားဘက္တို႔ကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေစလိုပါေၾကာင္း
30-Oct-2018
ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပညာေရးအား မက္ခ႐ိုအဆင့္၊ မိုက္ခ႐ိုအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္တိုင္းအတြက္ အသံုးဝင္ေသာပညာရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအားလံုးကို ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္မွာ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပင္မ ယႏၲရားစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။