POST TYPE

PERSPECTIVE

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမည္နဲ႔ ပထဝီေဒသအမည္
12-Jun-2019


ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကခ်င္ျပည္နယ္) စသည့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ သံုးပါတီ ပူးေပါင္းထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ကို ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟု သိရွိလိုက္ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း ပါတီခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကသလို အခ်ိဳ႕မွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မိမိျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳကာဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာ၊ ရင္းႏွီးရာ၊ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းၾကျခင္းထက္ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကို ကိုယ္စားျပဳကာ အတူတကြလက္တြဲပူးေပါင္း၍ဖြဲ႔စည္းျခင္းက ပိုမို၍စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိမည္ျဖစ္သလို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုလားခ်က္မ်ားသည္လည္း တစ္သံတည္းထြက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း၌ တိုင္းရင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္မ်ိဳးတည္းေနထိုင္သည္ထက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အနည္းဆံုးႏွစ္စုမွသည္ ထို႔ထက္ပိုမို၍ ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုလွ်င္ ဗမာအပါအဝင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူမ်ိဳးစုမ်ားအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လ်က္ရွိသလို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အမ်ားဆံုးရွိေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးကို စဥ္းစားၾကသည့္အခါ ရွမ္းလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးတည္းအတြက္သာ သီးျခားစဥ္းစား၍ မျဖစ္ႏိုင္သလို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးကို တေပါင္းတည္းစဥ္းစားဖို႔လည္း ခက္လွပါသည္။ ဤအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ ပထမဆံုးႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္လာသည္ကား ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ SNLD သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ေသာပါတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီၿပီးလွ်င္ ဒုတိယမဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ အႏိုင္ရပါတီတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ထိုပါတီက ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌ “ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကို လူမ်ိဳးအေျချပဳပါတီမွ ျပည္နယ္အေျချပဳပါတီႏွင့္ မူဝါဒအေျချပဳပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ေျပာၾကားရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ တည္ေထာင္ခါစက ရွမ္းတစ္မ်ိဳး တည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ ပေလာင္လူမ်ိဳးကအစ ဒုတိယဥကၠ႒အဆင့္အထိရွိခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ SNLD ကို ရွမ္းလူမ်ိဳးအေျချပဳပါတီ မ်ိဳးျဖစ္လာတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူမ်ိဳးေရးအေပၚမွာ အေျခခံတယ္ဆိုတာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အေျခခံတဲ့ ပါတီျဖစ္မယ္။ ၿပီးရင္ မူဝါဒအေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္တဲ့ ပါတီအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာရွိပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာခဲ့သလို “ျပည္နယ္ အေျချပဳပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုျခင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏အေရးကိစၥကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုသည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုအေရးကိစၥကိုလည္း တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္” ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ (Daily ELEVEN - 9.6.2019)

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္မူ အခက္အခဲမ်ားရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ေရတူ၊ ေျမတူ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမတူ၊ ဘာသာစကားႏွင့္စာေပမတူၾကျခင္းကပင္လွ်င္ ပထမဆံုးရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးကိုခင္တြယ္ၾကသည္။ သံေယာဇဥ္ႀကီးၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ လူမ်ိဳးစြဲႀကီးၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ “ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ဆိုေသာ အမည္ကိုပင္ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ဆိုေသာအမည္အျဖစ္ ပထမဦးစြာေျပာင္းသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ယခု ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ပါတီ၏မူဝါဒႏွင့္ပိုမိုကိုက္ညီမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ျဖစ္တည္လာပံုကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ကခ်င္အနည္းစုသာရွိၿပီးရွမ္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ရွမ္းတ႐ုတ္အမ်ားအျပားေနထိုင္ေသာ (ျမန္မာျပည္မ အပိုင္း-၂ ဟုေခၚသည့္)ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္မ်ားကိုသာထည့္မေပးလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟူ၍ျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာသည့္အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ (ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ျဖစ္တည္လာေရးအတြက္ ကတိေပးခဲ့ၿပီး ကတိေပးခဲ့သည့္အတိုင္း ဖဆပလညီလာခံတြင္တင္ျပ၍ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ (ပင္လံုစာခ်ဳပ္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္က ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခဲ့သည့္စကား တစ္ခြန္းမွာလည္း မွတ္သားလိုက္နာသင့္သည္ျဖစ္၍ ဤေနရာတြင္ ျပန္၍ေဖာ္ျပရေသာ္ “ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာေစလိုပါက ၎တို႔ကလည္း အျခားသူမ်ား၏ဆႏၵကို ေလးစားေစလိုပါေၾကာင္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ (ဦးေဖခင္၏ ကိုယ္ေတြ႔ပင္လံု)။

မၾကာေသးမီကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုက KIO/KIA အဖြဲ႔ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါသည္။

လူမ်ိဳးအမည္နဲ႔ ေဒသအမည္

အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတစ္ခုတည္း၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးတည္းေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒသတစ္ခုတြင္(အနည္းအမ်ားသာကြာျခားလ်က္) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္မ်ားကိုအမည္ေပးရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး၏အမည္ကိုမေပးဘဲ ေဒသအမည္ကိုသာေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ၾကည္ (ပဲခူး) ဆိူသူက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားတင္ျပလာသည္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါသည္။

အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ အႀကံျပဳေဖာ္ျပထားေသာေဒသအမည္မ်ားကို အကုန္အစင္သေဘာမတူသည့္တိုင္မူအားျဖင့္မူ သေဘာက်မိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း သီးသန္႔ေနထိုင္ေသာေဒသဟူသည္မွာ ယခုအခါမရွိေတာ့ပါ။ ဗမာျပည္မ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဟုေခၚဆိုေနၾကေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီစသည့္ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အတူတကြ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ စုေပါင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစူမ်ားေနထိုင္ၾကသည္ဆိုေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းႏွင့္ရခိုင္စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဗမာအပါအဝင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာအတူတကြ ပူးေပါင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေသာေဒသမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း၏ အမည္ကိုသာ ကြက္၍ေခၚဆိုမည္ ဆိုပါက အျခားတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးအဖို႔ စိတ္အားငယ္မိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဤေဒသတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ္လည္း အျခားလူမ်ိဳးပိုင္ေသာေဒသတစ္ခုတြင္ ဧည့္သည္တစ္ဦးသဖြယ္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိေမြးဖြားရာဇာတိေျမအေပၚ ခ်စ္ခင္တြယ္တာစိတ္ထားဖို႔ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးဖို႔ဆိုသည္ထက္ အတူေနၿပီး စိတ္ခ်င္းေဝးေနရသည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါမည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ကိုပင္ ဥပမာေပး၍ ေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ပအိုဝ္း၊ ဓႏု၊ တအာင္း/ပေလာင္၊ ေတာင္႐ိုး၊ အင္းသား၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ ကိုးကန္႔၊ အာခါ၊ “ဝ” စသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဗမာ၊ ကခ်င္ စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္ျပည္နယ္ဟူသည့္ စိတ္ခံစားမႈရွိၾကမည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသကို ခ်စ္ခင္တြယ္တာ သံေယာဇဥ္လည္းရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ “ဝ” လူမ်ိဳးတို႔သည္ပင္လွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ မေနခ်င္ၾကေတာ့သျဖင့္ သီးျခားျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

“ဝ” လူမ်ိဳးတို႔ေနထိုင္ရာေဒသကို ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါက အျခားေသာလူဦးေရမ်ားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကလည္း ျပည္နယ္မ်ား ေတာင္းဆိုလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္းကိုပင္ ထပ္မံ၍ျပည္နယ္မ်ားခြဲေပးရမလိုျဖစ္ေနရာ ျပည္နယ္မ်ား ေဖာင္းပြလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားကိုလည္း ထပ္မံ၍ခြဲေဝေပးစရာမလိုေအာင္ လက္ရွိျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္းသည္လည္း ပိုမို၍ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္ ျပည္နယ္မ်ားကို ေဒသအမည္ေပးျခင္းအစား ေဒသအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား လက္ခံႏိုင္ေသာအမည္တစ္ခုေပး အပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

နိဂံုး

ဤေဆာင္းပါး၏အစကို ျပန္ေကာက္ရေသာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း၏ အက်ိဳးစီးပြား တစ္ခုတည္းကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုပါ ေဆာင္႐ြက္ေပးလိုသည္ဆိုပါလွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္၏အမည္ကိုလည္း အမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ပထဝီဆိုင္ရာေဒသကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမည္နာမတစ္ခုကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ထို႔အတူ အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ပထဝီဆိုင္ရာေဒသကိုလည္းကိုယ္စားျပဳသည့္ အမည္နာမလွလွကေလးမ်ားကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ယခုအခါက်င္းပဆဲ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ေခတၱရပ္နားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးရပ္နားေနသည့္ကာလအတြင္း ပါတီစံုမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနႏွင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လာမည့္ဇူလိုင္လတြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၂)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု၊ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားအစား ေဒသကိုကိုယ္စားျပဳေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္အမည္နာမမ်ားကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း သင့္/မသင့္ စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္