News

POST SECTION

PERSPECTIVE

25-Apr-2018 tagged as
ျမန္မာအစိုးရ အက်ပ္အတည္းအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ လက္ရွိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေသာ ေဒသခံ မြတ္ဆလင္မ်ားအား မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီေပးေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖန္တီးႏိုင္ေရး စသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခု ခ်မ္းသာရင္ အားကစားဟာ တိုးတက္တဲ့ေရခ်ိန္ဆိုပါက ေမာ္ကြန္းတိုက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေလးထားမႈနဲ႔ သုေတသနျပဳ သင္ခန္းစာယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာဟာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္သံုးႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးမွ ကၽြန္လံုးလံုးျဖစ္ရတာမ်ိဳး၊ အာဏာရွင္ေတြ ထပ္တလဲလဲ (အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္) လႊမ္းမိုးခံရတာမ်ိဳး ရွိမယ္မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္မွာ ေရကာတာေတြ၊ အျမန္လမ္းမႀကီးေတြ၊ တံတားႀကီးေတြ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြ မ်ားလာတာႏွင့္အမွ် ေမာ္ကြန္းတိုက္မွာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
... ႀကိဳးမနီေတာ့ေပမယ့္ ႀကိဳးနီစနစ္ရယ္လို႔ ေက်ာ္ၾကားေစခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးရဲ႕ အေမြဆိုးေတြျဖစ္တဲ့၊ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနတဲ့၊ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေဟာင္းေတြကို စနစ္တက် စိစစ္/ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီညြတ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚ၊ အသံုးအႏႈန္းဟာလည္း ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏႈတ္ဖ်ားကေန ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ...
25-Apr-2018 tagged as
ဒီအက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားခဲ့ၾကျခင္းေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြဟာ အာဆီယံေဒသတြင္း ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရသလို လူငယ္ေတြအမ်ားစု အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွားပါးၿပီး တစ္ေန႔တာ ဝင္ေငြေတြ နိမ့္ပါးခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မဝင္ေရာက္တာမို႔ လူငယ္အမ်ားစုဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ရရင္း နိမ့္ပါးတဲ့ဘဝကို ေရာက္ရွိခဲ့ရပါတယ္။
23-Apr-2018 tagged as
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိဖို႔ဆိုရင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈလည္း အသက္ဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ မရွိတာနဲ႔အမွ် တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈလည္း အားနည္းသြားမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ဆဲကာလမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာေရး အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းဖို႔အတြက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားကို ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ထူေထာင္သင့္ၿပီလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
23-Apr-2018 tagged as သႀကၤန္
ယခုေတာ့ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲသံေတြ ျပင္းထန္ေနသေလာက္ ကရင္ျပည္နယ္မွာ အသံတိတ္ေနခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ဟိုတစ္ခ်ိန္က ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား သြားလာခဲ့ရသည့္နယ္ေျမမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ သြားလာႏိုင္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ အဆင့္ျမင့္ေစခ်င္တဲ့အစိုးရမ်ားဟာ လူထုကို အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြ ေကာင္းလာေအာင္ နည္းစံုလမ္းကုန္သံုးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးၾကတယ္။ ထိန္းမတ္ေပးၾကတယ္။ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကတယ္။ ေခ်ာ့သင့္တာေခ်ာ့ ေျခာက္သင့္တာေျခာက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေကာင္းေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကတယ္။
21-Apr-2018 tagged as
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစုဖြဲ႔မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ ကမၻာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ျမင္ေနျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေပၚ သံသယရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ယံုၾကည္အသိအမွတ္ျပဳမႈ (legitimacy) က်ဆင္းႏိုင္သည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိဖို႔၊ မူးယစ္ကင္းစင္ဖို႔၊ ဘ႑ာေငြေတြဖိတ္စဥ္မႈမျဖစ္ဖို႔၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြခ်ဳပ္ျငိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့ဖို႔ဆိုရင္ အႀကံေပးလိုတာကေတာ့ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ မိမိအားသန္တဲ့ဥပေဒေရးရာအပိုင္းေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကိုေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းက ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားတဲ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံသားစြန္႔ဦးတီထြင္သမားေတြ၊ လူငယ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖိတ္ေခၚၿပီး ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔ေစခ်င္ပါတယ္။
21-Apr-2018 tagged as
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ကိစၥမွာ ပထမအေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရယ္၊ အေရးႀကီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသံုးဦးကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္ ေထာက္ခံမႈရယ္ရရွိဖို႔လိုပါတယ္
05-Apr-2018 tagged as
... တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ခါသာရရွိသည့္ သႀကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္တြင္ မနားရသူမ်ား၊ အမ်ားသူငါကဲ့သို႔ မေပ်ာ္ရသူမ်ား၊ အမ်ားသူငါကဲ့သို႔ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကို မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံကာ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားကို “ဘုရားၿပီးျငမ္းဖ်က္”ဆိုသည့္သေဘာမ်ိဳးမထားဘဲ တာဝန္ရွိသူ အႀကီးအကဲမ်ားက (စကၠဴလက္မွတ္တစ္ေစာင္ မဟုတ္ေသာ) ထိုက္တန္သည့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားမႈတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပရင္း “သႀကၤန္ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ” ...
05-Apr-2018 tagged as တရားဥပေဒ
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေမရိကန္သမၼတ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၇ ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာလအည္း အတူတူနီးပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုမူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခက္ခဲမည္မွာမွန္ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
04-Apr-2018 tagged as ပညာေရး
The Whole (Burma) Myanmar First ေလးရဲ႕ က်ခဲ့တဲ့ မ်က္ရည္ႏွစ္စက္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ ပက္လက္ေမ်ာေနဆဲပါလား။ ကေလးေရ...။ မ်က္ရည္ႏွစ္စက္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္က ဘာလဲ သိေလာက္ၿပီလား။ ပညာေရးကို ပညာတတ္ေတြ စီမံပိုင္ခြင့္ရွိလာတဲ့တစ္ေန႔ကို တို႔အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲေပါ႔ကြယ္။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္။ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းထဲမွာ “ပညာေရးျမႇင့္တင္မယ္”လို႔ ေျပာသြားေသးသလား။
04-Apr-2018 tagged as
... ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးေတြအတြက္ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ၊ အရည္အခ်င္းနဲ႔ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ျပန္လည္တိုင္းတာ စိစစ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားနဲ႔ လြဲမွားေနတဲ့ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း သေဘာတရားေတြအတြက္ ျပန္လည္ တည့္မတ္ဖို႔လည္း သမၼတသစ္ တစ္ဦးအတြက္ တာဝန္ေတြ ပိုမိုခက္ခဲေစလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
03-Apr-2018 tagged as
အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရန္ဘက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မိတ္ဘက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ရန္ဘက္၊ မိတ္ဘက္ဆိုတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာက ႏိုင္ငံသားေတြ ကိုယ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ဟာ သိမ္ေမြ႔ယဥ္ေက်းရင္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္။ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒကို ကိုင္ဆြဲလြန္းရင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဟာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရန္ဘက္ျဖစ္မယ္။