News

28-Jan-2017
အဖြဲ႔အစည္းႀကီးလာေလေလ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ စိတ္ထားႏုိင္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္သည္။ လူတစ္ကိုယ္ တစ္ရက္ အခ်ိန္ ၂၄ နာရီ ရသည္ခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာတကာ အေသးစိတ္ လိုက္ၾကည့္ႏုိင္မည္ မဟုတ္။ အားလုံးေသာ တာဝန္မ်ားကို လိုက္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လက္လြတ္သြားမည္။ အခ်ဳိ႕အလုပ္တာဝန္မ်ားကို မိမိကဲ႔သုိ႔ ၾကပ္မတ္ဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊဲထားၿပီး မိမိလုပ္မွ ျဖစ္မည့္ အျခားအလုပ္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရမည္။
28-Jan-2017
၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ေသာ အမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္အထိ စုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ဆိုပါသည္။ ထိုတရားစြဲခံရသူမ်ား အထဲတြင္ တစ္ဝက္ခန္႔မွာ အာမခံ မရခဲ့သျဖင့္ အမႈစစ္ေဆးစဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အခ်ဳပ္သား ဘဝျဖင့္ တရား႐ံုးတြင္ အမႈကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
28-Jan-2017
ပထမ အယူအဆက “အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ နိဂံုးပိုင္း ေရာက္ေနၿပီ သို႔မဟုတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မည္”ဟုဆိုသည္။ ဒုတိယ အယူအဆမွာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မည့္ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ေနရာတြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္း ရွိ မရွိဆိုေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ “တတိယ လမ္းေၾကာင္း” ရွိႏိုင္ေသးသေလာ ဆိုသည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။
27-Jan-2017
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖဳိးေစလိုပါက ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုလံုး၏ စီးပြားေရး မူဝါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးဆြဲထားေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကို ေဗြေဆာ္ဦး သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
27-Jan-2017
တစ္ဖန္ ဥပေဒအား သိကြၽမ္းျခင္းမရွိသူ အရပ္သားမ်ားမွ တရား႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါကလည္း ထိုသူ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ နားလည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္အမႈသည္မွ အခြင့္အေရး ရယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္ေရးမွာလည္း တိမ္းေစာင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၏ အနာဂတ္မွာ ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
27-Jan-2017
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြကို ဘက္မလိုက္ပဲ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ေရးရဲ႕ အေရးပါမႈေတြကိုလည္း အေလးေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
26-Jan-2017
လက္ရွိအစိုးရ အျမန္ဆံုး သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္ေနပံုရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးကို ေလးဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အမယ္ဘုတ္ရဲ႕ သူ႔ခ်ည္ခင္ ဇာတ္လမ္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ကာ ေျမစာပင္ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡတာရွည္ မသြားေစရန္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ညႇိရဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိေစလိုရင္း
26-Jan-2017
ဒုတိယတန္း ဖတ္စာတြင္ ဖတ္စာ စုစုေပါင္း ၁၄ ခုအတြက္ ဖတ္ၿပီး ေျဖဆိုရန္ ေမးခြန္း ၅၂ ခု ပါဝင္ပါသည္။ ထိုေမးခြန္း ၅၂ ခုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ေျဖဆိုရေသာ ေမးခြန္းက ၃ ခုသာ ပါဝင္ပါသည္။
26-Jan-2017
ျပည္သူမ်ား သြားေရးလာေရး မေခ်ာေမြ႔ မလြယ္ကူလွ်င္ အျပစ္ပံုခ်ခံၾကရမည္မွာ အစိုးရပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အစိုးရ၏ပံုရိပ္ ထိခိုက္ၾကရသည္။ အစိုးရက မစီစဥ္ မေဆာင္ ႐ြက္ေပးႏိုင္ဟုဆိုၾကသည္။ သို႔အတြက္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားလက္သို႔ ဝကြက္မအပ္ဘဲ ၎တို႔ကသာ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
25-Jan-2017
ေနာက္လာမည့္ သက္တမ္းအသစ္တြင္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေခါက္႐ိုးက်ိဳးကာ အာဏာရွင္စ႐ိုက္ အကင္းမေသေသးေသာ ပါတီမ်ိဳးထက္ ျပည္သူလူထုက ေလးစားၾကည္ညိဳရင္း စြဲရွိၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ထမ္းေဆာင္ေပးမည့္ ထက္ျမက္ ထူးခြၽန္ေသာ အတိုက္အခံပါတီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေၾကာင္း
25-Jan-2017
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ စီးပြားေရး လုပ္လိုသူတို႔အတြက္ လိုအပ္သမွ်ကို မိမိတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္းေနရၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား၏ အကူအညီမ်ား မရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
25-Jan-2017
အိုးလုပ္သူတို႔က အိုးကို႐ိုက္သည္မွာ ဤအိုးအား ကြဲေစဖို႔ရန္ မဟုတ္။ ဤအိုးက က်စ္လ်စ္မာေက်ာၿပီး မီးဖုတ္ခံႏိုင္ေစဖို႔ရန္ အတြက္သာ ဤအိုးကို ႐ိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
24-Jan-2017
လူတို႔သည္ ဆင္းရဲသည့္ဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္ ရွိၾကေသာ္လည္း ခ်မ္းသာသည့္ဒဏ္ကိုမူ ခံႏိုင္ရည္ မရွိၾကဆိုေသာ စကားမွာ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ားစု နားလည္ လက္ခံထားေသာ ဆံုးမဆို႐ိုးစကား တစ္ခုျဖစ္သည္။
24-Jan-2017
စနစ္တစ္ခုမွ ေနာက္စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာ စနစ္သစ္ အထိုင္ မက်ေသးခ်ိန္ စနစ္ေဟာင္း မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ “ေျပာင္းလဲမႈစိန္ေခၚသံ”ေတြ ရင္ဆိုင္ရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။
24-Jan-2017
...ျပည္တြင္း ျပည္ပ အင္အားစုမ်ား၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အစၥလာမ္ ကိုးကြယ္သူမ်ား”ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ ေပးလိုက္ရသည့္ အေျခအေနထိ ဖိအားရွိေနခဲ့သည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေန၏။