News

အခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ားသည္ တမင္ဆင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မွန္း မသိ၍ မေတာ္တဆ ဝင္သြားျခင္းမ်ဳိးကို နားလည္ေပးႏုိင္ေသာ္ျငား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားမွန္း သိသာေနသည့္ ျပႆနာ ပ်ားအုံမ်ဳိးကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ေရွာင္ရွားရမည့္အစား တုတ္ႏွင့္ သြားထိုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ႀကီးမားသြားႏုိင္ေၾကာင္း
အစိုးရသစ္တို႔အတြက္ တက္စ ရက္ ၁၀၀ သည္ ၾသဇာႏွင့္ အာဏာ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္သူနည္း၊ ခ်စ္ခင္သူ မ်ားသည့္အတြက္ က်န္သည့္ကာလ ‘ငါးႏွစ္ အႏုတ္ ရက္ ၁၀၀’ တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒမ်ားအတြက္ အေျခခံေကာင္းခ် ရခ်ိန္၊ ခ်ႏိုင္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ၂ ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္သြားလွ်င္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ဝက္က်ိဳးသည့္အတြက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နီးသြားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို အာ႐ုံျပဳမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူအက်ိဳးရွိမည့္ မူဝါဒထက္ ျပည္သူႀကိဳက္မည့္ မူဝါဒမ်ားကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လမ္းမ်ားသြားၿပီ။
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ဖတ္စာအုပ္ေတြ မင္က်မင္န ေကာင္းဖို႔၊ ပါတဲ့႐ုပ္ပုံ၊ ဓာတ္ပုံေတြ ၾကည္လင္ျပတ္သားဖို႔၊ အခ်ဳိးအစားမွန္ဖို႔၊ သတ္ပုံ အက်အေပါက္ ကင္းဖို႔၊ စကၠဴ အရည္အေသြး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ျဖစ္ဖို႔ေလာက္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ၾကဦး...
လူပုဂၢိဳလ္ကို အေျခခံေသာ လြန္ကဲသည့္ ခ်စ္ခင္စိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္တို႔ျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာ ကာလကို ျပည္သူအမ်ားစုက နားလည္လက္ခံၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပဲ့တင္သံမ်ားကမူ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီး၏ လက္ေတြ႔ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံကာ အ႐ႈံးအျမတ္ တြက္ၾကမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း
‘ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၌ သမိုင္းဘာသာျဖင့္ တက္ေရာက္သူမရွိ’ ဟူေသာ သတင္းထြက္လာအၿပီးတြင္ အံ့ဩထိတ္လန္႔သံ၊ ေဝဖန္သံ စသည့္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးစုံ ထြက္ေပၚလာၿပီး အျပင္ေလာက ရပ္ဝန္းတြင္သာမက လူမႈကြန္ရက္နယ္ပယ္ အထိပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ဆူညံသြားေတာ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင့္က်က္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ေမတၱာကို အေျခခံေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံႀကီးသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး ေခတ္စားလာေစရန္မွာ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေလးကဲလြန္းေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး၊ အုပ္စုတိုက္ပြဲဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးကို ခဝါခ် အဆုံးသတ္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အနည္းအမ်ားကို မူတည္ကာ ပန္းတုိင္ႏွင့္ အနီးအေဝး
လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း International Telecommunication Union - ITU ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီမ်ား ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ကေသာ္လည္းေကာင္း အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ တယ္လီဖုန္း တာဝါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ လိုက္နာျခင္း မ...
05-Jul-2016 tagged as အိမ္ ၿခံ
အငွားအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္မမွ် ျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းမ်ား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ တန္ဖိုးျမင့္ အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ ရွိေနသူမ်ားသာ ဝယ္ႏုိင္သည့္ တန္ဖိုးႀကီး၊ အဆင့္ျမင့္၊ ဇိမ္ခံအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တန္ဖိုးနည္း အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ရွိသူမ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္ သုံးစြဲေငြ ျမင့္တက္လာျခင္းကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာႏုိင္သည့္အျပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အထူးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ အခ်ဳိးအစား ပိုမိုကာ ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္
04-Jul-2016 tagged as
ထိုအေျခအေနတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ ရည္သန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ ခံစားခြင့္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အေရြးေကာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ ေဒသအစိုးရတို႔ အၾကားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား မည္သို႔ အခ်ဳိးက် ခြဲေဝမည္ ဆိုျခင္းကလည္း ပုစာၦ၏ ေပးထားခ်က္
03-Jul-2016 tagged as
ျမန္မာျပည္မွာ ေမြး၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေန၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္းထား၊ ျမန္မာစကားေျပာတဲ့ ျမန္မာ ကေလးငယ္ေတြ ျမန္မာစာ မတတ္ဘူးလို႔ ေျပာရင္ ႏုိင္ငံတကာကေရာ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကပါ တအံ့တၾသ ျဖစ္သြားၾကမ
03-Jul-2016 tagged as
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေသာ ရာဇဝတ္ ဂိုဏ္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွ
03-Jul-2016 tagged as
ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာရန္ ျပည္သူလူထုက မဲေပးဆုံးျဖတ္ၿပီးသည့္ အခါတြင္ ၿဗိတိန္တြင္း၊ ဥေရာပတြင္း သာမက တစ္ကမာၻလုံး အံ့ၾသသြားသည့္နည္းတူ ကိုယ့္ေဒသ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ဘဝကို မည္သို႔ ႐ိုက္ခတ္မည္နည္း
01-Jul-2016 tagged as
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္ေနရင္း ေဘာလုံးဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကို ေကာက္ကိုင္လိုက္သည္။ ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဂတိ လိုက္စားေသာသတင္းက စာလုံးမည္းႀကီး မ်ားႏွင့္။ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို ထပ္ဖတ္သည။္ NLD အစိုးရႏွင့္ သိန္း ၅၀ လက္ေဆာင္သတင္းကို ေတြ႕ျပန္သည္။ စာဖတ္ျခင္းကိုေခတၱရပ္ၿပီး ေဘးဘီ
01-Jul-2016 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီစနစ္လို႔သာ ေျပာရတာပါ တကယ္ကို ပ်ိဳမ်စ္ ႏုနယ္ငယ္႐ြယ္တဲ့ အခ်ိန္အခါပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုနယ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ထက္ျမက္