News

တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ အခုလို စိစစ္ၿပီးလက္ခံတာ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး ျငင္းဆန္ေနတာ၊ ကိုယ့္ၿခံစည္း႐ိုးကိုပဲ ကိုယ္လံုေအာင္ကာၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံထဲမွာ ယခုရွိတဲ့သူ တစ္သန္းခန္႔ထဲက အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သင့္တဲ့သူေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္ ေရြးထုတ္ စိစစ္လက္ခံတာေတြ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားဟာ ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ေဒသဟာ မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သံသရာအၾကားမွာ လူ႔အသက္ ၃-၄ ဆက္ခန္႔ရွိတဲ့အခ်ိန္အထိ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားၾကပါလိမ့္မယ္။
အဓိကအားျဖင့္ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ အဂတိတရားေတြ ႀကီးစိုးေနရင္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတာပဲ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိရင္ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားပ်က္တာပဲ။ စီးပြားပ်က္ရင္ ႏိုင္ငံပ်က္တာပါပဲ။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနကို အၾကမ္းဖ်င္း သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ကိုပဲ အဂတိလိုက္စားမႈက အထက္ကေန ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတယ္။
28-Apr-2018 tagged as ဝန္ႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒသ၊ ဝန္ႀကီးေဒသႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ပိုင္ေသာ ဌာနမ်ားတြင္သာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား စုၿပံဳေနသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေသာ လူေပၚ မူတည္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းေစမည္ျဖစ္သလို မျဖစ္မေန ပြင့္လင္းျမင္သာရမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔ေသာေဒသတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပန္လည္ ခြဲေဝမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖာ္ျပလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
26-Apr-2018 tagged as
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာသည္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ပင္ စီမံထိန္းကြပ္ရန္ ခက္ခဲလြန္းလွေသာ လူမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးျမားေျမာင္လွေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၊ တန္ဖိုး အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေခါင္း႐ႈပ္ရသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားေသာ ပန္းတိုင္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ပညာပါပါ၊ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ထိန္းသိမ္း ေမာင္းႏွင္သြားရသည့္ အတတ္ပညာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အႏုပညာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
25-Apr-2018 tagged as
မိမိေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ဆိုလွ်င္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ပလတ္စတစ္ မွန္လွ်င္အသိဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ သံုးစြဲသည့္အေလ့အထကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း လက္ေတြ႔က်က် ေလ့က်င့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ အသီးသီး၏ အမိႈက္ျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းၾကရမည္
25-Apr-2018 tagged as
ျမန္မာအစိုးရ အက်ပ္အတည္းအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ လက္ရွိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေသာ ေဒသခံ မြတ္ဆလင္မ်ားအား မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီေပးေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖန္တီးႏိုင္ေရး စသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခု ခ်မ္းသာရင္ အားကစားဟာ တိုးတက္တဲ့ေရခ်ိန္ဆိုပါက ေမာ္ကြန္းတိုက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေလးထားမႈနဲ႔ သုေတသနျပဳ သင္ခန္းစာယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာဟာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္သံုးႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးမွ ကၽြန္လံုးလံုးျဖစ္ရတာမ်ိဳး၊ အာဏာရွင္ေတြ ထပ္တလဲလဲ (အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္) လႊမ္းမိုးခံရတာမ်ိဳး ရွိမယ္မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္မွာ ေရကာတာေတြ၊ အျမန္လမ္းမႀကီးေတြ၊ တံတားႀကီးေတြ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြ မ်ားလာတာႏွင့္အမွ် ေမာ္ကြန္းတိုက္မွာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
... ႀကိဳးမနီေတာ့ေပမယ့္ ႀကိဳးနီစနစ္ရယ္လို႔ ေက်ာ္ၾကားေစခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးရဲ႕ အေမြဆိုးေတြျဖစ္တဲ့၊ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနတဲ့၊ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေဟာင္းေတြကို စနစ္တက် စိစစ္/ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီညြတ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚ၊ အသံုးအႏႈန္းဟာလည္း ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏႈတ္ဖ်ားကေန ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ...
25-Apr-2018 tagged as
ဒီအက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားခဲ့ၾကျခင္းေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြဟာ အာဆီယံေဒသတြင္း ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရသလို လူငယ္ေတြအမ်ားစု အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွားပါးၿပီး တစ္ေန႔တာ ဝင္ေငြေတြ နိမ့္ပါးခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မဝင္ေရာက္တာမို႔ လူငယ္အမ်ားစုဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ရရင္း နိမ့္ပါးတဲ့ဘဝကို ေရာက္ရွိခဲ့ရပါတယ္။
24-Apr-2018 tagged as
ျမန္မာ့က်န္းမာေရးေလာကတြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ကုသေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားအျပင္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ေလ့လာသုေတသန ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္လည္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
23-Apr-2018 tagged as
ကုလသမဂၢအပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားစြာ ရွိေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ားအၾကား မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ျပႆနာကို ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဓားစာခံမ်ားကို ရမယ္ရွာအေျချပဳကာ အခ်င္းခ်င္း ျပစ္တင္ရန္ေစာင္ေနပါက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ မ႐ိုးသား၊ မေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း
23-Apr-2018 tagged as
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိဖို႔ဆိုရင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈလည္း အသက္ဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ မရွိတာနဲ႔အမွ် တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈလည္း အားနည္းသြားမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ဆဲကာလမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာေရး အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းဖို႔အတြက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားကို ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ထူေထာင္သင့္ၿပီလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။