News

17-May-2018 tagged as သယံဇာတ
... လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြက လြန္ေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္မွာရွိတဲ့ သယံဇာတေတြက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုမိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳတာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ က်ဴးလြန္တာ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ အသံုးခ်ၾကတာ၊ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနၾကတာေတြမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုေနတဲ့အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
17-May-2018 tagged as
... ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း၊ တပ္မေတာ္၏သမိုင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏သမိုင္း၊ ၎တို႔၏ လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အစဥ္အလာႏွင့္ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဂဃနဏ မသိဘဲႏွင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ ေရးသားမႈ၊ ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳေရးသားမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ ဆိုရလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားမွာ စာေပမတတ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူညီပါသည္။ ႏိုင္ငံ့မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
16-May-2018 tagged as
အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား လိုခ်င္ပါက ယင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ တန္ဖိုးျပန္ေပးရမည္မွာ သဘာဝက်ေသာ နိယာမသေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္မွန္းထားပါက ယေန႔စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း
16-May-2018 tagged as ဖက္ဒရယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ဖက္ဒရယ္မူကို အစိုးရ ဖြင့္ဆိုပံု၊ တပ္မေတာ္၏ ဖြင့္ဆိုပံု၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြင့္ဆိုပံုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြင့္ဆိုပံု မတူညီၾကေပ။ ယင္းမွာလည္း ေရခံေျမခံေပၚတြင္မူတည္၍ ကြဲျပားျခင္းျဖစ္ရာ အလြန္ သဘာဝက်ေပသည္။ ဖက္ဒရယ္ဝါဒီတို႔မွာ မည္သူ႔ကိုမွားသည္၊ မည္သူက မွန္သည္ဟူ၍ အေျဖထုတ္ရန္ တာဝန္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒသေဘာအရ၊ ဖြင့္ဆိုမႈအရ မူလအဓိပၸာယ္မွ ေသြဖည္သြားလွ်င္ အျပဳသေဘာႏွင့္ အႀကံျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
16-May-2018 tagged as ပညာေရး
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ ဌာနမွထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရး သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းဆိုသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါၿပီလားဆိုျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ စစ္ပြဲ တိုုက္ပြဲတြင္ျဖစ္ေစ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးရျခင္း၊ အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား ေသဆံုးရျခင္း စသည့္ မည္သည့္ အႏုတ္လကၡဏာအက်ိဳးဆက္မ်ိဳးကိုမဆို ျဖစ္ေပၚေစသူမွန္သမွ် တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္ပြဲဖန္တီးသူမွန္သမွ်ကို အေျခခံ လူသားစိတ္ရွိသူတိုင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းမွာ သဘာဝက်သည္။
ပိတ္မိေနတဲ့ျပည္သူေတြ ကယ္ထုတ္ေရး၊ စစ္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ေရး၊ လူအား၊ ေငြအား၊ ဉာဏ္အားေတြနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာလည္း အားတက္သေရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြင္းက ကိုယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့ တိုက္ပြဲမွာ အစိုးရက ပိတ္မိျပည္သူေတြ ကယ္ထုတ္ေပးေနရတယ္ဆိုတာလည္း တစ္မ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ေနမလား စဥ္းစားရျပန္ပါတယ္။
ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ စီးပြားေရး လံုၿခံဳမႈဆိုသည္မွာ စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈ ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးသည္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးတြင္ အေရးႀကီးသည္။ တတိယ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အျပည့္အဝ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမေပးႏိုင္သျဖင့္ လံုၿခံဳမႈ နည္းပါးသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးေပးႏိုင္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသးသည္။
ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုသည့္အုပ္စုဟူသည္ မည္သည့္ဘက္တြင္မဆို၊ မည္သည့္ေခတ္ကာလတြင္မဆို မလြဲမေသြ ရွိေနမည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ျပင္းထန္သည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား ေရွ႕တန္းမေရာက္ဝံ့ေတာ့ဘဲ တစ္နပ္စား အေခ်ာင္သမားမ်ား ေနရာရလာမည္ဆိုပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အနာဂတ္အေရး ပို၍သာရင္ေလးဖြယ္ ရွိေတာ့ေၾကာင္း
ယခုလက္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ရခိုင္ေဒသက အေရးကိစၥေတြဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား၊ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြနဲ႔အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥေတြ ဆိုတာထက္ ကမၻာ့ဆူပါပါဝါ အင္အားႀကီးအေရွ႕အုပ္စုနဲ႔ အေနာက္အုပ္စု ႏွစ္ခုအၾကားမွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါလွတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးခ်ခံသက္သက္ ျဖစ္ေနၾကရတာလို႔ ေတြးယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားသည့္တိုင္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ ဖိအားေပးမႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရဦးမွာ အမွန္ပါပဲ။
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္ေနရာမွာမွ ေသနတ္သံ မၾကားလိုဘူး။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာ ရွိႏိုင္တယ္။ “သူတို႔ ဒီလို လာပစ္ခတ္၊ ဒီလိုလာအၾကမ္းဖက္ေနတာကို ၿငိမ္ခံေနရမလား” တပ္မေတာ္က တပ္မေတာ္အလုပ္ လုပ္ေနတာပါလို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒီသံသရာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးက ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးဖို႔ လမ္းမျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ အားလံုး ကိုယ့္ႏိုင္ငံႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းတာကို ျမင္ခ်င္ေနၾကတယ္။ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေနခိုက္ေနၾကတာေတြကို ဆက္ၿပီးမျမင္လိုေတာ့ဘူး။