News

19-Nov-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ လူတစ္ဦး ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ အမ်ားဆုံးေနရာကို ယူထားတတ္သည္။ ျမန္မာတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ယခုလည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ အတြက္ သုံးစြဲရေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္လွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိစၥ အစိတ္အပိုင္းႀကီးႀကီး တစ္ခု ေျပလည္မည္။ အစားအေသာက္၏ အရည္အေသြးကို တင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အာဟာရတန္ဖိုး မျပည့္ျခင္း၊ အဆိပ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္ခ်ီဆို ဆိုသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို ႐ိုက္ခတ္ေပသည္။
19-Nov-2016
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေလးထားသင့္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၂၉-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ အမည္စာရင္းကို မေဖာ္ျပဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဆိုသူက 'လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုတာ အျပဳလား အပ်က္လား' ေဆာင္းပါးေရးသားၿပီး ယင္းဥပေဒအျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးေရး အသံေကာင္းဟစ္ေနသူမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကိုလည္း အျပဳလိုတာလား၊ အပ်က္လိုတာလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သေဘာထားကို တင္ျပလိုပါသည္
19-Nov-2016
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစိုးရအဆက္ ဆက္သာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲဘဲ နာတာရွည္ကင္ဆာ ေရာဂါတစ္ရပ္သဖြယ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုသရန္ခက္ခဲၿပီး ယေန႕အခ်ိန္အထိ တြယ္ကပ္ၿငိကာ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္
19-Nov-2016
ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း၏ အျမင့္ဆုံး စခန္းအဆင့္ “လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ”သို႔ ဦးတည္ထားသည့္တိုင္ ဤအဆင့္ေရာက္ဖို႔ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္း ရပါဦးမည္။ သို႔တေစ လစ္ဘရယ္ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ စိန္ေခၚဖို႔ အကြက္ ေခ်ာင္းေနၾကသည့္ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာ အစြန္းမ်ားကား အသင့္ ရွိေနၾကသည္။ လက္ဝဲစြန္းတြင္ “အမူးမေျပၾကသူမ်ား”ရွိေနဆဲ ျဖစ္သလို လက္ယာစြန္းတြင္ အလြန္အကၽြံ သမားမ်ား ရွိေနသည္။
19-Nov-2016
အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ နပန္းလုံးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုႏွစ္ရပ္ကပင္ သား၊ တူ၊ ညီေကာင္းစားေရး Nepotism ႏွင့္ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ (ေခၚ) Cronyism ဝါဒမ်ား အားေကာင္းလာကာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ျခင္း
18-Nov-2016
NLD ပါတီက မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္သြားခဲ့ပါၿပီ။ စာဖတ္သူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ အစိုးရသစ္က စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါရဲ႕လား။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေကာ ထင္ထားသေလာက္ ဝင္လာပါရဲ႕လား။ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ အစိုးရအေပၚ ဒီလုိေမးခြန္းထုတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကတာဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။
17-Nov-2016
႔အခြင့္အေရး နာမည္ ခံထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ရယူေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရပ္တည္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အမီွအခုိ ကင္းမႈ၊ ဘက္မလိုက္ မွ်တမႈ၊ ႐ုိးေျဖာင့္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ရန္ အထူး လိုအပ္
17-Nov-2016
အစမ္း စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ က်က္မွတ္ရသည့္ သင္ခန္းစာမွာလည္း လြန္စြာ နည္းေနေသာေၾကာင့္ Grade A ရရွိဖို႔ရန္ မခက္ခဲေခ်။ ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အမွတ္ ၁၀ဝ ဖိုး ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အရည္အခ်င္း စမ္းသပ္ခြင့္ မရရွိၾကေသာ ကေလးမ်ားသည္ စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းတို႔တြင္ အက်အ႐ံႈး မ်ားၾကသည္။ ဆရာ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဘက္က တာဝန္ရွိသူမ်ား အခ်ိန္မီ သံုးသပ္သင့္ေသာ ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။
16-Nov-2016
ျပည္သူလူထုသည္ ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အရည္အခ်င္း ရွိသူ တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ခံ ယူဆေသာေၾကာင့္ သမၼတအျဖစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ၎တို႔၏ သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းကို ဆက္လက္ မယုံၾကည္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကျခင္းမွာ ျပည္သူ႔ထံတြင္ အာဏာ တည္ေနေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ျပသလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
16-Nov-2016
ၾကမ္းတမ္းလာေနေသာစ႐ိုက္ေတြကို ဘယ္လိုတားဆီးျပဳျပင္ၾကမလဲ။ မတန္တဆ ပြားမ်ားလာေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဘယ္လို ႏွိမ္နင္းပိတ္ပင္ၾကမလဲ။ အေျဖကေတာ့ ရွင္းေနပါသည္။ တင္းတင္းရင္းရင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ေတာ့၏။
16-Nov-2016
ၿမိဳ႕ေရာ ေတာပါမက်န္ ေပါမ်ားလာသည့္ မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ားအေပၚ သုံးစြဲလာမႈမ်ား၊ ေကာ္႐ွဴမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာေနသည့္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားအရ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈ၍ရႏိုင္သည့္ ဖုန္းအတြင္းမွ လိင္ ဇာတ္ကားမ်ားက ကာမစိတ္ကို ႏိုးႂကြေစၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ က်ဴးလြန္ ရႏိုင္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပစ္မွတ္သို႔ တြန္းပို႔ျခင္း ခံၾကရသည္မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိလွသည္။
16-Nov-2016
ယေန႔ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္သည္လည္း ၾကည္ညိဳ သဒၶါတရား ထက္သန္ေလးျမတ္စြာ လာေရာက္ၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ဝမ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္စြာ သာဓု ေခၚဆိုႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ က်ဳိက္ထီး႐ုိး ေစတီကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္
16-Nov-2016
မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မဆုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ အသင့္ရွိေသာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာရွိ ေထာက္ပံ့ ေငြေၾကးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အဆိုပါ ေဒသကို ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ဇာတ္လမ္းဆင္ ပုံေဖာ္လာေသာ ျပႆနာမ်ား ႐ႈပ္ေထြးကာ ထုိင္း ေတာင္ပိုင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္မသြားေစေရးအတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ သတိႀကီးႀကီးထားကာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္
15-Nov-2016
... အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာမ်ား ခန္႔ထားေရးကိုလည္း အေရးႀကီးကိစၥအျဖစ္ သေဘာထား၍ မက္လုံးေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာႀကံေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။
15-Nov-2016
ဒီေန႔ ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ အဲလိုေမွ်ာ့ႀကဳိးလို ပုဒ္မဆိုးေတြနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဒုကၡေပးတာ ကြၽန္ေတာ္ မျမင္ခ်င္ဘူး။ အဲလိုလုပ္ရင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္တင္ သာမက တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ပါ အက်ဳိးဆက္က သိပ္မေကာင္းဘူး။