News

10-Sep-2016
ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ မရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ လူမ်ဳိးစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ကလည္း ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုရျခင္း၏ အေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္
10-Sep-2016
သို႔ျဖစ္လင့္ကစား ႏိုင္ငံအမ်ားစု လက္မခံေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကိုကား မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေနာက္ဆံုး 'လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ' (Humanitarian intervention) ဆိုေသာ 'ၾကားအေျဖ' ႏွင့္ပင္ ေက်နပ္လိုက္ရသည္။ အဆိုပါ 'လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရ မည့္မူေလးခ်က္ကိုလည္း ၀ါရင့္သံတမန္ 'ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ား' က တင္ျပခဲ့သည္
09-Sep-2016
သို႔ျဖစ္ေလရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲမ်ား ပိုမိုသည္းသန္ ျပင္းထန္ေစကာ ၿပဳိကြဲမႈကို ပိုမို တိမ္းညြတ္သည့္ Ethnofederalism အစား Territorial Federalism ျဖစ္ေစ၊ Hybrid Federalsim ျဖစ္ေစ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းက ပိုမို သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
09-Sep-2016
ဒီလို သေႏၶမ်ဳိးနဲ႔ စခဲ့တဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြဟာ လူမ်ဳိးစုအလိုက္ မိမိတို႔ ေပါက္ဖြားရာ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ ျဖစ္ေနလင့္ကစား ကိုယ့္ဇာတိ ေဒသေတြမွာ “ဓားမဦးခ်” ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားခဲ့ၾကတာ သမိုင္း ရွိၿပီးသားပါပဲ။
08-Sep-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္အမီဆုံး၊ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံး၊ အႀကီးဆုံး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ပုဂၢလိက အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီး တစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ သြားခ်ိန္တြင္ ေဆး႐ုံရွိ မီးစက္ ႏွစ္လုံးမွာလည္း ခ်ဳိ႕ယြင္း ေနေသာေၾကာင့္ မီးပ်က္ေနစဥ္ လုပ္ငန္း အားလုံးနီးပါး ရပ္တန္႔သြားသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ယုံၾကပါသေလာ
08-Sep-2016
ရရွိခဲ့ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ကား အက်ဳိး၊ အကန္း၊ အေသအေပ်ာက္ျဖစ္ၾကရေသာ ညီအစ္ကိုသားခ်င္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်ကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔ ဆင္းရဲတြင္း နက္ ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး အႀကီးအက်ယ္ မွားခဲ့ၾကသည္။
07-Sep-2016
ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား အေနႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေၾကာင္းအရာအေပၚ မူတည္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း
07-Sep-2016
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို ၎ျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ အမတ္မ်ားက ၎တို႔ ျပည္သူတုိ႔က အာဏာ အပ္ႏွင္းထားမႈႏွင့္အတူ ၎တုိ႔ဆႏၵအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ျခင္းကပင္လွ်င္
06-Sep-2016
မည္မွ် ေစတနာ မွန္ကာ ေရွ႕ေရးအျမင္၊ ႏုိင္ငံတကာ အျမင္၊ က်ယ္ျပန္႔ နက္နဲေသာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေသာ အေရးကိစၥ ျဖစ္ေစကာမူ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား လက္ခံ နားလည္ျခင္း၊ သေဘာတူ ေထာက္ခံျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေျခ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္း နည္းပါး ႏုိင္
05-Sep-2016
လြန္လြန္ကဲကဲ ဖိႏွိပ္ ကန္႔သတ္ခဲ့စဥ္ ပါတီႏွင့္အတူ သစၥာရွိရွိ ရပ္တည္ကာ ဒီမိုကေရစီ ခရီးၾကမ္း ႏွင္လာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ လြယ္လင့္တကူ ထုတ္ပယ္ျခင္းမွာ ေထာက္ျပ ေဝဖန္စရာ
05-Sep-2016
ကိစၥရပ္တိုင္းမွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အခု ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရ ရရွိဖို႔ဆိုတာ ရခဲလွတဲ့ အခြင့္အခါတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈေတြနဲ႔ ျပည္သူအက်ဳိးရွိမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို မိမိတို႔ သက္တမ္းကာလ အတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ျပင္းျပမႈ ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးပါဝင္ေအာင္ ေစာင့္ေနရင္း ရရွိၿပီးသား အက်ဳိးေက်းဇူးေတြပါ လက္လြတ္သြားတာမ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
04-Sep-2016
ရခုိင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လတ္တေလာ ပဋိပကၡ အသြင္ႀကီးစြာ အျငင္းပြား ေနၾကသည့္ ရခုိင္စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းသည့္အေပၚ ႐ႈျမင္ပုံ ႐ႈျမင္နည္း ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား ႏွစ္ဖက္စလုံး အေနႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလို႔ငွာ ေျပလည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေစမည့္ နည္းလမ္း
04-Sep-2016
ေငြငတ္ ေငြျပတ္သူႏွင့္ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ၾကား အသက္ တစ္ေခ်ာင္းကို ေငြသားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိတြက္ ဆစ္၍ စေတးေနၾကဦးမည္ကအမွန္။