News

POST TYPE

OPINION

ဝရမ္းအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ တရားခံထြက္ေျပးျခင္း
01-Oct-2019ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း လူေျပာအမ်ားဆံုး ေဝါဟာရတစ္ခုမွာ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”ဟူေသာ ေဝါဟာရပင္ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ တကယ္ေတာ့ တရားဝင္အတည္ ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အားလံုးက ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာမ်ားကိုမလုပ္ရ၊ မည္သည့္အရာမ်ား ကိုလုပ္ ရမည္ဆိုသည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒက မလုပ္ရဟူ၍တားျမစ္ထားသည့္အရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ပါက ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကိုခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ဥပေဒကလုပ္ရမည္ဟူ၍ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္/ပ်က္ကြက္ ပါကလည္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ရွာေဖြ၊ ေဖာ္ထုတ္၊ ဖမ္းဆီးရမည့္တာဝန္မွာ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကဖမ္းဆီး၍တင္ျပလာေသာ စြပ္စြဲခံရသူအား စစ္ေဆး၍ အမွန္တကယ္ျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္မွာ တရားသူႀကီး တို႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူသည္ ျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသခိုင္လံုစြာတင္ျပရန္တာဝန္မွာ တရားစြဲအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရွိသူ/စြပ္စြဲခံရသူကို တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္သို႔အေရာက္ ေခၚေဆာင္လာရမည့္တာဝန္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ပခံုးေပၚတြင္ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူအခ်ိဳ႕မွာ တရား႐ံုးေရွ႕ တြင္လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ မဝံ့ရဲၾကသျဖင့္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးေသာရဲ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ျပန္လည္၍ခုခံၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္လံုးေထြး၍လည္းေကာင္း၊ ပစ္ခတ္၍လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးၾကရၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိေစရန္ လက္ထိတ္ခတ္၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ၾကသည္။ ထိုအျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာစြပ္စြဲခံရသူမ်ားမွာ ႀကိဳတင္သတင္းရသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳမီ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးၾကသျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တရားခံဖမ္းဆီးရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သိုသိပ္ရသည္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စိတ္မခ်ရမႈမွျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက ႀကိဳတင္သိရွိကာ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပါမ်ားလာလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ဖမ္းဆီးရမည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သတင္းေပါက္ၾကားျခင္းထက္ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ႏႈတ္မေစာင့္စည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမည့္သတင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ထြက္ေျပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔၏ ထံုးဓေလ့အတိုင္း အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုေပၚလာလွ်င္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေမးျမန္းၾကသည့္ေမးခြန္းထဲတြင္ “ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ပါမည္လဲ” ဟူသည့္ ေမးခြန္းက ပါေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႔သည္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားရမည့္အစား (မပြင့္လင္းရမည့္ေနရာတြင္) ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖမ္းဆီးမလို႔ လုပ္ေနပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖမ္းဆီးခိုင္းထားပါတယ္၊ ဘယ္ပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲရမလဲဆိုတာ ဥပေဒအႀကံ ဉာဏ္ေတာင္းခံထားပါတယ္” ဆိုေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

သည္ေတာ့ သတင္းမီဒီယာတို႔ကလည္း သူ႔ထက္ငါဦးေအာင္ ဝမ္းသာအားရ သတင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ အဆိုပါသတင္းကို မ်က္ႏွာဖံုးေခါင္းစီးသတင္းအျဖစ္ စာလံုးမည္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူ/စြပ္စြဲခံရသူကို “လြတ္ေအာင္ေျပးေပေတာ့ေဟ့” ဟူ၍ ျငာသံေပးကာ ေျပးခိုင္းသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ခန္႔ကလည္း မြန္ျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ အလံတစ္ရာဆရာေတာ္ ဝင္စားသည္ ဟုဆိုကာ ဘုန္းႀကီးေယာင္ေယာင္၊ ဘိုးေတာ္ေယာင္ေယာင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား မေတာ္တေရာ္လုပ္သည္ဟူ၍ ေက်ာ္ေစာသတင္းထြက္ေနသည္ကို အခ်ိန္မီအေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေနၾကစဥ္မွာပင္ ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္သြားခဲ့ရသည္။

တစ္ဖက္ကၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးမည္ဟု ေျပာလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ ဖမ္းဆီး၍မရေအာင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္ တရားခံတစ္ေယာက္ကို သြားေရာက္ဖမ္းဆီးရန္အတြက္(ရဲအေရးမပိုင္ေသာအမႈမ်ားတြင္) တရားသူႀကီးထံမွ ဖမ္းဝရမ္းဆိုသည္က လိုလာျပန္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ထားရျခင္းမွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္ “လူတစ္ဦးအား မိမိသေဘာျဖင့္ ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္း၊ လႊတ္ခ်င္သလိုလႊတ္” မျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကိစၥေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေရးႀကီးေသာတရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိရန္အေရး ေႏွာင့္ေႏွးကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ကုန္သည္မ်ားရွိပါသည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၅(၁)တြင္ လူဖမ္းဝရမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ “ဤဥပေဒအရ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးကထုတ္ဆင့္ေသာ ဝရမ္းတိုင္းကို စာျဖင့္ေရးသား၍ တရား႐ံုးအႀကီးအကဲ အရာရွိကျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းတရား႐ံုးသည္ ခံု႐ံုးျဖစ္ပါက ယင္းခံု႐ံုး၏အဖြဲ႔ဝင္ကျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တရား႐ံုးတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ရမည္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ၇၇ (၁) တြင္ “ဖမ္းဝရမ္းအရေဆာင္႐ြက္ရန္ သာမန္အားျဖင့္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ရဲအရာရွိမ်ားအား ၫႊန္ၾကားရမည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္သည့္ တရား႐ံုးသည္ မိမိဝရမ္းကို ခ်က္ခ်င္းအတည္ျပဳရန္လိုၿပီး၊ မည္သည့္ရဲအရာရွိမွ် ႐ုတ္တရက္ မရရွိႏိုင္လွ်င္ အျခားမည္သူ႔ကိုမဆို အတည္ျပဳေပးရန္ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ၫႊန္ၾကားခံရသူ သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခံရသူမ်ားသည္ အဆိုပါဖမ္းဝရမ္းကို အတည္ျပဳေပးရမည္” ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဝရမ္းဆိုသည္မွာ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ဆြဲကာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဖမ္းဝရမ္းကိုခ်က္ခ်င္းအတည္ျပဳ(ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳ)ရန္လိုအပ္သလို ဖမ္းဝရမ္းေတာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး ညီေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုေတြ႔ရွိရသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ (အႀကီးအကဲ) မ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာမ်ားကေမးျမန္း၍ျဖစ္ေစ ေျဖၾကား/ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ႐ံုးဖြင့္ရက္ေရာက္မွ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္းတြင္ ဖမ္းဝရမ္းေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦးကို ေက်ာ္ေစာသတင္းအရျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအေထာက္အထားမ်ားအရျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာတရားသူႀကီးထံ ၂၄ နာရီအတြင္း အခ်ိန္မေ႐ြးေတာင္းခံ၍ လက္ဦးမႈရယူကာ ဖမ္းဆီးရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရန္အေၾကာင္းရွိသူ၊ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာအျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူကို သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးတြင္ ဝရမ္းေတာင္းခံ၍ ဖမ္းဆီးရမည့္လုပ္ငန္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ပင္မလုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲမရွိပါကလည္း မိမိအထက္အဖြဲ႔အစည္းထံတင္ျပ၍ မေႏွးအျမန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ယခုမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို သတင္းေထာက္မ်ားကေမး၍ ေျဖၾကားသည့္အခါမွသာ တရား႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ဝရမ္းေတာင္း၍ သြားေရာက္ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းမွာ တရားခံေရွာင္ေျပးခ်ိန္ရေအာင္ တမင္သက္သက္ အခ်ိန္ေပးထားသည္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူ ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္အရာကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းမျပဳဘဲ လူသိထင္ရွားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းသည္ က်ဴးလြန္သူအား ေျပးဖို႔အခ်ိန္ရေအာင္ ေတာေျခာက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရပါလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးရမည္ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ ဘာမွျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအလိုက္၊ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစား၍ တာဝန္ယူထားသူမ်ားသည္ တာဝန္ေက်႐ံု၊ ဝတၱရား ေက်႐ံုမွ်သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္႐ံုေနမွ်ျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးဆိုသည္ကလည္း မည္သည့္အခါမွ် ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္းအတာအထိ တရားဥပေဒကို အေလးမထားအတင့္ရဲစြာ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူတို႔ကို ေပါ့ျပက္ျပက္သေဘာမထားသင့္ေပ။ အမ်ားေရွ႕တြင္ ဖမ္းမည္၊ ဆီးမည္၊ အေရးယူမည္ဟုဆိုကာ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီးခါမွ ဘာမွ်မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အစိုးရလုပ္ၿပီး အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အလားတူပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း တရားဝင္ဖမ္းဆီးမိန္႔မရရွိမီ သတင္းရယူျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စသည္အားျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းအားျဖင့္ အမိန္႔ရသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဦးေဆာင္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ဆိုသကဲ့သို႔ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ စိတ္တူကိုယ္တူ သေဘာတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္