News

POST TYPE

OPINION

မွန္သူသာ အႏိုင္ယူမည့္ေခတ္ (Daily, Vol-7/No-147)
29-Sep-2019

“တိုင္ၾကားစာထည့္ရန္”ဆိုသည့္စာေရးထားသည့္ စာတိုက္ပံုးမ်ားႏွင့္ “မေက်နပ္လွ်င္ တိုင္ၾကားရန္”ဆိုသည့္ စာသားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားသည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာတစ္ခုခု အစရွိသည္တို႔ကို ျမန္မာျပည္သူတိုင္းလိုလို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဖူးၾကမည္သာပင္။

ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ အဂတိတရား ႀကီးထြားခဲ့သည့္ ဌာနအသီးသီးႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့႐ံုမွ်မက ဖိႏွိပ္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ တိုင္ၾကားစာကိစၥမွာ အေၾကာင္းမထူးေသာ ကိစၥတစ္ခုသဖြယ္သာ ျဖစ္ခဲ့ေပမည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္ျဖင့္ က႑အသီးသီးတို႔ကို တာဝန္ယူထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိုင္ၾကားရမည့္ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတင္မကပါ၊ ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢလိကက႑မွ လုပ္ငန္းအသီးသီး၏ လြဲမွားမႈမ်ား၊ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကား၍မရႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနေပသည္။

ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ The Voice Daily ၏ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း ရပ္ေရး ႐ြာေရး၊ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတင္းစာတိုက္ရွိရာသို႔ လာေရာက္သတင္းေပးတိုင္တန္းၾကသူမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါသည္။

သတင္းျဖစ္သည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ကို သတင္းအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးႏိုင္႐ံုမွအပ ျပႆနာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီး၊ အာဏာပိုင္အသီးသီးတို႔က ေျဖရွင္းေပးရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ၾကားျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးဟု ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ကာယကံရွင္မ်ားကို သတင္းခန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရသည္က မ်ားပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ေသာ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ အာဏာရရွိလာသည့္ ေခတ္စနစ္ထဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အဓိက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္အေရးယူေပးေရးပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာကိစၥသည္ ယခင္ေခတ္ကာလ စဥ္းစားနည္းအတိုင္း စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္သူျဖစ္ေစ၊ အတိုင္ခံရသူျဖစ္ေစ ပါဝါႀကီးသူ (အာဏာရွိသူ၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွိသူကို အိတ္ကပ္ထဲသို႔ ထည့္ထားႏိုင္သူ)တို႔သာ အႏိုင္ရစၿမဲျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေခတ္စနစ္မ်ား အမွန္တကယ္ ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္လိုလွ်င္မူ သူ႔လူျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္လူျဖစ္ေစ၊ သူ႔ပါတီဝင္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ပါတီဝင္ျဖစ္ေစ တိုင္တန္းမႈမ်ားတိုင္း၌ မွန္သည့္သူကိုသာ အႏိုင္ေပးမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ျပရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း အႀကံျပဳေဖာ္ျပလိုေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၉-၂၀၁၉)