News

POST TYPE

OPINION

ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရးသည္သာ အဓိက (Daily, Vol-7/No-59)
18-Jun-2019

ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ “လူ”ႏွင့္ “မူ”ဆိုေသာကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူအားလံုး မၾကာခဏဆိုသလို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေလ့ရွိၾကေပသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးၾကျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္ဟူသည္မွာလည္း လူပုဂၢိဳလ္ထက္ မူဝါဒက ဆံုးျဖတ္သည့္ ေခတ္ကာလသို႔ေရာက္ေအာင္ စနစ္တက်ေျပာင္းလဲယူၾကရျခင္းသာပင္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကိုးႏွစ္တာကာလသို႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တြင္ မူျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနသည့္အဆင့္တြင္သာရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ယခင္ေခတ္စနစ္ ေဟာင္း၏ “မူထက္ လူက ဆံုးျဖတ္သည္”ဆိုေသာ အစဥ္အလာက လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူထုအစိုးရကို လူထုကိုယ္တိုင္က တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည့္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလအထိ အရွိန္မေသေသးဘဲလိုက္ပါ လႊမ္းမိုးေနေသးသည္ကို ျပည္သူအားလံုးက ဦးစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားသင့္ေပသည္။

ထိုသို႔နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိမွသာလွ်င္ “လူ”ထက္ “မူ”က ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ေခတ္၊ တစ္မ်ိဳးဆိုရလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝရွိၿပီး ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပါတီတို႔မွ မရွိေသာေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စာေတြ႔သေဘာ၊ ၫႊန္းတမ္းလာသေဘာမဟုတ္ဘဲ ပကတိေလာကထဲတြင္ ျပႆနာေပါင္းစံု ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟူသည္မွာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျပာသေလာက္မလြယ္ကူသည္ကို ျမန္မာ့အေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ား မဆိုထားႏွင့္ ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားပင္ အပူေသာက ေရာက္ၾကရစၿမဲပင္။ 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ “လူ”ထက္ “မူ”က အာဏာပိုရွိသည့္ေခတ္ မည္သည့္အခါ ေရာက္မည္နည္းဆိုျခင္းထက္ ပကတိႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ ေမးခြန္းတို႔မွာလည္း အေရးႀကီးလာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ထို႔အတူ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းရာတြင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ “မူ”ေရာ “လူ”ပါ အေရးပါေနဆဲျဖစ္ေနသည့္ ေခတ္ကာလထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၌ ရွိသူတို႔၏ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအား၊ ဝီရိယစြမ္းအားႏွင့္ အသိဉာဏ္စြမ္းအားတို႔မွာ အထူးအေရးႀကီးလာေပသည္။

ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ လူေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မူေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ “ရလဒ္”ေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည္မွာ ျပည္သူသာျဖစ္ရာ ျပည္သူကို အရွိန္မေသေသးေသာ ယခင္ေခတ္က အက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားျဖင့္ မဆက္ဆံမိရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းသာပင္ျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၈-၆-၂၀၁၉)