News

POST TYPE

OPINION

မယ္ေခြထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးေသာ လက္ေဆာင္ (Daily, Vol-7/No-55)
13-Jun-2019


ယခုတေလာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား ေျပာစရာျဖစ္ေနသည့္ မယ္ေခြ ျပႆနာမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ေၾကာင့္ အဆုံးသတ္သြားၿပီဟု ဆုိရေပမည္။ အေျခခံပညာအထက္တန္း စနစ္သစ္ ဒႆမတန္း ျမန္မာစာဖတ္စာတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသြားမည္ဟု ေၾကညာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အမ်ဳိးသမီး ေရွးစာဆုိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ မယ္ေခြ၏အဆုိပါကဗ်ာကုိ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္မွ ကန္႔ကြက္မႈ ရွိသည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သင္႐ုိးေရးဆြဲသည့္အဖြဲ႔က ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာကဗ်ာႏွင့္ ျမန္မာစာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားေလာကတြင္ ပြက္ေလာညံသြားခဲ့႐ုံမွ်မက ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကပင္ သင္႐ုိးမွပယ္ဖ်က္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သူမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ 

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း မယ္ေခြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေပ ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါး အေျမာက္အျမားကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေပသည္။ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားတုန္းက ပုံႏွိပ္စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးသင္႐ုိး သာမက ဘာသာရပ္သုံးခုကုိေပါင္းၿပီး တစ္ဘာသာတည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး လုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဝဖန္ခြင့္မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ခ်က္က်က်ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ေထာက္ျပခြင့္ ရလာသည္မွာ ဝမ္းသာစရာဟုပင္ ဆုိရပါမည္။

ဤေနရာတြင္ မယ္ေခြ၏ လက္ေဆာင္ကဗ်ာ အျဖဳတ္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာစာကုိ ကယ္တင္ရမည့္အလား တက္တက္ႂကြႂကြ ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အေရးကိစၥတစ္ခုကုိ ေျပာလုိေပသည္။ ျမန္မာစာေပဟူသည္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ တာဝန္သိသူမ်ားက အျမတ္တႏုိးထားတတ္၊ တန္ဖုိးထားတတ္ေအာင္ မ်ိဳးဆက္အလုိက္ လက္ဆင့္ကမ္းကာ သတိေပး ေျပာဆုိႏုိင္ေနေသးသေ႐ြ႕ ကယ္တင္စရာလုိမည့္အရာ မဟုတ္ေပ။

မယ္ေခြကိစၥသည္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ လူနည္းစုႏွင့္ ရသကဗ်ာ ျမန္မာစာကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားအၾကားက အေရးကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဗ်ာျဖဳတ္ျခင္း မျဖဳတ္ျခင္းက အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘဝအေပၚ ႀကီးမားဆုိးရြားသည့္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။

ထုိ႔ထက္ပုိအေရးႀကီးသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ေကာင္းမ်ား က်င့္သုံးလာႏုိင္ေရးသာျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ အေျခခံပညာေရးအေပၚ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ိဳးစုံကုိ သူတစ္ဗုိလ္ ငါတစ္မင္းပုံစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မ်ိဳးဆက္အလုိက္ မ်ားစြာ နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ကုိ သင္ခန္းစာယူတတ္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၆-၂၀၁၉)