News

POST TYPE

OPINION

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စံနမူနာျပ ေထြအုပ္က
15-Jan-2019ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ခရီးစဥ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူသည္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရွိ ဆမားဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္ခန္းမ၌ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား မူဝါဒဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္အမွာစကားတစ္ရပ္ ေျပာၾကားသြားသည္။

အဆိုပါ လမ္းၫႊန္အမွာစကားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျပာၾကားသည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းလမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ထိုေန႔ညမွာပင္ ျမန္မာ့႐ုပ္သံမွ အျပည့္အစံုထုတ္လႊင့္ခဲ့သလို ေနာက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေထြ/အုပ္ဝန္ထမ္းမ်ား သိရွိလိုက္နာရန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေဆာင္႐ြက္ရာ၌္ -

- ျပည္သူလူထုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေအာက္ေျခက စတင္မယ္၊
- ျပည္သူနဲ႔အတူ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မယ္၊
- ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေလးထားၿပီး တည္ေဆာက္မယ္၊
- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္တဲ့ေနရာေတြမွာ လူစားလဲမႈေတြျပဳ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒ (၄) ရပ္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔နဲ႔

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ -
- ေျပာင္းလဲသင့္တာေတြကို ေျပာင္းလဲမယ္၊
- တည္ျငိမ္မႈကိုမထိခိုက္ေစဘဲ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္မယ္၊
- ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကိုအေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွသည္ယေန႔တိုင္

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏လက္ေအာက္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ႐ံုး၏လက္ေအာက္မွသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အႏွစ္သံုးဆယ္အၾကာတြင္ ေခတ္စနစ္၏ေတာင္းဆိုမႈအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လက္ေအာက္သို႔ တစ္ဖန္ေရာက္ရွိခဲ့ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ အထက္အရာရွိမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ နယ္ပိုင္/ၿမိဳ႕ပိုင္ တစ္ဦးတည္းက တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္၊ တပ္မေတာ္ကဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႔ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လက္ေအာက္တြင္ ႐ံုးဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာစနစ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေထြအုပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔ပါဝင္သည့္ စုေပါင္း ဦးေဆာင္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ယူမႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒအရ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား တာဝန္ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္မွာ ရွစ္ႏွစ္နီးပါးသို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အမာခံထား၍ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွအသြင္ေျပာင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းတို႔၏ ရွစ္ႏွစ္တာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ အားရေက်နပ္ေလာက္ ဖြယ္ရာမရွိျခင္းႏွင့္ ထူးျခားေျပာင္းေျမာက္ေသာ လက္ညႇိဳးထိုးျပစရာ ေကာင္းသည့္ေအာင္ျမင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ျခင္းကလည္း ျပည္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔လက္ရွိေထြ/အုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအဝင္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္႐ံုးခ်ိန္မ်ားထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း မျငင္းႏိုင္ေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ “တြန္းကားတြန္း၏ ေနရာမေ႐ြ႕ သို႔မဟုတ္ ေလွာ္ကားေလွာ္၏ ခရီးမေရာက္” ဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

စနစ္ေၾကာင့္လား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္လား

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္းသည္ ယခုကဲ့သို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ေနရျခင္းသည္ စနစ္ေၾကာင့္လား လူေၾကာင့္လားဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္ဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္စိုးေသာ ျပည္သူတို႔က ေ႐ြးေကာက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနၾကသလို၊ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထပ္ဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္သူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမဟုတ္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ေလ့လာၾကည့္ပါမည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ေအာက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ေဒသတို႔ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ ေဒသတို႔ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲသည္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုမူ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို တာဝန္ေပးေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတိုင္း/ေဒသတို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားရွိသည့္အတြက္ သာမန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ယင္းအဖြဲ႔မ်ား၏တိုက္႐ိုက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသတို႔၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအပါအဝင္ ေထြ/အုပ္ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုင္း ေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိ၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈရွိသည္ဟူ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႕၊ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕တို႔က ေထာက္ျပ ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ/ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး၏ လက္ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းဖြဲ႔စည္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ယူမိပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းေျပာင္း႐ံုမွ်ျဖင့္ မေကာင္းႏိုင္ေသးပါ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းေျပာင္းသြားလွ်င္ အထိုက္အေလ်ာက္ေကာင္းမြန္သြားမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆစရာအေၾကာင္း ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေျပာစကားအရ အဖြဲ႔အစည္းေျပာင္းတိုင္း ေကာင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ (၄) ခ်က္” ကို ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း လမ္းၫႊန္အမွာစကားအျဖစ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

- အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားေခ်ာေမြ႔ေစရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မွ်တမွန္ကန္ေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမရွိၾကေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္တို႔ကို မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္၊

- ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အဓိကေက်ာ႐ိုးေနရာတြင္ရွိသည့္အတြက္ ဌာန၏မူလလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နံေဘးတြင္ရွိသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊

- ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မွသည္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္စုအဆင့္အထိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေန႔စဥ္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔တာဝန္ကို အနီးဆံုးေနရာမ်ားမွ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္း၏ ျပဳမူေျပာဆို ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အၿမဲတမ္းသက္ေရာက္မႈရွိေနပါေၾကာင္း၊

- ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကၿပီဆိုလွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းကိုယ္တိုင္က စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ခံယူခ်က္ကို စတင္ၿပီး ေျပာင္းလဲၾကရန္ႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးျဖစ္မေနရန္၊

- တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ျပင္းျပေသာ (Reform Minded) ရွိေနရန္ အထူးအေရးႀကီးပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ ၿပီးမည္မဟုတ္ဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းမွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာသကဲ့သို႔ပင္ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ စနစ္ေဟာင္းတြင္ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ပထမဦးစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္မွာ မိမိ၏စိတ္အခံ (Mind set) ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေျပာင္းလဲလိုက္ေသာျဖစ္စဥ္အေပၚမွာပင္ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားက ခံစားေနၾကသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္၏ လက္ေအာက္တြင္ မိမိအေနႏွင့္ အဆင္ေျပပါမည္လား၊ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရမည္လဲ၊ မိမိဌာနအေနႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္က်သြားမည္လား၊ မိမိဌာန၏ အခန္းက႑ (Role) ေပ်ာက္သြားမည္လား စသည့္စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ (ဝန္ႀကီးကလည္း ဤသို႔မစိုးရိမ္ၾကရန္ ေျပာၾကားပါသည္)။ ထိုကဲ့သို႔ စိုးရိမ္သည္ဆိုျခင္းမွာ ဝန္ထမ္းတို႔သည္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူရမည့္အစား မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိဌာနအေပၚတြင္ (အတၱစြဲျဖင့္) ျပန္လည္မ်က္ႏွာမူေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္ျဖစ္ရမည္မွာ မိမိတို႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ႏွင့္ အတူတကြလိုက္ပါ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ေအာက္ဝယ္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ပိုမိုထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္သင့္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကလည္း “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ မိမိတို႔ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားက စံနမူနာျပျဖစ္ေစခ်င္ၿပီး တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ဆိုသည္ကိုလည္း သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူၿပီး၊ လူထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မေ႐ြး အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရမည္၊ လူထုႏွင့္နီးစပ္ၿပီး လူထုကအားကိုးယံုၾကည္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ အားလံုးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စံနမူနာျပ ေထြအုပ္က”ဟု ဆိုႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳပမ္းအားထုတ္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ေႂကြးေၾကာ္ရမည့္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စံနမူနာျပ ေထြအုပ္က” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...။

သိန္းထက္ေအာင္