News

POST TYPE

OPINION

အႏိုင္ယူျခင္းေလာ၊ ေအာင္ပြဲေလာ (Daily, Vol-6/No-130)
09-Sep-2018

ေလာကတြင္ အားႀကီးသူအေပၚ အႏိုင္ရရွိျခင္းကသာ ေအာင္ပြဲႏွင့္တူၿပီး အားနည္းသူအေပၚ အႏိုင္ယူႏိုင္ျခင္းမွာမူ ေအာင္ႏိုင္သည့္သေဘာထက္ အႏိုင္က်င့္သည့္သေဘာက ပိုမ်ားသည္။

ထို႔အျပင္ အေရးမႀကီးေသာ အေသးအဖြဲ ကိစၥကေလးမ်ားတြင္ ခ႐ုခါးေတာင္းက်ိဳက္ ဖမ္းသကဲ့သို႔ အင္အားကုန္ စိုက္ထုတ္ေနၿပီး အေရးႀကီးေသာ ဧရာမ ျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ဆြဲ ပ်က္ကြက္ေနလွ်င္ တာဝန္မဲ့ရာ ေရာက္သည္။

အစစ အရာရာ ေအာက္ေျခမွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အထူး အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၊ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည္။

ထိုသို႔ ျမားေျမာင္လွစြာေသာ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို စနစ္တက် က႑၊ နယ္ပယ္အလိုက္ စုစည္းကာ အဓိက၊ သာမည ခြဲျခားကာ ေရတို၊ ေရရွည္ ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို တာဝန္ေပး၍ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ ျဖစ္သည္။

ငါးႏွစ္ သက္တမ္းရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ဆိုပါက ႏွစ္အလိုက္၊ နယ္ပယ္ က႑အလိုက္ အေရးႀကီး ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ငါးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေနာင္အစိုးရအဆက္ဆက္အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေရခံ၊ ေျမခံမ်ားအျဖစ္ ေရရွည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္  သြားရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားဟူ၍ စနစ္တက် ပိုင္းျခား လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို အထူးအားစိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း ကြၽဲကူးေရပါ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္စီမံရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အတိုက္အခံအျဖစ္ ရွိေနမည့္ ပါတီမ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈ မရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ သဘာဝအရ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း ေတြ႔ေစရန္ပင္ ဖိအားေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေပရာ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲကာလက ရပ္တည္ခ်က္ျခင္း တူခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိေစရန္ အထူး ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႀကိဳးစားရာတြင္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရရွိထားသူတစ္ဦးက မိမိအား ႐ံႈးနိမ့္ထားသူမ်ားအေပၚ အျမင့္မွၾကည့္၍ ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးထက္ မိမိကိုယ္ကို ပို၍ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံႏိုင္မွသာ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို ရရွိႏိုင္ေပမည္။

အာဏာႏိုင္ငံေရး ေလာကသည္ မည္သည့္စနစ္တြင္မဆို အာဏာရရွိရန္ အဓိက ဦးတည္ႀကိဳးစားၾကသည့္အတြက္ အတိုက္အခံႏွင့္ အာဏာရပါတီမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အာဏာကို လက္လႊတ္ထားသူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား တည့္တည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ၾကလွ်င္ မိမိတို႔အင္အားကို အခ်င္းခ်င္းအၾကား အေပၚစီးယူ အႏိုင္အထက္ ျပဳလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ျဖဳန္းတီး မပစ္ၾကဘဲ အျပန္အလွန္ ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ႀကံဳလာသည့္ ဖိအားမ်ားကို စုေပါင္း တြန္းလွန္ကာ ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ၾကရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ ေရခံေျမခံမ်ားကို အစပ်ိဳး ထူေထာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ စနစ္၏ အႂကြင္းအက်န္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ ပန္းတိုင္ေပ်ာက္ကာ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပ်က္မႈႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီကိုပင္ အယံုအၾကည္မဲ့လာသည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၉-၉-၂၀၁၈)
(၉-၅-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)