News

POST TYPE

NEWS

ရုရှားအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ ဂျာမန်ဆေးရုံတွင် အခြေအနေကောင်းလာသည်ဟု အဖော်များပြောကြား
18-Sep-2018


ဘာလငွ၊ စကတွငဘွာ ၁၇

ယခငအွပတကွ အဆိပဖွှင့ွ လုပကွှံခံရမှုကှောင့ွ အမှငအွာရုံ၊ အကှားအာရုံနှင့ွ လမွးလှှောကနွိုငစွှမွးတို့ ဆုံးရှုံးသှားခဲ့သော ကရငမွလငွ ဆန့ကွငှရွေးလှုပရွှားသူသညွ ဂှာမနီနိုငငွံ မှို့တောဘွာလငသွို့ ဆေးကုသရနွ ရောကရွှိလာပှီးနောကွ အခှအနကေေောငွးလာသညဟွု အဖောနွှဈဦးက တနငွဂြနှနေေ့တှငွ ပှောကှားကှောငွး Reuters သတငွးတှငွ ဖောပွှထားသညွ။

ရုရှားအှနလွိုငွးသတငွးဌာန ထူထောငသွူ ကရငမွလငဆွန့ကွငှရွေးတီးဝိုငွး Pussy Riots အဖှဲ့သား ပယော့ဗာဇီလော့သညွ မောစွကိုမှ ဘာလငသွို့ ကနွှးမာရေးစောင့ရွှောကမွှုလယောဉဖွှင့ွ စနနေေ့က ရောကရွှိလာခဲ့ပှီး ရုရှားဘကမွှ ပူးပေါငွးဆောငရွှကပွေးခဲ့သညဟွု ဘာလငအွခှစေိုကွ လူ့အခှင့အွရေးအုပစွုမှ စီမံဒါရိုကတွာ ဂှာကာဘီဇဈလကွ ပှောကှားသညွ။ သယယွူပို့ဆောငစွရိတကွို ထိုအဖှဲ့က ပေးခှခေဲ့သညွ။

ဗာဇီလော့ (၃၀) နှဈသညွ အငွဂြါနေ့က မောစွကိုတရားရုံးတဈခု၏ ကှားနာစဈဆေးမှုသို့ သှားရောကခွဲ့ပှီးနောကွ နထေိုငမွကောငွးဖှဈကာ ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငနွစဉွေ သတိလဈသှားခဲ့ခှငွးဖှဈသညဟွု သိရှိရသညွ။

“သူနကေောငွးလာပှီ။ အရာရာ အိုကပေဲ။ ဒီကဆရာဝနတွှကေ တကယတွောတွယွ” ဟု Pussy Riots ဝိုငွးသား ဘရောနွီကာနီကူရှီနာက ပှောကှားသညွ။

ဗာဇီလော့သညွ ဘာလငမွှို့တောရွှိ ခှားရိုကဆွေးရုံတှငွ ကုသမှုခံယူနသညဟွေု အနီးကပသွတငွးဇာဈမှဈမှားက ပှောကှားသညွ။ ဆေးရုံကမူ မှတခွကှပွေးရနွ ငှငွးဆနထွားသညွ။

ဗာဇီလော့သညွ ရုရှားနှင့ွ ကနဒေါ နိုငငွံသားနှဈမှိုးခံယူထားသူဖှဈပှီး ၎င်းငျးငြးငွး၏ ကနွှးမာရေးအခှအနကေေို ဆေးရုံမှ ဆရာဝနမွှားက တနငွလြာနေ့တှငွ လူသိရှငကွှား ထုတပွှနပွေးလိမ့မွညဟွုမှှောလွင့ရွကှောငွး ဘီဇဈလကွ ပှောကှားသညွ။

ဗာဇီလော့ကိဈစတှငွ ကနဒေါအစိုးရက အခှအနကေေိုအနီးကပွ စောင့ကွှည့နွကှေောငွးနှင့ွ သတငွးအခကှအွလကမွှား ပိုမိုရရှိရနွ ကှိုးစားနကှေောငွး ကနဒေါ ကမဘြာ့ရေးရာဌာန ပှောရေးဆိုခှင့ရွှိသူက ပှောကှားသညွ။

ဂှာမနီ နိုငငွံခှားရေးဝနကွှီးဌာနကမူ ဂှာမနီ၏ တငွးကပှသွောကိုယရွေးလုံခှုံမှု ဥပဒမှေားကှောင့ွ မှတခွကှပွေးရနွ မဖှဈနိုငဟွု ငှငွးဆိုသညွ။

ဗာဇီလော့သညွ ရုရှားတရားစီရငရွေးစနဈအတှငွး လူ့အခှင့အွရေး ခှိုးဖောကမွှုမှားကို စုံစမွးဖောပွှသော မီဒီယာဇိုနာ အှနလွိုငွးသတငွးဌာနကို ထူထောငထွားသူဖှဈသညွ။ ဇူလိုငလွက မောစွကို ကမဘြာ့ဖလားဘောလုံးဗိုလလွုပှဲကငွှးပနစဉအွေတှငွး ဗာဇီလော့သညွ Pussy Riots ဝိုငွးသားအမှိုးသမီးသုံးဦးနှင့အွတူ ကှငွးအတှငွးသို့ လှှပတွဈပှကွ ဝငရွောကဆွနဒြပှခဲ့သညွ။

ဂှာမနီနိုငငွံခှားရေးဝနကွှီးဟိုကကွိုမာ့ဈနှင့ွ ရုရှားနိုငငွံခှားရေးဝနကွှီး ဆာဂှီလာရော့တို့အကှား သောကှာနေ့က တှေ့ဆုံမှုတှငွ ဆေးကုသမှုဆိုငရွာ လှှဲပှောငွးပေးပို့မှုကို ဆှေးနှေးခဲ့သလားဆိုသညကွိုမူ ရှငွးလငွးစှာမသိရသေးပေ။

ဏကပှ ှှငသအှ တီးဝိုငွးသညွ ၂၀၁၂ ခုနှဈက မောစွကိုရှိ ရုရှားအောသွိုဒေါ့ကဈွ ကကသွီဒရယွ ဘုရားကှောငွးတှငွ သမမြတပူတငဆွန့ကွငှရွေး ဆနဒြပှမှုကှောင့ွ အဖှဲ့သားမှား ထောငဒွဏခွမှှတခွံရပှီးနောကပွိုငွးတှငွ ထငရွှားလာခဲ့သညွ။ ထို့နောကပွိုငွးတှငွ Pussy Riots သညွ ကရငမွလငွ ဆန့ကွငှရွေးလှုပရွှားမှု၏ သငွကြတတဈေခုဖှဈလာခဲ့သညွ။

F-04