News

POST TYPE

LOCAL

နှစ်သစ်ကူးကာလ ရွှေတိဂုံဘုရားပိတ်မှု ခရီးသွားများအပေါ် ရိုက်ခတ်
18-Dec-2017

ရနကှုနှ၊ ဒီဇငဘှာ ၁၈

ရှှတေိဂုံစတေီ တကရှောကခှှင့ပှိတကှှောငှး အသိပေးမှု နောကကှသှည့အှတှကှ ပှညတှှငှး၊ ပှညပှခရီးသှားမှား အခကအှခဲ ဖှဈရကှောငှး ခရီးသှား လုပငှနှးရှငမှှားထံမှ သိရသညှ။

ရှှတေိဂုံစတေီတောတှှငှ ဗုဒဓှါဘိသကေ အနကဇောတငှ အခမှးအနားနှင့ှ ဆှမှးဆနစှိမှး လောငှးလှူပှဲ ကငှှးပမညဖှှဈသောကှောင့ှ ဒီဇငဘှာလ ၃၁ ရကှ ညနေ ၄ နာရီမှ ဇနနှဝါရီလ ၁ ရကမှှနှးတည့ှ ၁၂ နာရီထိ တကရှောကခှှင့ှ ပိတမှညဆှိုသော အသိပေးခကှသှညှ နီးကပမှှ သိရှိရခှငှးဖှဈကှောငှး ခရီးသှားလုပငှနှးရှငမှှားထံမှ သိရသညှ။

“တခှို့နိုငငှံတှမှောဆိုရငှ ဒီလိုပှဲမှိုးကို သကသှကကှို ခေါပှှတာတှရှေိ တယှ။ လုံခှုံရေးအရဆိုရငတှော့ ခရီးသှား ကုမပှဏီတှနေဲ့တိုငပှငပှှီး ခှင့ပှှုသင့တှယှ။ အခုဟာက အရမှးနီးကပမှှ အကှောငှးကှားတော့ ခရီးသှားအဂငှစှေီတှအနေေ နဲ့ စီစဉရှတာခကခှဲသှားနိုငတှယှ”ဟု မှနမှာနိုငငှံ ဧည့လှမှးညှနအှသငှးဥကကှဋဌှ ဦးအောငထှှနှးလငှးက ဆိုသညှ။

ယငှးကဲ့သို့ ဘုရားပေါတှကရှောကှ ခှင့ှ ပိတသှဖှင့ှ ခရီးစဉအှားလုံး စီစဉပှှီး ဖှဈ၍ ရကရှှှေ့မရတော့သည့ှ နိုငငှံခှား ဧည့သှညမှှား အခကအှခဲဖှဈနိုငကှှောငှး၊ ရှှတေိဂုံဘုရားသို့ ရောကသှည့အှခါ အပှငကှကှည့ပှှီး ပှနရှတာမှိုးလညှး ဖှဈနိုငကှှောငှး ခရီးသှားလုပငှနှးရှငှ အခှို့က သုံးသပကှှသညှ။

“အဲ့အခှိနလှေးအတှငှးတော့ တိုးတှေ အစီအစဉှ ပှောငှးရမှာပါ။ ပှဲစီစဉတှာက တိုငှးအစိုးရအဖှဲ့က စီစဉတှာပါ။ ဒါကှောင့ှ ခရီးသှားလုပငှနှးတှေ ကှိုတငှ စီစဉနှိုငအှောငှ သိတာနဲ့ ခကှခှငှှး အကှောငှးကှားပေးထားတယှ”ဟု ရနကှုနတှိုငှး ဟိုတယနှှင့ှ ခရီးသှား ညှှနကှှားမှု ဦးစီးဌာန တာဝနရှှိသူက ဆိုသညှ။

အဆိုပါပှဲတောှ ကငှှးပစဉအှတှငှး ပှညတှှငှးပှညပှခရီးသှားမှားအနနှငှေ့ အဆငမှပှမှေုမှား ရှိနိုငသှောကှောင့ှ ယငှးအခှိနှ ကှောလှှနမှှသာ ရှှတေိဂုံ စတေီတောသှို့ တကရှောကရှနှ ခရီးသှား လုပငှနှးရှငအှသငှးအဖှဲ့မှားထံ ဒီဇငဘှာ လ ၁၄ ရကကှ ဟိုတယနှှင့ှ ခရီးသှား ညှနကှှားမှုဦးစီးဌာနက အကှောငှးကှား ခဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။

“ခရီးသှား ကုမပှဏီတှအနနေေဲ့ ခရီးစဉတှှကေို ကှိုတငစှီစဉရှတာ ဖှဈတဲ့အတှကှ အခုအကှောငှးကှားတာ အရမှးကို ကပနှတယှေ။ အမှနဆှို ကှိုတငအှကှောငှးကှားပှီး သတိပေးထားရငှ ပှငဆှငလှို့ရတယှ။ အခုအခှအနကေေ ခရီးသှား ကုမပှဏီတှအနနေေဲ့ ပှနစှီစဉရှတာတှေ ခကခှဲတယှ”ဟု မှနမှာနိုငငှံ ခရီးသှား လုပငှနှးရှငမှှားအသငှး အတှငှးရေးမှူး ဒေါသှငှးသငှးအောငကှ ဆိုသညှ။

“ရနကှုနကှိုလာလညရှငှ ရှှတေိဂုံက မဖှဈမနေ လိုကပှို့ရတဲ့နရောတဈခုပါ။ အခုလိုမှိုး ပိတလှိုကတှော့ မှနမှာနိုငငှံကို ရောကပှှီးမှ ရှှတေိဂုံကို အဝေးကနပေဲ ကှည့ရှနိုငတှဲ့ အခှအနဆေေိုတော့ ဧည့သှညတှှအတှကတှေော့ မကောငှးဘူး”ဟု ဧည့လှမှးညှနတှဈဦးက ဆိုသညှ။

ရှှတေိဂုံစတေီတောှ ဗုဒဓှါဘိသကအနကဇေောတငှ အခမှးအနားနှင့ှ ဆှမှးဆနစှိမှး လောငှးလှူပှဲအခမှးအနားကို သံဃာ ပေါငှး တဈသောငှးရှဈထောငဖှှင့ှ  ဇနနှဝါရီလ ၁ ရကှ နံနကှ၅နာရီတှငှ ကငှှးပမညဖှှဈကှောငှး တိုငှးဒသကှေီး အစိုးရအဖှဲ့က ထုတပှှနထှားသညှ။

ရှှတေိဂုံစတေီတောသှို့ နိုငငှံခှားသား ဧည့သှညှ နေ့စဉှ နှဈထောငကှှောခှန့ှ ပုံမှနှ ဝငရှောကလှေ့ရှိပှီး ထိုငှး၊ တရုတှ၊ ဂပှနှ၊ ကိုရီးယားလူမှိုးမှား အမှားဆုံး ဝငရှောကပှှီး ဥရောပနိုငငှံသားမှားလညှး လာရောကလှေ့ရှိသညှ။

ယခုနှဈနိုဝငဘှာလအတှငှး နိုငငှံခှားသားဧည့သှညှ ခုနဈသောငှးကှောှ ဝငရှောကခှဲ့ပှီး ဧည့ဝှငကှှေး ကပှသှိနှး ခှောကထှောငကှှောှ ရရှိထားကှောငှး ရှှတေိဂုံစတေီတောှ ဂေါပကအဖှဲ့ထံမှ သိရသညှ။

အဆိုပါ သံဃာပေါငှး တဈသောငှး ရှဈထောငှ ဆှမှးဆနစှိမှးလောငှးလှူပှဲကို ရနကှုနတှိုငှးဒသကှေီး အစိုးရအဖှဲ့၊ NLD ပါတီတို့ ပူးပေါငှးကာ ပထမဆုံးအကှိမှ ကငှှးပခှငှးဖှဈသညှ။ 

J-14


  • VIA