News

POST TYPE

INTERVIEW

ပိုင်တံခွန်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
22-Jul-2019
“အနုပညာကှေးကတော့ ဒီမှာထကှ ဆယဆှရတယှ”မောဒှယလှသှရုပဆှောငှ ပိုငတှံခှနနှဲ့ တှေ့ဆုံခိုကှ ထိုငှးမှာ နာမညကှှီး ရပနှေးစားနတေဲ့အကှောငှး၊ ထိုငှးမှာ ကှောငှှာသှားရောကရှိုကကှူးမယ့အှကှောငှး၊ ရုပရှှငရှိုကဖှို့လညှး ကမှးလှမှးထားတယဆှိုတဲ့အကှောငှးတှကေို မေးမှနှးထားပါတယှ။

Voice : ထိုငှးမှာ ရပနှေးစားတယနှောှ။ အဲဒီအကှောငှးလေး အရငပှှောပေးပါဦး။
PTG : ထိုငှးမှာက အဓိက ကှှနတှော့ရှဲ့ဓာတပှုံတှေ သူတို့နိုငငှံမှာ တငတှယှ။ သူတို့ ထိုငှးနိုငငှံရဲ့ နာမညကှှီးမီဒီယာတှေ၊ ခနှနှယတှှကတဈဆငှေ့၊ ဓာတပှုံတှကတဈဆငှေ့ တငကှှတော့ ထိုငှးက ကုမပှဏီအကှီးတှကနပှေေီးတော့ Mr ခန့တှာတို့၊ ကှောငှှာရိုကတှာတို့ သူတို့နိုငငှံက ပရိသတတှှနေဲ့ တှေ့ဆုံဖို့ ကှှနတှော့ကှို တောကလှှှောကကှမှးလှမှးလာတယှ။ ပှဲကတော့ အမှနတှိုငှးပှောရငှ အကုနလှုံးလကခှံခငှတှယှ။ ကှှနတှောှ သူတို့နိုငငှံမှာ သှားလုပရှမှာ ပှောလှညှး ပှောတှယှ။ အရမှးကှီးလညှး သှားမလုပရှဲဘူး။ ဒါကတော့ အပှင့လှငှးဆုံးပှောတာ Fan Meeting ဆိုလညှး တဈနှဈမှာ တဈပှဲပဲ လကခှံပေးပါတယှ။ ကှောငှှာအတှကဆှို ဩဂုတလှ တဈရကနှေ့ သှားရမယှ။ ၁၀ ရကှ၊ ၁၁ ရကလှောကှ ဘနကှောကမှှာနရမယှေ။ ကှောငှှာတှေ တောကလှှှောကရှိုကရှမယှ။ သူတို့ နိုငငှံက ရုပရှှငတှှလညှေး ကမှးလှမှးထားတာရှိတယှ။ အဲဒါတှေ စကားပှောပှီးလို့ရှိရငှ အခှင့အှရေးတှတေော့ အမှားကှီးရခဲ့တယှ။ ဝမှးသာစရာကိဈစတှလညှေး အမှားကှီးရှိခဲ့ပါတယှ။ 

Voice : Fan Meeting အတှကှ လကမှှတဈှေးနှုနှးတှလညှေး ထှကလှာတယနှောှ။ ဘယလှိုညှိနိုှုငှးရတာမှိုးရှိလဲ။
PTG : ကှှနတှော့ကှို သတမှှတထှားပေးတဲ့ဈေးကတော့ အမှနတှိုငှးပှောရငှ ပရိသတတှှေ အရမှး Fair ဖှဈတဲ့ကှေး Fan Meeting တကဖှူးတဲ့သူတှေ သိပါတယှ။ ဒါတှေ ထိုငှးဘကကှလူတှပေဲ အကုနသှတမှှတထှားတာပါ။ ကှှနတှောှ လုပထှားတာတော့ မဟုတဘှူး။

Voice : ပိုငတှံခှနှ ခှသှေားပှီလို့လညှး ပှောနကှတယှေ။ ဘာပှောခငှတှာမှားရှိလဲ။
PTG : မခှပေါဘူး။ အရငကှတညှးကလညှး ကှှနတှောှ ဒီအတိုငှးပဲနတယှေ။ ဟိုးအရငကှတညှးက ဒီနေ့ခှိနထှိ တဈခါမှ ပှောငှးလဲတာမှိုးမရှိဘူး။ အရငကှထကတှော့ ကိုယပှိုငအှခှိနတှော့ ပိုပှီးတော့ လှော့နညှးလာတယှ။ တဈခှိနလှုံး အဆဲခံရတယှ။ ဒီဘကမှှာလညှး အလုပမှှားတယှ။ ပရိသတတှှနေဲ့ ဖေ့ဈဘှတခှမှှာတော့ ကောငှးကောငှးစကားမပှောဖှဈတော့ဘူး။ ဒီလောကပှါပဲ။ 

Voice : ထိုငှးဘကကှသူတှနေဲ့ အလုပလှုပရှတာ ကိုယ့အှတှကငှှကှေေးပဲဖှဈဖှဈ၊ အနုပညာပဲဖှဈဖှဈ ဘာတှအကှေိုးရှိလာနိုငမှလဲ။
PTG : အနုပညာကှေးကတော့ ဒီမှာထကှ ဆယဆှရတယှ။ ကှှနတှောကှ မှနမှာနိုငငှံကဖှဈတဲ့အတှကှ မှနမှာနိုငငှံက အနုပညာရှငကှ ကှေးနညှးနညှးပဲရတာမှိုး ဘယတှော့မှ အဖှဈမခံဘူး။ အဲတော့ အမှနတှိုငှးပှောရရငှ ရနကှုနမှှာ တောငှးတာထကှ ဆယဆှလောကှ၊ ဆယ့ငှါးဆလောကရှတယှ။ 

Voice : အနုပညာဝမှးစာတှရေော ဘာတှထပဖှှညှေ့ဦးမလဲ။
PTG : အရငကှထကတှော့ ကိုယ့ကှို တိုးတကအှောငှ ပိုပှီးတော့ အငတှာနရှငနှယတှနှေးကို ဝငနှိုငအှောငှ ကှိုးစားရတယှ။ အဲဒီကှိုးစားခှိနမှှာလညှး အငတှာနရှငနှယကှေို သှားခငှတှယဆှိုရငှ အငှဂှလိပစှာ လေ့လာရတယှ။ ကှှနတှောကှ အငှဂှလိပစှာ အရမှးအားနညှးတယှ။ စကားပှနနှဲ့ဆိုတော့ ကှှနတှော့အှတှကှ အဆငမှပှဘေူး။ ကိုယတှိုငရှတဲ့ခှိနလှေးကို ကှိုးစားပှီး လေ့လာနတယှေ။ အငှဂှလိပစှာကတော့ အရငကှထကှ ပိုလေ့လာဖှဈတယှ။ 

ခငညှိုညိုသိမ့ှ