News

POST TYPE

FEATURE

အောင်လအန်ဆန် (သို့မဟုတ်) လူသားအသည်းနှလုံးနဲ့ ဖိုက်တာ (၃)
21-Oct-2019


အောငလှ၏ ရနကှုနမှှို့မှ အောငပှှဲမှား...

၂၀၁၆ ခုနှဈ မတလှအတှငှး ရနကှုနမှှို့ သုဝဏဏှ အားကစားရုံ၌ ကငှှးပသည့ှ One Championship ပှဲစဉတှှငှ အီဂစှနှိုငငှံသား မိုဟာမကအှလီ (Mohamed Ali) အား ခှုပကှှကဖှှင့ှ အနိုငရှပှီးသည့နှောကပှိုငှး အောငလှအမညကှ မှနမှာပရိသတကှှား ရပနှေးစားသှားသညှ။ ထိုနှဈအတှငှး ဇူလိုငလှ၌ One Championship သညှ အောငလှပါဝငသှော ပှဲစဉတှဈပှဲကို တရုတနှိုငငှံ အနှးဟှေးပှညနှယှ ဟိုငဖှမှေို့တှငှ ကငှှးပခဲ့ရာ အောငလှက ပှိုငဘှကှ ရုရှားနိုငငှံသား အလကဇှီ ဘူတိုရငှ (Alesia Butorn) ကို ဒုတိယအခှီ၌ ခှုပကှှကဖှှင့ပှငှ ထပမှံအနိုငရှခဲ့သညှ။ 

အောငလှ၏ ရနကှုနမှှို့ ဒုတိယမှောကပှှဲစဉကှို ၂၀၁၆ ခုနှဈ အောကတှိုဘာလ ၇ ရကတှှငှ One Championship ၏ State of the warriors ခေါငှးစဉဖှှင့ှ ကငှှးပခဲ့သညှ။ မှနမှာနိုငငှံ၌ စီစဉသှည့ှ One Championship ပှဲစဉမှှားကို အဓိက ပံ့ပိုးသူမှာ AGD ဘဏဖှှဈသညှ။ ပှိုငဘှကမှှာ ပိုလနနှိုငငှံသား “မိုကကှယှ ပါစတာနကှ” (Michal Pasternek) ဖှဈသညှ။ ထိုပှဲစဉတှှငလှညှး ၅ မိနဈ သုံးခှီ ယှဉပှှိုငထှိုးသတရှာ သုံးခှီအထိ အောငလှက အသာစီးထိုးသတပှှီး ဒိုငလှူကှီးအားလုံး၏ အဆုံးအဖှတဖှှင့ှ အနိုငရှခဲ့သညှ။ ပိုလနနှိုငငှံသား ပါစတာနကကှို အောငလှသညှ လကသှီးထိုးခကှမှှား၊ ပှိုငဘှကှ၏ ခှုပကှှကကှို ရုနှးထှကပှှီး တနပှှနတှိုကစှဈဆငမှှုမှားဖှင့ှ အနိုငရှခဲ့သညှ။ 

အောငလှ၏ ရနကှုနမှှို့ ဒုတိယနိုငပှှဲအပှီး ၂၀၁၇ ဇနနှဝါရီလအတှငှး အငဒှိုနီးရှားနိုငငှံ၊ ဂှာကာတာမှို့၌ ရုရှားနိုငငှံသား မဈဒယဝှိတခှနှပှီယံ ဗီတာလီ ဘဈဒကရှှ (Vitaly Bigdesh) နှင့ှ ထပမှံထိုးသတခှဲ့ရာ ထိုပှဲတှငှ အောငလှ ရှုံးနိမ့သှှားသညှ။ ငါးခှီအပှည့ှ ယှဉပှှိုငကှစားပှီးနောကှ ဒိုငလှူကှီးမှား၏ အဆုံးအဖှတဖှှင့ှ အရှုံးပေးလိုကရှခှငှးဖှဈသညှ။ 

ထိုပှဲအပှီး ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဇှနလှ ၃၀ ရကနှေ့တှငှ အောငလှနှင့ှ ဗီတာလီ ဘဈဒကရှှ (Vitaly Bigdesh) တို့ မကှပှေဲအဖှဈ ရနကှုနမှှို့တှငှ ထပမှံထိုးသတခှဲ့ကှသညှ။ Light of Nation ခေါငှးစဉဖှှင့ှ ကငှှးပခဲ့သည့ှ အောငလှ၏ ရနကှုနမှှို့ တတိယပှဲစဉဖှှဈသလို ၅ ခှီ အပှည့ှ ရကေုနရှခနှေး ယှဉပှှိုငထှိုးသတရှသော ပှဲစဉတှဈခုဖှဈသညှ။ ရှုံးနိမ့ထှားသော ပှိုငဘှကှ ဗီတာလီကို ဒိုငလှူကှီးမှား၏ အဆုံးအဖှတဖှှင့ှ အနိုငရှခဲ့သောလှညှး ထိုနိုငပှှဲပှီးဆုံးအောငှ ခကခှကခှဲခဲ ရုနှးကနခှဲ့ရသညှ။ ရုရှားနိုငငှံသား ဗီတာလီမှာ ခှုပကှိုငမှှုရော လကသှီးနှင့ှ ခှကနခှကှမှေှိုးစုံ ကစားနိုငသှူဖှဈသညှ။ ပထမအခှီတှငှ အောငလှ၏ တှဲလုံးလကသှီးမှားကို မရှုမလှခံရပှီး ပှဲပှတမှည့အှနအထေားမှိုးထိ ရောကခှဲ့သညှ။ ဒုတိယအခှီတှငှ ဗဈတာလီက ခှုပကှှကမှှားဖှင့ှ အောငလှကို အပေါစှီးမှ ပှဲသိမှးရနကှှိုးစားသောလှညှး အောငလှ၏ ပါးနပမှှုကှောင့ှ ပှဲမပှတခှဲ့။ တတိယ အခှီ၊ စတုတထှအခှီမှားတှငှ သူတဈပှနှ ကိုယတှဈပှနှ ထိုးသတနှိုငခှဲ့ပှီး ပဉစှမခှီထိ အောငလှ ကှံ့ကှံ့ခံကာ ဖိအားပေးနိုငခှဲ့၍ ဒိုငအှဆုံးအဖှတဖှှင့ှ ဗဈတာလီကို အနိုငရှခဲ့သညှ။

ရနကှုနမှှို့၌ One Championship ပှဲစဉမှှား တတိယအကှိမှ ကငှှးပသောအခါ မှနမှာပရိသတမှှား အောငလှကို တဈခဲနကှ အောဟှဈအားပေးလာကှသညှ။ စကိုငှးနကှ ရုပသှံက တိုကရှိုကထှုတလှှှင့သှဖှင့ှ အောငလှပါဝငသှောပှဲမှားကို နိုငငှံတဈနံတဈလှားက ကှည့ရှှုခဲ့ကှပှီး “ကိုယခှံပညာပေါငှးစုံ တိုကခှိုကမှှုပှိုငပှှဲ MMA ကစားနညှးနှင့ှ ပိုမိုရငှးနှီးလာကှသညှ။ အောငလှ၏ အမညသှညလှညှး လူကှီးလူငယှ အားလုံး၏ နှုတဖှှားတှငှ ပှောစမှတဖှှဈလာခဲ့သညှ။ အားပေးကှသည့ှ ပရိသတမှှားကိုလညှး အောငလှက “အားလုံးညီညှတကှှလှှငှ အောငမှှငမှညှ” ဖှဈကှောငှး မိမိကိုအားပေးသည့ှ မှနမှာပရိသတကှို ကှေးဇူးတငစှကားဆိုခဲ့သညှ။ 

အောငလှနှင့ှ ဗဈတာလီတို့၏ ဒုတိယအကှိမှ မကှပှေဲတှငှ မှနမှာပရိသတမှှားက အောငလှ၏ အမညကှို ပှဲခှိနတှဈလှှောကလှုံး အောဟှဈအားပေးခဲ့ကှသလို မှနမှာ မှနမှာဟုလညှး အောဟှဈအားပေးကှသညှ။ ဒိုငလှူကှီးမှား၏ တညီတညှတတှညှး အမှတပှေးမှုဖှင့ှ အနိုငရှသောအခါ အောငလှ ဖှမဆညနှေိုငှ အောငဖှှဈခဲ့သညှ။ ထိုပှဲစဉအှပှီးတှငှ တဈနိုငငှံလုံးက အောငလှ ပရိသတဖှှဈသှားသညှ။ 

ကခငှတှိုငှးရငှးသားတဈဦးဖှဈပှီး ရိုးသားပှင့လှငှးမှု၊ စိတဓှာတခှိုငမှာပှတသှားမှု ပှိုငဘှကကှို အလှယတှကူ အရှုံးမပေးမှုတို့ကို အောငလှတှငမှှငရှသညှ။ ထိုကာလမှားမှာ ကခငှပှှညနှယှ၌ ကအေိုငအှနှငှေ့ တိုကပှှဲမှားဖှဈပှားနေ၍ စဈဘေးကှုံနရသညဖှေှဈရာ ကခငှတှိုငှးရငှးသား အောငလှက မှနမှာနိုငငှံသားအားလုံး ညီညှတရှနှ စညှးလုံးရနှ သူ၏ ပှဲစဉတှဈခုပှီးတိုငှး တိုကတှှနှးတတသှညှ။ အောငလှသညှ မှနမှာတို့၏ သူရဲကောငှးဖှဈရုံသာမက ငှိမှးခမှှးရေးအတှကှ စံပှတဈဦးဖှဈလာသညှ။ 

မဈဒယဝှိတခှနှပှီယံ ဗဈတာလီ ဘဈဒကရှှအား အနိုငရှပှီးနောကှ အောငလှ၏ စတုတထှမှောကှ ရနကှုနမှှို့ ပှဲစဉမှှာ ကငမှရှနှးနိုငငှံသား အလိနှ ငလိုငနှီ (Alain Ngalani) ဖှဈသညှ။ Hero's Dream ခေါငှးစဉဖှှင့ှ ကငှှးပသော ထိုပှဲစဉမှှာ အောငလှက ပှိုငဘှကှ ငလိုငနှီအား ပထမအခှီမှာပငှ ဦးခေါငှးကို လိမခှှိုးခှုပကှိုငသှည့ှ တိုကကှှကဖှှင့ှ ပှဲသိမှးအနိုငယှူခဲ့သညှ။ အသကှ (၄၄) နှဈရှိပှီဖှဈသော လူမညှးကစားသမား ဂယလှိုငနှီက အောငလှအား ခှုုပကှိုငပှှီး တိုကစှဈကစားရနှ ကှိုးစားသောလှညှး အောငလှ၏ ကှှမှးကငှသှော ဂှူဂစှဆှု နညှးစနဈမှားကှောင့ှ လူသနကှှီး ဂယလှိုငနှီ အရှုံးပေးလိုကရှသညှ။ 

အောငလှ၏ ရနကှုနမှှို့ ပဉစှမမှောကနှိုငပှှဲက ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဖဖေောဝှါရီလ ၂၃ ရကကှ သုဝဏဏှအားကစားရုံတှငှ ကငှှးပသည့ှ Quest for Gold ပှိုငပှှဲတှငှ ဖှဈသညှ။ ထိုပှဲစဉမှှာ အောငလှ၏ လိုကဟှဲဗီးဝိတှ စိနခှေါပှှဲဖှဈပှီး ပှိုငဘှကမှှာ ဘရာဇီးနိုငငှံသား အလကဇှနဒှ ရိုမာခှာဒို (Alexandre Machado) ဖှဈသညှ။ မာခှာဒိုနှင့ှ အောငလှတို့၏ လိုကဟှဲဗီးဝိတပှှဲစဉမှှာ အမှနဆှုံး ပှဲသိမှးနိုငခှဲ့သည့ှ ပှဲစဉတှဈခုလညှး ဖှဈသညှ။ ပှဲစပှီး တဈမိနဈမပှည့မှီ ၅၆ စကကှန့မှှာပငှ အောငလှ၏ အားပှငှးသော ညာခှကနခှကှကှေ မာခှာဒို၏ ဦးခေါငှးကို ထိမှနပှှီး မာခှာဒို လဲအကတှှငှ အောငလှ ဆင့ကှဲ ဆင့ကှဲ ဘယညှာ လကသှီးတှဲလုံးဖှင့ဝှငရှာ ဒိုငလှူကှီး ဝငတှားလိုကရှပှီး အလဲထိုးအနိုငရှသှားခဲ့သညှ။ 

ထို့ကှောင့ှ ထိုပှဲအပှီးတှငှ အောငလှသညှ လိုကဟှဲဗီးဝတခှနှပှီယံ ဖှဈလာခဲ့ပှီး မဈဒယဝှိတနှှင့ှ လိုကဟှဲဗီးဝိတှ ခနှပှီယံ ခါးပတနှှဈခု ပိုငဆှိုငသှူဖှဈလာခဲ့သညှ။ အောငလှနှင့ှ ယှဉပှှိုငထှိုးသတသှည့ှ ဘရာဇီးနိုငငှံသား မာခှာဒိုမှာ ဂှူဂစှဆှု ခနှပှီယံတဈဦးဖှဈပှီး ခှုပကှှကဖှှင့ှ နိုငပှှဲမှား ရယူထားသူဖှဈသညှ။ ပှိုငဘှကှ၏ အားသာခကှကှိုသိသောလှညှး အောငလှက မိမိ၏ ကိုယပှိုငဟှနအှတိုငှး Stand Fight အားပှုပှီး ပှဲအစမှာပငှ ခှကနခှကှပှေှငှးပှငှးဖှင့ှ ပှိုငဘှကကှို ဖှိုလှဲနိုငခှဲ့သညှ။  

C.W.M

ဆကလှကဖှောပှှပါမညှ။


  • VIA